Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Кни1га трeтіz мwmсeова
леvjтъ.

Главы6:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

ГлавA №. (1)

И# воззвA гDь мwmсeа, и3 речE є3мY и3з8 ски1ніи свидёніz, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ, и3 речeши къ ни6мъ: человёкъ t вaсъ ѓще принесeтъ дaры гDу, t скотHвъ и3 t говsдъ и3 t nвeцъ да принесeте дaры вaшz:

G ѓще всесожжeніе дaръ є3гw2, t говsдъ мyжескъ п0лъ непор0ченъ принесeтъ, пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz да принесeтъ є5 пріsтно пред8 гDемъ,

д7 и3 да возложи1тъ рyку на главY приношeніz, пріsтно є3мY, ўми1лостивити њ нeмъ:

є7 и3 да зак0лютъ телцA пред8 гDемъ: и3 да принесyтъ сhнове ґарHнwвы жерцы2 кр0вь, и3 да пролію1тъ кр0вь на nлтaрь w4крестъ, и4же ў двeрій ски1ніи свидёніz,

ѕ7 и3 њдрaвше всесожжeніе, да раздробsтъ є5 на ќды,

з7 и3 да возложaтъ сhнове ґарw6ни жерцы2 џгнь на nлтaрь, и3 да вскладyтъ дровA на џгнь:

} и3 да вскладyтъ сhнове ґарw6ни жерцы2 раздроблє1наz, и3 главY, и3 тyкъ на дровA с{щаz на nгни2 ±же на nлтари2,

f7 ўтр0бу же и3 н0ги да и3змhютъ вод0ю: и3 да возложи1тъ жрeцъ вс‰ на nлтaрь: приношeніе є4сть жeртва, вонS благоухaніz гDу.

(10) Ѓще же t nвeцъ дaръ св0й гDви (принесeтъ) t ѓгнєцъ и3 t к0злищъ во всесожжeніе, мyжескъ п0лъ непор0ченъ да принесeтъ и5,

№i и3 да возложи1тъ рyку на главY є3гw2, и3 да зак0лютъ є5 въ странЁ nлтарS къ сёверу пред8 гDемъ: и3 да пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь є3гw2 на nлтaрь w4крестъ:

в7i и3 да раздробsтъ є3го2 на ќды, и3 главY, и3 тyкъ є3гw2, и3 да вскладyтъ | жерцы2 на дровA с{щаz на nгни2 ±же на nлтари2,

Gi и3 ўтр0бу и3 н0ги и3змhютъ вод0ю: и3 принесeтъ жрeцъ вс‰, и3 да возложи1тъ на nлтaрь: приношeніе є4сть жeртва, вонS благоухaніz гDу.

д7i Ѓще же t пти1цъ приношeніе принесeтъ дaръ св0й гDу, и3 принесeтъ t г0рлицъ и3ли2 t г0лубwвъ дaръ св0й,

є7i и3 да принесeтъ и5 жрeцъ ко nлтарю2, и3 да tт0ргнетъ главY є3гw2, и3 да возложи1тъ жрeцъ на nлтaрь и3 и3сцэди1тъ кр0вь ў стоsла nлтарS:

ѕ7i и3 да tлучи1тъ гортaнь съ пeріемъ, и3 и3звeргнетъ ю5 t nлтарS на вост0къ на мёсто пeпела:

з7i и3 да и3зл0митъ є3го2 t кри1лъ, и3 да не раздэли1тъ: и3 да возложи1тъ є5 жрeцъ на nлтaрь на дровA, ±же на nгни2: приношeніе є4сть жeртва, вонS благоухaніz гDу.

ГлавA в7. (2)

Ѓще же душA принесeтъ дaръ жeртву гDу, мукA пшени1чна да бyдетъ дaръ є3гw2, и3 да возліeтъ на ню2 є3лeй, и3 возложи1тъ на ню2 лівaнъ: жeртва є4сть:

в7 и3 да принесeтъ ю5 къ сынHмъ ґарw6нимъ жерцє1мъ, и3 в0зметъ t неS п0лну г0рсть муки2 пшени1чны съ є3лeемъ и3 вeсь лівaнъ є3S, и3 да возложи1тъ жрeцъ пaмzть є3S на nлтaрь: жeртва вонS благоухaніz гDу:

G и3 њстaнокъ t жeртвы ґарHну и3 сынHмъ є3гw2: с™0е с™hхъ t жeртвъ гDнихъ.

д7 Ѓще же принесeтъ дaръ жeртву печeну въ пещи2 t муки2 пшени1чны, хлёбы прBсны спрsжєны съ є3лeемъ и3 њпрэсн0ки пом†заны є3лeемъ.

є7 Ѓще же жeртва t сковрады2 дaръ тв0й, мукA пшени1чна смёшена со є3лeемъ, прBсна да бyдутъ:

ѕ7 и3 да разл0миши | на ўкрyхи, и3 возліeши на нS є3лeй: жeртва є4сть гDу.

з7 Ѓще же жeртву t nгни1ща дaръ тв0й, мукA пшени1чна съ є3лeемъ да сотворeна бyдетъ:

} и3 принесeтъ жeртву, ю4же ѓще сотвори1тъ t си1хъ гDу, и3 да принесeтъ къ жерцY:

f7 и3 приступи1въ ко nлтарю2, да tи1метъ жрeцъ t жeртвы пaмzть є3S, и3 да возложи1тъ жрeцъ на nлтaрь: приношeніе вонS благов0ніz гDу:

(10) њстaнокъ же t жeртвы ґарHну и3 сынHмъ є3гw2: с™†z с™hхъ t приношeній гDу.

№i Всsку жeртву, ю4же ѓще прин0сите гDу, не сотвори1те квaсну: всsкъ бо квaсъ и3 всsкъ мeдъ да не принесeте t негw2, є4же приноси1ти гDу дaръ.

в7i T начaткwвъ да принесeте | гDу: на nлтaрь же да не вознесyтсz въ воню2 благов0ніz гDу.

Gi И# всsкъ дaръ жeртвы вaшеz с0лію да њсоли1тсz: да не tстaвите с0ли завёта гDнz t жeртвъ вaшихъ, во всsкомъ дaрэ вaшемъ да принесeте гDу бGу вaшему с0ль.

д7i Ѓще же принесeши жeртву t начaткwвъ жи6тъ гDу, нHвы спрsжєны зелє1ны клaсы и3стлaчєны гDу, и3 принесeши жeртву t начaткwвъ жи6тъ:

є7i и3 да возліeши на ню2 є3лeй, и3 да возложи1ши на ню2 лівaнъ: жeртва є4сть:

ѕ7i и3 да вознесeтъ жрeцъ пaмzть є3S t спрsженыхъ съ є3лeемъ, и3 вeсь лівaнъ є3S: прин0съ є4сть гDу.

ГлавA G. (3)

Ѓще же жeртва спасeніz дaръ є3гw2 гDу, ѓще ќбw t говsдъ є5 принесeтъ, ѓще мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ, непор0ченъ да принесeтъ є5 пред8 гDа:

в7 и3 возложи1тъ рyцэ свои2 на главY дaра, и3 да зак0летъ и5 пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz: и3 да возлію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь всесожжeній w4крестъ,

G и3 да принесyтъ t жeртвы спасeніz прин0съ гDу, тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,

д7 и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ и3 и4же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками tи1метъ:

є7 и3 да вознесyтъ | сhнове ґарw6ни жерцы2 на nлтaрь во всесожжє1ніz на дровA с{щаz на nгни2, ±же на nлтари2: прин0съ вонS благов0ніz гDу.

ѕ7 Ѓще же t nвeцъ дaръ є3гw2 жeртва спасeніz гDу, мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ, непор0ченъ да принесeтъ є5.

з7 Ѓще ѓгнца принесeтъ дaръ св0й, да приведeтъ є3го2 пред8 гDа,

} и3 да возложи1тъ рyку на главY дaра своегw2, и3 да зак0летъ є3го2 ў двeрій ски1ніи свидёніz: и3 да пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь w4крестъ,

f7 и3 да принесeтъ t жeртвы спасeніz прин0съ гDу, тyкъ и3 чрeсла чи6ста съ лsдвіzми да tлучи1тъ и5: и3 вeсь тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,

(10) и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и4же на стeгнахъ: и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками teмь,

№i да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь: вонS благоухaніz, прин0съ гDви.

в7i Ѓще же t козлHвъ дaръ є3гw2 гDу, да принесeтъ пред8 гDа:

Gi и3 возложи1тъ рyцэ на главY є3гw2, и3 да зак0лютъ є5 пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz: и3 да пролію1тъ сhнове ґарw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь w4колw:

д7i и3 да вознесeтъ t негw2 прин0съ гDу, тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,

є7i и3 џбэ пHчки, и3 вeсь тyкъ, и4же на ни1хъ, и4же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками tлучи1тъ:

ѕ7i и3 да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь, прин0съ вонS благов0ніz гDу: вeсь тyкъ гDу.

з7i Зак0нное въ вёки въ р0ды вaшz, во всsкомъ њбитaніи вaшемъ: всsкагw тyка и3 всsкіz кр0ве да не ћсте.

ГлавA д7. (4)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 рцы2 къ сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: душA ѓще согрэши1тъ пред8 гDемъ не хотsщи t всёхъ повелёній гDнихъ, и4хже не лёть є4сть твори1ти, и3 сотвори1тъ є3ди1но что2 t ни1хъ:

G ѓще ќбw ґрхіерeй помaзанный согрэши1тъ, во є4же лю1демъ согрэши1ти, и3 да приведeтъ њ грэсЁ своeмъ, и4мже согрэши1лъ, телцA t говsдъ непор0чна гDви њ грэсЁ:

д7 и3 да приведeтъ телцA къ двeремъ ски1ніи свидёніz пред8 гDа, и3 да возложи1тъ рyку свою2 на главY телцA пред8 гDемъ, и3 да зак0летъ телцA пред8 гDемъ:

є7 и3 взeмъ жрeцъ помaзанный совершeнъ рукaми t кр0ве телцA, и3 да внесeтъ ю5 въ ски1нію свидёніz,

ѕ7 и3 да њм0читъ жрeцъ пeрстъ въ кр0ви, и3 да покропи1тъ t кр0ве седми1жды пeрстомъ пред8 гDемъ, ў завёсы с™hни:

з7 и3 да возложи1тъ жрeцъ t кр0ве тeлчи на р0ги nлтарS fmміaма сложeніz и4же пред8 гDемъ, и4же є4сть въ ски1ніи свидёніz, и3 всю2 кр0вь тeлчу да и3зліeтъ ў стоsла nлтарS всесожжeній, и4же є4сть ў двeрій ски1ніи свидёніz,

} и3 вeсь тyкъ телцA, и4же њ грэсЁ, да tи1метъ t негw2, тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,

f7 и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и4же є4сть на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками tи1метъ є5,

(10) ћкоже teмлетсz џное t телцA жeртвы спасeніz, и3 да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь приношeніz:

№i и3 к0жу тeлчу, и3 всю2 є3гw2 пл0ть со глав0ю, и3 съ крaйними частми2, и3 со ўтр0бою, и3 съ мwтhлы:

в7i и3 да и3знесyтъ всего2 телцA внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3дёже и3зсыпaютъ пeпелъ, и3 да сожгyтъ є3го2 на дровaхъ nгнeмъ: на мёстэ и3зсыпaніz пeпела да сожжeнъ бyдетъ.

Gi Ѓще же вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ согрэши1тъ не хотsщь, и3 ўтаи1тсz глаг0лъ t лицA с0нма, и3 сотворsтъ є3ди1ну t всёхъ зaповэдій гDнихъ, є3sже не лёть є4сть твори1ти, и3 согрэшaтъ,

д7i и3 ўвёстсz и5мъ грёхъ, и4мже согрэши1ша въ нeмъ: и3 да приведeтъ с0нмъ телцA t волHвъ непор0чна њ грэсЁ, и3 приведeтъ и5 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz:

є7i и3 да возложaтъ стaрцы с0нма рyки сво‰ на главY телцA пред8 гDемъ, и3 да зак0лютъ телцA пред8 гDемъ,

ѕ7i и3 да внесeтъ жрeцъ помaзанный t кр0ве тeлчи въ ски1нію свидёніz,

з7i и3 да њм0читъ жрeцъ пeрстъ св0й въ кр0ви тeлчи, и3 да покропи1тъ седми1жды пред8 гDемъ, пред8 завёсою с™hни:

}i и3 t кр0ве да возложи1тъ жрeцъ на р0ги nлтарS fmміaмwвъ сложeніz, и4же є4сть пред8 гDемъ, и4же є4сть въ ски1ніи свидёніz: и3 всю2 кр0вь да и3зліeтъ ў стоsла nлтарS приношeній, и4же є4сть ў двeрій ски1ніи свидёніz,

f7i и3 вeсь тyкъ є3гw2 да в0зметъ t негw2, и3 вознесeтъ на nлтaрь:

к7 (20) и3 сотвори1тъ телцY семY, ћкоже сотвори2 телцY, и4же њ грэсЁ, тaкw сотвори1тсz: и3 да пом0литсz њ ни1хъ жрeцъ, и3 њстaвитсz и5мъ грёхъ:

к7а и3 да и3знесyтъ телцA всего2 внЁ полкA, и3 да сожгyтъ телцA, ћкоже сожг0ша телцA пeрвагw: грёхъ (бо) с0нма є4сть.

к7в Ѓще же кнsзь согрэши1тъ, и3 сотвори1тъ є3ди1ну t всёхъ зaповэдій гDа бGа своегw2, не хотS, и4же не лёть є4сть твори1ти, и3 согрэши1тъ, и3 престyпитъ,

к7г и3 ўвёстсz є3мY грёхъ, и4мже согрэши2 въ нeмъ: да принесeтъ дaръ св0й козлA t к0зъ мyжескъ п0лъ непор0ченъ грэхA рaди,

к7д и3 возложи1тъ рyку свою2 на главY козлA: и3 да зак0лютъ є3го2 на мёстэ, и3дёже закалaютъ всесожжє1ніz пред8 гDемъ: њ грэсё (бо) є4сть:

к7є и3 да возложи1тъ жрeцъ t кр0ве, ћже њ грэсЁ, пeрстомъ на р0ги nлтарS всесожжeній, и3 всю2 кр0вь є3гw2 да и3зліeтъ ў стоsла nлтарS всесожжeній,

к7ѕ и3 вeсь тyкъ є3гw2 вознесeтъ на nлтaрь, ћкоже тyкъ жeртвы спасeніz: и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ грэхA рaди є3гw2, и3 њстaвитсz є3мY.

к7з Ѓще же душA є3ди1на согрэши1тъ не хотsщи t людjй земли2, внегдA сотвори1ти є3ди1ну t всёхъ зaповэдій гDнихъ, є4же не лёть є4сть твори1ти, и3 согрэши1тъ,

к7и и3 ўвёстсz є3мY грёхъ, и4мже согрэши2 въ нeмъ, и3 да принесeтъ дaръ св0й к0зу t к0зъ жeнскъ п0лъ непор0чну, да принесeтъ грэхA рaди, и4мже согрэши2:

к7f и3 да возложи1тъ рyку свою2 на главY грэхA своегw2: и3 зак0лютъ к0зу, ћже грэхA рaди, на мёстэ, и3дёже закалaютъ всесожжє1ніz:

l (30) и3 да в0зметъ жрeцъ t кр0ве є3S пeрстомъ, и3 да возложи1тъ на р0ги nлтарS всесожжeній, и3 всю2 кр0вь є3S и3зліeтъ ў стоsла nлтарS:

и3 вeсь тyкъ да tи1метъ, ћкоже teмлетсz тyкъ t жeртвы спасeніz, и3 да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь въ воню2 благов0ніz гDу: и3 да пом0литсz жрeцъ њ нeмъ, и3 њстaвитсz є3мY.

Ѓще же џвцу принесeтъ дaръ св0й грэхA рaди, жeнскъ п0лъ непор0ченъ да принесeтъ ю5:

и3 да возложи1тъ рyку свою2 на главY ћже њ грэсЁ, и3 да зак0лютъ ю5 грэхA рaди на мёстэ, на нeмже закалaютъ всесожжeніz (на мёстэ с™э):

и3 взeмъ жрeцъ t кр0ве, ћже њ грэсЁ, пeрстомъ свои1мъ, да возложи1тъ на р0ги nлтарS всесожжeніz: и3 всю2 кр0вь є3S да и3зліeтъ ў стоsла nлтарS всесожжeніz,

и3 вeсь тyкъ є3S да tи1метъ, ћкоже teмлетсz тyкъ nвцы2 t жeртвы спасeніz: и3 да возложи1тъ є3го2 жрeцъ на nлтaрь на всесожжeніе гDне: и3 да пом0литсz за него2 жрeцъ њ грэсЁ, и4мже согрэши2, и3 њстaвитсz є3мY.

ГлавA є7. (5)

Ѓще же душA согрэши1тъ, и3 ўслhшитъ глaсъ клsтвы, и3 сeй свидётель и3ли2 ви1дэ и3ли2 свёда, ѓще не возвэсти1тъ, пріи1метъ грёхъ.

в7 ДушA џна, ћже ѓще прик0снетсz ко всsкой вeщи нечи1стэй, и3ли2 мертвечи1нэ, и3ли2 ѕвэроsдинэ нечи1стэй, и3ли2 мертвечи1намъ гнyсностей нечи1стыхъ, и3ли2 мертвечи1намъ скотHвъ нечи1стыхъ, и3 мертвечи1нэ г†дъ нечи1стыхъ, и3 забhвъ и5хъ њскверни1тсz:

G и3ли2 прик0снетсz нечистотЁ человёчи, t всsкіz нечистоты2 є3гw2, є4йже прикоснyвсz њскверни1тсz, и3 забyдетъ, посeмъ же ўвёсть, пови1ненъ бyдетъ грэхY.

д7 ДушA беззак0ннаz, ѓще њбэщaетъ ўстнaма свои1ма ѕлЁ и3ли2 д0брэ сотвори1ти, по всBмъ, є3ли6ка и3зречeтъ человёкъ съ клsтвою, и3 ўтаи1тсz є3гw2 пред8 nчесы2, и3 сeй ўвёсть, и3 согрэши1тъ є3ди1но что2 t си1хъ,

є7 и3 и3сповёсть грёхъ, и4мже согрэши2 проти1ву себє2:

ѕ7 и3 да принесeтъ гDу њ грэсЁ, и4мже согрэши2, жeнскъ п0лъ, t nвeцъ ѓгницу, и3ли2 к0зу t к0зъ грэхA рaди: и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ грэхA рaди є3гw2, и4мже согрэши2, и3 њстaвитсz є3мY грёхъ.

з7 Ѓще же не м0жетъ рукA є3гw2 дов0лства и3мёти на џвцу, да принесeтъ грэхA рaди своегw2, и4мже согрэши2, двЁ гHрлицы, и3ли2 двA птєнцA голуби6на гDу, є3ди1нъ грэхA рaди и3 є3ди1нъ во всесожжeніе:

} и3 принесeтъ | къ жерцY, и3 приведeтъ жрeцъ є4же за грёхъ прeжде, и3 да tт0ргнетъ жрeцъ главY є3гw2 созади2, но да не tлучи1тъ:

f7 и3 да покропи1тъ t кр0ве, ћже за грёхъ, на стёну nлтарS, њстaнокъ же кр0ве да и3сцэди1тъ на стоsло nлтарS: њ грэсё бо є4сть:

(10) и3 вторhмъ да сотвори1тъ всесожжeніе, ћкоже подобaетъ, и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ грэхA рaди є3гw2, и4мже согрэши2, и3 њстaвитсz є3мY.

№i Ѓще же не њбрsщетъ рукA є3гw2 супрyга г0рлицъ, и3ли2 двyхъ птенцє1въ голуби1ныхъ, и3 принесeтъ дaръ св0й за грёхъ, десsтую чaсть мBры є4фі муки2 пшени1чны за грёхъ: да не возліeтъ на ню2 є3лeа, нижE да возложи1тъ на ню2 лівaна, понeже њ грэсЁ є4сть:

в7i и3 да принесeтъ ю5 къ жерцY, и3 взeмъ жрeцъ t неS п0лну г0рсть въ пaмzть є3гw2, возложи1тъ на жeртвенникъ всесожжeніz гDнz: њ грэсё (бо) є4сть:

Gi и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ грэхA рaди є3гw2, и4мже согрэши2 t є3ди1нагw си1хъ, и3 њстaвитсz є3мY: њстaнокъ же бyдетъ жерцY, ћкоже жeртва муки2 пшени1чны.

д7i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

є7i душA ћже ѓще забyдетъ забвeніемъ, и3 согрэши1тъ не хотsщи t с™hнь гDнихъ, и3 да принесeтъ њ преступлeніи своeмъ гDу nвнA непор0чна t nвeцъ, є3мyже цэнA сребрA сjклєвъ, по сjклю свzтhхъ, њ нeмже согрэши2:

ѕ7i и3 є4же согрэши2 t с™hхъ, да tдaстъ є5, и3 пsтую чaсть приложи1тъ нaнь, и3 дaстъ є5 жерцY: и3 жрeцъ да пом0литсz њ нeмъ nвн0мъ преступлeніz є3гw2, и3 њстaвитсz є3мY.

з7i И# душA ћже ѓще согрэши1тъ, и3 сотвори1тъ є3ди1ну t всёхъ зaповэдій гDнихъ, и4хже не лёть є4сть твори1ти, и3 не ўвёдэ, и3 согрэши1тъ, и3 пріи1метъ грёхъ св0й,

}i и3 да принесeтъ nвнA непор0чна t nвeцъ, цэн0ю сребрA грэхA рaди, къ жерцY: и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ, њ невёдэніи є3гw2, є3гHже не вёдэ, и3 сaмъ не вёдzше, и3 њстaвитсz є3мY:

f7i согрэши1 бо согрэшeніемъ пред8 гDемъ.

