Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Кни1га четвeртаz мwmсeова
чи1сла.

Главы6:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

ГлавA №. (1)

И# гlа гDь къ мwmсeю въ пустhни сінaйстэй, въ ски1ніи свидёніz, въ пeрвый дeнь мцcа вторaгw, вторaгw лёта и3зшeдшымъ и5мъ t земли2 є3гЂпетскіz, гlz:

в7 возми1те сочтeніе всегw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ по сродствHмъ и4хъ, по домHмъ nтeчества и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ:

G всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою ї}левою, соглsдайте и5хъ съ си1лою и4хъ, ты2 и3 ґарHнъ созирaйте и5хъ:

д7 и3 съ вaми да бyдутъ съ си1лою своeю кjйждо, кjйждо по плeмени коегHждо t кнzзeй, по домHмъ nтeчествъ да бyдутъ.

є7 И# сі‰ и3менA мужeй, и5же стaнутъ съ вaми: t руви1ма є3лісyръ сhнъ седіyровъ,

ѕ7 t сmмеHна саламіи1лъ сhнъ сурісадaевъ,

з7 t їyды наассHнъ сhнъ ґмінадaвль,

} t їссахaра наfанаи1лъ сhнъ сwгaровъ,

f7 t завулHна є3ліaвъ сhнъ хелHнь,

(10) t сынHвъ їHсифовыхъ, и5же t є3фрeма, є3лісaмъ сhнъ семіyдовъ, t манассjи гамаліи1лъ сhнъ фадассyровъ,

№i t веніамjна ґвідaнъ сhнъ гадеwнjевъ,

в7i t дaна ґхіeзеръ сhнъ ґмісадaевъ,

Gi t ґси1ра фагаіи1лъ сhнъ є3хрaновъ,

д7i t гaда є3лісaфъ сhнъ рагуи1ловъ,

є7i t нефfалjма ґхірeй сhнъ є3нaнь.

ѕ7i Сjи наречeнніи с0нма кн‰зи t племeнъ, по nтeчествамъ и4хъ, тысzщеначaлницы ї}лєвы сyть.

з7i И# поS мwmсeй и3 ґарHнъ мyжы сі‰ наречє1нныz и4менемъ.

}i И# вeсь с0нмъ собрaша въ пeрвый дeнь мцcа вторaгw лёта, и3 соглsдаша | по родHмъ и4хъ, по nтeчествамъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ мyжескъ п0лъ по главaмъ и4хъ,

f7i ћкоже повелЁ гDь мwmсeю: и3 соглsдашасz сjи въ пустhни сінaйстэй.

к7 (20) И# бhша сhнове руви1ма, пeрвенца ї}лева, по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

к7а соглsданіе и4хъ t плeмене руви1млz четhредесzть шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.

к7в СынHвъ сmмеHновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

к7г соглsданіе и4хъ t плeмене сmмеHнz пzтьдесsтъ дeвzть тhсzщъ и3 три1ста.

к7д СынHвъ їyдиныхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

к7є соглsданіе и4хъ t плeмене їyдина сeдмьдесzтъ четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ.

к7ѕ T сынHвъ їссахaровыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

к7з соглsданіе и4хъ t плeмене їссахaрова пzтьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 четhре ст†.

к7и T сынHвъ завулHнихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

к7f соглsданіе и4хъ t плeмене завулHнz пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 четhре ст†.

l (30) T сынHвъ їHсифовыхъ, сынHвъ є3фрeмлихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

соглsданіе и4хъ t плeмене є3фрeмлz четhредесzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.

T сынHвъ манассjиныхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

соглsданіе и4хъ t плeмене манассjина три1десzть и3 двЁ тhсzщы и3 двёсти.

T сынHвъ веніамjновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

соглsданіе и4хъ t плeмене веніамjнz три1десzть и3 пsть тhсzщъ и3 четhре ст†.

T сынHвъ гaдовыхъ, по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескій п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

соглsданіе и4хъ t плeмене гaдова четhредесzть пsть тhсzщъ и3 шeсть сHтъ и3 пzтьдесsтъ.

T сынHвъ дaновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

lf соглsданіе и4хъ t плeмене дaнова шестьдесsтъ и3 двЁ тhсzщы и3 сeдмь сHтъ.

м7 (40) T сынHвъ ґси1ровыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

м7а соглsданіе и4хъ t плeмене ґси1рова четhредесzть є3ди1на тhсzща и3 пsть сHтъ.

м7в T сынHвъ нефfалjмлихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1лою,

м7г соглsданіе и4хъ t плeмене нефfалjмлz пzтьдесsтъ и3 три2 тhсzщы и3 четhре ст†.

м7д СіE сочислeніе, є4же соглsдаша мwmсeй и3 ґарHнъ и3 кн‰зи ї}лєвы, дванaдесzть мужeй, мyжъ є3ди1нъ t плeмене є3ди1нагw, по плeмени домHвъ nтeчества и4хъ бhша.

м7є И# бhсть всегw2 соглsданіz сынHвъ ї}левыхъ съ си1лою и4хъ, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй њполчaтисz во ї}ли,

м7ѕ шeсть сHтъ тhсzщъ и3 три2 тhсzщы и3 пsть сHтъ и3 пzтьдесsтъ.

м7з Леvjти же t плeмене nтeчества и4хъ не сочи1слишасz въ сынёхъ ї}левыхъ.

м7и И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

м7f ви1ждь, плeмене леvjина да не сочи1слиши, и3 числA и4хъ да не пріи1меши среди2 сынHвъ ї}левыхъ:

н7 (50) и3 ты2 пристaви леvjты къ ски1ніи свидёніz и3 ко всBмъ сосyдwмъ є3S, и3 ко всBмъ, є3ли6ка сyть въ нeй: да н0сzтъ сjи ски1нію и3 вс‰ сосyды є3S, и3 тjи да слyжатъ въ нeй, и3 w4крестъ ски1ніи да њполчaютсz:

н7а и3 внегдA воздвизaти ски1нію, да снимaютъ ю5 леvjти, и3 внегдA постaвити ски1нію, да возстaвzтъ: и3 и3ноплемeнникъ приступazй да ќмретъ.

н7в И# да њполчaютсz сhнове ї}лєвы, всsкъ въ своeмъ чи1нэ и3 всsкъ по своемY старёйшинству, съ си1лою своeю:

н7г леvjти же да њполчaютсz сопроти1въ, w4крестъ ски1ніи свидёніz, и3 не бyдетъ согрэшeніz въ сынёхъ ї}левыхъ, и3 да стрегyтъ леvjти сaми стрaжу ски1ніи свидёніz.

н7д И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы по всBмъ, є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю и3 ґарHну, тaкw сотвори1ша.

ГлавA в7. (2)

И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

в7 человёкъ держaйсz по чи1ну своемY, по знaменіzмъ, по домHмъ nтeчествъ свои1хъ, да њполчaютсz сhнове ї}лєвы пред8 гDемъ, w4крестъ ски1ніи свидёніz да њполчaютсz сhнове ї}лєвы.

G И# њполчaющіисz пeрвіи на вост0къ чи1нъ полкA їyдина съ си1лою и4хъ, и3 кнsзь t сынHвъ їyдиныхъ наассHнъ сhнъ ґмінадaвль:

д7 си1ла є3гw2 соглsданаz сeдмьдесzтъ и3 четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ.

є7 И# њполчaющіисz бли1з8 t плeмене їссахaрова, и3 кнsзь сынHвъ їссахaровыхъ наfанаи1лъ сhнъ сwгaровъ:

ѕ7 си1ла є3гw2 соглsданаz пzтьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 четhре ст†.

з7 И# њполчaющіисz бли1з8 t плeмене завулHнz, и3 кнsзь сынHвъ завулHнихъ є3ліaвъ сhнъ хелHнь:

} си1ла є3гw2 соглsданаz пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 четhре ст†.

f7 Всёхъ сочтeныхъ t полкA їyдина сто2 џсмьдесzтъ шeсть тhсzщъ и3 четhре ст†, съ си1лою и4хъ пeрвіи да воздвизaютсz.

(10) Чи1ны полкA руви1млz къ ю4гу съ си1лою є3гw2, и3 кнsзь сынHвъ руви1млихъ є3лісyръ сhнъ седіyровъ:

№i си1ла є3гw2 соглsданаz четhредесzть и3 шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.

в7i И# њполчaющіисz бли1з8 є3гw2 t плeмене сmмеHнz, и3 кнsзь сынHвъ сmмеHнихъ саламіи1ль сhнъ сурісадaинъ:

Gi си1ла є3гw2 сочтeнаz пzтьдесsтъ и3 дeвzть тhсzщъ и3 три2 ст†.

д7i И# њполчaющіисz бли1з8 є3гw2 t плeмене гaдова, и3 кнsзь сынHвъ гaдовыхъ є3лісaфъ сhнъ рагуи1ль:

є7i си1ла є3гw2 соглsданаz четhредесzть и3 пsть тhсzщъ и3 шeсть сHтъ и3 пzтьдесsтъ.

ѕ7i Всёхъ же сочтeныхъ полкA руви1млz сто2 пzтьдесsтъ є3ди1на тhсzща и3 четhре ст† и3 пzтьдесsтъ, съ си1лою и4хъ вторjи да воздвизaютсz.

з7i И# да воздви1гнетсz ски1ніz свидёніz и3 п0лкъ леvjтскій посредЁ полкHвъ: ћкоже њполчaтсz, тaкw и3 да воздви1гнутсz, кjйждо держaсz по чи1ну своемY.

}i Чи1нъ полкA є3фрeмлz къ м0рю съ си1лою и4хъ, и3 кнsзь сынHвъ є3фрeмлихъ є3лісамA сhнъ є3міyдовъ:

f7i си1ла є3гw2 сочтeнаz четhредесzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.

к7 (20) И# њполчaющіисz бли1з8 плeмz манассjино, и3 кнsзь сынHвъ манассjиныхъ гамаліи1лъ сhнъ фадассyровъ:

к7а си1ла є3гw2 соглsданаz три1десzть двЁ тhсzщы и3 двёсти.

к7в И# њполчaющіисz бли1з8 t плeмене веніамjнz, и3 кнsзь сынHвъ веніамjнихъ ґвідaнъ сhнъ гадеwнjевъ:

к7г си1ла є3гw2 сочтeнаz три1десzть пsть тhсzщъ и3 четhре ст†.

к7д Всёхъ сочтeныхъ полкA є3фрeмлz сто2 џсмь тhсzщъ и3 сто2, съ си1лою и4хъ грeтіи да воздвизaютсz.

к7є Чи1нъ полкA дaнова къ сёверу съ си1лою и4хъ, и3 кнsзь сынHвъ дaновыхъ ґхіeзеръ сhнъ ґмісадaинъ:

к7ѕ си1ла є3гw2 соглsданаz шестьдесsтъ двЁ тhсzщы и3 сeдмь сHтъ.