ГлавA ѕ7. (6)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 душA ћже ѓще согрэши1тъ, и3 презрёвъ прeзритъ зaпwвэди гDнz, и3 солжeтъ къ дрyгу њ вдaніи, и3ли2 њ џбщинэ, и3ли2 њ хищeніи, и3ли2 преwби1дэ чи1мъ бли1жнzго,

G и3ли2 њбрёте погублeное, и3 солжeтъ њ нeмъ, и3 кленeтсz въ непрaвду њ є3ди1нэмъ t всёхъ, ±же ѓще сотвори1тъ человёкъ ћкw согрэши1ти въ ни1хъ:

д7 и3 бyдетъ є3гдA согрэши1тъ и3 престyпитъ, и3 tдaстъ похищeное, є4же похи1ти, и3ли2 nби1ду, є4юже преwби1дэ, и3ли2 вдaніе, є4же вдано2 бhсть є3мY, и3ли2 поги1бшее, є4же њбрёте:

є7 t всsкіz вeщи, є3sже рaди клsсz въ непрaвду, и3 да tдaстъ сaмое то2 и4стое, и3 пsтую чaсть свою2 приложи1тъ ктомY: є3гHже є4сть, томY да tдaстъ, въ џньже дeнь њбличи1тсz:

ѕ7 и3 њ преступлeніи своeмъ да принесeтъ гDу nвнA t nвeцъ непор0чна, цэн0ю въ нeмже прегрэши2:

з7 и3 да пом0литсz жрeцъ њ нeмъ пред8 гDемъ, и3 њстaвитсz є3мY за є3ди1но t всёхъ, ±же сотвори2 и3 преступи2 въ нeмъ.

} И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

f7 заповёждь ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, глаг0лz: сeй зак0нъ всесожжeніz: сіE всесожжeніе на горёніи є3гw2 на nлтари2 всю2 н0щь до заyтра, и3 џгнь nлтарS да гори1тъ на нeмъ, и3 не ўгасaетъ:

(10) и3 да њблечeтсz жрeцъ въ срачи1цу [Грeч.: хітHнъ.] льнsну, и3 надр†ги льн‰ны да возвлечeтъ на тёло своE, и3 да и3знесeтъ прин0съ, є3г0же ѓще и3зжжeтъ џгнь всесожжeніz t nлтарS, и3 да постaвитъ бли1з8 nлтарS:

№i и3 да совлечeтъ ри6зы сво‰, и3 да њблечeтсz въ ри6зы и4ны, и3 да и3знесeтъ прин0съ внЁ полкA на мёсто чи1сто:

в7i и3 џгнь на nлтари2 да гори1тъ на нeмъ и3 не ўгасaетъ: и3 да возжжeтъ на нeмъ жрeцъ дровA по вс‰ ќтра, и3 да воскладeтъ нaнь всесожжeніе, и3 да возложи1тъ нaнь тyкъ спасeніz:

Gi и3 џгнь всегдA да гори1тъ на nлтари2, не ўгасaетъ:

д7i сeй зак0нъ жeртвы, ю4же принесyтъ сhнове ґарw6ни жерцы2 пред8 гDемъ, прsмw nлтарS:

є7i и3 да в0зметъ t негw2 (жрeцъ) г0рсть муки2 пшени1чны жeртвенныz съ є3лeемъ є3S и3 со всёмъ лівaномъ є3S, сyщими на жeртвэ: и3 да вознесeтъ на nлтaрь прин0съ въ воню2 благов0ніz, въ пaмzть є3S гDу:

ѕ7i њстaвшеесz же t неS снёстъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2: прBсна да снэдsтсz въ мёстэ с™э, въ притв0рэ ски1ніи свидёніz да снэдsтъ |:

з7i да не и3спечeтсz квaсна: чaсть сію2 дaхъ и5мъ t прин0сwвъ гDнихъ: с™†z с™hхъ сyть, ћкоже є4же њ грэсЁ, и3 ћкоже є4же њ преступлeніи:

}i всsкъ мyжескъ п0лъ жрeческъ да снэдsтъ ю5: зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz t принHсъ гDнихъ: всsкъ, и4же ѓще прик0снетсz и5мъ, њс™и1тсz.

f7i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7 (20) сeй дaръ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, є3г0же принесyтъ гDу въ дeнь, въ џньже ѓще помaжеши є3го2: десsтую чaсть мёры є4фі муки2 пшени1чны въ жeртву всегдA, п0лъ є3S заyтра и3 п0лъ є3S въ вeчеръ:

к7а на сковрадЁ въ є3лeи да сотвори1тсz, спрsжену да принесeтъ ю5 витyю жeртву t ўкрyхwвъ, жeртву въ воню2 благов0ніz гDу:

к7в жрeцъ помaзанный, и4же вмёстw є3гw2 t сынHвъ є3гw2, да сотвори1тъ ю5: зак0ннw вёчнw, всE да соверши1тсz:

к7г и3 всsка жeртва жрeческа всесожжeнна да бyдетъ и3 да не снёстсz.

к7д И# речE гDь бGъ мwmсeю, гlz:

к7є рцы2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, глаг0лz: сeй зак0нъ согрэшeніz: на мёстэ, на нeмже закалaютъ всесожжє1ніz, да закалaютъ ±же грэхA рaди пред8 гDемъ: с™†z (бо) с™hхъ сyть:

к7ѕ жрeцъ приносsй ю5 да снёстъ ю5: въ мёстэ с™э да снёстсz, въ притв0рэ ски1ніи свидёніz:

к7з всsкъ прикасaйсz мsсъ є3S њс™и1тсz: и3 є3мyже ѓще воскропи1тсz t кр0ве є3S на ри1зу, ћже ѓще воскропи1тсz на ню2, да и3сперeтсz на мёстэ с™э:

к7и и3 сосyдъ гли1нzнъ, въ нeмже вари1тсz, да разбіeтсz: ѓще же въ мёдzнъ сосyдэ свари1тсz, да и3стрeтъ є3го2, и3 и3змhетъ вод0ю:

к7f всsкъ мyжескъ п0лъ въ жерцёхъ да снёстъ ю5: с™†z (бо) с™hхъ сyть гDу:

l (30) и3 вс‰, ±же њ грэсЁ ѓще принесyтсz t кр0ве и4хъ въ ски1нію свидёніz, ко њчищeнію во с™hни, да не снэдsтсz, nгнeмъ да сожгyтсz.

ГлавA з7. (7)

И# сeй зак0нъ nвнA и4же њ преступлeніи: с™†z с™hхъ сyть:

в7 на мёстэ, на нeмже закалaютъ всесожжeніе, да зак0лютъ nвнA и4же њ преступлeніи пред8 гDемъ, и3 кр0вь да пролію1тъ на стwsла nлтарS w4крестъ:

G и3 вeсь тyкъ є3гw2 да принесeтъ t негw2, и3 чрeсла, и3 вeсь тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ,

д7 и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и4же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ћже на пeчени, съ п0чками да tи1метъ |:

є7 и3 вознесeтъ | жрeцъ на nлтaрь, прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу: њ преступлeніи (бо) є4сть:

ѕ7 всsкъ мyжескъ п0лъ t жрє1цъ да снёстъ |, на мёстэ с™э да снэдsтъ |: с™†z с™hхъ сyть:

з7 ћкоже грэхA рaди, тaкw и3 преступлeніz рaди, зак0нъ є3ди1нъ и4хъ: жрeцъ и4же пом0литсz њ нeмъ, є3мY да бyдетъ:

} и3 жрeцъ приносsй всесожжeніе человёчо, к0жа всесожжeніz, є4же прин0ситъ џнъ, є3мY да бyдетъ:

f7 и3 всsка жeртва, ћже сотвори1тсz въ пещи2, и3 всsка, ћже сотвори1тсz на nгни1щи, и3ли2 на сковрадЁ, жерцY, и4же прин0ситъ ю5, томY да бyдетъ:

(10) и3 всsка жeртва спрsжена съ є3лeемъ, и3 ћже не спрsжена, всBмъ сынHмъ ґарw6нимъ комyждо рaвнw да бyдетъ.

№i Сeй зак0нъ жeртвы спасeніz, ю4же принесyтъ гDу:

в7i ѓще ќбw похвалeніz рaди принесeтъ ю5, и3 принесeтъ на жeртву хвалeніz хлёбы t муки2 пшени1чны прsжєны въ є3лeи, и3 њпрэсн0ки пом†заны є3лeемъ, и3 мукY пшени1чну смёшену съ є3лeемъ:

Gi съ хлBбы квaсными да принесeтъ дaръ св0й на жeртву хвалeніz спаси1телнагw:

д7i и3 да принесeтъ є3ди1нъ t всёхъ дарHвъ свои1хъ ўчaстіе гDу: жерцY возливaющему кр0вь жeртвы спасeніz, томY да бyдетъ:

є7i и3 мzсA жeртвы хвалeніz спаси1телнагw томY да бyдутъ, и3 въ џньже дeнь принесyтсz, да снэдsтсz: да не њстaвzтъ t негw2 на ќтріе:

ѕ7i и3 ѓще њбётъ бyдетъ, и3ли2 в0льный пожрeтъ дaръ св0й, въ џньже ѓще дeнь жeртву свою2 принесeтъ, да снёстсz, и3 на ќтріе:

з7i и3 њстaвшеесz t мsсъ жeртвы до днE трeтіzгw на nгни2 да сожжeтсz:

}i ѓще же kдhй снёстъ t мsсъ въ дeнь трeтій, не пріи1метсz приносsщему ю5, нижE вмэни1тсz є3мY: њсквернeніе є4сть: душa же, ћже ѓще снёстъ t ни1хъ, грёхъ пріи1метъ:

f7i и3 мzсA, ±же ѓще прик0снутсz всsкому нечи1сту, да не снэдsтсz, на nгни2 да сожгyтсz: всsкъ чи1стый да снёстъ мzсA:

к7 (20) душa же, ћже ѓще снёстъ t мsсъ жeртвы спасeніz, ћже є4сть гDу, и3 нечистотA є3гw2 на нeмъ, поги1бнетъ душA џна t людjй свои1хъ:

к7а и3 душA, ћже ѓще прик0снетсz всsкой вeщи нечи1стэй, и3ли2 t нечистоты2 человBчи и3ли2 t четверон0гихъ нечи1стыхъ, и3ли2 всsкой мeрзости нечи1стэй, и3 снёстъ t мsсъ жeртвы спасeніz, ћже є4сть гDнz, поги1бнетъ душA тA t людjй свои1хъ.

к7в И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7г рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: всsкагw тyка говsжа и3 џвча и3 к0зіz да не снёсте:

к7д и3 тyкъ мертвечи1ненъ и3 ѕвэроsдный да сотвори1тсz на всsко дёло, въ kдeніи же да не снёстсz:

к7є всsкъ kдhй тyкъ t скотHвъ, t ни1хже принесeтъ дaръ гDу, поги1бнетъ душA тA t людjй свои1хъ:

к7ѕ всsкіz кр0ве да не снёсте во всёхъ селeніихъ вaшихъ и3 t скотHвъ и3 t пти1цъ:

к7з всsка душA, ћже ѓще снёстъ кр0вь, поги1бнетъ душA тA t людjй свои1хъ.

к7и И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7f и3 сынHмъ ї}лєвымъ речeши, глаг0лz: приносsй жeртву спасeніz гDу да принесeтъ дaръ св0й гDу, и3 t жeртвы спасeніz:

l (30) рyцэ є3гw2 да принесyтъ прин0съ гDу: тyкъ и4же на грyдехъ, и3 преп0нку пeчени да принесeтъ |, ћкоже возложи1ти дaръ пред8 гDа:

и3 да вознесeтъ жрeцъ тyкъ и4же на грyдехъ, на nлтaрь, и3 гр{ди да бyдутъ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2,

и3 рaмо десн0е да дaстсz ўчaстіе жерцY t жeртвъ спасeніz вaшегw:

приносsщему кр0вь спасeніz и3 тyкъ t сынHвъ ґарHновыхъ, томY да бyдетъ рaмо десн0е во ўчaстіе:

грyдь бо возложeніz и3 рaмо ўчaстіz взsхъ t сынHвъ ї}левыхъ t жeртвъ спасeніz вaшегw, и3 дaхъ | ґарHну жерцY и3 сынHмъ є3гw2, зак0ннw вёчнw t сынHвъ ї}левыхъ.

СіE помaзаніе ґарHне и3 помaзаніе сынHвъ є3гw2 t прин0сwвъ гDнихъ, въ џньже дeнь приведE | жрeти гDу:

ћкоже заповёда гDь дaти и5мъ, въ џньже дeнь помaза | t сынHвъ ї}левыхъ: зак0ннw вёчнw въ р0ды и4хъ.

Сeй зак0нъ всесожжeній и3 жeртвы, и3 њ грэсЁ и3 њ преступлeніи, и3 совершeніи и3 жeртвэ спасeніz:

ћкоже заповёда гDь мwmсeю на горЁ сінaйстэй, въ џньже дeнь заповёда сынHмъ ї}лєвымъ приноси1ти дaры сво‰ пред8 гDа, въ пустhни сінaйстэй.

ГлавA }. (8)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 поими2 ґарHна и3 сhны є3гw2, и3 ри6зы є3гw2, и3 є3лeй помaзаніz, и3 телцA и4же за грёхъ, и3 двA nвн†, и3 к0шницу њпрэсн0кwвъ,

G и3 вeсь с0нмъ собери2 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz.

д7 И# сотвори2 мwmсeй, ћкоже повелЁ є3мY гDь: и3 собрA с0нмъ пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz.

є7 И# речE мwmсeй къ с0нму: сіE є4сть сл0во, є4же завэщA гDь сотвори1ти.

ѕ7 И# приведE мwmсeй ґарHна и3 сhны є3гw2 и3 и3змы2 | вод0ю:

з7 и3 њблечE є3го2 въ срачи1цу [Грeч.: хітHнъ.], и3 њпоsса є3го2 п0zсомъ, и3 њблечE є3го2 въ и3сп0днюю ри1зу [Грeч.: v3подЂтисъ и3 є3пендЂтисъ.], и3 возвлечE нaнь вeрхнюю ри1зу [Грeч.: є3пwмjсъ, є3вр.: є3фyдъ.]:

} и3 њпоsса є3го2 по ўстроeнію є3фyда, и3 сти1сне є3го2 и4мъ: и3 возложи2 нaнь сл0во [Грeч.: логjонъ.], и3 возложи2 на сл0во kвлeніе и3 и4стину:

f7 и3 возложи2 ўвsсло [Грeч.: мjтра.] на главY є3гw2, и3 возложи2 на ўвsсло проти1въ лицA є3гw2 дщи1цу златyю њсщ7eнную с™yю, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

(10) И# взS мwmсeй t є3лeа помaзаніz,

№i и3 воскропи2 t негw2 на nлтaрь седми1жды, и3 помaза nлтaрь и3 њсвzти2 є3го2 и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 ўмывaлницу и3 стоsло є3S, и3 њсвzти2 |, и3 помaза ски1нію и3 вс‰ сосyды є3S, и3 њсвzти2 ю5,

в7i и3 возліS мwmсeй t є3лeа помaзаніz на главY ґарHню, и3 помaза є3го2, и3 њсвzти2 є3го2.

Gi И# приведE мwmсeй сhны ґарw6ни, и3 њблечE | въ срачи6цы, и3 њпоsса | пHzсы, и3 возложи2 на нS клобуки2 [Въ грeч.: кjдарісъ.], ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

д7i И# приведE мwmсeй телцA и4же за грёхъ, и3 возложи2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyки на главY телцA и4же за грёхъ,

є7i и3 заклA є3го2. И# взS мwmсeй t кр0ве, и3 возложи2 на р0ги nлтарS w4крестъ пeрстомъ, и3 њчи1сти nлтaрь: и3 кр0вь проліS на стоsло nлтарS, и3 њсвzти2 є3го2, є4же моли1тисz ў негw2.

ѕ7i И# взS мwmсeй вeсь тyкъ и4же на ўтр0бэ, и3 преп0нку ћже на пeчени, и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и3 вознесE мwmсeй на nлтaрь:

з7i телцa же и3 к0жу є3гw2, и3 мzсA є3гw2 и3 мwтhлы є3гw2, сожжE | nгнeмъ внЁ полкA, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

}i И# приведE мwmсeй nвнA и4же во всесожжeніе, и3 возложи2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyки сво‰ на главY џвню.

f7i И# заклA мwmсeй nвнA, и3 проліS мwmсeй кр0вь на nлтaрь w4крестъ:

к7 (20) nвнa же раздроби2 на ќды є3гw2, и3 вознесE мwmсeй главY и3 ќды и3 тyкъ, и3 ўтр0бу и3 н0ги и3змы2 вод0ю:

к7а и3 вознесE мwmсeй всего2 nвнA на nлтaрь: всесожжeніе є4сть въ воню2 благов0ніz: прин0съ є4сть гDу, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

к7в И# приведE мwmсeй nвнA вторaго, nвнA совершeніz: и3 возложи2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 рyки сво‰ на главY џвню,

к7г и3 заклA є3го2: и3 взS мwmсeй t кр0ве є3гw2, и3 возложи2 на крaй ќха ґарHнz деснaгw, и3 на крaй руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2 деснhz.

к7д И# приведE мwmсeй сhны ґарw6ни, и3 возложи2 мwmсeй t кр0ве на крaй ўшeсъ и4хъ деснhхъ, и3 на крaй рyкъ и4хъ деснhхъ, и3 на крaй н0гъ и4хъ деснhхъ: и3 проліS мwmсeй кр0вь на nлтaрь w4крестъ:

к7є и3 взS мwmсeй тyкъ и3 чрeсла, и3 тyкъ и4же на ўтр0бэ, и3 преп0нку пeчени, и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и3 рaмо десн0е,

к7ѕ и3 t к0шницы совершeніz, ћже є4сть пред8 гDемъ, и3 взS хлёбъ є3ди1нъ прёсный, и3 хлёбъ є3лeенъ є3ди1нъ, и3 њпрэсн0къ є3ди1нъ, и3 возложи2 на тyкъ, и3 рaмо десн0е:

к7з и3 возложи2 вс‰ на рyцэ ґарw6ни и3 на рyцэ сынHвъ є3гw2, и3 вознесE | ўчaстіе пред8 гDа.

к7и И# взS мwmсeй t рyкъ и4хъ и3 вознесE | на nлтaрь на всесожжeніе совершeніz, є4же є4сть вонS благоухaніz: прин0съ є4сть гDу.

к7f И# взeмъ мwmсeй грyдь, tлучи2 ю5 возложeніе пред8 гDемъ t nвнA совершeніz: и3 бhсть мwmсeю въ чaсть, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

l (30) И# взS мwmсeй t є3лeа помaзаніz и3 t кр0ве ћже на nлтари2, и3 воскропи2 на ґарHна и3 на ри6зы є3гw2, и3 на сhны є3гw2 и3 на ри6зы сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ: и3 њсвzти2 ґарHна и3 ри6зы є3гw2, и3 сhны є3гw2 и3 ри6зы сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ.

И# речE мwmсeй ґарHну и3 сынHмъ є3гw2: свари1те мsса во дворЁ ски1ніи свидёніz на мёстэ с™э, и3 тaмw да снёсте |, и3 хлёбы и5же въ к0шницэ совершeніz, ћкоже заповёдано бhсть мнЁ гlz: ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 да снэдsтъ |:

и3 њстaнокъ мsсъ и3 хлёбwвъ на nгни2 да сожжeте:

и3 и3з8 двeрій ски1ніи свидёніz да не и3зhдете сeдмь днjй, д0ндеже дeнь скончaетсz, дeнь совершeніz вaшегw: въ сeдмь бо днjй соверши1тъ рyки вaшz:

ћкоже сотвори2 въ дeнь сeй, въ џньже заповёда гDь сотвори1ти, ћкw моли1тисz њ вaсъ:

и3 ў двeрій ски1ніи свидёніz сэди1те сeдмь днjй, дeнь и3 н0щь, и3 сохрани1те повелBніz гDнz, да не ќмрете: тaкw бо заповёда мнЁ гDь бGъ.

И# сотвори2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 вс‰ словесA, ±же завэщA гDь мwmсeю.

ГлавA f7. (9)

И# бhсть въ дeнь nсмhй, призвA мwmсeй ґарHна и3 сhны є3гw2 и3 стaрцы ї}лєвы,

в7 и3 речE мwmсeй ко ґарHну: возми2 себЁ телцA t говsдъ грэхA рaди и3 nвнA на всесожжeніе, непорHчны, и3 принеси2 | пред8 гDа:

G и3 стaрцемъ ї}лєвымъ речeши, глаг0лz: возми1те козлA t к0зъ є3ди1наго њ грэсЁ, и3 nвнA, и3 телцA и3 ѓгнца є3динолётна, въ приношeніе, непорHчны:

д7 и3 телцA t говsдъ, и3 nвнA на жeртву спасeніz пред8 гDа, и3 мукY пшени1чну спрsжену съ є3лeемъ: занE днeсь гDь kви1тсz въ вaсъ.

є7 И# взsша, ћкоже заповёда мwmсeй пред8 ски1ніею свидёніz: и3 пріи1де вeсь с0нмъ, и3 стaша пред8 гDемъ.

ѕ7 И# речE мwmсeй: сіE сл0во, є4же речE гDь, сотвори1те, и3 kви1тсz въ вaсъ слaва гDнz.

з7 И# речE мwmсeй ґарHну: приступи2 ко nлтарю2 и3 сотвори2 є4же грэхA рaди твоегw2, и3 всесожжeніе твоE, и3 помоли1сz њ себЁ и3 њ д0мэ твоeмъ: и3 сотвори2 дaры людск‡z, и3 помоли1сz њ ни1хъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

} И# приступи2 ґарHнъ ко nлтарю2, и3 заклA телцA, и4же грэхA рaди є3гw2.

f7 И# принес0ша сhнове ґарw6ни кр0вь къ немY: и3 њмочи2 пeрстъ св0й въ кр0вь, и3 возложи2 на р0ги nлтарS, и3 кр0вь и3зліS ў стоsла nлтарS:

(10) и3 тyкъ, и3 џбэ пHчки, и3 преп0нку пeчени, ћже грэхA рaди, возложи2 на nлтaрь, ћкоже заповёда гDь мwmсeю:

№i мzсa же и3 к0жу сожжE на nгни2 внЁ полкA,

в7i и3 заклA всесожжeніе. И# принес0ша сhнове ґарw6ни кр0вь къ немY: и3 проліS на nлтaрь w4крестъ.

Gi И# всесожжeніе принес0ша къ немY по ќдамъ: сі‰ и3 главY возложи2 на nлтaрь,

д7i и3 и3змы2 ўтр0бу и3 н0ги вод0ю, и3 возложи2 во всесожжeніе на nлтaрь.

є7i И# принесE дaръ людскjй: и3 взS козлA, и4же грэхA рaди лю1дска, и3 заклA є3го2, и3 њчи1сти є3го2, ћкоже и3 пeрваго,

ѕ7i и3 принесE всесожжeніе, и3 сотвори2 є5, ћкоже дост0итъ.

з7i И# принесE жeртву, и3 нап0лни рyцэ t неS, и3 возложи2 на nлтaрь кромЁ всесожжeніz ќтреннzгw,

}i и3 заклA телцA и3 nвнA жeртвы спасeніz лю1дска. И# принес0ша сhнове ґарw6ни кр0вь къ немY: и3 проліS на nлтaрь w4крестъ.

f7i И# тyкъ тeлчій, и3 w4внzz чреслA, и3 тyкъ покрывaющій ўтр0бу, и3 џбэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1хъ, и3 преп0нку пeчени:

к7 (20) и3 возложи2 тyки на гр{ди, и3 вознесE тyки на nлтaрь:

к7а и3 гр{ди и3 рaмо десн0е tS ґарHнъ ўчaстіе пред8 гDемъ, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

к7в И# воздви1гъ ґарHнъ рyцэ къ лю1демъ, благослови2 |: и3 сни1де сотвори1въ приношeніе грэхA рaди, и3 всесожжeніе, и3 ±же њ спасeніи.

к7г И# вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ въ ски1нію свидёніz, и3 и3зшeдше благослови1ста вс‰ лю1ди. И# kви1сz слaва гDнz всBмъ лю1демъ:

к7д и3 и3зhде џгнь t гDа, и3 поzдE ±же на nлтари2, и3 всесожжє1ніz и3 тyки. И# ви1дэша вси2 лю1діе, и3 ўжас0шасz, и3 пад0ша на лицE.

ГлавA ‹. (10)

И# взeмше двA сы6на ґарw6нz, надaвъ и3 ґвіyдъ, кjйждо свою2 кади1лницу, вложи1ста въ нS џгнь и3 возложи1ста нaнь fmміaмъ, и3 принес0ста пред8 гDа џгнь чyждь, є3гHже не повелЁ и4ма гDь.

в7 И# и3зhде џгнь t гDа, и3 поzдE |, и3 ўмр0ста пред8 гDемъ.

G И# речE мwmсeй ко ґарHну: сіE є4сть, є4же речE гDь, гlz: въ приближaющихсz мнЁ њсщ7yсz и3 во всeмъ с0нмэ прослaвлюсz. И# ўмили1сz ґарHнъ.

д7 И# призвA мwmсeй місаи1ла и3 є3лісафaна, сhны nзіи1лєвы, сhны брaта nтцA ґарHнz, и3 речE и5мъ: приступи1те и3 возми1те брaтій свои1хъ t лицA с™hхъ внЁ полкA.

є7 И# приступи1ша, и3 взsша и5хъ въ ри1захъ и4хъ, (и3 и3знес0ша) внЁ полкA, ћкоже речE мwmсeй.

ѕ7 И# речE мwmсeй ко ґарHну и3 є3леазaру и3 їfамaру, сынHмъ є3гw2 њстaвшымсz: глaвъ вaшихъ не tкрывaйте и3 ри1зъ вaшихъ не раздирaйте, да не ќмрете, и3 на вeсь с0нмъ бyдетъ гнёвъ: брaтіz же вaшz вeсь д0мъ ї}левъ да плaчутсz запалeніz, и4мже запали1шасz t гDа:

з7 и3 и3з8 двeрій ски1ніи свидёніz не и3сходи1те, да не ќмрете: є3лeй бо помaзаніz, и4же t гDа, на вaсъ є4сть. И# сотвори1ша по словеси2 мwmсeову.

} И# речE гDь ко ґарHну, гlz:

f7 вінA и3 сікeра не пjйте, ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю, є3гдA вх0дите въ ски1нію свидёніz, и3ли2 приступaющымъ вaмъ ко nлтарю2, да не ќмрете: (и3 бyдетъ сіE) зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz:

(10) tлучи1ти междY вещми2 с™hми и3 междY сквернaвыми, и3 междY нечи1стыми и3 междY чи1стыми,

№i и3 ўстр0ити сынHмъ ї}лєвымъ вс‰ закHннаz, ±же гlа гDь къ ни6мъ рук0ю мwmсeовою.

в7i И# речE мwmсeй ко ґарHну, и3 є3леазaру и3 їfамaру, сынHмъ є3гw2 њстaвшымсz: возми1те жeртву њстaвшуюсz t прин0сwвъ гDнихъ и3 kди1те њпрэсн0ки ў nлтарS: ћкw с™†z с™hхъ сyть:

Gi и3 kди1те | на мёстэ свsтэ: зак0нно бо тебЁ є4сть, и3 зак0нно сынHмъ твои6мъ сіE t прин0сwвъ гDнихъ: си1це бо ми2 заповёда гDь:

д7i и3 гр{ди ўчaстіz и3 рaмо ўчaстіz kди1те на мёстэ свsтэ ты2 и3 сhнове твои2, и3 д0мъ тв0й съ тоб0ю: зак0ннw бо тебЁ, и3 зак0ннw сынHмъ твои6мъ дадeсz t жeртвъ спасeніи сынHвъ ї}левыхъ:

є7i рaмо ўчaстіz и3 гр{ди ўчaстіz въ прин0сэхъ тyчныхъ да принесyтъ, ўчaстіе є4же приноси1ти пред8 гDа: и3 да бyдетъ тебЁ и3 сынHмъ твои6мъ и3 дщeремъ твои6мъ съ тоб0ю зак0ннw вёчнw, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

ѕ7i И# козлA, и4же грэхA рaди, взыскyz взыскA мwmсeй: и3 сeй сожжeнъ бsше. И# разгнёвасz мwmсeй на є3леазaра и3 їfамaра, сhны ґарw6ни њстaвльшыzсz, глаг0лz:

з7i почто2 не снэд0сте на мёстэ свsтэ, є4же грэхA рaди; ћкw с™†z с™hхъ сyть, сіE дадE вaмъ ћсти, да tи1мете грёхъ с0нма и3 пом0литесz њ ни1хъ пред8 гDемъ:

}i не внесeсz бо t кр0ве є3гw2 въ с™0е: пред8 лицeмъ внyтрь да ћсте є5 на мёстэ свsтэ, ћкоже повелЁ мнЁ гDь.

f7i И# речE ґарHнъ къ мwmсeю, глаг0лz: ѓще днeсь принес0ша ±же грэхA рaди своегw2 и3 всесожжeніz своегw2 пред8 гDа, и3 случи1шасz мнЁ сицев†z, и3 снёмъ, ±же грэхA рaди, днeсь, є3дA ўг0дно бyдетъ гDу;

к7 (20) И# слhша мwmсeй, и3 ўг0дно є3мY бhсть.

ГлавA №i. (11)

И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

в7 рцhте сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0люще: сjи ск0ти, и5хже и4мате ћсти t всёхъ скотHвъ, и5же на земли2:

G всsкъ ск0тъ раздвоsющь копhто и3 пaзнwкти и3мёющь на дв0е, и3 tрыгazй жвaніе въ скотёхъ, сі‰ да ћсте:

д7 т0кмw t си1хъ да не снёсте t tрыгaющихъ жвaніе и3 t раздвоsющихъ кwпhта и3 дэлsщихъ пaзнwкти: велблю1да, ћкw сeй и3зн0ситъ жвaніе, но пaзнwктей не дэли1тъ на дв0е, нечи1стъ сeй вaмъ:

є7 и3 хірогрЂлz, ћкw и3зн0ситъ жвaніе, ґ пaзнwктей не дэли1тъ, нечи1стъ сeй вaмъ:

ѕ7 и3 зazца, и4же tрыгaетъ жвaніе, но пaзнwктей не дэли1тъ на дв0е, нечи1стъ сeй вaмъ:

з7 и3 свиніи2, ћкw дэли1тъ пaзнwкти на дв0е и3 копhто раздвоsетъ, но не tрыгaетъ жвaніz, нечистA сіS вaмъ:

} t мsсъ и4хъ да не ћсте и3 мертвечи1нэ и4хъ да не прикасaетесz, нечи6ста сі‰ вaмъ.

f7 И# сі‰ да ћсте t всёхъ, ±же въ водaхъ: вс‰, и5мже сyть пeріе и3 чешуS въ водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ є3зeрахъ, сі‰ да ћсте:

(10) и3 всBмъ, и5мже нёсть пeріz ни чешуи2 въ водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ є3зeрахъ, t всёхъ, ±же и3зн0сzтъ в0ды, и3 всsка душA живyщаz въ водЁ, сквeрна є4сть, и3 сквє1рна да бyдутъ вaмъ:

№i t мsсъ и4хъ да не kди1те и3 мертвечи1ны и4хъ гнушaйтесz:

в7i и3 вс‰, и5мже нёсть пeріz и3 чешуи2, и5же въ водaхъ, сквє1рна сі‰ сyть вaмъ.

Gi И# си1хъ гнушaйтесz t пти1цъ, и3 да не ћсте и4хъ, гнyсни сyть: nрлA и3 грЂфа и3 морскaгw nрлA,

д7i и3 неsсыти и3 їктjна и3 под0бныхъ си6мъ:

є7i и3 стрyfа и3 совы2, и3 сухолaплz и3 под0бныхъ и5мъ:

ѕ7i и3 всsкагw врaна и3 под0бныхъ є3мY: и3 ћстреба и3 под0бныхъ є3мY:

з7i и3 врaна нощнaгw и3 лили1ка и3 јвіна,

}i и3 порфmріHна и3 пелекaна и3 лeбедz,

f7i и3 є3рwдjа и3 харадрі0на и3 под0бныхъ є3мY: и3 вд0да и3 нощнaгw нетопырS.

к7 (20) И# вс‰ гaды пти6чіz, и5же х0дzтъ на четhрехъ, мeрзость є4сть вaмъ:

к7а но сі‰ да ћсте t всёхъ г†дъ пти1чныхъ, и5же х0дzтъ четверонHжны, и5же и4мутъ г0лєни вhше плесн{ своє1ю, скакaти и4ми по земли2:

к7в и3 сі‰ да ћсте [Въ Nстр0жской, и3 съ неS печaтанной прeжде въ москвЁ, пред8 си1мъ сл0вомъ ћсте, приложено2 не, но тогw2 во всёхъ грeч. не и3мёетсz.] t си1хъ: врyха и3 подHбнаz є3мY, и3 ґттaка и3 подHбнаz є3мY, nфі0маха и3 є4же под0бно къ немY, и3 ґкрjду и3 подHбнаz є4й:

к7г и3 всsкъ гaдъ t пти1цъ, и5мже сyть четhри н0ги, мeрзость є4сть вaмъ, и3 въ си1хъ да не њсквернитeсz:

к7д всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

к7є и3 всsкъ взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3змhетъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

к7ѕ Во всёхъ скотёхъ, и4же раздвоsетъ копhто и3 пaзнwкти и3мёетъ, ґ жвaніz не tрыгaетъ, нечи6ста да бyдутъ вaмъ: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ дaже до вeчера:

к7з и3 всsкъ и4же х0дитъ на лaпахъ, во всёхъ ѕвэрeхъ, и5же х0дzтъ на четhрехъ, нечи6ста бyдутъ вaмъ: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

к7и и3 взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: нечи6ста сі‰ бyдутъ вaмъ.

к7f И# сі‰ вaмъ нечи6ста t г†дъ плёжущихъ по земли2: лaсица и3 мhшъ и3 крокоди1лъ земнhй,

l (30) мmгaли и3 хамелеHнъ, и3 халавHтисъ и3 ћщеръ и3 кроторhz:

сjи нечи1сти вaмъ t всёхъ г†дъ плёжущихъ по земли2: всsкъ прикасazйсz мертвечи1нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

И# всsко, въ нeже ѓще впадeтъ t ни1хъ нёчто t мертвечи1ны и4хъ, нечи1стъ бyдетъ всsкъ сосyдъ древsнъ, и3ли2 ри1за, и3ли2 к0жа, и3ли2 врeтище: всsкій сосyдъ, въ нeмже твори1тсz дёло, въ водЁ погрузи1тсz и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера, и3 по си1хъ чи1стъ бyдетъ:

и3 всsкъ сосyдъ гли1нzнъ, въ џньже ѓще впадeтъ t си1хъ внyтрь, є3ли6ка сyть въ нeмъ, нечи6ста бyдутъ, и3 сосyдъ да разбіeтсz.

И# всsка снёдь ю4же ћсте, на ню1же ѓще возліeтсz водA, нечи1ста бyдетъ вaмъ: и3 всsкое питіE, є4же піeте во всsкомъ сосyдэ, нечи1сто бyдетъ (вaмъ):

и3 всE, є4же ѓще впадeтъ въ нE t мертвечи1ны и4хъ, нечи1сто бyдетъ: пє1щи и3 nгни6ща да сокрушaтсz, нечи6ста сі‰ сyть и3 нечи6ста бyдутъ вaмъ.

КромЁ и3стHчникъ воднhхъ, и3 потHкъ, и3 собрaній воднhхъ, бyдутъ чи1сти: ґ и4же прикасaетсz мертвечи1намъ и4хъ, нечи1стъ бyдетъ.

Ѓще же впадeтъ t мертвечи1ны и4хъ на всsко сёмz сёмzнное, є4же сёетсz, чи1сто бyдетъ:

ѓще же возліeтсz водA на всsко сёмz, и3 впадeтъ t мертвечи1ны и4хъ на нE, нечи1сто бyдетъ вaмъ.

lf Ѓще же ќмретъ t скотA, є3г0же вaмъ ћсти, прикасazйсz мертвечи1нэ є3гw2, нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

м7 (40) и3 kдhй t мертвечи1нъ си1хъ да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 взeмлzй мертвечи1ну и4хъ да и3змhетъ ри6зы сво‰ и3 и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

м7а И# всsкъ гaдъ плёжущій по земли2 мeрзость вaмъ є4сть сіE, да не снёстсz.

м7в И# всsко ходsщее на чрeвэ, и3 всsко ходsщее на четhрехъ всегдA, и3 (всsко) многон0жное во всёхъ гaдэхъ, и5же плёжутъ по земли2, да не снёсте є5, ћкw мeрзость вaмъ є4сть:

м7г и3 да не њмерзитE дyшъ вaшихъ во всёхъ гaдэхъ плёжущихъ по земли2, и3 да не њсквернитeсz и4ми, и3 да не бyдете нечи1сти въ ни1хъ,

м7д ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ: и3 да њсвzтитeсz и3 бyдете свsти, ћкw с™ъ є4смь ѓзъ гDь бGъ вaшъ: и3 да не њскверни1те дyшъ вaшихъ во всёхъ гaдэхъ дви1жущихсz по земли2,

м7є ћкw ѓзъ є4смь гDь, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, да бyду вaмъ бGъ, и3 бyдете свsти, ћкw с™ъ є4смь ѓзъ гDь.

м7ѕ Сeй зак0нъ њ скотёхъ и3 њ пти1цахъ, и3 всsкой души2 дви1жущейсz въ водaхъ и3 всsкой души2 пресмыкaющейсz по земли2,

м7з разлучи1ти междY нечи1стыми и3 междY чи1стыми, и3 научи1ти сhны ї}лєвы междY њживлsющими kдHмаz и3 междY њживлsющими не kдHмаz.

ГлавA в7i. (12)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ, глаг0лz: женA, ћже ѓще зачнeтъ и3 роди1тъ мyжескъ п0лъ, нечистA бyдетъ сeдмь днjй: по днє1мъ (є3стeственнагw) разлучeніz сквeрны є3S, нечистA бyдетъ:

G и3 въ дeнь nсмhй да њбрёжетъ пл0ть конeчную є3гw2:

д7 и3 сидёти бyдетъ три1десzть и3 три2 дни6 въ кр0ви нечи1стэй своeй: всsкой вeщи с™ёй да не прик0снетсz и3 въ свzти1лище да не вни1детъ, д0ндеже скончaютсz днjе њчищeніz є3S.

є7 Ѓще же жeнскъ п0лъ роди1тъ, и3 нечистA бyдетъ четыренaдесzть днjй по (є3стeственнэй) сквeрнэ є3S, и3 шестьдесsтъ и3 шeсть днjй сидёти бyдетъ въ кр0ви нечистоты2 своеS.

ѕ7 И# є3гдA и3сп0лнzтсz днjе њчищeніz є3S њ сhнэ є3S и3ли2 дщeри, да принесeтъ ѓгнца непор0чна є3динолётна во всесожжeніе, и3 птенцA голуби1на и3ли2 г0рлицу грэхA рaди, пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz къ жерцY,

з7 и3 да принесeтъ є5 пред8 гDа: и3 пом0литсz њ нeй жрeцъ и3 њчи1ститъ ю5 t т0ка кр0ве є3S: сeй зак0нъ раждaющіz мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ.

} Ѓще же не њбрsщетъ рукA є3S дов0лнагw на ѓгнца, и3 да в0зметъ двЁ гHрлицы и3ли2 двA птенц† голуби6на, є3ди1наго на всесожжeніе и3 другaго грэхA рaди: и3 пом0литсz њ нeй жрeцъ, и3 њчи1ститсz.

ГлавA Gi. (13)

И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

в7 человёку є3мyже ѓще бyдетъ на к0жи пл0ти є3гw2 стрyпъ знaменіz и3ли2 блeскъ, и3 бyдетъ на к0жи пл0ти є3гw2 ћзва прокажeніz, да приведeтсz ко ґарHну жерцY и3ли2 ко є3ди1ному t сынHвъ є3гw2 жерцHвъ:

G и3 ќзритъ жрeцъ ћзву на к0жи пл0ти є3гw2, и3 влaсъ въ ћзвэ и3змэни1тсz въ бёло, и3 вз0ръ ћзвы ўмaленъ t к0жи пл0ти є3гw2, ћзва прокaзы є4сть: и3 ќзритъ жрeцъ, и3 њскверни1тъ є3го2.

д7 Ѓще же и3 блeскъ бёлъ бyдетъ на к0жи пл0тнэй є3гw2, и3 не мeншій бyдетъ вз0ръ є3гw2 t к0жи, и3 влaсъ є3гw2 не и3змэни1сz во влaсъ бёлъ, и3 т0й є4сть тeменъ, и3 tлучи1тъ жрeцъ ћзву на сeдмь днjй:

є7 и3 ќзритъ жрeцъ ћзву въ дeнь седмhй, и3 сE, ћзва пребывaетъ пред8 ни1мъ, и3 не и3змэни1сz ћзва на к0жи, и3 tлучи1тъ є3го2 жрeцъ на друг‡z сeдмь днjй:

ѕ7 и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ въ седмhй дeнь втори1цею, и3 сE, ћзва потемнЁ, и3 не и3змэни1сz ћзва на к0жи, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ: знaменіе бо є4сть: и3 и3змhвъ ри6зы сво‰, чи1стъ бyдетъ.

з7 Ѓще же и3змэнsющеесz и3змэни1тсz знaменіе на к0жи, повнегдA ви1дэти є3го2 жерцY є4же њчи1стити є3го2, и3 kви1тсz втор0е жерцY: и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, и3змэни1сz знaменіе въ к0жи,

} и3 да њскверни1тъ є3го2 жрeцъ: прокaза бо є4сть.

f7 И# ћзва прокажeніz ѓще бyдетъ на человёцэ, и3 пріи1детъ къ жерцY:

(10) и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, стрyпъ бёлъ на к0жи, и3 сeй и3змэни1лъ влaсъ бёлъ, и3 t здрaвыz пл0ти живhz въ стрyпэ:

№i прокaза вeтха є4сть на к0жи пл0ти є3гw2, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ и3 tлучи1тъ є3го2, ћкw нечи1стъ є4сть.

в7i Ѓще же процвэтaz процвэтeтъ прокaза на к0жи, и3 покрhетъ прокажeніе всю2 к0жу ћзвою, t главы2 до ногY є3гw2, по всемY вз0ру жерц0ву:

Gi и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, покрhло прокажeніе всю2 к0жу пл0ти є3гw2, да њчи1ститъ жрeцъ ћзву: ћкw всS и3змэни1сz въ бёло, чи1стъ є4сть.