к7з И# њполчaющіисz бли1з8 є3гw2 плeмz ґси1рово, и3 кнsзь сынHвъ ґси1ровыхъ фагаіи1лъ сhнъ є3хрaновъ:

к7и си1ла є3гw2 соглsданаz четhредесzть є3ди1на тhсzща и3 пsть сHтъ.

к7f И# њполчaющіисz бли1з8 плeмz нефfалjмле, и3 кнsзь сынHвъ нефfалjмлихъ ґхірeй сhнъ є3нaнь:

l (30) си1ла є3гw2 соглsданаz пzтьдесsтъ три2 тhсzщы и3 четhре ст†.

Всёхъ сочтeныхъ полкA дaнова сто2 пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ, съ си1лою и4хъ послёдніи да воздвизaютсz по чи1ну своемY.

СіE сочтeніе сынHвъ ї}левыхъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ: вс‰ согл‰даніz полкHвъ съ си1лами и4хъ шeсть сHтъ три2 тhсzщы и3 пsть сHтъ пzтьдесsтъ.

Леvjти же не соглsдашасz среди2 сынHвъ ї}левыхъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы вс‰, є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю: тaкw њполчaхусz по чинHмъ свои6мъ, и3 тaкw воздвизaхусz кjйждо бли1з8 по с0нмwмъ свои6мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.

ГлавA G. (3)

И# сі‰ рождє1ніz ґарHна и3 мwmсeа, въ дeнь въ џньже гlа гDь мwmсeю на горЁ сінaйстэй:

в7 и3 сі‰ и3менA сынHвъ ґарHнихъ: пeрвенецъ надaвъ и3 ґвіyдъ, и3 є3леазaръ и3 їfамaръ:

G сі‰ и3менA сынHвъ ґарHнихъ, жерцы2 пом†заныz, и5мже соверши1шасz рyцэ и4хъ жрeти:

д7 и3 скончaшасz надaвъ и3 ґвіyдъ пред8 гDемъ, приносsщымъ и5мъ џгнь чyждь пред8 гDемъ въ пустhни сінaйстэй, и3 ч†дъ не бЁ и5мъ: и3 жрeчествоваху є3леазaръ и3 їfамaръ со ґарHномъ, nтцeмъ свои1мъ.

є7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

ѕ7 поими2 плeмz леvjино, и3 постaвиши | пред8 ґарHномъ жерцeмъ, и3 да слyжатъ є3мY:

з7 и3 да стрегyтъ стражбы6 є3гw2 и3 стражбы6 сынHвъ ї}левыхъ пред8 ски1ніею свидёніz, дёлати дэлA ски1ніи:

} и3 да хранsтъ вс‰ сосyды ски1ніи свидёніz и3 стражбы6 сынHвъ ї}левыхъ по всBмъ дэлHмъ ски1ніи:

f7 и3 да дaси леvjты ґарHну брaту твоемY и3 сынHмъ є3гw2 жерцє1мъ: въ дaръ даны2 сjи мнЁ сyть t сынHвъ ї}левыхъ:

(10) и3 ґарHна и3 сhны є3гw2 постaвиши над8 ски1ніею свидёніz, и3 да хранsтъ жрeчество своE, и3 вс‰ ±же ў nлтарS и3 внyтрь завёсы: и3ноплемeнникъ же прикасazйсz ќмретъ.

№i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7i и3 сE, ѓзъ взsхъ леvjты t среды2 сынHвъ ї}левыхъ, вмёстw всsкагw пeрвенца, tверзaющагw ложеснA t сынHвъ ї}левыхъ: и3скуплє1ніz и4хъ бyдутъ, и3 да бyдутъ мнЁ леvjти:

Gi мнё бо всsкъ пeрвенецъ: въ џньже дeнь поби1хъ всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, њс™и1хъ себЁ всsкаго пeрвенца во ї}ли, t человёка до скотA мнЁ да бyдутъ: ѓзъ гDь.

д7i И# речE гDь къ мwmсeю въ пустhни сінaйстэй, гlz:

є7i соглsдай сынHвъ леvjиныхъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, по рождeнію и4хъ: всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше да соглsдаете и5хъ.

ѕ7i И# сочтE и5хъ мwmсeй и3 ґарHнъ повелёніемъ гDнимъ, ћкоже повелЁ и5мъ гDь.

з7i И# бsху сjи сhнове леv‡ины t и3мeнъ и4хъ: гирсHнъ, каafъ и3 мерaрі.

}i И# сі‰ и3менA сынHвъ гирсHнихъ по с0нмwмъ и4хъ: ловенJ и3 семeй.

f7i И# сhнове каafwвы по с0нмwмъ и4хъ: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ.

к7 (20) И# сhнове мер†ріны по с0нмwмъ и4хъ: моолJ и3 мусJ: сjи сyть с0нми леvjтстіи по домHмъ nтeчествъ и4хъ.

к7а T гирсHна с0нмъ ловенjинъ и3 с0нмъ семеи1нь: сjи сyть с0нми гирсHнwвы.

к7в Соглsданіе и4хъ по числY всегw2 мyжеска п0лу, t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, соглsданіе и4хъ сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ.

к7г И# сhнове гирсHнwвы за ски1ніею да њполчaютсz къ м0рю.

к7д И# кнsзь д0му nтeчества с0нма гирсHнz є3лісaфъ сhнъ даи1ль.

к7є И# стражбA сынHвъ гирсHновыхъ въ ски1ніи свидёніz, ски1ніz и3 покр0въ є3S, и3 покр0въ двeрій ски1ніи свидёніz,

к7ѕ и3 nпHны дворA, и3 завёса двeрій дворA, и4же є4сть ў ски1ніи, и3 прHчаz всёхъ дёлъ є3гw2.

к7з T каafа с0нмъ ґмрaмль є3ди1нъ и3 с0нмъ їссаaровъ є3ди1нъ, и3 с0нмъ хеврHнь є3ди1нъ и3 с0нмъ nзіи1ль є3ди1нъ: сjи сyть с0нми каafwвы:

к7и по числY всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше џсмь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ, стрегyщіи стражбы6 с™hхъ.

к7f С0нми сынHвъ каafовыхъ да њполчaютсz t страны2 ски1ніи къ ю4гу,

l (30) и3 кнsзь д0му nтeчествъ с0нмwвъ каafовыхъ є3лісафaнъ сhнъ nзіи1ль:

и3 стражбA и4хъ ківHтъ и3 трапeза, и3 свэти1лникъ и3 nлтари6, и3 сосyды с™aгw, въ ни1хже слyжатъ, и3 покр0въ, и3 вс‰ дэлA и4хъ.

И# кнsзь над8 кн‰зи леvjтскими є3леазaръ сhнъ ґарHна жерцA, постaвленъ стрещи2 стражбы6 с™hхъ.

T мерaра же с0нмъ моолJ и3 с0нмъ мусJ: сjи сyть с0нми мер†ріны,

соглsданіе и4хъ по числY, всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, шeсть тhсzщъ и3 двёсти.

И# кнsзь д0му nтeчествъ с0нма мерaріна суріи1лъ сhнъ ґвіхeовъ: t страны2 ски1ніи да њполчaютсz къ сёверу,

соглsданіе стражбы2 сынHвъ мерaріныхъ глави6цы ски1ніи и3 верєи2 є3S, и3 столпы2 є3S и3 сто‰ла є3S, и3 вс‰ сосyды и4хъ и3 вс‰ дэлA и4хъ,

и3 столпы2 дворA w4крестъ и3 сто‰ла и4хъ, и3 колки2 и4хъ и3 вє1рви и4хъ.

Њполчaющіисz сопреди2 ски1ніи свидёніz на вост0ки мwmсeй и3 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, стрегyще стражбы6 с™aгw, въ стражбaхъ сынHвъ ї}левыхъ: и3 и3ноплемeнникъ прикасazйсz да ќмретъ.

lf ВсE соглsданіе леvjтwвъ, и5хже соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ повелёніемъ гDнимъ по с0нмwмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, двaдесzть и3 двЁ тhсzщы.

м7 (40) И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: соглsдай всsкаго пeрвенца мyжеска п0лу сынHвъ ї}левыхъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, и3 возми2 число2 и4хъ по и4мени,

м7а и3 да п0ймеши мнЁ леvjты за вс‰ пeрвенцы сынHвъ ї}левыхъ: ѓзъ гDь: и3 скоты2 леv‡тски вмёстw всёхъ пeрвенцєвъ въ скотёхъ сынHвъ ї}левыхъ.

м7в И# соглsда мwmсeй, ћкоже заповёда є3мY гDь, всsкаго пeрвенца въ сынёхъ ї}левыхъ.

м7г И# бhша вси2 пeрвенцы мyжескагw п0лу, по числY и3мeнъ t мцcа є3ди1нагw и3 вhшше, t соглsданіz и4хъ двaдесzть двЁ тhсzщы двёсти и3 сeдмьдесzтъ три2.

м7д И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

м7є поими2 леvjты вмёстw всёхъ пeрвенцєвъ сынHвъ ї}левыхъ, и3 скоты2 леv‡тски вмёстw скотHвъ и4хъ, и3 бyдутъ мнЁ леvjты: ѓзъ гDь:

м7ѕ и3 и3скyпъ двY сHтъ седми1десzти трeхъ, и5же преизбывaютъ свeрхъ леvjтwвъ t пeрвенцwвъ сынHвъ ї}левыхъ:

м7з и3 да в0змеши по пzти2 с‡кль на главY, по сjклю с™0му в0змеши двaдесzть пёнzзей сjкль,

м7и и3 дaси сребро2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 и3скyпъ t преизбывaющихъ въ ни1хъ.

м7f И# взS мwmсeй сребро2 и3скyпное t преизбывaющихъ въ ни1хъ на и3скyпъ леvjтwмъ:

н7 (50) t пeрвенєцъ сынHвъ ї}левыхъ взS сребрA тhсzщу три2 ст† шестьдесsтъ пsть сjклєвъ, по сjклю с™0му.

н7а И# дадE мwmсeй w4купъ t преизбhвшихъ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, повелёніемъ гDнимъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

ГлавA д7. (4)

И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

в7 возми2 сочислeніе сынHвъ каafовыхъ t среды2 сынHвъ леvjиныхъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ,

G t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй служи1ти, твори1ти вс‰ дэлA въ ски1ніи свидёніz.

д7 И# сі‰ дэлA сынHвъ каafовыхъ t среды2 сынHвъ леvjиныхъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, въ ски1ніи свидёніz: с™0е с™hхъ.