д7i И# въ џньже дeнь ѓще kви1тсz на нeмъ пл0ть живA, њскверни1тсz:

є7i и3 ќзритъ жрeцъ пл0ть здрaву, и3 њскверни1тъ є3го2 пл0ть здрaва, ћкw нечистA є4сть, прокажeніе є4сть.

ѕ7i Ѓще же состaвитсz пл0ть здрaва, и3 и3змэни1тсz въ бёло, и3 пріи1детъ къ жерцY:

з7i и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, и3змэни1сz ћзва въ бёло, и3 њчи1ститъ жрeцъ ћзву, чи1стъ є4сть.

}i И# тёло ѓще бyдетъ на к0жи є3гw2 болsчка гн0йна, и3 и3сцэлёетъ,

f7i и3 бyдетъ на мёстэ болsчки стрyпъ бёлъ, и3ли2 блeскъ бэлёющьсz и3ли2 рдsщьсz, и3 kви1тсz жерцY:

к7 (20) и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, вз0ръ нижaе к0жи, и3 влaсъ є3гw2 и3змэни1сz въ бёло, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, ћкw блeскъ прокажeніz є4сть, на болsчкэ процвэтE.

к7а Ѓще же ўви1дитъ жрeцъ, и3 сE, нёсть въ нeмъ влaсъ бёлъ, и3 не нижaе є4сть t к0жи плотскjz, и3 сeй є4сть тeменъ, и3 tлучи1тъ є3го2 жрeцъ на сeдмь днjй.

к7в Ѓще ли разсhпаніемъ разсhплетсz по к0жи, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, блeскъ прокажeніz є4сть, на болsчкэ процвэтE.

к7г Ѓще ли на мёстэ своeмъ пребывaетъ блeскъ и3 не разсыпaетсz, стрyпъ болsчки є4сть, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ.

к7д И# пл0ть ѓще бyдетъ на к0жи є3гw2 жжeніе џгнено, и3 бyдетъ на к0жи є3гw2 и3сцэлёвшее t жжeніz блещaщеесz бёло и3ли2 червлeно и3ли2 пробэлyющеесz:

к7є и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, премэни1сz влaсъ бёлъ въ блещaщійсz, и3 вз0ръ є3мY нижaе t к0жи, прокажeніе є4сть, во жжeніи процвэтE, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, ћзва прокажeніz є4сть.

к7ѕ Ѓще же ўви1дитъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, нёсть на блещaщемсz влaсъ бёлъ, и3 не нижaе є4сть t к0жи, сaмо же тeмно, и3 tлучи1тъ є3го2 жрeцъ на сeдмь днjй:

к7з и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ въ дeнь седмhй, и3 ѓще разсhпаніемъ разсhплетсz по к0жи, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ: ћзва прокажeніz є4сть, бо гн0й процвэтE.

к7и Ѓще же на мёстэ пребyдетъ блещaніе и3 не разсhплетсz по к0жи, сіe же тeмно є4сть, стрyпъ сожжeніz є4сть, да њчи1ститъ є3го2 жрeцъ: w4бразъ бо сожжeніz є4сть.

к7f Мyжу же и3ли2 женЁ, ѓще бyдетъ на ни1хъ ћзва прокажeніz на главЁ и3ли2 на брадЁ,

l (30) и3 ќзритъ жрeцъ ћзву, и3 сE, њбли1чіе є3S глубочaе к0жи, въ нeйже влaсъ желтyzсz т0нокъ, и3 њскверни1тъ є3го2 жрeцъ: врeдъ є4сть, прокажeніе главы2 и3ли2 прокажeніе брады2 є4сть.

И# ѓще ўви1дитъ жрeцъ ћзву врeда, и3 сE, не бyдетъ њбли1чіе нижaе к0жи, и3 влaсъ желтyzсz не бyдетъ въ нeмъ, да tлучи1тъ жрeцъ ћзву врeда на сeдмь днjй:

и3 ќзритъ жрeцъ ћзву въ дeнь седмhй, и3 сE, не разсhпасz врeдъ, и3 влaсъ желтyzсz нёсть въ нeмъ, и3 њбли1чіе врeда нёсть нижaе к0жи:

и3 њстрижeтъ к0жу, врeдъ же да не њстрижeтсz, и3 tлучи1тъ жрeцъ врeдъ на сeдмь днjй втор0е:

и3 ќзритъ жрeцъ врeдъ въ дeнь седмhй, и3 сE, не разсhпасz врeдъ по к0жи по њстрижeніи є3гw2, и3 њбли1чіе врeда нёсть нижaе к0жи, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ, и3 и3змhвъ ри6зы, чи1стъ бyдетъ.

Ѓще же разсhпаніемъ разсhплетсz врeдъ по к0жи по њчищeніи є3гw2:

и3 ќзритъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, разсhпасz врeдъ по к0жи, да не присэти1тъ жрeцъ њ влaсэ желтёющемсz, ћкw нечи1стъ є4сть.

Ѓще же пред8 ни1мъ бyдетъ на мёстэ врeдъ, и3 влaсъ чeрнъ kви1тсz въ нeмъ, и3сцэлЁ врeдъ, чи1стъ є4сть, и3 њчи1ститъ є3го2 жрeцъ.

Мyжу же и3ли2 женЁ, ѓще бyдутъ на к0жи пл0ти є3гw2 блещ†ніz блещ†щаz бэлBющаzсz:

lf и3 ўви1дитъ жрeцъ, и3 сE, на к0жи пл0ти є3гw2 блещ†ніz и3 блещ†щаz бэлBющаzсz, лишaй є4сть, процвэтE на к0жи пл0ти є3гw2, чи1стъ є4сть.

м7 (40) Ѓще же комY њблёзе главA, плэши1въ є4сть, чи1стъ є4сть:

м7а ѓще же спреди2 њблёзе главA, взлhсъ є4сть, чи1стъ є4сть:

м7в ѓще же бyдетъ на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2 блeскъ бёлъ и3ли2 червленyzсz, прокажeніе процвэтaющее на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2:

м7г и3 ўви1дитъ є3го2 жрeцъ, и3 сE, њбли1чіе блeска бёло и3ли2 червлeно на плэши2 є3гw2 и3ли2 на взлhсинэ є3гw2, ћкw њбли1чіе прокажeніz на к0жи пл0ти є3гw2:

м7д человёкъ прокажeнъ є4сть, њсквернeніемъ њскверни1тъ є3го2 жрeцъ, на главЁ є3гw2 блeскъ є3гw2.

м7є И# прокажeнъ, на нeмже є4сть ћзва, ри6зы є3гw2 да бyдутъ раздр†ны, и3 главA є3гw2 не покровeна, и3 w4колw ќстъ свои1хъ да њбвіeтсz, и3 нечи1стъ прозовeтсz:

м7ѕ вс‰ дни6, въ нsже бyдетъ на нeмъ ћзва, нечи1стъ сhй, нечи1стъ бyдетъ: tлучeнъ да сэди1тъ, внЁ полкA да бyдетъ є3мY пребывaніе.

м7з И# ри1за ѓще бyдетъ на нeй ћзва прокажeніz, на ри1зэ сукнsнэ, и3ли2 на и3згрeбійней,

м7и и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ [кудeль], и3ли2 на льнёхъ, и3ли2 на в0лнэ, и3ли2 на к0жи, и3ли2 на всsкой к0жи дёланэй,

м7f и3 kви1тсz ћзва зелeна и3ли2 червленyzсz на к0жи, и3ли2 на ри1зэ, и3ли2 на прsденэхъ, и3ли2 на кр0кахъ, и3ли2 на всsкомъ дёлэ к0жанэмъ, ћзва прокажeніz є4сть, и3 покaжетъ жерцY:

н7 (50) и3 ўви1дитъ жрeцъ ћзву, и3 tлучи1тъ жрeцъ ћзву на сeдмь днjй.

н7а И# да ўви1дитъ жрeцъ ћзву въ дeнь седмhй: ѓще же разсhпасz ћзва по ри1зэ, и3ли2 по прsденэ, и3ли2 по кр0кахъ, и3ли2 по к0жи, по всемY є3ли6ка творsтсz к0жы въ дёланіи, прокажeніе и4сто є4сть ћзва, нечи1стъ є4сть:

н7в да сожжeтъ ри1зу, и3ли2 прzдє1ніz, и3ли2 крHки, и3ли2 на в0лнэ, и3ли2 на льнЁ, и3ли2 на всsкомъ сосyдэ к0жанэ, на нeмже ѓще бyдетъ ћзва: понeже прокажeніе и4сто є4сть, на nгни2 да сожжeтсz.

н7г Ѓще ли ќзритъ жрeцъ, и3 не разсhплетсz ћзва по ри1зэ, и3ли2 по прsденэ, и3ли2 по кр0кахъ, и3ли2 по всsкому сосyду к0жану:

н7д и3 повели1тъ жрeцъ, и3 и3змhетъ, на нeмже бyдетъ ћзва, и3 да tлучи1тъ жрeцъ ћзву на друг‡z сeдмь днjй:

н7є и3 ўви1дитъ жрeцъ по и3змhтіи є3гw2 ћзву, и3 ѓще не и3змэни1ла ћзва лицA своегw2, и3 ћзва не разсhпасz, нечи1сто є4сть, на nгни2 да сожжeтсz: ўтверди1сz бо на ри1зэ, и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ.

н7ѕ И# ѓще ўви1дитъ жрeцъ, и3 бyдетъ темнA ћзва по и3спрaніи є3S, да tт0ргнетъ є5 t ри1зы, и3ли2 t прsдена, и3ли2 t кр0къ, и3ли2 t к0жи.

н7з И# ѓще kви1тсz є3щE на ри1зэ и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ, и3ли2 на всsкомъ сосyдэ к0жанэ, прокажeніе процвэтaющее є4сть, на nгни2 да сожжeтсz, на нeмже є4сть ћзва.

н7и И# ри1за, и3ли2 прsдено, и3ли2 крHки, и3ли2 всsкъ сосyдъ к0жанъ, є4же и3сперeтсz, и3 tстyпитъ t негw2 ћзва, и3 и3змhетсz втор0е, и3 чи1сто бyдетъ.

н7f Сeй зак0нъ ћзвэ прокажeніz ри1зы сукнsны, и3ли2 и3згрeбійны, и3ли2 прsдены, и3ли2 кудeлныz, и3ли2 всsкагw сосyда к0жана, во є4же њчи1стити є5, и3ли2 њскверни1ти є5.

ГлавA д7i. (14)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 сeй зак0нъ прокажeнному, въ џньже дeнь ѓще њчи1ститсz, и3 приведeтсz къ жерцY:

G и3 да и3зhдетъ жрeцъ внЁ полкA, и3 ќзритъ жрeцъ, и3 сE, и3сцэлЁ ћзва прокажeніz t прокажeннагw:

д7 и3 повели1тъ жрeцъ, да в0змутсz њчищeнному двA пти6чища жи6ва чи6ста и3 дрeво кeдрово, и3 соскaна червлени1ца и3 v3ссHпъ:

є7 и3 повели1тъ жрeцъ, да зак0лютъ пти1чище є3ди1но въ сосyдъ гли1нzнъ, над8 вод0ю жив0ю,

ѕ7 и3 жив0е пти1чище да в0зметъ, и3 дрeво кeдрово и3 соскaну червлени1цу и3 v3ссHпъ, и3 да њм0читъ и5хъ и3 пти1чище жив0е въ кр0ви заклaнагw пти1чища над8 вод0ю жив0ю:

з7 и3 да воскропи1тъ на њчи1стившагосz t прокажeніz седми1жды, и3 чи1стъ бyдетъ: и3 да tпyститъ пти1чище жив0е на п0ле:

} и3 да и3сперeтъ њчи1стивыйсz ри6зы сво‰ и3 да њстрижeтъ вс‰ власы2 сво‰ и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ: и3 по си1хъ да вни1детъ въ п0лкъ и3 да пребyдетъ внЁ д0му своегw2 сeдмь днjй.

f7 И# бyдетъ въ дeнь седмhй, њбрjютсz вси2 власы2 є3гw2, главA є3гw2 и3 брадA и3 брHви, и3 всsкъ влaсъ є3гw2 да њбрjетсz: и3 да и3змhетъ ри6зы сво‰, и3 да њмhетсz тёло є3гw2 вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ.

(10) И# въ дeнь nсмhй да в0зметъ двA ѓгнца є3динолBтна непорHчна и3 џвцу є3ди1ну є3динолётну непор0чну, и3 три2 десzти6ны муки2 пшени1чны на жeртву смёшаныz съ є3лeемъ и3 мёру є3лeа є3ди1ну:

№i и3 да постaвитъ жрeцъ њчищazй человёка њчищaемаго и3 сі‰ пред8 гDемъ, ў двeрій ски1ніи свидёніz:

в7i и3 в0зметъ жрeцъ ѓгнца є3ди1наго и3 приведeтъ є3го2 преступлeніz рaди, и3 чaшу є3лeа, и3 tлучи1тъ | жрeцъ во tлучeніе пред8 гDемъ:

Gi и3 зак0лютъ ѓгнца на мёстэ, и3дёже закалaютъ всесожжє1ніz и3 ±же грэхA рaди, на мёстэ свsтэ: є4сть бо є4же грэхA рaди, ћкоже и3 преступлeніz рaди є4сть жерцY: с™†z с™hхъ сyть:

д7i и3 в0зметъ жрeцъ t кр0ве ћже преступлeніz рaди, и3 возложи1тъ жрeцъ на њбyшіе ќха њчищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2 деснhz:

є7i и3 взeмъ жрeцъ t чaши є3лeа, возліeтъ на рyку лёвую свою2:

ѕ7i и3 да њм0читъ жрeцъ пeрстъ св0й деснhй въ є3лeй, и4же є4сть въ руцЁ є3гw2 лёвэй, и3 да воскропи1тъ t є3лeа пeрстомъ седми1жды пред8 гDемъ:

з7i њстaвшійсz же є3лeй, и4же въ руцЁ є3гw2, да возложи1тъ жрeцъ на њбyшіе ќха њчищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2 деснhz, на мёсто кр0ве ћже преступлeніz рaди:

}i њстaвшійсz же є3лeй, и4же въ руцЁ жерцA, да возложи1тъ жрeцъ на главY њчищeнному: и3 пом0литсz њ нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ:

f7i и3 сотвори1тъ жрeцъ є4же грэхA рaди, и3 пом0литсz жрeцъ t њчищaющемсz t грэхA своегw2: и3 по сeмъ зак0летъ жрeцъ всесожжeніе:

к7 (20) и3 вознесeтъ жрeцъ всесожжeніе и3 жeртву на nлтaрь пред8 гDемъ, и3 пом0литсz њ нeмъ жрeцъ, и3 њчи1ститсz.

к7а Ѓще же ўб0гъ є4сть, и3 рукA є3гw2 не дости1гнетъ, да в0зметъ ѓгнца є3динолётнаго є3ди1наго, въ џньже преступи1лъ на tлучeніе, ћкw помоли1тисz њ нeмъ, и3 десzти1ну муки2 пшени1чны смёшаны съ є3лeемъ въ жeртву, и3 чaшу є3лeа є3ди1ну,

к7в и3 двA гHрличища, и3ли2 двA птєнцA голуби6на, є3ли6ка њбрёте рукA є3гw2, и3 да бyдетъ є3ди1нъ грэхA рaди, и3 другjй во всесожжeніе:

к7г и3 да принесeтъ | въ дeнь nсмhй, во є4же њчи1стити є3го2, къ жерцY, пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz пред8 гDа:

к7д и3 взeмъ жрeцъ ѓгнца и4же преступлeніz рaди, и3 чaшу є3лeа, возложи1тъ | возложeніе пред8 гDемъ,

к7є и3 зак0летъ ѓгнца и4же преступлeніz рaди, и3 в0зметъ жрeцъ t кр0ве ћже преступлeніz рaди, и3 возложи1тъ на њбyшіе ќха њчищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2 деснhz:

к7ѕ и3 t є3лeа возліeтъ жрeцъ на рyку свою2 лёвую,

к7з и3 воскропи1тъ жрeцъ пeрстомъ свои1мъ деснhмъ t є3лeа, и4же въ руцЁ є3гw2 лёвэй, седми1жды пред8 гDемъ:

к7и и3 возложи1тъ жрeцъ t є3лeа сyщагw въ руцЁ є3гw2 на њбyшіе ќха њчищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 є3гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 є3гw2 деснhz, на мёстэ кр0ве ћже преступлeніz рaди:

к7f њстaвшеесz же t є3лeа, є4же є4сть въ руцЁ жерцA, да возложи1тъ на главY њчи1стившемусz: и3 пом0литсz њ нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ,

l (30) и3 сотвори1тъ є3ди1ну t г0рлицъ, и3ли2 t птенцє1въ голуби1ныхъ, ћкоже њбрёте рукA є3гw2,

є3ди1ну грэхA рaди, и3 другyю во всесожжeніе съ жeртвою: и3 пом0литсz жрeцъ њ њчищaемэмъ пред8 гDемъ.

Сeй зак0нъ въ нeмже є4сть ћзва прокажeніz, и3 не њбрэтaющему рук0ю во њчищeніе своE.

И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

є3гдA вни1дете въ зeмлю ханаaнску, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ въ притzжaніе, и3 дaмъ ћзву прокажeніz въ домёхъ земли2 притzжaнныz вaмъ:

и3 пріи1детъ, є3гHже д0мъ, и3 повёсть жерцY глаг0лz: ѓки ћзва kвлsетсz въ домY моeмъ.

И# повели1тъ жрeцъ и3спраздни1ти сосyды д0му, прeжде нeже вни1ти жерцY ви1дэти ћзву, и3 да не бyдутъ нечи6ста вс‰ ±же въ домY. По си1хъ же вни1детъ жрeцъ соглsдати д0мъ:

и3 ќзритъ жрeцъ ћзву, и3 сE, ћзва на стэнaхъ д0му ўд0ліz зеленёющаzсz и3ли2 червленёющаzсz, и3 њбли1чіе и4хъ худёе стёнъ:

и3зшeдъ жрeцъ и3з8 д0му къ двeремъ д0му, и3 tлучи1тъ жрeцъ д0мъ на сeдмь днjй.

lf И# возврати1тсz жрeцъ въ седмhй дeнь, и3 ќзритъ д0мъ, и3 сE, разсhпасz ћзва по стэнaмъ д0му:

м7 (40) и3 повели1тъ жрeцъ, да и3з8и1мутъ кaменіе, на ни1хже є4сть ћзва, и3 да и3знесyтъ є5 в0нъ и3з8 грaда на мёсто нечи1сто:

м7а и3 да пострyжутъ и3звнутри2 д0мъ w4крестъ, и3 и3зсhплютъ пeрсть состр0ганую внЁ грaда на мёсто нечи1сто:

м7в и3 да в0змутъ кaменіе и4но њстр0гано, и3 вл0жатъ | вмёстw кaменіz: и3 пeрсть и4ну да в0змутъ, и3 помaжутъ д0мъ.

м7г Ѓще же пaки нaйдетъ ћзва, и3 kви1тсz въ домY по и3знесeніи кaменіz и3 по њстрогaніи д0му и3 по помaзаніи,

м7д и3 вни1детъ жрeцъ, и3 ќзритъ: ѓще разсhпасz ћзва въ домY, прокажeніе пребывaющее є4сть въ домY, нечи1стъ є4сть:

м7є и3 разорsтъ д0мъ, и3 древA є3гw2 и3 кaменіе є3гw2 и3 всю2 пeрсть д0му и3знесyтъ внЁ грaда, на мёсто нечи1сто.

м7ѕ И# входsй въ д0мъ вс‰ дни6, въ нsже є4сть tлучeнъ, нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

м7з и3 спsй въ домY да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 kдhй въ домY да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

м7и Ѓще же пришeдый вни1детъ жрeцъ, и3 ўви1дитъ: и3 сE, разсhпаніемъ не разсhпасz ћзва въ домY но помaзаніи д0му, да њчи1ститъ жрeцъ д0мъ, ћкw и3сцэлЁ ћзва:

м7f и3 в0зметъ њчи1стити д0мъ, двA пти6чища жи6ва чи6ста и3 дрeво кeдрово, и3 соскaну червлени1цу и3 v3ссHпъ:

н7 (50) и3 да зак0летъ пти1чище є3ди1но въ сосyдъ гли1нzнъ над8 вод0ю жив0ю:

н7а и3 в0зметъ дрeво кeдрово и3 соскaніе червлeное, и3 v3ссHпъ и3 пти1чище жив0е, и3 да њм0читъ є5 въ кр0вь пти1чища заклaнагw над8 вод0ю жив0ю, и3 да њкропи1тъ и4ми въ домY седми1жды:

н7в и3 њчи1ститъ д0мъ кр0вію пти1чищною и3 вод0ю жив0ю, и3 пти1чищемъ живhмъ и3 дрeвомъ кeдровымъ, и3 v3ссHпомъ и3 соскaною червлени1цею:

н7г и3 да tпyститъ пти1чище жив0е внЁ грaда на п0ле и3 пом0литсz њ д0мэ, и3 чи1стъ бyдетъ.

н7д Сeй зак0нъ њ всsкой ћзвэ прокажeніz и3 врeда,

н7є и3 прокажeніz ри1зы и3 д0му,

н7ѕ и3 стрyпа, и3 знaменіz, и3 блещaщагwсz,

н7з и3 повёдати въ џньже дeнь нечи1сто, и3 въ џньже дeнь њчи1ститсz: сeй зак0нъ прокажeніz.

ГлавA є7i. (15)

И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: мyжу, мyжу, є3мyже ѓще бyдетъ и3зліsніе t тёла є3гw2, и3зліsніе є3гw2 нечи1сто є4сть.