є7 И# да вни1дутъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, є3гдA воздви1гнетсz п0лкъ, и3 да сни1мутъ завёсу њсэнsющую, и3 да њбвію1тъ въ ню2 ківHтъ свидёніz,

ѕ7 и3 да покрhютъ є3го2 покр0вомъ к0жанымъ си1нимъ, и3 да возложaтъ нaнь nдeжду всю2 си1нетную сверхY, и3 да вложaтъ носи6ла:

з7 и3 на трапeзэ предложeніz да положaтъ на нeй nдeжду всю2 багрsную и3 блю6да, и3 кади6лницы и3 чaшы, и3 возлив†лницы, и4миже возливaютъ, и3 хлёбы на нeй всегдA да бyдутъ:

} и3 да возложaтъ на ню2 nдeжду червлeну, и3 да покрhютъ ю5 покр0вомъ к0жанымъ си1нимъ, и3 да вложaтъ носи6ла є3S:

f7 и3 да в0змутъ nдeжду си1ню, и3 покрhютъ свэти1лникъ свэтsщій и3 свэщы2 є3гw2, и3 щипцы2 є3гw2 и3 њчищ†ла є3гw2, и3 вс‰ сосyды є3лeа є3гw2, и4миже слyжатъ въ ни1хъ:

(10) и3 да вложaтъ є3го2 и3 вс‰ сосyды є3гw2 въ покр0въ к0жанъ си1ній, и3 да возложaтъ є3го2 на нwси1ла:

№i и3 на nлтaрь златhй да положaтъ nдeжду си1ню, и3 да покрhютъ є3го2 покр0вомъ к0жанымъ си1нимъ, и3 да вложaтъ носи6ла є3гw2:

в7i и3 да в0змутъ вс‰ сосyды служє1бныz, є3ли1кими слyжатъ въ ни1хъ во с™hхъ, и3 вложaтъ во nдeжду си1ню, и3 да покрhютъ и5хъ покр0вомъ к0жанымъ си1нимъ, и3 да возложaтъ на нwси1ла:

Gi и3 покр0въ да возложaтъ на nлтaрь, и3 покрhютъ є3го2 nдeждою всeю багрsною:

д7i и3 да возложaтъ на него2 вс‰ сосyды є3гw2, є3ли1кими слyжатъ на нeмъ въ ни1хъ, и3 кади1лники, и3 ви6лицы и3 чaшы, и3 покр0въ и3 вс‰ сосyды nлтарS, и3 да возложaтъ на него2 покр0въ к0жанъ си1нь и3 да вложaтъ носи6ла є3гw2: и3 да в0змутъ nдeжду багрsну, и3 да покрhютъ ўмывaлницу и3 сто‰ла є3S: и3 да вложaтъ ю5 въ покр0въ к0жаный си1ній, и3 да возложaтъ на носи6ла.

є7i И# совершaтъ ґарHнъ и3 сhнове є3гw2, покрывaюще с™†z и3 вс‰ сосyды с™ы6z, внегдA воздвизaтисz полкY: и3 по си1хъ да вни1дутъ сhнове каafwвы воздвизaти, и3 да не прик0снутсz с™hхъ, да не ќмрутъ. Сі‰ да воздвизaютъ сhнове каafwвы въ ски1ніи свидёніz.

ѕ7i Надсмотри1тель є3леазaръ, сhнъ ґарHна жерцA, є3лeй свэти1лный, и3 fmміaмъ сложeніz, и3 жeртва ћже по вс‰ дни6, и3 є3лeй помaзаніz, надсмотрeніе всеS ски1ніи и3 є3ли6ка сyть въ нeй во с™ёмъ, во всёхъ дёлэхъ.

з7i И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

}i не потреби1те с0нмъ плeмене каafова t среды2 леvjтwвъ:

f7i сіE сотвори1те и5мъ, и3 жи1ви бyдутъ и3 не ќмрутъ: приходsщымъ и5мъ ко с™ы6мъ с™hхъ, ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 да вни1дутъ и3 да ўстроsтъ и5хъ коег0ждо по ношeнію є3гw2,

к7 (20) и3 да не вни1дутъ внезaпу ви1дэти с™†z, и3 ќмрутъ.

к7а И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7в возми2 сочислeніе сынHвъ гирсHнихъ, и3 и5же по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ и3 по плeменємъ и4хъ,

к7г t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, соглsдайте |, всsкъ входsй служи1ти и3 твори1ти дэлA въ ски1ніи свидёніz.

к7д СіS слyжба с0нма гирсHнова, служи1ти и3 воздвизaти.

к7є И# да воздви1гнетъ nпHны ски1ніи и3 ски1нію свидёніz, и3 покр0въ є3S и3 покр0въ си1ній сyщій свeрхъ є3S, и3 nп0ну двeрій ски1ніи свидёніz,

к7ѕ и3 nпHны дворA, и3 завёсу двeрій дворA, є3ли6ка над8 ски1ніею свидёніz, и3 ±же w4крестъ nлтарS, и3 прHчаz и4хъ, и3 вс‰ сосyды служє1бныz, є3ли1кими слyжатъ въ ни1хъ, да сотворsтъ.

к7з По сл0ву ґарHна и3 сынHвъ є3гw2 да бyдетъ всS слyжба сынHвъ гирсHновыхъ по всBмъ слyжбамъ и4хъ и3 по всBмъ дэлaмъ и4хъ: и3 да соглsдаеши и5хъ по и3менaмъ, вс‰ носи6маz и4ми.

к7и СіS слyжба с0нма сынHвъ гирсHновыхъ въ ски1ніи свидёніz, и3 стражбA и4хъ рук0ю їfамaра, сhна ґарHнz жерцA.

к7f Сhнове мер†ріны по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, соглsдайте и5хъ,

l (30) t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, соглsдайте и5хъ, всsкъ входsй служи1ти дэлA ски1ніи свидёніz.

И# сі‰ хранє1ніz воздвизaемыхъ и4ми, по всBмъ дэлHмъ и4хъ въ ски1ніи свидёніz: глави6цы ски1ніи и3 верєи2 є3S, и3 столпы2 є3S и3 сто‰ла є3S, и3 покр0въ и3 сто‰ла и4хъ, и3 столпы2 и4хъ, и3 покр0въ двeрій ски1ніи,

и3 столпы2 дворA w4крестъ и3 сто‰ла и4хъ, и3 столпы2 завёсы двeрій дворA и3 сто‰ла и4хъ, и3 колки2 и4хъ и3 вє1рви и4хъ, и3 вс‰ сосyды и4хъ и3 вс‰ служє1ніz и4хъ: по и3менaмъ соглsдайте и5хъ и3 вс‰ сосyды стражбы2 воздвизaемыхъ и4ми.

СіS слyжба с0нма сынHвъ мерaріныхъ во всёхъ дёлэхъ и4хъ, въ ски1ніи свидёніz рук0ю їfамaра, сhна ґарHнz жерцA.

И# соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ и3 кн‰зи ї}лєвы сhны каafwвы по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ,

t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй служи1ти и3 твори1ти дэлA въ ски1ніи свидёніz.

И# бhсть соглsданіе и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, двЁ тhсzщы сeдмь сHтъ пzтьдесsтъ.

СіE сочтeніе с0нма каafова, всёхъ служaщихъ въ ски1ніи свидёніz, ћкоже соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ повелёніемъ гDнимъ, рук0ю мwmсeовою.

И# соглsдани бhша сhнове гирсw6ни по с0нмwмъ свои6мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1хъ,

lf t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй служи1ти и3 твори1ти дэлA въ ски1ніи свидёніz.

м7 (40) И# бhсть соглsданіе и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, двЁ тhсzщы шeсть сHтъ три1десzть.

м7а СіE соглsданіе с0нма сынHвъ гирсHновыхъ, всёхъ служaщихъ въ ски1ніи свидёніz, и5хже соглsдаша мwmсeй и3 ґарHнъ по гlг0лу гDню, рук0ю мwmсeовою.

м7в Соглsдани же бhша сhнове мер†ріны по с0нмwмъ свои6мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1хъ,

м7г t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй служи1ти на дэлA ски1ніи свидёніz.

м7д И# бhсть сочтeніе и4хъ по племенHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, три2 тhсzщы и3 двёсти.

м7є СіE сочислeніе с0нма сынHвъ мерaріныхъ, и5хже соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ по гlг0лу гDню, рук0ю мwmсeовою.

м7ѕ Вси2 соглsданніи леvjты, и5хже соглsда мwmсeй и3 ґарHнъ и3 кн‰зи сынHвъ ї}левыхъ, по с0нмwмъ и4хъ и3 по домHмъ nтeчествъ и4хъ,

м7з t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1десzти лётъ, всsкъ входsй на дёло дёлъ, и3 къ дэлaмъ воздвизaємымъ въ ски1ніи свидёніz.

м7и И# бhша соглsданніи џсмь тhсzщъ пsть сHтъ џсмьдесzтъ.

м7f Повелёніемъ гDнимъ соглsдаше и5хъ мwmсeй, мyжа по мyжу над8 дёлы и4хъ, и3 ±же воздвизaху сjи, и3 соглsдани сyть, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

ГлавA є7. (5)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 повели2 сынHмъ ї}лєвымъ, и3 да и3зг0нzтъ и3з8 полкA всsкаго прокажeннаго, и3 всsкаго проливaющаго сёмz, и3 всsкаго нечи1стаго душeю:

G t мyжеска п0лу до жeнска, и3згони1те внЁ полкA, и3 да не њсквернsтъ полкHвъ свои1хъ, въ ни1хже ѓзъ пребывaю.

д7 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы тaкw, и3 и3згнaша и5хъ внЁ полкA: ћкоже гlа гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша сhнове ї}лєвы.

є7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

ѕ7 рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: мyжъ и3ли2 женA, и4же ѓще сотвори1тъ t всёхъ грэхHвъ человёческихъ и3 презирaz прeзритъ гDа, и3 престyпитъ душA џна:

з7 да и3сповёсть грёхъ, є3г0же сотвори2, и3 да tдaстъ преступлeніе и4стое, и3 пsтую чaсть є3гw2 да приложи1тъ къ томY, и3 да tдaстъ, є3мyже согрэши2.

} Ѓще же нёсть человёку ќжика, ћкw tдaти є3мY преступлeніе, преступлeніе tдаeмое гDу, жерцY да бyдетъ, кромЁ nвнA њчищeніz, и4мже пом0литсz њ нeмъ.

f7 И# всsкъ начaтокъ, и3 вс‰ њсвzщaємаz въ сынёхъ ї}левыхъ, є3ли6ка ѓще прин0сzтъ гDу, жерцY самомY да бyдутъ:

(10) и3 коегHждо њсвzщє1наz, томY да бyдутъ и3 мyжъ ѓще дaстъ жерцY, томY да бyдетъ.

№i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7i глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: мyжа, мyжа ѓще престyпитъ женA є3гw2, и3 презирaющи прeзритъ є3го2,

Gi и3 бyдетъ кто2 съ нeю л0жемъ сёмене, и3 ўтаи1тсz t џчію мyжа є3S, и3 ўкрhетсz, nнa же бyдетъ њсквернeна, и3 свидётелz не бyдетъ на ню2 и3 сіS нёсть ћта,

д7i и3 пріи1детъ на него2 дyхъ ревновaніz, и3 возревнyетъ къ женЁ своeй, nнa же њсквернeна є4сть, и3ли2 пріи1детъ є3мY дyхъ ревновaніz, и3 возревнyетъ къ женЁ своeй, nнa же не бyдетъ њсквернeна,

є7i и3 да приведeтъ мyжъ женY свою2 къ жерцY, и3 да принесeтъ дaръ за ню2, десsтую чaсть мёры є4фі муки2 ћчныz: да не возліeтъ на ню2 є3лeа, нижE да возложи1тъ на ню2 лівaна: жeртва бо ревновaніz є4сть, жeртва пaмzти воспоминaющаz грёхъ.

ѕ7i И# приведeтъ ю5 жрeцъ и3 постaвитъ ю5 пред8 гDемъ:

з7i и3 да в0зметъ жрeцъ в0ду жи1ву чи1сту въ сосyдэ гли1нzнэ, и3 t пeрсти на земли2 сyщіz ў ски1ніи свидёніz, и3 взeмъ жрeцъ да всhплетъ въ в0ду:

}i и3 да постaвитъ жрeцъ женY пред8 гDемъ, и3 да tкрhетъ главY женЁ, и3 да дaстъ въ рyцэ є3S жeртву пaмzти, жeртву ревновaніz: въ руцё же жерцA да бyдетъ водA њбличeніz клsтвеннаz сіS.

f7i И# да закленeтъ ю5 жрeцъ и3 речeтъ женЁ: ѓще никт0же бhсть съ тоб0ю, и3 нёси преступи1ла њскверни1тисz под8 мyжемъ твои1мъ, неви1нна бyди t воды2 њбличeніz клsтвенныz сеS:

к7 (20) ѓще же преступи1ла є3си2, мужaта сyщи, и3ли2 њсквернeна є3си2, и3 дадE кто2 тебЁ л0же своE, кромЁ мyжа твоегw2.

к7а И# закленeтъ жрeцъ женY клsтвами клsтвы сеS, и3 речeтъ жрeцъ женЁ: да дaстъ тS гDь въ клsтву и3 проклsтіе среди2 людjй твои1хъ, внегдA дaти гDу стегнY твоемY tпaсти и3 чрeву твоемY разсёстисz:

к7в и3 вни1детъ водA клsтвеннаz сіS во чрeво твоE, є4же раст0ргнути ўтр0бу твою2, и3 tпaсти стегнY твоемY. И# tвэщaетъ женA: бyди, бyди.

к7г И# да напи1шетъ жрeцъ кл‰твы сі‰ въ кни1зэ, и3 и3зглaдитъ въ водЁ њбличeніz клsтвеннагw:

к7д и3 напои1тъ женY вод0ю њбличeніz клsтвенною, и3 вни1детъ въ ню2 водA клsтвеннаz њбличeніz.

к7є И# да в0зметъ жрeцъ t руки2 жeнски жeртву ревновaніz, и3 да возложи1тъ жeртву пред8 гDемъ, и3 да принесeтъ ю5 ко nлтарю2:

к7ѕ и3 да в0зметъ жрeцъ г0рстію t жeртвы пaмzть є3S, и3 да принесeтъ ю5 на nлтaрь, и3 по сeмъ напои1тъ вод0ю женY:

к7з и3 бyдетъ ѓще є4сть њсквернeна, и3 ѓще ўтаeніемъ ўтаи1сz t мyжа своегw2, и3 вни1детъ въ ню2 водA клsтвеннаz њбличeніz, и3 надмeтъ чрeво є3S, и3 tпадeтъ стегно2 є3S, и3 бyдетъ женA въ проклsтіе въ лю1дехъ свои1хъ:

к7и ѓще же не бyдетъ њсквернeна женA, и3 чистA є4сть, и3 неви1нна бyдетъ, и3 пл0дствовати бyдетъ сёмz.

к7f Сeй зак0нъ ревновaніz, комy-либо ѓще престyпитъ женA, мужaта сyщи, и3 њскверни1тсz:

l (30) и3ли2 человёкъ, є3мyже ѓще нaйдетъ нaнь дyхъ ревновaніz, и3 возревнyетъ къ женЁ своeй, и3 постaвитъ женY свою2 пред8 гDемъ, и3 да сотвори1тъ є4й жрeцъ вeсь зак0нъ сeй:

и3 чи1стъ бyдетъ человёкъ t грэхA, и3 женA тA в0зметъ грёхъ св0й.

ГлавA ѕ7. (6)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: мyжъ и3ли2 женA, и4же ѓще њбэщaетсz ѕэлw2 њбётомъ, є4же њчи1ститисz чистот0ю гDу,

G да воздержи1тсz t вінA и3 сікeра, и3 џцта вjнна и3 џцта t сікeра да не піeтъ: и5, є3ли6ка дёлаютсz t грHздъ вjнныхъ, да не піeтъ, и3 гр0здіz свёжагw и3 сухaгw да не снёстъ.

д7 Во вс‰ дни6 њбёта своегw2 t всёхъ, є3ли6ка бывaютъ t вjнничины вінA, t к0сти и3 до скорлупы2 да не піeте, нижE ћсте t всегw2.

є7 Во вс‰ дни6 њбёта њчищeніz своегw2 бри1тва да не взhдетъ на главY є3гw2, д0ндеже скончaютсz днjе, є3ли6ки њбэщaлъ є4сть гDу: с™ъ бyдетъ растsй власы2 главы2 своеS.

ѕ7 Во вс‰ дни6 њбёта своегw2 гDу, ко всsкой душЁ скончaвшейсz да не вни1детъ.

з7 Над8 nтцeмъ и3 над8 мaтерію, и3 над8 брaтомъ и3 над8 сестр0ю, да не њскверни1тсz над8 ни1ми, ўмeршымъ и5мъ, ћкw њбётъ бGа є3гw2 на главЁ є3гw2.

} Вс‰ дни6 њбёта є3гw2 с™ъ бyдетъ гDу.

f7 Ѓще же кто2 смeртію внезaпу ќмретъ ў негw2, ѓбіе њскверни1тсz главA њбёта є3гw2, и3 њбрjетъ главY свою2, въ џньже дeнь њчи1ститсz, въ дeнь седмhй да њбрjетсz,

(10) и3 въ дeнь nсмhй да принесeтъ двA гHрличища и3ли2 двA птєнцA гwлуби1на къ жерцY пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz:

№i и3 да сотвори1тъ жрeцъ є3ди1ну грэхA рaди, и3 другyю во всесожжeніе, и3 да пом0литсz њ нeмъ жрeцъ, њ ни1хже согрэши2, њ души2, и3 њсвzти1тъ главY свою2 въ т0й дeнь, въ џньже њсвzти1сz гDу, во дни6 њбёта своегw2.

в7i И# да приведeтъ ѓгнца є3динолётна въ преступлeніе, и3 днjе прeжніи да не бyдутъ є3мY въ число2, понeже њскверни1сz главA њбёта є3гw2.

Gi И# сeй зак0нъ њбэщaвшагwсz, въ џньже дeнь скончaетъ дни6 њбёта своегw2, да принесeтъ сaмъ къ двeремъ ски1ніи свидёніz:

д7i и3 да приведeтъ дaръ св0й гDу ѓгнца є3динолётна непор0чна є3ди1наго во всесожжeніе, и3 ѓгницу є3динолётну є3ди1ну непор0чну грэхA рaди, и3 nвнA є3ди1наго непор0чна во спасeніе,

є7i и3 к0шъ њпрэсн0кwвъ t муки2 пшени1чны, хлёбы смBшаны съ є3лeемъ, и3 њпрэсн0ки пом†заны є3лeемъ, и3 жeртву и4хъ и3 возліsніе и4хъ.

ѕ7i И# да принесeтъ жрeцъ пред8 гDа, и3 да сотвори1тъ є4же грэхA рaди є3гw2, и3 всесожжeніе є3гw2,

з7i и3 nвнA сотвори1тъ жeртву спасeніz гDу на к0шницэ њпрэсн0кwвъ, и3 да сотвори1тъ жрeцъ жeртву є3гw2 и3 возліsніе є3гw2.

}i И# да њбрjетъ њбэщaвый пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz главY њбёта своегw2, и3 да возложи1тъ власы2 на џгнь, и4же є4сть под8 жeртвою спасeніz:

f7i и3 да в0зметъ жрeцъ рaмо варeно t nвнA, и3 хлёбъ є3ди1нъ њпрэсн0чный t к0шницы, и3 њпрэсн0къ є3ди1нъ, и3 да возложи1тъ на рyки њбэщaвшемусz, по њбри1тіи главы2 є3гw2,

к7 (20) и3 да принесeтъ | жрeцъ возложeніе пред8 гDа: с™о да бyдетъ жерцY на грyдехъ возложeніz и3 на рaмэ ўчaстіz: и3 по си1хъ њбэщaвыйсz да піeтъ віно2.

к7а Сeй зак0нъ њбэщaвшагwсz, и4же ѓще њбэщaетъ дaръ гDу њ њбётэ, кромЁ си1хъ ±же њбрsщетъ рукA є3гw2: по си1лэ њбёта є3гw2, є3г0же ѓще њбэщaетъ, по зак0ну њчищeніz.

к7в И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7г рцы2 ґарHну и3 сынHмъ є3гw2, глаг0лz: си1це благослови1те сhны ї}лєвы, глаг0люще и5мъ:

к7д да блгcви1тъ тS гDь и3 сохрани1тъ тS:

к7є да просвэти1тъ гDь лицE своE на тS и3 поми1луетъ тS:

к7ѕ да воздви1гнетъ гDь лицE своE на тS и3 дaстъ ти2 ми1ръ:

к7з и3 да возложaтъ и4мz моE на сhны ї}лєвы, и3 ѓзъ гDь блгcвлю2 |.

ГлавA з7. (7)

И# бhсть въ дeнь въ џньже скончA мwmсeй, ћкоже постaвити ски1нію, и3 помaза ю5, и3 њсвzти2 ю5 и3 вс‰ сосyды є3S, и3 nлтaрь и3 вс‰ сосyды є3гw2, и3 помaза |, и3 њсвzти2 |.

в7 И# привед0ша кн‰зи ї}лтестіи дванaдесzть, кн‰зи домHвъ nтeчествъ свои1хъ, сjи кн‰зи коегHждо плeмене, сjи предстоsщіи над8 соглsданіемъ:

G и3 привед0ша дaры сво‰ пред8 гDа шeсть колесни1цъ покрhтыхъ и3 дванaдесzть волHвъ: колесни1цу є3ди1ну t двои1хъ кнzзeй, и3 телцA t коегHждо и3 привед0ша пред8 ски1нію.

д7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

є7 возми2 t ни1хъ, и3 да бyдутъ на дэлA служє1бнаz ски1ніи свидёніz: и3 дaси | леvjтwмъ, коемyждо по є3гw2 служeнію.

ѕ7 И# взeмъ мwmсeй колєсни1цы и3 волы2, дадE | леvjтwмъ:

з7 двЁ колєсни1цы и3 четhри волы2 дадE сынHмъ гирсw6нимъ по слyжбамъ и4хъ,

} и3 четhри колєсни1цы и3 џсмь волHвъ дадE сынHмъ мер†рінымъ по слyжбамъ и4хъ, чрез8 їfамaра, сhна ґарHна жерцA:

f7 и3 сынHмъ каafwвымъ не дадE, ћкw сл{жбы свzтaгw и3мёютъ: на рaменахъ да воздвизaютъ |.