G И# сeй зак0нъ нечистоты2 є3гw2: и3зливazй сёмz и3з8 тёла своегw2, t и3зліsніz, и4мже состaвлено є4сть тёло є3гw2 и3зліsніемъ, сіS нечистотA є3гw2 въ нeмъ: вс‰ дни6 и3зліsніz тёла є3гw2, и4мже состaвлено тёло є3гw2 и3зліsніемъ є3гw2, нечистотA є3гw2 є4сть:

д7 всsко л0же, на нeмже ѓще лsжетъ и3зливazй сёмz, нечи1сто є4сть: и3 всsкъ сосyдъ, на нeмже ѓще сsдетъ верхY є3гw2 и3зливazй сёмz, нечи1стъ бyдетъ:

є7 и3 человёкъ, и4же ѓще прик0снетсz л0жа є3гw2, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

ѕ7 и3 сэдsй на сосyдэ, на нeмже ѓще сsдетъ верхY є3гw2 и3зливazй сёмz, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

з7 и3 прикоснyвыйсz къ пл0ти и3зливaющагw сёмz да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

} Ѓще же плю1нетъ и3зливazй сёмz на чи1стаго, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

f7 и3 всsко сэдло2 џслее, на нeже ѓще всsдетъ верхY є3гw2 и3зливazй сёмz, нечи1сто бyдетъ до вeчера:

(10) и3 всsкъ прикоснyвыйсz всBмъ, ±же сyть под8 ни1мъ, нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 взeмлzй | да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

№i и3 є3ли6кимъ ѓще к0снетсz и3зливazй сёмz и3 рyкъ свои1хъ не њмhетъ вод0ю, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетъ тёло вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

в7i и3 сосyдъ гли1нzнъ, є3мyже ѓще прик0снетсz и3зливazй сёмz, да разбіeтсz: ґ сосyдъ древsный да и3змhетсz вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ.

Gi Ѓще же њчи1ститсz и3зливazй сёмz t и3зліsніz своегw2, и3 и3счи1слитъ себЁ сeдмь днjй на њчищeніе своE, и3 и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетъ тёло своE вод0ю жив0ю, и3 чи1стъ бyдетъ:

д7i и3 въ дeнь nсмhй да в0зметъ себЁ двA гHрличища и3ли2 двA птєнцA голуби6на, и3 да принесeтъ | пред8 гDа къ двeремъ ски1ніи свидёніz, и3 дaстъ | жерцY:

є7i и3 сотвори1тъ | жрeцъ є3ди1нъ грэхA рaди, и3 другjй во всесожжeніе: и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ њ и3зліsніи є3гw2.

ѕ7i И# человёкъ, є3мyже ѓще и3зhдетъ t л0жа є3гw2 сёмz, и3 да њмhетъ вод0ю всE тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

з7i и3 всsка ри1за и3 всsка к0жа, на нeйже ѓще бyдетъ л0же сёменное, да и3змhетсz вод0ю, и3 нечистA бyдетъ до вeчера.

}i И# ѓще лsжетъ мyжъ съ жен0ю своeю на л0жи сёмене, да и3змhютсz вод0ю, и3 нечи6сты бyдутъ до вeчера.

f7i И# женA ћже ѓще бyдетъ кр0вь точaщи, и3 бyдетъ течeніе є3S въ тэлеси2 є3S, сeдмь днjй да бyдетъ въ сквeрнэ своeй: и3 всsкъ прикасazйсz є4й нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

к7 (20) и3 всE, на нeмже ѓще сэди1тъ въ течeніи своeмъ, нечи1сто бyдетъ, и3 всsко, на нeже ѓще присsдетъ (nнA), нечи1сто бyдетъ:

к7а и3 всsкъ, и4же ѓще прик0снетсz л0жа є3S, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да и3змhетъ вод0ю тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

к7в и3 всsкъ прикасazйсz всsкому сосyду, на нeмже ѓще сsдетъ, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

к7г ѓще же на л0жи є4й сyщей, и3ли2 на сосyдэ, на нeмже ѓще сsдетъ (nнA), є3гдA прик0снетсz кто2 є4й, нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

к7д Ѓще же кто2 бyдетъ на л0жи съ нeю, и3 бyдетъ нечистотA є3S на нeмъ, нечи1стъ бyдетъ сeдмь днjй: и3 всsко л0же, на нeмже ѓще лsжетъ, нечи1сто бyдетъ.

к7є И# женA ѓще т0читъ течeніе кр0ве дни6 мнHги, не во врeмz сквeрны є3S, ѓще и3 течeтъ по њсквернeніи є3S, вс‰ дни6 течeніz нечистоты2 є3S, ћкоже дни6 сквeрны є3S, нечистA бyдетъ:

к7ѕ и3 всsко л0же, на нeмже ѓще лsжетъ вс‰ дни6 течeніz є3S, по л0жи сквeрны є3S бyдетъ є4й: и3 всsкъ сосyдъ, на нeмже ѓще сsдетъ, нечи1стъ бyдетъ по нечистотЁ сквeрны є3S:

к7з и3 всsкъ прикасazйсz є4й нечи1стъ бyдетъ, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 њмhетъ вод0ю тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

к7и Ѓще же њчи1ститсz t течeніz своегw2, да сочтeтъ себЁ сeдмь днjй, и3 по си1хъ чистA бyдетъ:

к7f и3 во nсмhй дeнь да в0зметъ себЁ двA гHрличища и3ли2 двA птєнцA голуби6на, и3 принесeтъ | къ жерцY къ двeремъ ски1ніи свидёніz,

l (30) и3 да сотвори1тъ жрeцъ, є3ди1нъ грэхA рaди и3 другjй во всесожжeніе, и3 да пом0литсz њ нeй жрeцъ пред8 гDемъ њ течeніи нечистоты2 є3S.

И# благоговBйны сотвори1те сhны ї}лєвы t нечист0тъ и4хъ: и3 да не ќмрутъ нечистоты2 рaди своеS, внегдA њскверни1ти и5мъ ски1нію мою2 ћже въ ни1хъ.

Сeй зак0нъ и3зливaющему сёмz, и3 ѓще комY и3зhдетъ и3з8 негw2 л0же сёменное, ћкоже њскверни1тисz въ нeмъ,

и3 точaщей кр0вь въ сквeрнэ своeй, и3 и3зливaющему сёмz во и3зліsніи своeмъ мyжеску п0лу и3ли2 жeнску, и3 мyжу, и4же ѓще поспи1тъ со сквернaвою.

ГлавA ѕ7i. (16)

И# гlа гDь къ мwmсeю, по ўмeртвіи двyхъ сынHвъ ґарHнихъ, є3гдA принес0ста џгнь чуждjй пред8 гDа и3 скончaстасz.

в7 И# речE гDь къ мwmсeю: глаг0ли ґарHну, брaту твоемY, да не вх0дитъ по вс‰ часы2 въ с™0е внyтрь завёсы, пред8 лицE њчисти1лища, є4же є4сть над8 ківHтомъ свидёніz, и3 да не ќмретъ: во w4блацэ бо kвлю1сz над8 њчисти1лищемъ:

G си1це вни1детъ ґарHнъ въ с™0е: съ телцeмъ t говsдъ грэхA рaди, и3 со nвн0мъ на всесожжeніе,

д7 и3 въ ри1зу льнsну њсвzщeну да њблечeтсz, и3 надр†ги льн‰ны да бyдутъ на тёлэ є3гw2, и3 п0zсомъ льнsнымъ да њпоsшетсz, и3 клобyкъ [Въ грeч.: кjдарісъ.] льнsнъ да возложи1тъ, ри6зы св‰ты сyть: и3 да њмhетъ вод0ю всE тёло своE, и3 да њблечeтсz въ нS:

є7 и3 t с0нма сынHвъ ї}левыхъ да в0зметъ двA кwзлA t к0зъ грэхA рaди, и3 nвнA є3ди1наго во всесожжeніе,

ѕ7 и3 да приведeтъ ґарHнъ телцA, и4же грэхA рaди своегw2, и3 да пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ,

з7 и3 да в0зметъ двA кwзлA, и3 постaвитъ | пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz:

} и3 да возложи1тъ ґарHнъ на џба кwзлA жрє1біz: жрeбій є3ди1нъ гDу и3 жрeбій другjй tпущeнію.

f7 И# да приведeтъ ґарHнъ козлA, на нeмже падE жрeбій гDу, и3 да принесeтъ грэхA рaди:

(10) и3 козлA, на нeмже падE жрeбій tпущeніz, да постaвитъ є3го2 жи1ва пред8 гDемъ, ћкw помоли1тисz над8 ни1мъ и3 ћкw tпусти1ти є3го2 во tпущeніе, и3 да tпyститъ є3го2 въ пустhню: и3 в0зметъ козeлъ на сS беззакHніz и4хъ въ зeмлю непроходи1му.

№i И# да приведeтъ ґарHнъ телцA, и4же грэхA рaди своегw2, и3 да пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ: и3 да зак0летъ телцA, и4же грэхA рaди своегw2.

в7i И# да в0зметъ кади1лникъ п0лнъ ќгліz џгненна t nлтарS, и4же пред8 гDемъ, и3 да нап0лнитъ рyцэ fmміaма сложeніz чи1ста, и3 да принесeтъ внyтрь завёсы:

Gi и3 да возложи1тъ fmміaмъ на џгнь пред8 гDемъ, и3 покрhетъ дhмъ fmміaмный њчисти1лище є4же на свидёніихъ, и3 не ќмретъ.

д7i И# да в0зметъ t кр0ве телцA, и3 да воскропи1тъ пeрстомъ на њчисти1лище на вост0ки: пред8 лицeмъ њчисти1лища да воскропи1тъ седми1жды t кр0ве пeрстомъ свои1мъ.

є7i И# да зак0летъ козлA и4же грэхA рaди, и4же за лю1ди, пред8 гDемъ: и3 да внесeтъ t кр0ве є3гw2 внyтрь завэсы2, и3 да сотвори1тъ кр0ви є3гw2, ћкоже сотвори2 кр0ви тeлчи, и3 да воскропи1тъ кр0вію є3гw2 на њчисти1лище прsмw њчисти1лищу,

ѕ7i и3 њчи1ститъ с™0е t нечист0тъ сынHвъ ї}левыхъ и3 t непрaвдъ и4хъ, њ всёхъ грэсёхъ и4хъ: и3 тaкw сотвори1тъ ски1ніи свидёніz сотворeннэй въ ни1хъ посредЁ нечистоты2 и4хъ.

з7i И# всsкъ человёкъ да не бyдетъ въ ски1ніи свидёніz, є3гдA вх0дитъ моли1тисz во с™0е, д0ндеже и3зhдетъ: и3 да пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ и3 њ всeмъ с0нмэ сынHвъ ї}левыхъ.

}i И# и3зhдетъ ко nлтарю2, и4же є4сть пред8 гDемъ, и3 пом0литсz на нeмъ, и3 да в0зметъ t кр0ве телцA и3 t кр0ве козлA, и3 возложи1тъ на р0ги nлтарS w4крестъ:

f7i и3 да воскропи1тъ пeрстомъ свои1мъ нaнь седми1жды t кр0ве, и3 њчи1ститъ є3го2 и3 њсвzти1тъ є3го2 t нечист0тъ сынHвъ ї}левыхъ.

к7 (20) И# соверши1тъ њчищaz с™0е и3 ски1нію свидёніz и3 nлтaрь, и3 t жерцёхъ њчи1ститъ, и3 приведeтъ козлA живaго:

к7а и3 да возложи1тъ ґарHнъ џбэ рyцэ свои2 на главY козлA живaгw, и3 да и3сповёсть на нeмъ вс‰ беззакHніz сынHвъ ї}левыхъ и3 вс‰ непр†вды и4хъ и3 вс‰ грэхи2 и4хъ: и3 возложи1тъ | на главY козлA живaгw, и3 tпyститъ рук0ю человёка ўгот0ваннагw въ пустhню:

к7в и3 в0зметъ козeлъ на сS непр†вды и4хъ въ зeмлю непроходи1му: и3 да tпyститъ козлA въ пустhню.

к7г И# да вни1детъ ґарHнъ въ ски1нію свидёніz, и3 да совлечeтъ ри6зы льн‰ны, въ нsже њболчeнъ бsше, входsщу є3мY во с™0е, и3 положи1тъ | тaмw:

к7д и3 њмhетъ тёло своE вод0ю на мёстэ с™э и3 да њблечeтсz въ ри6зы сво‰, и3 и3зшeдъ да сотвори1тъ всесожжeніе своE и3 всепл0діе людск0е, и3 да пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ, и3 њ лю1дехъ ћкоже и3 њ жерцёхъ:

к7є и3 тyкъ и4же грэхHвъ рaди да вознесeтъ на nлтaрь.

к7ѕ И# tпусти1вый козлA tпущeнаго во tпущeніе да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ пл0ть свою2 вод0ю, и3 по си1хъ да вни1детъ въ п0лкъ.

к7з И# телцA и4же грэхA рaди, и3 козлA и4же грэхA рaди, и4хже кр0вь внесeсz на њчищeніе во с™0е, да и3знесyтъ | внЁ полкA и3 да сожгyтъ | на nгни2, и3 к0жы и4хъ и3 мzсA и4хъ и3 мwтhла и4хъ:

к7и сожигazй же | да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 по сeмъ да вни1детъ въ п0лкъ.

к7f И# бyдетъ сіE вaмъ зак0нное вёчное: въ мцcъ седмhй, въ десsтый дeнь мцcа, покори1те дyшы вaшz, и3 всsкагw дёла да не сотворитE, ни тузeмецъ, ни пришлeцъ прилежaй въ вaсъ:

l (30) въ т0й бо дeнь пом0литсz њ вaсъ, є4же њчи1стити вaсъ t всёхъ грэхHвъ вaшихъ пред8 гDемъ, и3 чи1сти бyдете:

суббHта суббHтъ пок0й да бyдетъ сіS вaмъ, и3 покори1те дyшы вaшz, зак0ннw вёчнw.

Пом0литсz жрeцъ, є3г0же ѓще помaжутъ и3 є3г0же ѓще совершaтъ рyцэ є3гw2, є4же жрeти є3мY по nтцЁ своeмъ, и3 да њблечeтсz въ ри1зу льнsну свою2, ри1зу с™у,

и3 да њчи1ститъ с™0е с™aгw и3 ски1нію свидёніz, и3 nлтaрь да њчи1ститъ, и3 њ жерцёхъ и3 њ всeмъ с0нмэ да пом0литсz.

И# бyдетъ сіE вaмъ зак0нное вёчное, є4же моли1тисz њ сынёхъ ї}левыхъ њ всёхъ грэсёхъ и4хъ, є3ди1ною въ лёто да сотвори1тсz, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

ГлавA з7i. (17)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 и3 ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 речeши къ ни6мъ: сіE сл0во є4же заповёда гDь, гlz:

G человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ и3ли2 t пришeлєцъ, и5же прилежaтъ въ вaсъ, и4же ѓще зак0летъ телцA и3ли2 џвцу и3ли2 к0зу въ полцЁ, и3 и4же ѓще зак0летъ внЁ полкA

д7 и3 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz не принесeтъ, ћкоже сотвори1ти є5 во всесожжeніе и3ли2 спасeніе гDу пріsтно, въ воню2 благов0ніz: и3 и4же ѓще зак0летъ внЁ и3 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz не принесeтъ є3гw2, ћкw принести2 дaръ гDу пред8 ски1нію гDню: и3 вмэни1тсz человёку томY кр0вь: кр0вь проліsлъ, да потреби1тсz душA џна t людjй свои1хъ:

є7 ћкw да принесyтъ сhнове ї}лєвы жє1ртвы сво‰, є3ли6ки ѓще сjи зак0лютъ на п0ли, и3 да принесyтъ | ко гDу къ двeремъ ски1ніи свидёніz къ жерцY, и3 пожрyтъ | въ жeртву спасeніz гDу.

ѕ7 И# да возліeтъ жрeцъ кр0вь на nлтaрь w4крестъ пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz: и3 да вознесeтъ тyкъ въ воню2 благоухaніz гDу:

з7 и3 да не пожрyтъ ктомY жeртвъ свои1хъ сyєтнымъ, и5мже сaми блудодёйствуютъ в8слёдъ и4хъ: зак0нное вёчное бyдетъ вaмъ въ р0ды вaшz.

} И# речeши къ ни6мъ: человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ и3ли2 t сынHвъ пришeлцwвъ прилежaщихъ въ вaсъ, и4же ѓще сотвори1тъ всесожжeніе и3ли2 жeртву,

f7 и3 къ двeремъ ски1ніи свидёніz не принесeтъ сотвори1ти є5 гDви, потреби1тсz душA тA t людjй свои1хъ.

(10) И# человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ и3ли2 t пришeлєцъ прилежaщихъ въ вaсъ, и4же ѓще ћстъ всsкую кр0вь, и3 ўтвержY лицE моE на дyшу kдyщую кр0вь, и3 погублю2 ю5 t людjй свои1хъ:

№i занE душA всsкіz пл0ти кр0вь є3гw2 є4сть, и3 ѓзъ дaхъ ю5 вaмъ ў nлтарS ўмолsти њ душaхъ вaшихъ: кр0вь бо є3гw2 вмёстw души2 ўмоли1тъ.

в7i Сегw2 рaди рек0хъ сынHмъ ї}лєвымъ: всsка душA t вaсъ да не снёстъ кр0ве, и3 пришлeцъ прилежaщій въ вaсъ да не снёстъ кр0ве.

Gi И# человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ и3ли2 t пришлє1цъ прилежaщихъ въ вaсъ, и4же ѓще ўл0витъ лови1тву ѕвёрz и3ли2 пти1цу, є4же ћстсz: проліeтъ кр0вь є3S, и3 покрhетъ ю5 землeю:

д7i душa бо всsкіz пл0ти кр0вь є3гw2 є4сть. И# рек0хъ сынHмъ ї}лєвымъ: кр0ве всsкіz пл0ти да не снёсте, ћкw душA всsкіz пл0ти кр0вь є3гw2 є4сть: всsкъ kдhй ю5 потреби1тсz:

є7i и3 всsка душA ћже ћстъ мертвечи1ну и3ли2 ѕвэроsдину, t тузeмєцъ и3ли2 t пришeлєцъ, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера, по сeмъ же чи1стъ бyдетъ:

ѕ7i ѓще же не и3сперeтъ ри1зъ свои1хъ, ни њмhетъ тёла вод0ю, то2 пріи1метъ беззак0ніе своE.

ГлавA }i. (18)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ:

G по дэлHмъ земли2 є3гЂпетскіz, въ нeйже њбитaсте, да не сотворитE, и3 по начинaніємъ земли2 ханаaнскіz, въ ню1же ѓзъ ведy вы тaмw, не сотвори1те, и3 по зак0нwмъ и4хъ не ходи1те:

д7 судбы6 мо‰ сотвори1те, и3 повелBніz мо‰ сохрани1те и3 ходи1те въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ:

є7 и3 сохрани1те вс‰ повелBніz мо‰ и3 вс‰ судбы6 мо‰, и3 сотвори1те |: сотвори1вый т† человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

ѕ7 Человёкъ человёкъ ко всsкому бли1жнему пл0ти своеS да не пристyпитъ tкрhти срамоты2: ѓзъ гDь.

з7 Срамоты2 nтцA твоегw2 и3 срамоты2 мaтере твоеS да не tкрhеши: мaти бо твоS є4сть, да не tкрhеши срамоты2 є3S.

} Срамоты2 жены2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши: срамотA nтцA твоегw2 є4сть.

f7 Срамоты2 сестры2 твоеS ћже t nтцA твоегw2 и3ли2 t мaтере твоеS, въ домY рождeнныz и3ли2 внЁ рождeнныz, да не tкрhеши срамоты2 и4хъ.

(10) Срамоты2 дщeре сhна твоегw2 и3ли2 дщeре дщeре твоеS, да не tкрhеши срамоты2 и4хъ, ћкw твоS срамотA є4сть.

№i Срамоты2 дщeре жены2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши, є3диноo1тча сестрa ти є4сть, да не tкрhеши срамоты2 є3S.

в7i Срамоты2 сестры2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши, своs бо nтцY твоемY є4сть.

Gi Срамоты2 сестры2 мaтере твоеS да не tкрhеши, своs бо мaтери твоeй є4сть.

д7i Срамоты2 брaта nтцA твоегw2 да не tкрhеши и3 къ женЁ є3гw2 да не вни1деши, ср0дникъ бо ти2 є4сть.

є7i Срамоты2 невёстки твоеS да не tкрhеши, женa бо сhна твоегw2 є4сть, да не tкрhеши срамоты2 є3S.

ѕ7i Срамоты2 жены2 брaта твоегw2 да не tкрhеши, срамотA брaта твоегw2 є4сть.

з7i Срамоты2 жены2 и3 дщeре є3S, да не tкрhеши, дщeре сhна є3S, и3 дщeри дщeре є3S да не п0ймеши tкрhти срамоты2 и4хъ, бли1жніи бо ти2 сyть, нечeстіе є4сть.

}i СестрY жены2 твоеS да не п0ймеши въ нал0жницу, tкрhти срамотY є3S пред8 нeю, є3щE жи1вэ сyщей є4й.

f7i И# къ женЁ во tлучeніи нечистоты2 є3S да не вни1деши tкрhти срамоты2 є3S.

к7 (20) И# къ женЁ бли1жнzгw твоегw2 да не дaси л0жа сёмене твоегw2, њскверни1тисz съ нeю.

к7а И# t сёмене твоегw2 да не дaси служи1ти мол0ху, да не њскверни1ши и4мене с™aгw: ѓзъ гDь.