(10) И# принес0ша кн‰зи на њбновлeніе nлтарS въ дeнь, въ џньже помaза є3го2, и3 принес0ша кн‰зи дaры сво‰ пред8 nлтaрь.

№i И# речE гDь къ мwmсeю: кнsзь є3ди1нъ на дeнь, кнsзь на дeнь да принесyтъ дaры сво‰ на њбновлeніе nлтарS.

в7i И# бsше приносsй дaръ св0й въ пeрвый дeнь наассHнъ сhнъ ґмінадaвль, кнsзь плeмене їyдина:

Gi и3 принесE дaръ св0й, блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

д7i fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

є7i телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

ѕ7i и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

з7i и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ наассHна сhна ґмінадaвлz.

}i Во вторhй дeнь принесE наfанаи1лъ сhнъ сwгaровъ, кнsзь плeмене їссахaрz:

f7i и3 принесE дaръ св0й, блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

к7 (20) fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

к7а телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

к7в и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

к7г и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ наfанаи1ла сhна сwгaрова.

к7д Въ трeтій дeнь кнsзь сынHвъ завулHнихъ, є3ліaвъ сhнъ хелHновъ:

к7є дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

к7ѕ fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

к7з телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

к7и и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

к7f и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ є3ліaва сhна хелHнова.

l (30) Въ четвeртый дeнь кнsзь сынHвъ руви1млихъ, є3лісyръ сhнъ седіyровъ:

дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ є3лісyра сhна седіyрова.

Въ пsтый дeнь кнsзь сынHвъ сmмеHнихъ, саламіи1лъ сhнъ сурісадaиль:

дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

lf телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

м7 (40) и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

м7а и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ саламіи1ла сhна сурісадaилz.

м7в Въ шестhй дeнь кнsзь сынHвъ гaдовыхъ, є3лісaфъ сhнъ рагуи1левъ:

м7г дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

м7д fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

м7є телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

м7ѕ и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

м7з и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ є3лісaфа сhна рагуи1лева.

м7и Въ седмhй дeнь кнsзь сынHвъ є3фрeмлихъ, є3лісамA сhнъ є3міyдовъ:

м7f дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

н7 (50) fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

н7а телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

н7в и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

н7г и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ є3лісамы2 сhна є3міyдова.

н7д Въ nсмhй дeнь кнsзь сынHвъ манассjиныхъ, гамаліи1лъ сhнъ фадассyровъ:

н7є дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

н7ѕ fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

н7з телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

н7и и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

н7f и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ гамаліи1ла сhна фадассyрова.

(60) Въ девsтый дeнь кнsзь сынHвъ веніамjнихъ, ґвідaнъ сhнъ гадеHнинъ:

…а дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

…в fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

…г телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

…д и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

…є и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ ґвідaна, сhна гадеHнина.

…ѕ Въ десsтый дeнь кнsзь сынHвъ дaновыхъ, ґхіeзеръ сhнъ ґмісадaинъ:

…з дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

…и fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

…f телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

o7 (70) и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

o7а и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ ґхіeзера сhна ґмісадaина.

o7в Въ первыйнaдесzть дeнь кнsзь сынHвъ ґси1ровыхъ, фагаіи1лъ сhнъ є3хрaнь:

o7г дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

o7д fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

o7є телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

o7ѕ и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

o7з и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ фагаіи1ла сhна є3хрaнz.

o7и Во вторыйнaдесzть дeнь кнsзь сынHвъ нефfалjмлихъ, ґхірeй сhнъ є3нaнь:

o7f дaръ є3гw2 блю1до срeбрzно є3ди1но, вёсъ є3гw2 сто2 и3 три1десzть с‡кль: чaшу є3ди1ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с‡кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ є3лeемъ на жeртву:

п7 (80) fmміaмникъ є3ди1нъ десzти2 златни6къ, п0лнъ fmміaма:

п7а телцA є3ди1наго t волHвъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнца є3ди1наго є3динолётна во всесожжeніе:

п7в и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди:

п7г и3 на жeртву спасeніz ю4ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ѓгницъ є3динолётныхъ пsть: сeй дaръ ґхірeа сhна є3нaнz.

п7д СіE њбновлeніе nлтарS, въ џньже дeнь помaза є3го2, t кнzзeй сынHвъ ї}левыхъ, блю1дъ срeбрzныхъ дванaдесzть, чaшъ срeбрzныхъ дванaдесzть, fmміaмникwвъ златhхъ дванaдесzть:

п7є по с™у и3 три1десzти с‡кль въ к0емждо блю1дэ, и3 по седми1десzти с‡кль чaша є3ди1на: всегw2 сребрA въ сосyдэхъ двЁ тhсzщы четhреста сjклєвъ, по сjклю свzт0му:

п7ѕ fmміaмникwвъ златhхъ дванaдесzть п0лныхъ fmміaма, по десzти2 златни6къ въ к0емждо fmміaмникэ, по сjклю свzт0му: всегw2 злaта въ fmміaмницэхъ сто2 и3 двaдесzть златни6къ.

п7з Всёхъ говsдъ во всесожжeніе, телцHвъ дванaдесzть, nвнHвъ дванaдесzть, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ дванaдесzть, и3 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ: и3 козлHвъ t к0зъ дванaдесzть, грэхA рaди:

п7и всёхъ говsдъ на жeртву спасeніz, ю4ницъ двaдесzть четhре, nвнHвъ шестьдесsтъ, козлHвъ є3динолётныхъ шестьдесsтъ, ѓгницъ є3динолётныхъ непор0чныхъ шестьдесsтъ. СіE њбновлeніе nлтарS, по и3сполнeніи рyкъ є3гw2 и3 по помaзаніи є3гw2.

п7f Е#гдA вхождaше мwmсeй въ ски1нію свидёніz глаг0лати є3мY, и3 ўслhша глaсъ гDа, гlюща къ немY свhше њчисти1лища, є4же є4сть над8 ковчeгомъ свидёніz междY двэмA херув‡мы: и3 гlаше къ немY.

ГлавA }. (8)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли ґарHну и3 речeши къ немY: є3гдA постaвиши свэти6ла, t страны2 спреди2 свэти1лника да свётzтъ сeдмь свэти6ла.

G И# сотвори2 тaкw ґарHнъ: t є3ди1ныz страны2 спреди2 свэти1лника возжжE свэти6ла є3гw2, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

д7 И# сіE ўстроeніе свэти1лника: сліsно злaто стeбль є3гw2 и3 крjны є3гw2, сліsно всE: по w4бразу, є3г0же показA гDь мwmсeю, тaкw сотвори2 свэти1лникъ.

є7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

ѕ7 поими2 леvjты t среды2 сынHвъ ї}левыхъ, и3 да њчи1стиши |:

з7 и3 си1це да сотвори1ши и5мъ њчищeніе и4хъ: покропи1ши на ни1хъ в0ду њчищeніz, и3 да взhдетъ бри1тва на всE тёло и4хъ, и3 и3сперyтъ ри6зы сво‰, и3 чи1сти бyдутъ:

} и3 да в0змутъ телцA є3ди1наго t волHвъ, и3 сегw2 жeртву муки2 пшени1чны, спрsжены съ є3лeемъ, и3 телцA є3динолётна t волHвъ да в0змеши грэхA рaди:

f7 и3 да приведeши леvjты пред8 ски1нію свидёніz, и3 соберeши вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ:

(10) и3 приведeши леvjты пред8 гDа, и3 да возложaтъ сhнове ї}лстіи рyки сво‰ на леvjты:

№i и3 да tлучи1тъ ґарHнъ леvjты tдaніе пред8 гDа t сынHвъ ї}левыхъ, и3 да слyжатъ сл{жбы гDви:

в7i леvjти же да возложaтъ рyки на главы6 телцє1въ: и3 да сотвори1ши є3ди1наго њ грэсЁ и3 є3ди1наго во всесожжeніе гDу, ўми1лостивити њ ни1хъ:

Gi и3 постaвиши леvjты пред8 гDемъ и3 пред8 ґарHномъ и3 пред8 сынми2 є3гw2, и3 tдaси | tдaніе гDу:

д7i и3 да tлучи1ши леvjты t среды2 сынHвъ ї}левыхъ, и3 бyдутъ мнЁ:

є7i и3 по си1хъ да вни1дутъ леvjты дёлати дэлA ски1ніи свидёніz: и3 да њчи1стиши и5хъ, и3 tдaси | пред8 гDемъ: ћкw tдaніе tданы2 сjи мнЁ сyть t среды2 сынHвъ ї}левыхъ:

ѕ7i вмёстw tверзaющихъ вс‰ка ложеснA пeрвенцєвъ всёхъ t сынHвъ ї}левыхъ, пріsхъ | себЁ:

з7i ћкw мнЁ є4сть всsкъ пeрвенецъ t сынHвъ ї}левыхъ, t человёка до скотA: въ дeнь въ џньже порази1хъ всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй, њс™и1хъ | себЁ,

}i и3 взsхъ леvjты вмёстw всsкагw пeрвенца сынHвъ ї}левыхъ,

f7i и3 tдaхъ леvjты tдaніемъ ґарHну и3 сынHмъ є3гw2 t среды2 сынHвъ ї}левыхъ дёлати дэлA сынHвъ ї}левыхъ въ ски1ніи свидёніz и3 ўмилостивлsти њ сынёхъ ї}левыхъ: да не бyдетъ ћзва на сынёхъ ї}левыхъ, внегдA приступaти и5мъ къ с™ы6мъ.

к7 (20) И# сотвори2 мwmсeй и3 ґарHнъ и3 вeсь с0нмъ сынHвъ ї}левыхъ леvjтwмъ, ћкоже заповёда гDь мwmсeю њ леvjтэхъ, тaкw сотвори1ша и5мъ сhнове ї}лєвы.

к7а И# њчи1стишасz леvjти и3 и3спрaша ри6зы сво‰: и3 tдадE | ґарHнъ tдaніе пред8 гDемъ, и3 помоли1сz њ ни1хъ ґарHнъ, њчищeніz рaди и4хъ.

к7в И# по си1хъ внид0ша леvjти служи1ти сл{жбы сво‰ въ ски1ніи свидёніz пред8 ґарHномъ и3 пред8 сы6ны є3гw2: ћкоже повелЁ гDь мwmсeю њ леvjтэхъ, тaкw сотвори1ша и5мъ.

к7г И# речE гDь къ мwmсeю гlz:

к7д сіE є4сть є4же њ леvjтэхъ: t двaдесzти пzти2 лётъ и3 вhшше, да вни1дутъ служи1ти служeніе въ ски1ніи свидёніz:

к7є и3 t пzти1десzти лётъ да tстaнутъ t служeніz и3 не слyжатъ ктомY.

к7ѕ И# да слyжатъ брaтіz є3гw2 въ ски1ніи свидёніz є4же стрещи2 стр†жи, дёлъ же да не дёлаютъ. Тaкw сотвори1ши леvjтwмъ въ стрaжахъ и4хъ.

ГлавA f7. (9)

И# гlа гDь къ мwmсeю въ пустhни сінaйстэй, во втор0е лёто и3зшeдшымъ и5мъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, въ пeрвый мцcъ, гlz:

в7 рцы2 да сотворsтъ сhнове ї}лстіи пaсху во врeмz є3S,

G въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа пeрвагw къ вeчеру, и3 сотвори1ши ю5 во врeмz є3S: по зак0ну є3S и3 по ўстaву є3S сотвори1ши ю5.

д7 И# речE мwmсeй сынHмъ ї}лтєскимъ сотвори1ти пaсху.

є7 И# сотвори1ша пaсху, начинaющусz пeрвому мцcу въ четвертыйнaдесzть дeнь въ пустhни сінaйстэй: ћкоже повелЁ гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша сhнове ї}лєвы.

ѕ7 И# пріид0ша мyжіе, и5же бsху нечи1сти њ души2 человёчи, и3 не можaху сотвори1ти пaсхи въ т0й дeнь: и3 пріид0ша пред8 мwmсeа и3 ґарHна въ т0й дeнь.

з7 И# рек0ша мyжіе џніи къ немY: мы2 нечи1сти є3смы2 њ души2 человёчи: є3дA u5бо лиши1мсz принести2 дaръ гDу во врeмz своE посредЁ сынHвъ ї}левыхъ;

} И# речE мwmсeй къ ни6мъ: стaните тY, да ўслhшу, что2 повели1тъ гDь њ вaсъ.

f7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

(10) рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: человёкъ человёкъ, и4же ѓще бyдетъ нечи1стъ њ души2 человёчи, и3ли2 на пути2 далeче, и3ли2 въ вaсъ, и3ли2 въ р0дэхъ вaшихъ, и3 да сотвори1тъ пaсху гDу,

№i въ мцcъ вторhй, въ четвертыйнaдесzть дeнь (мцcа) къ вeчеру да сотворsтъ ю5, со њпрэснHки и3 съ г0рькимъ ѕeліемъ да снэдsтъ ю5:

в7i да не њстaвzтъ t неS на ќтріе, и3 к0сти да не сокрушaтъ t неS, по всемY зак0ну пaсхи да сотворsтъ ю5.

Gi И# человёкъ, и4же ѓще чи1стъ бyдетъ, и3 на пути2 далeче нёсть, и3 њстaвитъ сотвори1ти пaсху, потреби1тсz душA тA t людjй свои1хъ: ћкw дaра гDви не принесE во врeмz своE, грёхъ св0й пріи1метъ человёкъ т0й.

д7i Ѓще же пріи1детъ къ вaмъ пришлeцъ въ зeмлю вaшу и3 сотвори1тъ пaсху гDу, по зак0ну пaсхи и3 по чи1ну є3S, тaкw сотвори1тъ ю5: зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ вaмъ и3 пришeлцу и3 тузeмцу.

є7i И# въ дeнь, въ џньже постaвисz ски1ніz, покры2 w4блакъ ски1нію и3 д0мъ свидёніz: t вeчера же бsше над8 ски1ніею ѓки ви1дъ џгненъ до заyтріz:

ѕ7i тaкw бывaше всегдA: w4блакъ покрывaше ю5 въ дeнь, и3 ви1дъ џгненъ н0щію:

з7i и3 є3гдA восхождaше w4блакъ t ски1ніи, и3 по си1хъ воздвизaхусz сhнове ї}лтестіи: и3 на мёстэ, на нeмже стоsше w4блакъ, тaмw њполчaхусz сhнове ї}лєвы.

}i По повелёнію гDню да њполчaютсz сhнове ї}лєвы и3 повелёніемъ гDнимъ да воздвизaютсz: во вс‰ дни6, въ нsже њсэнsетъ w4блакъ над8 ски1ніею, да њполчaютсz сhнове ї}лєвы:

f7i и3 є3гдA премeдлитъ w4блакъ над8 ски1ніею дни6 мнHги, да стрегyтъ сhнове ї}лтестіи стрaжу гDню и3 да не воздви1жутсz:

к7 (20) и3 бyдетъ є3гдA покрhетъ w4блакъ дни6 числA над8 ски1ніею, гlг0ломъ гDнимъ да њполчaютсz и3 повелёніемъ гDнимъ да воздви1жутсz:

к7а и3 бyдетъ є3гдA пребyдетъ w4блакъ t вeчера до заyтріz, и3 ѓще воздви1гнетсz w4блакъ заyтра, да воздви1гнутсz днeмъ и3ли2 н0щію,

к7в и3 ѓще воздви1гнетсz w4блакъ, да п0йдутъ: и3ли2 дeнь и3ли2 мцcъ днjй ўмн0житъ w4блакъ њсэнsющь над8 нeю, да њполчaтсz сhнове ї}лєвы, и3 да не воздвизaютсz: во tступлeніи є3гw2, воздвизaхусz:

к7г ћкw повелёніемъ гDнимъ да њполчaютсz и3 повелёніемъ гDнимъ да воздвизaютсz: стрaжу гDню стрежaху по повелёнію гDню рук0ю мwmсeовою.

ГлавA ‹. (10)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 сотвори2 себЁ двЁ трубы6 срє1брzны: кHваны сотвори1ши |, и3 бyдутъ тебЁ на созвaніе с0нма и3 возставлsти полки2:

G и3 да вострyбиши и4ми, и3 да соберeтсz къ тебЁ вeсь с0нмъ пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz:

д7 ѓще же є3ди1ною труб0ю вострyбzтъ, да пріи1дутъ къ тебЁ вси2 кн‰зи и3 тысzщеначaлники ї}лтестіи:

є7 и3 воструби1те въ знaменіе, и3 воздви1гнутсz полцы2 њполчaющіисz на вост0ки:

ѕ7 и3 воструби1те въ знaменіе втор0е, и3 воздви1гнутсz полцы2 њполчaющіисz t ю4га: и3 воструби1те въ знaменіе трeтіе, и3 да воздви1гнутсz полцы2 њполчaющіисz t м0рz: и3 воструби1те въ знaменіе четвeртое, и3 воздви1гнутсz полцы2 њполчaющіисz t сёвера: знaменіемъ да вострyбzтъ въ воздвижeніе и4хъ.

з7 И# є3гдA соберeте с0нмъ, воструби1те, не въ знaменіе.

} И# сhнове ґарw6ни жерцы2 да вострyбzтъ трубaми: и3 да бyдетъ вaмъ зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz.

f7 Ѓще же и3зhдете на брaнь въ земли2 вaшей къ супостaтwмъ супроти1вzщымсz вaмъ, и3 воструби1те и3 назнaменуйте трубaми, и3 воспомzнeтесz пред8 гDемъ и3 и3збaвитесz t вр†гъ вaшихъ.

(10) И# во днeхъ весeліz вaшегw и3 въ прaздницэхъ вaшихъ и3 въ новомcчіихъ вaшихъ воструби1те трубaми на всесожжє1ніz и3 на жє1ртвы спасeній вaшихъ, и3 бyдетъ вaмъ воспоминaніе пред8 бGомъ вaшимъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

№i И# бhсть во втор0е лёто, во вторhй мцcъ, въ двадесsтый мцcа, вознесeсz w4блакъ t ски1ніи свидёніz,

в7i и3 воздвиг0шасz сhнове ї}лєвы со и3мёніzми свои1ми t пустhни сінaйскіz, и3 стA w4блакъ въ пустhни фарaни.

Gi И# воздвиг0шасz пeрвіи по глaсу гDню рук0ю мwmсeовою:

д7i и3 воздвиг0ша знaмz полкA сынHвъ їyдиныхъ пeрвіи съ си1лою своeю: и3 над8 си1лою и4хъ наассHнъ сhнъ ґмінадaвль:

є7i и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ їссахaровыхъ наfанаи1лъ сhнъ сwгaровъ:

ѕ7i и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ завулHнихъ є3ліaвъ сhнъ хелHнь.

з7i И# сложи1ша ски1нію, и3 воздвиг0ша сhнове гирсw6ни и3 сhнове мер†ріны, носsщіи ски1нію.

}i И# воздвиг0ша знaмz полкA руви1млz съ си1лою своeю: и3 над8 си1лою и4хъ є3лісyръ сhнъ седіyровъ:

f7i и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ сmмеHнихъ саламіи1лъ сhнъ сурісадaевъ:

к7 (20) и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ гaдовыхъ є3лісaфъ сhнъ рагуи1левъ.

к7а И# воздвиг0шасz сhнове каafwвы, воздвизaющіи с™†z: и3 постaвиша ски1нію, д0ндеже пріид0ша.

к7в И# воздвиг0ша знaмz полкA є3фрeмлz съ си1лою своeю: и3 над8 си1лою и4хъ є3лісамA сhнъ є3міyдовъ:

к7г и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ манассjиныхъ гамаліи1лъ сhнъ фадассyровъ:

к7д и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ веніамjнихъ ґвідaнъ сhнъ гадеHнинъ.

к7є И# воздвиг0ша знaмz полкA сынHвъ дaновыхъ, послёдніи всёхъ полкHвъ съ си1лою своeю: и3 над8 си1лою и4хъ ґхіeзеръ сhнъ ґмісадaевъ:

к7ѕ и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ ґси1ровыхъ фагаіи1лъ сhнъ є3хрaнь:

к7з и3 над8 си1лою плeмене сынHвъ нефfалjмлихъ ґхірeй сhнъ є3нaнь.

к7и Сjи полцы2 сынHвъ ї}левыхъ, и3 воздвиг0шасz съ си1лою своeю.

к7f И# речE мwmсeй їwвaву сhну рагуи1леву мадіанjтину, тeстю мwmсeову: воздвизaемсz мы2 на мёсто, њ нeмже гDь речE: сіE дaмъ вaмъ: пойди2 съ нaми, и3 сотвори1мъ тебЁ добро2, ћкw гDь дHбраz гlа њ ї}ли.

l (30) И# tвэщA къ немY: не пойдY, но въ зeмлю мою2 и3 въ р0дъ м0й и3дY.

И# речE: не њстaви нaсъ, понeже бhлъ є3си2 съ нaми въ пустhни, и3 бyдеши въ нaсъ старёйшина:

и3 бyдетъ ѓще п0йдеши съ нaми, и3 бyдутъ благ†z w4наz, є3ли6ка бlгосотвори1тъ гDь нaмъ, благосотвори1мъ и3 тебЁ.

И# tид0ша t горы2 гDни въ пyть трeхъ днjй: и3 ківHтъ завёта гDнz пред8идsше пред8 ни1ми въ пyть трeхъ днjй, соглsдати и5мъ стaна.