к7в И# съ мyжескимъ п0ломъ да не лsжеши жeнскимъ л0жемъ, мeрзость бо є4сть.

к7г И# всsкому четверон0гому да не дaси л0жа своегw2 въ сэменeніе, њскверни1тисz съ ни1мъ: и3 женA да не стaнетъ ко всsкому четверон0гому сни1тисz, гнyсно бо є4сть.

к7д Не њсквернsйтесz во всёхъ си1хъ: во всёхъ бо си1хъ њскверни1шасz kзhцы, и5хже ѓзъ tженY пред8 лицeмъ вaшимъ:

к7є и3 њскверни1сz землS, и3 воздaхъ непрaвду и5мъ є3S рaди: и3 возненави1дэ землS сэдsщихъ на нeй.

к7ѕ И# сохрани1те вс‰ зак0ны мо‰ и3 вс‰ повелBніz мо‰, и3 не сотвори1те t всёхъ гнyсностей си1хъ, тузeмецъ и3 прибhвшій пришлeцъ въ вaсъ:

к7з вс‰ бо сі‰ гнyснwсти сотвори1ша человёцы земнjи, бhвшіи прeжде вaсъ, и3 њскверни1сz землS.

к7и И# да не вознегодyетъ на вaсъ землS, внегдA њскверни1ти вaмъ ю5, и4мже w4бразомъ вознегодовA на kзhки и5же прeжде вaсъ:

к7f ћкw всsкъ, и4же ѓще сотвори1тъ t всёхъ гнyсностей си1хъ, потребsтсz дyшы творsщыz сіE t людjй свои1хъ.

l (30) И# сохрани1те повелBніz мо‰, ћкw да не сотворитE t всёхъ закHнъ гнyсныхъ, и5же бёша прeжде вaсъ: и3 да не њсквернитeсz въ ни1хъ, ћкw ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

ГлавA f7i. (19)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ, и3 речeши къ ни6мъ: свsти бyдите, ћкw ѓзъ с™ъ (є4смь) гDь бGъ вaшъ.

G Кjйждо nтцA своегw2 и3 мaтере своеS да бои1тсz, и3 суббw6ты мо‰ сохрани1те: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

д7 Не послёдуйте јдwлwмъ, и3 богHвъ сліsныхъ не сотвори1те себЁ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

є7 И# ѓще пожретE жeртву спcніz гDу, пріsтну вaмъ пожри1те:

ѕ7 въ џньже дeнь ѓще пожретE, (въ т0й дeнь) да снёстсz, и3 на ќтріе: и3 ѓще њстaнетсz до трeтіzгw днE, на nгни2 да сожжeтсz:

з7 ѓще же ли kдeніемъ с8sстсz въ дeнь трeтій, не жeртвенно є4сть, не пріи1метсz:

} и3 и4же ћстъ є5, грёхъ пріи1метъ, ћкw с™†z гDнz њскверни2: и3 потребsтсz дyшы kдyщыz t людjй свои1хъ.

f7 И# пожинaющымъ вaмъ жaтву земли2 вaшеz, да не скончaете жaтвы вaшеz, ни1вы твоеS пожинaніz: и3 пaдающихъ кл†съ t жaтвы твоеS да не соберeши:

(10) и3 віногрaда твоегw2 втори1цею да не њберeши, нижE грє1знъ віногрaда твоегw2 да соберeши: ни1щему и3 пришeлцу да њстaвиши |: ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ.

№i Не ўкрaдите, ни солжи1те, нижE да њклеветaетъ кjйждо бли1жнzго.

в7i И# не клени1тесz и4менемъ мои1мъ въ непрaвдэ, и3 да не њсквернитE и4мене с™aгw бGа вaшегw: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

Gi Да не њби1диши бли1жнzгw: и3 да не tи1меши, и3 да не прележи1тъ мздA наeмника твоегw2 ў тебє2 до ќтріz.

д7i ЅлA да не речeши глух0му, и3 пред8 слэпhмъ да не положи1ши претыкaніz: и3 да ўбои1шисz гDа бGа твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

є7i Не сотвори1те непрaвды въ судЁ: да не пріи1меши лицA ни1щагw, нижE почуди1шисz лицY могyщагw: по прaвдэ да сyдиши бли1жнему твоемY.

ѕ7i Да не х0диши лeстію во своeмъ kзhцэ, и3 не востaнеши на кр0вь бли1жнzгw твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

з7i Да не возненави1диши брaта твоегw2 во ўмЁ твоeмъ, њбличeніемъ да њбличи1ши бли1жнzго твоего2: и3 не пріи1меши рaди є3гw2 грэхA.

}i И# да не tмщaетъ рукA твоS, и3 да не враждyеши на сhны людjй свои1хъ, и3 возлю1биши бли1жнzго своего2 ћкw сaмъ себE: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

f7i Зак0нъ м0й сохрани1те: и3 скотA твоегw2 да не смэси1ши со скот0мъ и3нaгw р0да, и3 віногрaда твоегw2 да не насади1ши разли1чна: и3 ри1зы и3з8 двyхъ (вещeй) соткaныz гнyсныz да не возложи1ши на сS.

к7 (20) И# ѓще кто2 бyдетъ съ жен0ю л0жемъ сёмене, и3 сіS бsше рабA храни1ма мyжу, и3 цэн0ю не и3скупленA и3ли2 своб0да не данA є4й, нак†заны да бyдутъ: не ќмрутъ, ћкw не свободи1сz:

к7а и3 да приведeтъ за преступлeніе своE гDу къ двeремъ ски1ніи свидёніz nвнA преступлeніz,

к7в и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ nвн0мъ преступлeніz пред8 гDемъ њ грэсЁ и4мже согрэши2, и3 њстaвитсz є3мY грёхъ, є3г0же сотвори2.

к7г Е#гдa же вни1дете въ зeмлю, ю4же гDь бGъ вaшъ даeтъ вaмъ, и3 насади1те всsко дрeво снёдное, и3 њчи1стите нечистотY є3гw2, пл0дъ є3гw2 три2 лBта нечи1стъ да бyдетъ вaмъ, да не снёстсz:

к7д въ лёто же четвeртое бyдетъ всsкъ пл0дъ є3гw2 с™ъ, похвaленъ гDу:

к7є въ лёто же пsтое да снёсте пл0дъ є3гw2, прибhтокъ вaмъ плоды2 є3гw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

к7ѕ Не kди1те на горaхъ, и3 не вражи1те, и3 ни срsща смотри1те t пти1цъ.

к7з Не сотвори1те њбстрижeніz круг0мъ t вл†съ глaвъ вaшихъ, нижE брjете брaдъ вaшихъ.

к7и И# кроeніz не сотвори1те на тёлэ вaшемъ њ души2: и3 ћзвъ настрекaнныхъ да не сотворитE въ вaсъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

к7f Да не њскверни1ши дщeре твоеS є4же блуди1ти є4й: и3 да не прелюбы2 дёетъ землS, и3 нап0лнитсz землS беззак0ній.

l (30) Суббw6ты мо‰ сохрани1те, и3 t с™hхъ мои1хъ ўб0йтесz: ѓзъ гDь.

Не послёдуйте ўтрHбнымъ бaснемъ, и3 къ волхвHмъ не прилэпи1тесz, њскверни1тисz въ ни1хъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

Пред8 лицeмъ сэдaгw востaни и3 почти2 лицE стaрчо, и3 да ўбои1шисz гDа бGа твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

Ѓще же кто2 пріи1детъ къ вaмъ пришлeцъ въ зeмлю вaшу, не стужи1те є3мY:

ћкоже тузeмецъ бyдетъ въ вaсъ пришлeцъ, и4же пріи1детъ къ вaмъ, и3 возлю1биши є3го2 ћкw сaмъ себE: ћкw (и3 вы2) пришeлцы бёсте въ земли2 є3гЂпетстэй: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

Не сотвори1те непрaвды въ судЁ, въ мёрахъ и3 въ вёсахъ и3 въ мёрилэхъ:

мBрила прaвєдна и3 вёсы прaвєдны и3 мёра прaведна да бyдетъ въ вaсъ: ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ t земли2 є3гЂпетскіz.

И# сохрани1те вeсь зак0нъ м0й и3 вс‰ повелBніz мо‰, и3 сотвори1те |: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

ГлавA к7. (20)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: ѓще кто2 t сынHвъ ї}левыхъ, и3ли2 t прибhвшихъ пришeлцєвъ во ї}ли, и4же ѓще дaстъ t сёмене своегw2 мол0ху, смeртію да ќмретъ: лю1діе земли2 да побію1тъ є3го2 кaменіемъ:

G и3 ѓзъ ўтвержY лицE моE на человёка того2 и3 погублю2 є3го2 t людjй є3гw2, ћкw t сёмене своегw2 дадE мол0ху, да њскверни1тъ с™hню мою2 и3 њскверни1тъ и4мz њсщ7eнныхъ мнЁ.

д7 Ѓще же презрёніемъ прeзрzтъ тузeмцы земли2 nчи1ма свои1ма t человёка тогw2, внегдA дaти є3мY t сёмене своегw2 мол0ху, є4же не ўби1ти є3го2:

є7 и3 ўтвержY лицE моE на человёка того2 и3 на ср0дники є3гw2, и3 погублю2 є3го2 и3 всёхъ є3диномhслzщихъ съ ни1мъ, є4же соблуждaти є3мY со јдwлы t людjй свои1хъ.

ѕ7 И# душA ћже ѓще послёдуетъ ўтрHбнымъ бaснемъ и3ли2 волхвHмъ, ћкw соблуди1ти в8слёдъ и4хъ, ўтвержY лицE моE на дyшу тY и3 погублю2 ю5 t людjй є3S.

з7 И# бyдете свsти, ћкw ѓзъ с™ъ гDь бGъ вaшъ.

} И# сохрани1те повелBніz мо‰ и3 сотвори1те |: ѓзъ гDь њсщ7azй вaсъ.

f7 Человёкъ человёкъ, и4же ѓще ѕло2 речeтъ nтцY своемY и3ли2 мaтери своeй, смeртію да ќмретъ: nтцY своемY и3ли2 мaтери своeй ѕлЁ речE, пови1ненъ бyдетъ.

(10) Человёкъ человёкъ, и4же ѓще прелюбы2 содёетъ съ мyжнею жен0ю, и3ли2 кто2 прелюбы2 содёетъ съ жен0ю бли1жнzгw своегw2, смeртію да ќмрутъ прелюбодёй и3 прелюбодёйца.

№i И# и4же ѓще пребyдетъ съ жен0ю nтцA своегw2, срамотY nтцA своегw2 tкрhлъ є4сть, смeртію да ќмрутъ џба, пови1нни сyть.

в7i И# ѓще кто2 бyдетъ съ невёсткою своeю, смeртію да ќмрутъ џба, нечeствоваша бо, пови1нни сyть.

Gi И# ѓще кто2 бyдетъ съ мyжескимъ п0ломъ л0жемъ жeнскимъ, гнyсность сотвори1ша џба, смeртію да ќмрутъ, пови1нни сyть:

д7i и4же ѓще п0йметъ женY и3 мaтерь є3S, беззак0ніе є4сть, nгнeмъ да сожгyтъ є3го2 и3 w4ныz, и3 не бyдетъ беззак0ніе въ вaсъ.

є7i И# и4же ѓще дaстъ л0же своE четверон0жному, смeртію да ќмретъ, четверон0жное же ўбіeте.

ѕ7i И# женA ћже ѓще пристyпитъ ко всsкому скотY, є4же бhти съ ни1мъ, да ўбіeте женY и3 ск0тъ, смeртію да ќмрутъ, пови1нни сyть.

з7i И$же ѓще п0йметъ сестрY свою2 t nтцA своегw2 и3ли2 t мaтере своеS, и3 ўви1дитъ срамотY є3S, и3 nнA ўви1дитъ срамотY є3гw2, ўкори1зна є4сть, да потребsтсz пред8 сы6ны р0да и4хъ: срамотY сестры2 своеS tкры2, грёхъ пріи1мутъ.

}i И# мyжъ и4же бyдетъ съ жен0ю сквернaвою и3 tкрhетъ срамотY є3S, течeніе є3S tкры2, и3 nнA tкры2 течeніе кр0ве своеS, да потребsтсz џба t р0да и4хъ.

f7i И# срамотY сестры2 nтцA твоегw2 и3 сестры2 мaтере твоеS да не tкрhеши: ќжичество бо tкры2, грёхъ понесyтъ.

к7 (20) И$же ѓще бyдетъ со ср0дницею своeю, срамотY сродствA своегw2 tкры2, безчaдни и4змрутъ.

к7а И# человёкъ и4же ѓще п0йметъ женY брaта своегw2, нечистотA є4сть: срамотY брaта своегw2 tкрhлъ є4сть, безчaдни и4змрутъ.

к7в И# сохрани1те вс‰ повелBніz мо‰ и3 вс‰ судбы6 мо‰ и3 сотвори1те |, и3 не вознегодyетъ на вaсъ землS, въ ню1же ѓзъ введy вы тaмw всели1тисz на нeй.

к7г И# не ходи1те въ зак0ны kзhчєскіz, и5хже ѓзъ и3згоню2 t вaсъ: ћкw сі‰ вс‰ сотвори1ша, и3 возгнушaхсz и4ми.

к7д И# рёхъ къ вaмъ: вы2 наслёдите зeмлю и4хъ, и3 ѓзъ дaмъ вaмъ ю5 въ притzжaніе, зeмлю текyщую мeдомъ и3 млек0мъ, ѓзъ гDь бGъ вaшъ, tлучи1вый вaсъ t всёхъ kзы6къ.

к7є И# tлучи1те себЁ междY скwты2 чи1стыми и3 междY скwты2 нечи1стыми, и3 междY пти1цами чи1стыми и3 нечи1стыми: и3 не њсквернитE дyшъ вaшихъ въ скотёхъ и3 въ пти1цахъ и3 во всёхъ гадёхъ земнhхъ, ±же ѓзъ tлучи1хъ вaмъ въ нечистотЁ,

к7ѕ и3 бyдете ми2 свsти, ћкw ѓзъ с™ъ є4смь гDь бGъ вaшъ, tлучи1вый вaсъ t всёхъ kзы6къ бhти мои1ми.

к7з И# мyжъ и3ли2 женA и4же ѓще бyдетъ t ни1хъ чревобaсникъ и3ли2 волшeбникъ, смeртію да ќмрутъ џба: кaменіемъ да побіeте и5хъ, пови1нни сyть.

ГлавA к7а. (21)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: рцы2 жерцє1мъ сынHмъ ґарw6нимъ, и3 речeши и5мъ: над8 душaми да не њсквернsтсz въ kзhцэ своeмъ,

в7 но рaзвэ въ домY бли1жнzгw своегw2, над8 nтцeмъ и3 мaтерію, и3 сынaми и3 дщeрьми, над8 брaтомъ

G и3 над8 сестр0ю своeю дёвою, ћже є4сть бли1жнzz є3мY, не данA мyжу, над8 си1ми да њсквернsтсz:

д7 да не њскверни1тсz внезaпу въ лю1дехъ свои1хъ, во њсквернeніе своE.

є7 И# да не њбрjете главы2 по мeртвэмъ, и3 њбли1чіz брады2 да не њбрjютъ, и3 на пл0техъ свои1хъ да не сотворsтъ ћзвъ:

ѕ7 свsти да бyдутъ бGу своемY и3 не њсквернsтъ и4мене бGа своегw2: жє1ртвы бо гDни дaры бGа своегw2 сaми прин0сzтъ, и3 бyдутъ свsти.

з7 Жены2 блудни1цы и3 њсквернeны да не п0ймутъ, и3 жены2 и3згнaныz t мyжа є3S да не п0ймутъ: ћкw свsти сyть гDу бGу своемY:

} и3 да њсвzти1ши є3го2: дaры гDа бGа вaшегw сeй прин0ситъ, свsтъ бyдетъ: ћкw с™ъ ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ њсщ7az и5хъ.

f7 И# дщeрь человёка жерцA ѓще њскверни1тсz, є4же соблуди1ти, и4мz nтцA своегw2 сіS њсквернsетъ: nгнeмъ да сожжeтсz.

(10) И# жрeцъ вели1кій t брaтій свои1хъ, є3мyже возліsнъ на главY є3лeй помaзаніz, и3 совершeнный, є4же њблачи1тисz въ ри6зы, главы2 да не tкрhетъ, и3 ри6зъ свои1хъ да не раздерeтъ,

№i и3 ко всsкой души2 ўмeршей да не пріи1детъ: над8 nтцeмъ свои1мъ и3 над8 мaтерію своeю да не њскверни1тсz,

в7i и3 t с™hхъ да не и3зhдетъ, и3 да не њскверни1тъ и4мене с™aгw бGа своегw2, ћкw с™hй є3лeй помaзаніz бGа є3гw2 на нeмъ: ѓзъ гDь.

Gi Сeй въ женY дёву t р0да своегw2 да п0йметъ:

д7i вдови1цы же и3 и3згнaныz, и3 њсквернeныz и3 блудни1цы, си1хъ да не п0йметъ: но дэви1цу t плeмене своегw2 да п0йметъ въ женY:

є7i и3 да не њскверни1тъ сёмене своегw2 въ лю1дехъ свои1хъ: ѓзъ гDь бGъ њсщ7azй є3го2.

ѕ7i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

з7i рцы2 ко ґарHну, глаг0лz: человёкъ t р0да твоегw2 въ р0дэхъ вaшихъ, ѓще к0ему бyдетъ на нeмъ пор0къ, да не пристyпитъ приноси1ти дaры бGа своегw2:

}i всsкъ человёкъ, є3мyже ѓще бyдетъ на нeмъ пор0къ, да не пристyпитъ: человёкъ слёпъ, и3ли2 хр0мъ, и3ли2 корн0сый, и3ли2 ўхорёзанъ,

f7i и3ли2 человёкъ, є3мyже є4сть сокрушeніе руки2 и3ли2 сокрушeніе ноги2,

к7 (20) и3ли2 горбaтъ, и3ли2 гноеточи1въ nчи1ма, и3ли2 бэльмоo1ченъ, и3ли2 человёкъ, на нeмже сyть кр†сты ди6віz, и3ли2 лишаи6, и3ли2 є3диноsтрный:

к7а всsкъ, є3мyже ѓще бyдетъ на нeмъ пор0къ t сёмене ґарHна жерцA, да не пристyпитъ принести2 жeртвъ бGу твоемY, занE пор0къ на нeмъ: дарHвъ б9іихъ да не пристyпитъ приноси1ти:

к7в дaры бGа своегw2 с™†z с™hхъ, и3 t с™hхъ да снёстъ:

к7г nбaче къ завёсэ да не пристyпитъ, и3 ко nлтарю2 да не прибли1житсz, ћкw пор0къ и4мать: и3 да не њскверни1тъ свzти1лища бGа своегw2, ћкw ѓзъ гDь њсщ7azй и5хъ.

к7д И# глаг0ла мwmсeй ко ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, и3 ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ.

ГлавA к7в. (22)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 рцы2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, да внимaютъ t с™hнь сынHвъ ї}левыхъ, и3 да не њсквернsтъ и4мене с™aгw моегw2, є3ли6ка nни2 њсвzщaютъ ми2: ѓзъ гDь.

G Рцы2 и5мъ: въ р0ды вaшz всsкъ человёкъ, и4же ѓще пристyпитъ t всsкагw сёмене вaшегw ко с™ы6мъ, є3ли6ка ѓще њсвzтsтъ сhнове ї}лєвы гDу, и3 нечистотA є3гw2 на нeмъ бyдетъ, потреби1тсz душA џнаz t менє2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

д7 И# человёкъ t сёмене ґарHна жерцA, и3 сeй прокажeнъ, и3ли2 сёмz и3зливaетъ, t с™hхъ да не снёстъ, д0ндеже њчи1ститсz: и3 прикасazйсz всsкой нечистотЁ души2, и3ли2 человёкъ, є3мyже ѓще и3зhдетъ t є3гw2 л0жа сёмz,

є7 и3ли2 и4же ѓще прик0снетсz всsкому гaду нечи1сту, и4же њскверни1тъ є3го2, и3ли2 человёку, и4же њскверни1тъ є3го2, по всsкой нечистотЁ є3гw2:

ѕ7 душA, ћже ѓще прик0снетсz и4хъ, нечистA бyдетъ до вeчера: да не снёстъ t с™hхъ, ѓще не њмhетъ тёла своегw2 вод0ю,

з7 и3 зaйдетъ с0лнце, и3 чи1стъ бyдетъ: и3 тогдA да снёстъ t с™hхъ, ћкw хлёбъ є3гw2 є4сть.

} Мертвечи1ны и3 ѕвэроsдины да не снёстъ, є4же њскверни1тисz є3мY въ ни1хъ: ѓзъ гDь.

f7 И# да сохранsтъ повелBніz мо‰, да не пріи1мутъ си1хъ рaди грэхA, и3 и4змрутъ за ни1хъ, ѓще њсквернsтъ и5хъ: ѓзъ гDь бGъ њсщ7azй и5хъ.

(10) И# всsкъ и3ноплемeнникъ да не снёстъ с™hнь: присeлникъ їерeевъ и3ли2 наeмникъ да не снёстъ с™hнь.

№i Ѓще же жрeцъ пристsжетъ дyшу пристzжaную сребр0мъ, сіS да снёстъ хлёбы є3гw2: и3 домочaдцы є3гw2, и3 сjи да снэдsтъ хлёбы є3гw2.

в7i И# дщeрь человёка жерцA, ѓще посsгнетъ за мyжа и3ноплемeнника, сіS t начaткwвъ с™hхъ да не снёстъ.