И# бhсть є3гдA воздвизaху ківHтъ, и3 речE мwmсeй: востaни, гDи, и3 да разсhплютсz врази2 твои2, и3 да бэжaтъ вси2 ненави1дzщіи тебE.

И# въ поставлeніи (ківHта) речE: возвращaй, гDи, тhсzщы тє1мъ во ї}ли.

И# w4блакъ гDнь бhсть њсэнsющь над8 ни1ми въ дeнь, є3гдA воздвизaхусz и3з8 полкA.

ГлавA №i. (11)

И# бhша лю1діе р0пщуще зл†z пред8 гDемъ: и3 слhша гDь и3 разгнёвасz гнёвомъ, и3 разгорёсz въ ни1хъ џгнь t гDа и3 потреби2 чaсть нёкую t полкA.

в7 И# возопи1ша лю1діе къ мwmсeю: и3 помоли1сz мwmсeй къ гDу, и3 престA џгнь.

G И# прозвaсz и4мz мёсту томY запалeніе: ћкw разгорёсz въ ни1хъ џгнь t гDа.

д7 И# џбщій нар0дъ и4же въ ни1хъ похотёша похотёніемъ: и3 сёдше плaкахусz сhнове ї}лєвы и3 рек0ша: кт0 ны напитaетъ мsсы;

є7 помzнyхомъ ры6бы, ±же kд0хомъ въ земли2 є3гЂпетстэй тyне, и3 nгурцы2 и3 ды6ни, лyкъ и3 червлeный лyкъ и3 чесн0къ:

ѕ7 нн7э же душA нaша и3зс0хла, ничт0же т0чію мaнна пред8 nчи1ма нaшима.

з7 Мaнна же бsше ѓки сёмz коріaндрово, и3 ви1дъ є3S ћкw ви1дъ крmстaлла:

} и3 и3схождaху лю1діе и3 собирaху, и3 мелsху въ жeрновахъ и3 толцaху въ стyпахъ, и3 варsху въ горшкaхъ и3 творsху и3з8 неS потрeбники: и3 бsше вкyсъ є3S, ћкw вкyсъ муки2 прsжены съ є3лeемъ:

f7 и3 є3гдA схождaше росA на п0лкъ н0щію, схождaше мaнна нaнь.

(10) И# ўслhша мwmсeй плaчущихсz и5хъ въ с0нмэхъ свои1хъ, коег0ждо и4хъ пред8 свои1ми двeрьми: и3 разгнёвасz гDь гнёвомъ ѕэлw2, и3 пред8 мwmсeомъ бsше ѕло2.

№i И# речE мwmсeй ко гDу: вскyю њѕл0билъ є3си2 рабA твоего2; и3 почто2 не њбрэт0хъ блгdти пред8 тоб0ю, є4же возложи1ти ўстремлeніе людjй си1хъ на мS;

в7i є3дA ѓзъ во ўтр0бэ зачaхъ вс‰ лю1ди сі‰; и3ли2 ѓзъ роди1хъ |; ћкw гlеши ми2: возми2 и5хъ въ нBдра тво‰, ћкоже дои1лица н0ситъ дwи1мыz, въ зeмлю, є4юже клsлсz є3си2 nтцє1мъ и4хъ:

Gi tкyду мнЁ мzсA дaти всBмъ лю1демъ си6мъ; ћкw плaчутъ на мS, глаг0люще: дaждь нaмъ мzсA, да kди1мъ:

д7i не возмогY ѓзъ є3ди1нъ води1ти людjй си1хъ, ћкw тsжко мнЁ є4сть сл0во сіE:

є7i ѓще же тaкw ты2 твори1ши мнЁ, то2 ўбjй мS ўбіeніемъ, ѓще њбрэт0хъ блгdть пред8 тоб0ю, да не ви1жу њѕлоблeніz моегw2.

ѕ7i И# речE гDь къ мwmсeю: собери1 ми сeдмьдесzтъ мужeй t стaрєцъ ї}левыхъ, и5хже ты2 сaмъ вёси, ћкw тjи сyть стaрцы людстjи и3 книгHчіz и4хъ: и3 да приведeши | ко ски1ніи свидёніz, и3 да стaнутъ тaмw съ тоб0ю:

з7i и3 сни1ду и3 возгlю тaмw съ тоб0ю, и3 ўймY t д¦а, и4же въ тебЁ, и3 возложY на нS: да под8и1мутъ съ тоб0ю ўстремлeніе людjй, и3 не бyдеши води1ти и5хъ ты2 є3ди1нъ:

}i и3 лю1демъ речeши: њчи1ститесz наyтріе, и3 снёсте мzсA, ћкw плaкастесz пред8 гDемъ, глаг0люще: кт0 ны напитaетъ мsсы; ћкw добро2 нaмъ бhсть во є3гЂптэ: и3 дaстъ гDь вaмъ мzсA ћсти, и3 снёсте мzсA:

f7i не є3ди1нъ дeнь ћсти бyдете, ни двA, ни пsть днjй, ни дeсzть днjй, нижE двaдесzть днjй:

к7 (20) до мцcа днjй ћсти бyдете, д0ндеже и3зhдетъ и3з8 н0здрій вaшихъ: и3 бyдетъ вaмъ въ мeрзость, ћкw не покори1стесz гDу, и4же є4сть въ вaсъ, и3 плaкастесz пред8 ни1мъ, глаг0люще: вскyю бЁ нaмъ и3зhти и3з8 є3гЂпта;

к7а И# речE мwmсeй: шeсть сHтъ тhсzщъ пёшихъ людjй, въ ни1хже ѓзъ є4смь, и3 ты2 рeклъ є3си2: мzсA и5мъ дaмъ ћсти, и3 бyдутъ ћсти мцcъ днjй:

к7в є3дA џвцы и3 волы2 зак0лютсz и5мъ, и3 дов0лнw бyдетъ и5мъ; и3ли2 вс‰ ры6бы мwрскjz соберyтсz и5мъ, и3 дов0лнw бyдетъ и5мъ;

к7г И# речE гDь къ мwmсeю: є3дA рукA гDнz не дов0лна бyдетъ; нн7э ўразумёеши, ѓще пости1гнетъ тS сл0во моE, и3ли2 ни2.

к7д И# и3зhде мwmсeй и3 глаг0ла лю1демъ словесA гDнz: и3 собрA сeдмьдесzтъ мужeй t стaрєцъ людски1хъ, и3 постaви | w4крестъ ски1ніи.

к7є И# сни1де гDь во w4блацэ и3 гlа къ немY: и3 ўS t д¦а, и4же на нeмъ, и3 возложи2 на сeдмьдесzтъ мужeй стaрєцъ: є3гдa же препочи2 д¦ъ на ни1хъ, и3 прор0чествоваша, и3 ктомY не приложи1ша.

к7ѕ И# њстaшасz двA м{жа въ полцЁ: и4мz є3ди1ному є3лдaдъ, и3 и4мz втор0му мwдaдъ: и3 препочи2 на ни1хъ д¦ъ. И# сjи бёша t впи1санныхъ, и3 не пріид0ша ко ски1ніи, и3 прор0чествоваша въ полцЁ.

к7з И# притeкъ ю4ноша возвэсти2 мwmсeю, и3 речE, глаг0лz: є3лдaдъ и3 мwдaдъ прор0чествуютъ въ полцёхъ.

к7и И# tвэщaвъ їисyсъ наvи1нъ, предстоsй мwmсeю и3збрaнный є3мY, речE: г0споди м0й мwmсeю, запрети2 и5мъ.

к7f И# речE є3мY мwmсeй: є3дA ревнyеши ты2 мнЁ; и3 кто2 дaстъ всBмъ лю1демъ гDнимъ (бhти) прор0ки, є3гдA дaстъ гDь д¦а своего2 на ни1хъ;

l (30) И# и4де мwmсeй въ п0лкъ сaмъ и3 стaрцы ї}лтестіи.

И# д¦ъ и3зhде t гDа, и3 и3зведE кр†стели и3з8 м0рz и3 наведE на п0лкъ дeнь х0ду tсю1ду и3 дeнь х0ду toнyду, w4крестъ полкA ћкw на двA л†ктz t земли2.

И# востaвше лю1діе вeсь дeнь и3 всю2 н0щь, и3 вeсь дeнь наyтріе, и3 собрaша кр†стели: и4же мaлw, собрA дeсzть сп{дъ: и3 и3зсуши1ша себЁ сушани6цы w4крестъ полкA.

И# мzсA бsху и5мъ є3щE въ зубёхъ и4хъ, прeжде њскудёніz, и3 гDь разгнёвасz ѕэлw2 на лю1ди, и3 порази2 гDь лю1ди ћзвою вели1кою ѕэлw2:

и3 прозвaсz и4мz мёсту томY гр0бы похотёніz: ћкw тaмw погреб0ша людjй похотёвшихъ.

(И#) воздвиг0шасz лю1діе t гробHвъ похотёніz во ґсирHfъ, и3 бhша лю1діе во ґсирHfэ.

ГлавA в7i. (12)

И# возглаг0ласта маріaмъ и3 ґарHнъ на мwmсeа жены2 рaди є3fі0плzныни, ю4же поS мwmсeй, и4бо женY поS є3fі0плzныню,

в7 и3 рек0ста: є3дA мwmсeю є3ди1ному гlа гDь; є3дA и3 нaмъ не гlаше; И# ўслhша гDь.

G И# человёкъ мwmсeй кр0токъ ѕэлw2 пaче всёхъ человBкъ сyщихъ на земли2.

д7 И# речE гDь внезaпу къ мwmсeю и3 ґарHну и3 маріaмэ: и3зыди1те вы2 тріE въ ски1нію свидёніz.

є7 И# и3зыд0ша тріE въ ски1нію свидёніz. И# сни1де гDь въ столпЁ w4блачнэ и3 стA над8 двeрьми ски1ніи свидёніz: и3 призвA ґарHна и3 маріaмъ. И# и3зыд0ста џба.

ѕ7 И# речE къ ни6мъ: послyшайте словeсъ мои1хъ: ѓще бyдетъ въ вaсъ прbр0къ гDнь, въ видёніи є3мY познaюсz, и3 во снЁ возгlю є3мY:

з7 не тaкw ћкоже рaбъ м0й мwmсeй, во всeмъ домY моeмъ вёренъ є4сть:

} ўсты6 ко ўстHмъ возгlю є3мY ћвэ, и3 не гадaніемъ, и3 слaву гDню ви1дэ: и3 почто2 не ўбоsстесz глаг0лати на рабA моего2 мwmсeа;

f7 И# гнёвъ ћрости гDни (бhсть) на ни1хъ. И# tи1де.

(10) И# w4блакъ tступи2 t ски1ніи, и3 сE, маріaмъ прокажeна бhсть ћкw снёгъ: и3 воззрЁ ґарHнъ на маріaмъ, и3 сE, прокажeна.

№i И# речE ґарHнъ къ мwmсeю: молю1 тz, г0споди, не возлагaй на ны2 грэхA, понeже не вёдzхомъ, ћкw согрэши1хомъ:

в7i да не бyдетъ сіS ћкw мертвA, ћкw и4звергъ и3звeрженъ и3з8 ложeснъ мaтернихъ, и3 (сE, ўжE) поzдE п0лъ пл0ти є3S.

Gi И# возопи2 мwmсeй ко гDу, глаг0лz: б9е, молю1тисz, и3сцэли2 ю5.

д7i И# речE гDь къ мwmсeю: ѓще бы nтeцъ є3S плю1z заплевaлъ въ лицE є3S, не посрами1тсz ли сeдмь днjй; да tлучи1тсz сeдмь днjй внЁ полкA, и3 по си1хъ да вни1детъ.

є7i И# tлучи1сz маріaмъ внЁ полкA на сeдмь днjй: и3 лю1діе не воздвиг0шасz, д0ндеже њчи1стисz маріaмъ.

ГлавA Gi. (13)

И# по си1хъ воздвиг0шасz лю1діе t ґсирHfа и3 њполчи1шасz въ пустhни фарaни.

в7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

G посли2 t себє2 мyжы, и3 да соглsдаютъ зeмлю ханаaнску, ю4же ѓзъ даю2 сынHмъ ї}лєвымъ во њдержaніе: мyжа є3ди1наго t плeмене, по с0нмwмъ nтeчествъ и4хъ, да п0слеши и5хъ всsкаго старёйшину t ни1хъ.

д7 И# послA | мwmсeй t пустhни фарaни гlг0ломъ гDнимъ: вси2 м{жи старBйшины сынHвъ ї}левыхъ сjи, и3 сі‰ и3менA и4хъ:

є7 t плeмене руви1млz самуи1лъ сhнъ закхyровъ:

ѕ7 t плeмене сmмеHнz сафaтъ сhнъ сурjнъ:

з7 t плeмене їyдина халeвъ сhнъ їефоннjинъ:

} t плeмене їссахaрz їгaлъ сhнъ їHсифль:

f7 t плeмене є3фрeмлz ґvси1съ сhнъ наvи1нъ:

(10) t плeмене веніамjнz фалтjй сhнъ рафyовъ:

№i t плeмене завулHнz гудіи1лъ сhнъ судjнъ:

в7i t плeмене їHсифлz сынHвъ манассjиныхъ гаддJ сhнъ сусjнъ:

Gi t плeмене дaнова ґміи1лъ сhнъ гамалjнъ:

д7i t плeмене ґси1рова саfyръ сhнъ міхаи1ль:

є7i t плeмене нефfалjмлz навjй сhнъ савjнь:

ѕ7i t плeмене гaдова гудіи1лъ сhнъ махіи1ль.

з7i Сі‰ и3менA мужeй, и5хже послA мwmсeй соглsдати зeмлю: и3 прозвA мwmсeй ґvсjа сhна наvи1на їисyсъ.

}i И# послA | мwmсeй t пустhни фарaни соглsдати земли2 ханаaнскіz, и3 речE къ ни6мъ: взhдите пустhнею сeю, и3 взhдете на г0ру

f7i и3 ќзрите зeмлю, каковA є4сть, и3 лю1ди сэдsщыz на нeй, ѓще си1льни сyть, и3ли2 нeмощни, мaлw ли и4хъ є4сть, и3ли2 мн0гw;

к7 (20) и3 каковA землS, на нeйже сjи сэдsтъ, добрa ли є4сть, и3ли2 ѕлA; и3 какови2 грaди, въ ни1хже живyтъ сjи, њграждeни ли сyть, и3ли2 не њграждeни;

к7а и3 каковA землS, и3з8oби1лна ли, и3ли2 не и3з8oби1лна; сyть ли на нeй древесA, и3ли2 ни2; и3 ўкрэпи1вшесz, возми1те t плодHвъ земли2. Днjе же бsху дни6 весє1нни, предварsющіи ћгwды.

к7в И# шeдше соглsдаша зeмлю t пустhни сjнъ дaже да роHва, до вх0дwвъ є3мafъ.

к7г И# и3д0ша по пустhни, и3 пріид0ша до хеврHна: и3 тaмw (живsше) ґхімaнъ и3 сессjй и3 fеламjнъ, р0ды є3нaкwвы: и3 хеврHнъ создaсz седмію2 лёты прeжде танjна (грaда) є3гЂпетскагw.

к7д И# пріид0ша до дeбри гр0здныz, и3 соглsдаша ю5: и3 ўрёзаша tтyду вётвь, и3 гр0здъ віногрaда є3ди1нъ на нeй, и3 воздвиг0ша ю5 на жeрдь, и3 t ши1пкwвъ, и3 t см0квей.

к7є И# мёсто џно назвaша дeбрь гр0зднаz, гр0зда рaди, є3г0же ўрёзаша tтyду сhнове ї}лтестіи.

к7ѕ И# возврати1шасz tтyду, соглsдавше зeмлю по четhредесzти днeхъ.

к7з И# ходи1вше пріид0ша къ мwmсeю и3 ґарHну и3 ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ въ пустhню фарaню въ кaдисъ: и3 повёдаша и5мъ сл0во и3 всемY с0нму, и3 показaша и5мъ пл0дъ земнhй,

к7и и3 повёдаша є3мY, и3 рек0ша: ходи1хомъ на зeмлю, на ню1же посылaлъ є3си2 нaсъ, на зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ, и3 сjй пл0дъ є3S:

к7f кромЁ ћкw лю1діе си1льни ѕэлw2, и5же на нeй живyтъ, и3 грaди ўтверждeни њграждeніемъ вели1цы ѕэлw2, и3 р0дъ є3нaковъ ви1дэхомъ тaмw:

l (30) и3 ґмали1къ живeтъ въ земли2 къ ю4гу: и3 хеттeй и3 є3veй, и3 їевусeй и3 ґморрeй живyтъ въ горaхъ: и3 хананeй живeтъ при м0ри и3 при їoрдaнэ рэцЁ.

И# ўтиши2 халeвъ лю1ди пред8 мwmсeомъ, и3 речE є3мY: никaкоже, но восходS взhдемъ и3 пріи1мемъ ю5 въ наслёдіе, ћкw си1льни є3смы2 преwдолёти и5мъ.

И# человёцы ходи1вшіи съ ни1мъ рек0ша: не и4демъ, ћкw не м0жемъ и3зhти проти1ву kзhку (семY), ћкw крёпльшій є4сть пaче нaсъ.

И# и3знес0ша ќжасъ земли2, ю4же соглsдаша, къ сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0люще: зeмлю ю4же проид0хомъ соглsдающе, землS є4сть поzдaющи живyщыz на нeй, и3 вси2 лю1ди, и5хже ви1дэхомъ на нeй, м{жи превыс0цыи:

и3 тaмw ви1дэхомъ и3споли1ны, сhны є3нaкwвы, и3 бёхомъ пред8 ни1ми ћкw прyзи, и3 тaкw бёхомъ пред8 ни1ми.

ГлавA д7i. (14)

И# взeмъ вeсь с0нмъ, дадE глaсъ: и3 плaкахусz лю1діе всю2 н0щь тY:

в7 и3 роптaху на мwmсeа и3 ґарHна вси2 сhнове ї}лтестіи, и3 рек0ша къ ни6мъ вeсь с0нмъ:

G q, дабы2 ќмерли бhхомъ въ земли2 є3гЂпетстэй, и3ли2 въ пустhни сeй да бhхомъ ќмерли: и3 вскyю вв0дитъ нaсъ гDь въ зeмлю сію2, є4же пaсти на брaни; жєны2 нaшz и3 дёти нaшz бyдутъ въ разграблeніе: нн7э u5бо лyчше є4сть нaмъ возврати1тисz во є3гЂпетъ.

д7 И# речE дрyгъ ко дрyгу: постaвимъ себЁ старёйшину, и3 возврати1мсz во є3гЂпетъ.

є7 И# пад0ста мwmсeй и3 ґарHнъ ни1цъ пред8 всёмъ с0нмомъ сынHвъ ї}левыхъ.

ѕ7 Їисyсъ же сhнъ наvи1нъ и3 халeвъ сhнъ їефоннjинъ t соглsдавшихъ зeмлю, растерзaста ри6зы сво‰

з7 и3 рек0ста ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ, глаг0люще: землS, ю4же соглsдахомъ, добрA є4сть ѕэлw2 ѕэлw2:

} ѓще лю1битъ нaсъ гDь, введeтъ нaсъ въ зeмлю тY и3 дaстъ ю5 нaмъ: землs же є4сть кипsщаz мeдомъ и3 млек0мъ:

f7 но t гDа не бyдите tст{пницы: вh же не ўб0йтесz людjй земли2 тоS, понeже въ снёдь нaмъ є4сть: tступи1ло бо врeмz t ни1хъ, гDь же съ нaми: не ўб0йтесz и4хъ.

(10) И# речE вeсь с0нмъ поби1ти и5хъ кaменіемъ: и3 слaва гDнz kви1сz во w4блацэ над8 ски1ніею свидёніz всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ.

№i И# речE гDь къ мwmсeю: док0лэ преwгорчевaютъ мS лю1діе сjи; и3 док0лэ не вёруютъ мнЁ во всёхъ знaменіихъ, ±же сотвори1хъ въ ни1хъ;

в7i поражY и5хъ смeртію и3 погублю2 и5хъ: и3 сотворю1 тz и3 д0мъ nтцA твоегw2 въ kзhкъ вели1къ и3 мн0гъ пaче нeжели сeй.

Gi И# речE мwmсeй ко гDу: и3 ўслhшатъ є3гЂптzне, ћкw возвeлъ є3си2 крёпостію твоeю лю1ди тво‰ сі‰ t ни1хъ:

д7i но и3 вси2 живyщіи на земли2 сeй слhшаша, ћкw ты2 є3си2 гDь въ лю1дехъ си1хъ, и4же nчи1ма ко nчесeмъ kвлsешисz, гDи, и3 w4блакъ тв0й стA над8 ни1ми, и3 столп0мъ w4блачнымъ и4деши ты2 пред8 ни1ми въ дeнь, и3 столп0мъ џгненнымъ въ нощи2:

є7i и3 потреби1ши лю1ди сі‰ ѓки є3ди1наго человёка: и3 рекyтъ вси2 kзhцы, є3ли1цы слhшаша и4мz твоE, глаг0люще:

ѕ7i занeже не возм0же гDь людjй свои1хъ ввести2 въ зeмлю, њ нeйже клsтсz и5мъ, погуби2 и5хъ въ пустhни:

з7i и3 нн7э да вознесeтсz рукA твоS, гDи, ћкоже рeклъ є3си2, гlz:

}i гDь долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ и3 и4стиненъ, teмлzй беззакHніz и3 непр†вды и3 грэхи2, и3 њчищeніемъ не њчи1ститъ пови1ннагw, tдаS грэхи2 nтцє1въ на ч†да, до трeтіzгw и3 четвeртагw р0да:

f7i њстaви грёхъ лю1демъ си6мъ по вели1цэй млcти твоeй, ћкоже