Gi И# дщeрь жерцA ѓще бyдетъ вдовA и3ли2 tпущeна, плодa же не бyдетъ є4й, возврати1тсz въ д0мъ nтцA своегw2, по ю4ности своeй, t хлёбwвъ nтцA своегw2 да снёстъ: всsкъ же и3ноплемeнникъ да не снёстъ t ни1хъ.

д7i И# человёкъ, и4же ѓще ћстъ с™†z по невёдэнію, и3 да приложи1тъ пsтую свою2 чaсть ко и4стому, и3 да дaстъ сіE жерцY с™0е.

є7i И# да не њсквернsтъ с™hнь сынHвъ ї}левыхъ, и5хже nни2 tдэлsютъ гDу:

ѕ7i и3 да не наведyтъ на себE беззак0ніе преступлeніz, внегдA ћсти и5мъ с™hню и4хъ, ћкw ѓзъ гDь њсщ7azй и5хъ.

з7i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

}i глаг0ли ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 и3 всемY с0нму ї}леву и3 речeши къ ни6мъ: человёкъ человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ, и3ли2 t пришлє1цъ прилежaщихъ къ ни6мъ во ї}ли, и4же ѓще принесeтъ дaры сво‰ по всsкому и3сповёданію своемY, и3ли2 по всsкому и3зволeнію своемY, є3ли6ка ѓще принесyтъ гDу на всесожжeніе,

f7i прі‰тны вaмъ непорHчны мyжескъ п0лъ t стaдъ волHвъ, и3ли2 t nвeцъ и3 t к0зъ:

к7 (20) всёхъ, є3ли6ка ѓще и4мутъ пор0къ на себЁ, да не принесyтъ гDу, понeже непріsтно бyдетъ вaмъ.

к7а И# человёкъ и4же ѓще принесeтъ жeртву спcніz гDу, tлучи1въ њбётъ и3ли2 по и3зволeнію, и3ли2 въ прaздники вaшz, t стaдъ волHвъ и3ли2 t nвeцъ, непор0чно да бyдетъ въ пріsтіе, всsкъ пор0къ да не бyдетъ на нeмъ:

к7в слёпо, и3ли2 сокрушeно, и3ли2 љзhкъ ўрёзанъ и3мyщо, и3ли2 черви1во, и3ли2 крaстово, и3ли2 лишaво, да не принесyтъ тёхъ гDу, и3 въ жeртву не дади1те t ни1хъ на nлтaрь гDви:

к7г и3 телцA и3ли2 џвцу ўхорёзну, и3ли2 безхв0стну, въ заколeніе сотвори1ши | себЁ (по и3зволeнію), въ њбётъ же тв0й да не пріи1метсz:

к7д є3мyже сyть ћтра сокрушє1на, и3 є3мyже раздaвлєна, и3 и3зрBзана, и3 и3ст0ржєна, да не принесeте си1хъ гDу, и3 въ земли2 вaшей да не сотвори1те.

к7є И# t руки2 и3ноплемeнника да не принесeте дарHвъ бGу вaшему t всёхъ си1хъ, ћкw вреждє1ніz сyть на ни1хъ, пор0къ на ни1хъ, не пріи1мутсz сі‰ t вaсъ.

к7ѕ И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7з телeцъ, и3ли2 nвчA, и3ли2 козлS, є3гдA роди1тсz, да бyдетъ сeдмь днjй под8 мaтерію своeю, въ дeнь же nсмhй и3 дaлэе принесeтсz въ дaръ, прин0съ гDу:

к7и и3 телцA и3 nвчaте вкyпэ съ мaтерію да не зак0лете въ є3ди1нъ дeнь.

к7f Ѓще же пожрeши жeртву њбётъ рaдованіz гDви, пріsтнw вaмъ пожри1те є5:

l (30) сіS въ т0йже дeнь да снёстсz, да не њстaвите t мsсъ на ќтріе: ѓзъ є4смь гDь.

И# сохрани1те зaпwвэди мо‰ и3 сотвори1те |: ѓзъ гDь:

и3 не њскверни1те и4мене с™aгw, и3 њсщ7yсz посредЁ сынHвъ ї}левыхъ: ѓзъ гDь њсщ7azй вaсъ,

и3зведhй вы2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, ћкw бhти вaмъ въ бGа: ѓзъ гDь.

ГлавA к7г. (23)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: прaздницы гDни, ±же наречeте нарHчитыz с™ы6z, сjи сyть прaздницы мои2:

G въ шeсть днjй да сотвори1ши дэлA, и3 въ дeнь седмhй суббHта, пок0й наречeнный с™ъ гDви, всsкагw дёла да не сотворитE: суббHта є4сть гDви во всeмъ њбитaніи вaшемъ.

д7 Сjи прaздницы гDу наречє1ны с™и, ±же наречeте сі‰ во временA и4хъ:

є7 въ пeрвэмъ мцcэ въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа, междY вечeрними, пaсха гDу:

ѕ7 и3 въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа пeрвагw прaздникъ њпрэсн0кwвъ гDу: сeдмь днjй њпрэсн0ки да ћсте.

з7 И# дeнь пeрвый наречeнъ с™ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те:

} и3 да принесeте всесожжє1ніz гDу сeдмь днjй, и3 дeнь седмhй наречeнъ с™ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те.

f7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

(10) глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: є3гдA вни1дете въ зeмлю, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ, и3 п0жнете жaтву є3S, и3 принесeте снопы2 начaтокъ жaтвы вaшеz къ жерцY,

№i и3 вознесeтъ сн0пъ пред8 гDа пріsтенъ вaмъ: на ќтріе пeрвагw днE суббHты да вознесeтъ є3го2 жрeцъ.

в7i И# сотвори1те въ дeнь, въ џньже ѓще принесeте сн0пъ, nвчA непор0чно є3динолётно во всесожжeніе гDу:

Gi и3 жeртву є3гw2 двЁ десzти6ны муки2 пшени1чны спрsжены въ є3лeи: жeртва гDу, въ воню2 благов0ніz гDу: и3 возліsніе є3гw2 вінA четвeртую чaсть јна.

д7i И# хлёба, и3 прsженыхъ клaсwвъ н0выхъ да не снёсте, дaже до тогw2 днE самaгw, д0ндеже принесeте вы2 дaры бGу вaшему: зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz во всeмъ населeніи вaшемъ.

є7i И# сочти1те себЁ t наyтріz суббHтъ, t днE, въ џньже ѓще принесeте снопы2 возложeніz, сeдмь седми1цъ цёлыхъ

ѕ7i дaже до наyтріz послёдніz седми1цы да сочтeте пzтьдесsтъ днjй, и3 да принесeте жeртву н0ву гDу.

з7i T вселeніz вaшегw да принесeте хлёбы возложeніе, двA хлBба: t двyхъ десzти1нъ муки2 пшени1чны да бyдутъ, квaшєны да и3спекyтсz t пeрвыхъ плодHвъ гDу:

}i и3 да принесeте со хлёбами сeдмь ѓгнцєвъ непор0чныхъ є3динолётныхъ, и3 телцA є3ди1наго t стaдъ, и3 nвнA двA непорHчна: и3 бyдутъ во всесожжeніе гDу, и3 жє1ртвы и4хъ, и3 возлі‰ніz и4хъ, жeртва вонS благов0ніz гDу.

f7i И# сотвори1те козлA t к0зъ є3ди1наго њ грэсЁ, и3 двA ѓгнца є3динолBтна въ жeртву спcніz съ хлёбами пeрвыхъ жи6тъ.

к7 (20) И# да возложи1тъ | жрeцъ съ хлёбами пeрвыхъ жи6тъ, возложeніе пред8 гDемъ со nбёма ѓгнцы: с™а бyдутъ гDу, жерцY и4же прин0ситъ |, томY да бyдутъ.

к7а И# прозовeте сeй дeнь, нар0читъ с™ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те въ џнь: зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz во всeмъ населeніи вaшемъ.

к7в И# є3гдA жнeте жaтву земли2 вaшеz, не потреби1те њстaнка жaтвы ни1вы своеS, є3гдA жнeте, и3 t пaдающихъ t жaтвы вaшеz да не соберeши: ни1щему и3 пришeлцу њстaвиши |: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

к7г И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7д рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: мцcа седмaгw, въ пeрвый дeнь мцcа, да бyдетъ вaмъ пок0й, пaмzть трyбъ: наречeнъ с™ъ бyдетъ вaмъ:

к7є всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те, и3 принесeте всесожжeніе гDу.

к7ѕ И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7з и3 въ десsтый дeнь седмaгw мцcа сегw2 дeнь њчищeніz, наречeнъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: и3 смири1те дyшы вaшz, и3 принеси1те всесожжeніе гDу:

к7и всsкагw дёла не сотвори1те въ сaмый дeнь сeй: є4сть бо дeнь њчищeніz сeй вaмъ, ўмоли1ти њ вaсъ пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ:

к7f всsка бо душA, ћже не покори1тсz въ дeнь т0й, потреби1тсz t людjй свои1хъ:

l (30) и3 всsка душA, ћже сотвори1тъ дёло въ сaмый дeнь сeй, поги1бнетъ душA тA t людjй свои1хъ:

всsкагw дёла не сотвори1те, зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz, во всёхъ селeніихъ вaшихъ.

Суббw6ты суббHтъ бyдутъ вaмъ: и3 смири1те дyшы вaшz, t девsтагw днE мцcа t вeчера, дaже до десsтагw днE мцcа, до вeчера, суббHтствуйте суббw6ты вaшz.

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа седмaгw сегw2, прaздникъ кyщей сeдмь днjй гDу:

и3 дeнь пeрвый наречeнъ с™ъ бyдетъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те:

сeдмь днjй да принесeте всесожжє1ніz гDу: и3 дeнь nсмhй наречeнъ с™ъ бyдетъ вaмъ, и3 принесeте всесожжє1ніz гDу: и3сх0дное є4сть, всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1те.

Сjи прaздницы гDни, ±же наречeте нарHчиты с™ы, є4же приноси1ти прин0сы гDу: всесожжє1ніz и3 жє1ртвы и4хъ, и3 возлі‰ніz и4хъ t днE до днE,

кромЁ суббHтъ гDнихъ и3 кромЁ дарHвъ вaшихъ, и3 кромЁ всёхъ њбётwвъ вaшихъ и3 кромЁ благов0льныхъ вaшихъ, ±же ѓще дади1те гDу.

lf И# въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа седмaгw сегw2, є3гдA скончaете жи6та земли2, прaзднуйте гDу сeдмь днjй: въ дeнь пeрвый пок0й, и3 въ дeнь nсмhй пок0й:

м7 (40) и3 да в0змете себЁ въ дeнь пeрвый пл0дъ дрeва красeнъ, и3 вётвь фjніческую, и3 вBтви дрeва ч†стыz, и3 вє1рбы, и3 ѓгнwвы вBтви [сад0віе палестjнское] t пот0ка, и3 возвесели1тесz пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ сeдмь днjй въ лёто:

м7а зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz, въ мцcъ седмhй прaзднуйте є3го2:

м7в въ кyщахъ да пребyдете сeдмь днjй: всsкъ тузeмецъ во ї}ли да пребyдетъ въ кyщахъ:

м7г ћкw да ўвёдzтъ р0ды вaшz, ћкw въ кyщахъ всели1хъ сhны ї}лєвы, внегдA и3звести2 мнЁ и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

м7д И# повёда мwmсeй прaздники гDни сынHмъ ї}лєвымъ.

ГлавA к7д. (24)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 заповёждь сынHмъ ї}лєвымъ, да в0змутъ ти2 є3лeй t мaсличіz чи1стъ и3сцэжeнъ въ свэтёніе, да гори1тъ свэти1ло всегдA,

G внЁ завёсы въ ски1ніи свидёніz, и3 возжигaти бyдутъ є3го2 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 t вeчера до заyтра пред8 гDемъ непрестaннw, зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz:

д7 на свэти1лницэ чи1стэмъ возжигaти бyдете свэти6ла пред8 гDемъ дaже до ќтра.

є7 И# в0змете муки2 пшени1чны, и3 сотворитE t неS дванaдесzть хлёбwвъ: двY десzти1нъ да бyдетъ хлёбъ є3ди1нъ:

ѕ7 и3 возложи1те и5хъ на двA положє1ніz, по шести2 хлёбwвъ є3ди1но положeніе на трапeзэ чи1стэ пред8 гDемъ:

з7 и3 возложи1те на є3ди1но положeніе лівaнъ чи1стъ и3 с0ль, и3 да бyдутъ хлёбы въ пaмzть предлежaщыz пред8 гDемъ:

} въ дeнь суббHты да предлагaютсz пред8 гDемъ всегдA t сынHвъ ї}левыхъ, завётъ вёчный:

f7 и3 да бyдутъ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, и3 да снэдsтъ | на мёстэ с™э, сyть бо с™†z с™hхъ: сіE и5мъ t жeртвъ гDу въ зак0нъ вёчный.

(10) И# и3зhде сhнъ жены2 ї}лтzныни, и3 сeй бЁ сhнъ є3гЂптzнина въ сынёхъ ї}левыхъ: и3 прsхусz въ полцЁ и4же t ї}лтzныни и3 мyжъ ї}лтzнинъ:

№i и3 нарeкъ сhнъ жены2 ї}лтzныни и4мz (гDне) проклS. И# привед0ша є3го2 къ мwmсeю. И$мz же мaтере є3гw2 салwмjfъ, дщeрь даврjина, t плeмене дaнова.

в7i И# вверг0ша є3го2 въ темни1цу, разсуди1ти њ нeмъ повелёніемъ гDнимъ.

Gi И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

д7i и3зведи2 клsвшаго внЁ полкA, и3 да возложaтъ вси2 слhшавшіи рyцэ свои2 на главY є3гw2, и3 да побію1тъ є3го2 кaменіемъ вeсь с0нмъ:

є7i и3 сынHмъ ї}лєвымъ глаг0ли и3 речeши къ ни6мъ: человёкъ человёкъ, и4же ѓще прокленeтъ бGа своего2, грёхъ пріи1метъ:

ѕ7i нарицazй же и4мz гDне смeртію да ќмретъ: кaменіемъ да побію1тъ є3го2 вeсь с0нмъ ї}льскій: ѓще тузeмецъ, и3ли2 пришлeцъ, є3гдA наречeтъ и4мz гDне, да ќмретъ:

з7i и3 человёкъ, и4же ѓще порази1тъ всsку дyшу человёчу, и3 ќмретъ, смeртію да ќмретъ:

}i и3 и4же ѓще ўдaритъ скотA, и3 ќмретъ, да воздaстъ дyшу вмёстw души2:

f7i и3 ѓще кто2 сотвори1тъ пор0къ бли1жнему, ћкоже сотвори2 є3мY, тaкожде и3 є3мY да сотворsтъ:

к7 (20) и3зломлeніе за и3зломлeніе, џко за џко, зyбъ за зyбъ: ћкоже сотвори1лъ пор0къ человёку, тaкожде да сотворsтъ и3 є3мY:

к7а и4же ѓще ўдaритъ человёка, и3 ќмретъ смeртію да ќмретъ:

к7в њправдaніе є3ди1но бyдетъ пришeлцу и3 тузeмцу, ћкw ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ.

к7г И# глаг0ла мwmсeй къ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 и3звед0ша клsвшаго внЁ полкA, и3 поби1ша є3го2 кaменіемъ вeсь с0нмъ: и3 сhнове ї}лєвы сотвори1ша, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

ГлавA к7є. (25)

И# речE гDь къ мwmсeю на горЁ сінaйстэй, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: є3гдA вни1дете въ зeмлю, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ, и3 почjетъ землS, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ, суббw6ты гDу.

G Шeсть лётъ да сёеши ни1ву твою2, и3 шeсть лётъ да рёжеши віногрaдъ тв0й и3 соберeши пл0дъ є3гw2:

д7 въ седм0е же лёто суббHта, пок0й да бyдетъ земли2, суббHта гDнz: ни1вы твоеS сёzти и3 віногрaда твоегw2 рёзати не бyдеши,

є7 и3 сам† соб0ю произраст†ющаz ни1вы твоеS да не п0жнеши, и3 віногрaда tлучeніz твоегw2 да не соберeши: лёто пок0z бyдетъ земли2.

ѕ7 И# бyдутъ суббw6ты земли2 ћди тебЁ, и3 рабY твоемY и3 рабhни твоeй, и3 наeмнику твоемY и3 њбитaлнику прилежaщему къ тебЁ,

з7 и3 скотHмъ твои6мъ и3 ѕвэрє1мъ сyщымъ на земли2 твоeй да бyдетъ всsкъ пл0дъ є3гw2 въ снёдь.

} И# и3счи1слиши себЁ сeдмь лётъ пок0z, сeдмь лётъ седми1жды: и3 бyдутъ тебЁ сeдмь седми1нъ лётъ, четhредесzть дeвzть лётъ.

f7 И# возвэсти1те трyбнымъ глaсомъ во всeй земли2 вaшей мцcа седмaгw въ десsтый дeнь мцcа: въ дeнь њчищeніz возвэсти1те труб0ю во всeй земли2 вaшей.

(10) И# њсвzти1те лёто, пzтьдесsтое лёто, и3 разгласи1те њставлeніе на земли2 всBмъ живyщымъ на нeй: лёто њставлeніz знaменіе сіE бyдетъ вaмъ: и3 да tи1детъ кjйждо вaсъ въ притzжaніе своE, и3 кjйждо во nтeчество своE tи1дете.

№i Њставлeніz знaменіе сіE бyдетъ вaмъ, лёто пzтьдесsтое, лёто бyдетъ вaмъ: ни сёzти, нижE жaти бyдете, є4же сaмо произни1кнетъ на нeй, и3 да не њб8eмлеши њсвzщeнныхъ (бGу) є3S:

в7i ћкw њставлeніz знaменіе є4сть, с™о да бyдетъ вaмъ: t ни1въ kди1те плоды2 є3S:

Gi и3 въ лёто њставлeніz знaменіz сегw2 да возврати1тсz кjйждо въ притzжaніе своE.

д7i Ѓще же tдaси кyплею бли1жнему твоемY, и3ли2 ѓще притsжеши t бли1жнzгw твоегw2, да не њскорблsетъ человёкъ бли1жнzгw:

є7i по числY лётъ по знaменіи, да притsжеши t бли1жнzгw, по числY лётъ плодHвъ да продaстсz тебЁ.

ѕ7i Ћкоже ѓще б0лэе лётъ, ўмн0житъ притzжaніе є3гw2, и3 ћкоже ѓще мнёе лётъ, ўменши1тъ притzжaніе є3гw2: ћкw число2 плодHвъ є3гw2, тaкw да продaстъ тебЁ.

з7i Да не њскорби1тъ человёкъ бли1жнzгw, и3 да ўбои1шисz гDа бGа твоегw2: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

}i И# сотвори1те вс‰ њправд†ніz мо‰ и3 вс‰ суды2 мо‰, сохрани1те же и3 сотвори1те |, и3 всели1тесz на земли2 ўповaюще.

f7i И# дaстъ землS плоды2 сво‰, и3 снёсте въ сhтость, и3 вселитeсz на нeй ўповaюще.

к7 (20) Ѓще же речeте: что2 ћсти бyдемъ въ седм0е лёто сіE, ѓще не сёемъ, ни собирaемъ плодHвъ свои1хъ;

к7а и3 послю2 блгcвeніе моE вaмъ въ лёто шест0е, и3 сотвори1тъ плоды2 сво‰ на три2 лBта:

к7в и3 посёете въ лёто nсм0е, и3 снёсте t плодHвъ вeтхихъ дaже до лёта девsтагw: д0ндеже приспёютъ плоды2 є3S, снёсте вє1тхаz вeтхихъ.

к7г И# землS да не продaстсz во ўтверждeніе: моs бо є4сть землS, ћкw пришeлцы и3 присeлницы вы2 є3стE предо мн0ю:

к7д и3 по всeй земли2 њдержaніz вaшегw, и3скyпъ дади1те земли2.

к7є Ѓще же нищeтствуетъ брaтъ тв0й, и4же съ тоб0ю, и3 продaстъ t њдержaніz своегw2, да пріи1детъ ќжикъ бли1жній є3мY и3 и3скyпитъ продaніе брaта своегw2.

к7ѕ Ѓще же не бyдетъ комY ќжика, и3 возм0жетъ рукA є3гw2 њбрэсти2 дов0ленъ и3скyпъ є3гw2,

к7з и3 и3счи1слитъ лBта продaніz є3гw2, и3 воздaстъ є4же и3зли1ше и4мать, человёку є3мyже пр0дано бЁ џное, и3 возврати1тсz во њдержaніе своE.

к7и Ѓще же не њбрsщетъ рукA є3гw2 дов0лное, є4же tдaти є3мY, да бyдетъ пр0даное купи1вшему є5 дaже до шестaгw лёта њставлeніz, и3 и3зhдетъ во њставлeніе, и3 возврати1тсz во њдержaніе своE.

к7f Ѓще же кто2 продaстъ д0мъ њбитaемый во грaдэ њграждeннэмъ, и3 бyдетъ и3скуплeніе є3гw2, д0ндеже и3сп0лнитсz: лёто днjй бyдетъ и3скуплeніе є3гw2.

l (30) Ѓще же не и3скyпитъ, д0ндеже скончaетсz лёто всE, да ўкрэпи1тсz д0мъ сyщій во грaдэ и3мyщемъ њграждeніе въ твeрдость купи1вшему є3го2, въ р0ды є3гw2, и3 не возврати1тсz во њставлeніе.

Д0мы же и5же на сeлэхъ, и5мже нёсть w4крестъ и4хъ њграждeніz, къ селY земли2 да приложaтсz: и3скупyємы всегдA да бyдутъ, и3 во њставлeніе да возвратsтсz.

И# грaди леvjтстіи, д0мы градHвъ њдержaніz и4хъ, и3скупyємы да бyдутъ всегдA леvjтwмъ.

И# и4же ѓще и3скyпитъ t леv‡тъ: и3 и3зhдетъ продaніе домHвъ грaда њдержaніz и4хъ во њставлeніе, ћкw д0мы градHвъ леvjтскихъ њдержaніе и4хъ, посредЁ сынHвъ ї}левыхъ.

И# сeла tдэлє1наz градHмъ и4хъ да не продадyтсz, ћкw њдержaніе вёчное сіE и4хъ є4сть.

Ѓще же нищeтствуетъ брaтъ тв0й, и4же съ тоб0ю, и3 и3знем0жетъ рукaми ў тебє2, заступи2 є3го2 ћкw пришeлца и3 присeлника, да поживeтъ брaтъ тв0й съ тоб0ю:

да не в0змеши t негw2 ли1хвы, нижE б0лэе (*дaнагw), и3 ўбои1шисz бGа твоегw2: ѓзъ гDь: и3 поживeтъ брaтъ тв0й съ тоб0ю.

СребрA твоегw2 да не дaси є3мY въ ли1хву, и3 рaди прибhтка не дaси є3мY пи1щей твои1хъ.

Ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вы2 и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, є4же дaти вaмъ зeмлю ханаaнску, ћкw бhти мнЁ бGу вaшему.

lf Ѓще же њуб0жаетъ брaтъ тв0й ў тебє2, и3 продaстсz тебЁ, да не пораб0таетъ тебЁ раб0ты рaбскіz:

м7 (40) ѓки наeмникъ и3ли2 пришлeцъ да бyдетъ тебЁ, дaже до лёта њставлeніz дёлати бyдетъ ў тебє2,

м7а и3 да и3зhдетъ t тебє2, и3 дёти є3гw2 съ ни1мъ въ лёто њставлeніz, и3 да tи1детъ въ р0дъ св0й, и3 во њдержaніе џтчее своE возврати1тсz,

м7в понeже раби2 мои2 сyть сjи, и5хже и3звед0хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, да не продaстсz продaніемъ рaбіимъ:

м7г да не њтzготи1ши є3гw2 труд0мъ, и3 ўбои1шисz гDа бGа твоегw2.

м7д И# рaбъ и3 рабhнz, и5же ѓще бyдутъ ў тебє2 t kзы6къ, и5же w4крестъ тебє2 сyть, t тёхъ да притsжете рабA и3 рабhню.

м7є И# t сынHвъ присeлничихъ, и5же сyть въ вaсъ, t си1хъ притsжете, и3 t ср0дникwвъ и4хъ, є3ли1цы ѓще бyдутъ въ земли2 вaшей, да бyдутъ вaмъ во њдержaніе,

м7ѕ и3 да раздэлитE | дётемъ вaшымъ по вaсъ, и3 да бyдутъ вaмъ во њдержaніе во вёкъ: брaтіи же вaшеz, сынHвъ ї}левыхъ, кjйждо брaта своегw2 да не њтzготи1тъ є3гw2 въ трудёхъ.

м7з Ѓще же њбрsщетъ рукA пришeлца и3ли2 присeлника и4же ў тебє2, и3 њбнищaвъ брaтъ тв0й продaстсz къ пришeлцу и3ли2 присeлнику и4же ў тебє2, и3ли2 роди1вшемусz t р0да пришeлча,

м7и по продaніи є3мY, и3скyпъ да бyдетъ є3мY, є3ди1нъ t брaтій є3гw2 да и3скyпитъ є3го2:

м7f брaтъ nтцA є3гw2, и3ли2 сhнъ брaта nтцA є3гw2, да и3скyпитъ є3го2, и3ли2 t св0йственныхъ пл0ти плeмене є3гw2 и3скyпитъ є3го2: ѓще же возм0жетъ рукA є3гw2, и3скyпитъ себE,

н7 (50) да сочтeтсz съ притzжaвшимъ є3го2, t лёта въ нeже продaсz є3мY дaже до лёта њставлeніz, и3 бyдетъ сребро2 продaніz є3гw2 ѓки дeнь наeмника: t лёта до лёта да бyдетъ съ ни1мъ.

н7а Ѓще же комY мн0жае лётъ бyдетъ, проти1въ тёхъ tдaстъ и3скyпъ св0й, t сребрA продaніz своегw2.

н7в Ѓще же мaлw њстaнетсz t лётъ до лёта њставлeніz, и3 да сочтeтъ є3мY по лётwмъ є3гw2, и3 tдaстъ и3скyпъ є3гw2 ѓки наeмникъ:

н7г t г0да до г0да да бyдетъ съ ни1мъ: да не њтzготи1ши є3гw2 труд0мъ пред8 тоб0ю.

н7д Ѓще же не и3скyпитсz по си6мъ, да и3зhдетъ въ лёто њставлeніz сaмъ и3 дёти є3гw2 съ ни1мъ:

н7є ћкw мои2 сhнове ї}лєвы раби2 сyть, џтроцы мои2 сjи сyть, и5хже и3звед0хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

ГлавA к7ѕ. (26)

Не сотвори1те себЁ (*њбразHвъ) рукотворeныхъ, нижE и3звazныхъ, нижE столпA постaвите себЁ, нижE кaмене постaвите въ земли2 вaшей во знaменіе, ко є4же покланsтисz є3мY: ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ.

в7 Суббw6ты мо‰ сохрани1те, и3 t с™hхъ мои1хъ ўб0йтесz: ѓзъ є4смь гDь.

G Ѓще въ повелёніихъ мои1хъ х0дите, и3 зaпwвэди мо‰ сохранитE и3 сотворитE |:

д7 и3 дaмъ д0ждь вaмъ во врeмz своE, и3 землS дaстъ плоды2 сво‰, и3 древесA сє1лнаz tдадsтъ пл0дъ св0й:

є7 и3 пости1гнетъ вaмъ млачeніе (*жи6тъ) њбрaніе вінA, и3 њбрaніе вінA пости1гнетъ сёzтву, и3 снёсте хлёбъ вaшъ въ сhтость, и3 вселитeсz съ твeрдостію на земли2 вaшей, и3 рaть не пр0йдетъ сквозЁ зeмлю вaшу:

ѕ7 и3 дaмъ ми1ръ въ земли2 вaшей, и3 ќснете, и3 не бyдетъ ўстрашazй вaсъ: и3 погублю2 ѕвBри лю6тыz t земли2 вaшеz:

з7 и3 рaть сквозЁ зeмлю вaшу не пр0йдетъ, и3 поженeте враги2 вaшz, и3 падyтъ пред8 вaми ўбіeніемъ:

} и3 поженyтъ t вaсъ пsть сто2, и3 сто2 вaсъ поженeтъ тмы6, и3 падyтъ врази2 вaши пред8 вaми мечeмъ:

f7 и3 при1зрю на вaсъ и3 блгcвлю2 вaсъ, и3 возращY вaсъ и3 ўмн0жу вaсъ, и3 постaвлю завётъ м0й съ вaми:

(10) и3 снёсте вє1тхаz и3 вє1тхаz вeтхихъ, и3 вє1тхаz t лицA н0выхъ и3знесeте:

№i и3 постaвлю завётъ м0й въ вaсъ, и3 не возгнушaетсz дш7A моS вaми:

в7i и3 похождY въ вaсъ, и3 бyду вaмъ бGъ, и3 вы2 бyдете ми2 лю1діе:

Gi ѓзъ є4смь гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, сyщымъ вaмъ рабHмъ: и3 сокруши1хъ ќзы kрмA вaшегw, и3 и3звед0хъ вaсъ со дерзновeніемъ.

д7i Ѓще же не послyшаете менE, нижE сотворитE повелёній мои1хъ си1хъ,

є7i но ни покоритeсz и5мъ, и3 њ судбaхъ мои1хъ вознегодyетъ душA вaша, ћкw не твори1ти вaмъ всёхъ зaповэдій мои1хъ, ћкw разори1ти завётъ м0й,

ѕ7i и3 ѓзъ сотворю2 си1це вaмъ, и3 наведY на вaсъ скyдость и3 крaсту, и3 желтzни1цу вреждaющую џчи вaша и3 дyшы вaшz и3стаевaющую: и3 посёете вотщE сёмена в†ша, и3 поzдsтъ | супостaты вaшz:

з7i и3 ўтвержY лицE моE на вaсъ, и3 падeте пред8 враги6 вaшими, и3 поженyтъ вы2 ненави1дzщіи вaсъ, и3 побёгнете ни комyже гонsщу вaсъ.

}i И# ѓще до сегw2 не послyшаете менE, и3 приложY наказaти вы2 ћзвами седми1жды за грэхи2 вaшz:

f7i и3 сокрушY досаждeніе гордhни вaшеz, и3 положY нeбо вaмъ ѓки желёзно, и3 зeмлю вaшу ѓки мёдzну:

к7 (20) и3 бyдетъ вотщE крёпость вaша, и3 не дaстъ землS вaша сёмене своегw2, и3 древA селA вaшегw не дадyтъ плодA своегw2.

к7а И# ѓще по си1хъ п0йдете стран0ю и3 не восх0щете послyшати менE, приложY вaмъ ћзвъ сeдмь по грэхHмъ вaшымъ,

к7в и3 послю2 на вы2 ѕвBри лю6тыz земны6z, и3 и3з8zдsтъ вы2 и3 потребsтъ скоты2 вaшz, и3 ўмaлєны сотворю2 вы2, и3 п{сты бyдутъ путіE вaши.

к7г И# ѓще си1ми не накaжетесz, но п0йдете ко мнЁ стран0ю,

к7д пойдY и3 ѓзъ съ вaми въ ћрости стран0ю, и3 поражY вы2 и3 ѓзъ седми1жды грBхъ рaди вaшихъ,

к7є и3 наведY на вы2 мeчь мстsй мeсть завёта, и3 вбёгнете въ грaды вaшz: и3 послю2 на вы2 смeрть, и3 прeдани бyдете въ рyцэ вр†гъ вaшихъ:

к7ѕ внегдA скорбёти вaмъ скyдостію хлёбwвъ, и3 и3спекyтъ дeсzть жeнъ хлёбы вaшz въ пещи2 є3ди1нэй, и3 tдадsтъ хлёбы вaшz вёсомъ, и3 ћсти бyдете, и3 не насhтитесz.

к7з Ѓще же въ си1хъ не послyшаете менE и3 п0йдете ко мнЁ стран0ю,

к7и и3 ѓзъ пойдY съ вaми въ ћрости стран0ю, и3 накажY вы2 ѓзъ седми1жды по грэхHмъ вaшымъ:

к7f и3 ћсти бyдете плHти сынHвъ вaшихъ, и3 плHти дщeрей вaшихъ ћсти и4мате,

l (30) и3 сотворю2 пуст†z к†пища в†ша и3 потреблю2 древzн†z рукотворє1ніz в†ша, и3 положY трyпы вaшz на трyпэхъ кум‡ръ вaшихъ, и3 возненави1дитъ вaсъ дш7A моS:

и3 сотворю2 грaды вaшz п{сты, и3 њпустошY с™†z в†ша, и3 не њбонsю вони2 жeртвъ вaшихъ:

и3 сотворю2 пyсту ѓзъ зeмлю вaшу, и3 ўдивsтсz њ нeй врази2 вaши, живyщіи на нeй:

и3 разсhплю вы2 въ kзhки, и3 потреби1тъ вы2 находsй мeчь, и3 бyдетъ землS вaша пустA, и3 грaды вaши бyдутъ п{сты.

ТогдA возблаговоли1тъ землS суббw6ты сво‰, во вс‰ дни6 запустёніz своегw2, и3 вы2 бyдете въ земли2 вр†гъ вaшихъ: тогдA воспрaзднуетъ землS и3 возблаговоли1тъ суббHты сво‰:

во вс‰ дни6 њпустёніz своегw2 воспрaзднуетъ, ±же не прaзднова въ суббHтахъ вaшихъ, є3гдA живsсте на нeй.

И# њстaвльшымсz t вaсъ вложY стрaхъ въ сердцA и4хъ въ земли2 вр†гъ и4хъ, и3 поженeтъ и5хъ глaсъ листA летsща, и3 побёгнутъ ћкw бэжaщіи t рaти, и3 падyтъ ни ки1мже гони1ми.

И# прeзритъ брaтъ брaта ѓки на рaти, ни комY напaдающу, и3 не возм0жете противустaти врагHмъ вaшымъ:

и3 поги1бнете въ kзhцэхъ, и3 потреби1тъ вaсъ землS вр†гъ вaшихъ.

lf И# њстaвльшіисz t вaсъ и3стлёютъ за грэхи2 сво‰ и3 за грэхи2 nтє1цъ свои1хъ, въ земли2 вр†гъ свои1хъ и3стaютъ,

м7 (40) и3 и3сповёдzтъ грэхи2 сво‰ и3 грэхи2 nтє1цъ свои1хъ, ћкw преступи1ша и3 презрёша мS, и3 ћкw ходи1ша предо мн0ю стран0ю:

м7а и3 ѓзъ пойдY съ ни1ми въ ћрости стран0ю и3 погублю2 и5хъ въ земли2 врагHвъ и4хъ: тогдA ўсрами1тсz сeрдце и4хъ неwбрёзаное и3 тогдA познaютъ грэхи2 сво‰:

м7в и3 помzнY завётъ їaкwвль и3 завётъ їсаaковъ, и3 завётъ ґвраaмль помzнY,

м7г и3 зeмлю помzнY, и3 землS њстaнетсz t ни1хъ. ТогдA пріи1метъ землS суббw6ты сво‰, внегдA њпустёти є4й и4хъ рaди: и3 nни2 пріи1мутъ сво‰ беззакHніz, и4хже рaди презрёша судбы6 мо‰, и3 њ повелёніихъ мои1хъ вознегодовA душA и4хъ:

м7д nбaче сyщымъ и5мъ въ земли2 врагHвъ свои1хъ, не презрёхъ и4хъ, нижE вознегодовaхъ њ ни1хъ, ћкw потреби1ти | и3 разори1ти завётъ м0й и4же къ ни6мъ: ѓзъ бо є4смь гDь бGъ и4хъ.

м7є И# помzнY завётъ и4хъ пeрвый, є3гдA и3звед0хъ и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3з8 д0му раб0ты пред8 kзы6ки, є4же бhти мнЁ бGу и4хъ: ѓзъ є4смь гDь.

м7ѕ Сі‰ судбы6 мо‰ и3 повелBніz мо‰, и3 зак0нъ, є3г0же дадE гDь междY соб0ю и3 междY сhны ї}лєвы, на горЁ сінaйстэй, рук0ю мwmсeовою.

ГлавA к7з. (27)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ, глаг0лz: человёкъ, и4же ѓще њбэщaетъ њбётъ, ћкw цёну души2 своеS гDу,

G да бyдетъ цэнA мyжеска п0лу t двaдесzти лётъ до шести1десzти лётъ, да бyдетъ цэнA є3гw2 пzтьдесsтъ дідрaхмъ сребрA вёсомъ с™hмъ,

д7 жeнска же п0лу да бyдетъ цэнA три1десzть дідрaхмъ:

є7 ѓще же t пzти2 лётъ до двaдесzти лётъ, да бyдетъ цэнA мyжеску п0лу двaдесzть дідрaхмъ, жeнску же п0лу дeсzть дідрaхмъ:

ѕ7 t мцcа же є3ди1нагw до пzти2 лётъ, да бyдетъ цэнA мyжеска п0лу пsть дідрaхмъ сребрA, жeнска же п0лу три2 дідр†хмы сребрA:

з7 ѓще же t шести1десzти лётъ и3 вhшше, ѓще ќбw мyжескъ п0лъ бyдетъ, да бyдетъ цэнA є3гw2 пzтьнaдесzть дідрaхмъ сребрA, ѓще же жeнскъ п0лъ, дeсzть дідрaхмъ.

} Ѓще же ўб0гъ бyдетъ цэн0ю своeю, да стaнетъ пред8 жерцeмъ, и3 да њцэни1тъ є3го2 жрeцъ: ћкоже м0жетъ рукA њбэщaвшагwсz, тaкw њцэни1тъ є3го2 жрeцъ.

f7 Ѓще же t скотHвъ приноси1мыхъ t ни1хъ дaръ гDу, и4же ѓще дaстъ t си1хъ гDу, бyдетъ с™о.

(10) Да не премэни1тъ добрA ѕлhмъ, нижE ѕлA д0брымъ: ѓще же и3змэнsz и3змэни1тъ џный ск0тъ скот0мъ, да бyдетъ и3 т0й и3 премэнeніе с™а.

№i Ѓще же всsкъ ск0тъ нечи1стъ, t ни1хже не прин0ситсz дaръ гDу, да постaвитъ скотA пред8 жерцeмъ,

в7i и3 њцэни1тъ є3го2 жрeцъ междY д0брымъ и3 междY ѕлhмъ: и3 ћкоже њцэни1тъ є3го2 жрeцъ, тaкw да бyдетъ.

Gi Ѓще же и3скупyz и3скyпитъ є3го2, да приложи1тъ пsтую чaсть къ цэнЁ є3гw2.

д7i И# человёкъ, и4же ѓще њсвzти1тъ д0мъ св0й с™ъ гDу, и3 њцэни1тъ є3го2 жрeцъ междY д0брымъ и3 междY ѕлhмъ: ћкоже њцэни1тъ є3го2 жрeцъ, тaкw да стaнетъ.

є7i Ѓще же њсвzти1вый є3го2 и3скyпитъ д0мъ св0й, да приложи1тъ къ семY пsтую чaсть сребрA цэны2 є3гw2, и3 бyдетъ є3мY.

ѕ7i Ѓще же t ни1въ њдержaніz своегw2 њсвzти1тъ человёкъ гDу, и3 да бyдетъ цэнA є3гw2 по сёzнію є3гw2, за спyдъ kчмeнz пzтьдесsтъ дідрaхмъ сребрA.

з7i Ѓще же t лёта њставлeніz њсвzти1тъ ни1ву свою2, по цэнЁ є3S да стaнетъ.

}i Ѓще же напослёдокъ по њставлeніи њсвzти1тъ ни1ву свою2, да причтeтъ є3мY сребро2 жрeцъ къ лётwмъ њстaвшымсz дaже до лёта њставлeніz, и3 tи1метсz t цэны2 є3гw2

f7i Ѓще же и3скyпитъ ни1ву њсвzти1вый ю5, да приложи1тъ пsтую чaсть сребрA къ цэнЁ є3S, и3 да бyдетъ є3мY.

к7 (20) Ѓще же не и3скyпитъ ни1вы, и3 tдaстъ ни1ву человёку и3н0му, не ктомY да и3скyпитъ ю5:

к7а но да бyдетъ ни1ва минyвшу лёту њставлeніz, свzтA хвaлна гDу, ћкоже землS tлучeнаz: жерцY да бyдетъ во њдержaніе є3гw2.

к7в Ѓще же t ни1вы, ю4же стzжA, ћже нёсть t селA њдержaніz є3гw2, њсвzти1тъ гDу,

к7г да сочтeтъ є3мY жрeцъ њстaнокъ цэны2 t лёта њставлeніz, и3 да tдaстъ цёну въ т0й дeнь с™у гDу:

к7д и3 въ лёто њставлeніz да tдaстсz ни1ва человёку, t негHже притzжA ю5, є3гHже бЁ њдержaніе земли2.

к7є И# всsка цэнA да бyдетъ вёсами свzтhми, двaдесzть пёнzзей бyдетъ дідрaхма.

к7ѕ И# всsкъ пeрвенецъ, и4же ѓще роди1тсz въ скотЁ твоeмъ, да бyдетъ гDу, и3 да не њсвzти1тъ є3гw2 никт0же: ѓще телeцъ, ѓще nвчA, гDу є4сть.

к7з Ѓще же t четверон0жныхъ нечи1стыхъ, да премэни1тъ по цэнЁ є3гw2, и3 да приложи1тъ пsтую чaсть є3гw2 къ семY, и3 да бyдетъ є3мY: ѓще же не и3скyпитсz, да продaстсz по цэнЁ є3гw2.

к7и Всsкъ же њбётъ, є3г0же ѓще њбэщaетъ человёкъ гDу t всёхъ, є3ли6ка є3мY сyть, t человёка дaже до скотA, и3 t ни1въ њдержaніz є3гw2, не продaстсz, нижE и3скyпитсz всsкій њбётъ с™ъ с™hхъ бyдетъ гDу.

к7f И# всsкъ њбётъ, и4же ѓще њбэщaнъ бyдетъ t человBкъ, не и3скyпитсz, но смeртію да ўмертви1тсz.

l (30) Всsка десzти1на земли2, t сёмене земнaгw и3 t плодA древsнагw гDу є4сть, с™о гDу.

Ѓще же и3скупyz и3скyпитъ человёкъ десzти1ну свою2, пsтую чaсть є3гw2 да приложи1тъ къ немY, и3 да бyдетъ є3мY.

И# всsка десzти1на волHвъ и3 nвeцъ, и3 всsко, є4же ѓще пріи1детъ въ число2 под8 жeзлъ десsтое, бyдетъ с™о гDу.

Не премэни1ши д0брагw ѕлhмъ, нижE д0брымъ ѕлaгw: ѓще же премэнsz премэни1ши є5, то2 и3 премэнeніе є3гw2 бyдетъ с™о, да не и3скyпитсz,

Сі‰ сyть зaпwвэди, ±же заповёда гDь мwmсeю къ сынHмъ ї}лєвымъ на горЁ сінaйстэй.

 

Конeцъ кни1зэ трeтіей мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ к7з.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост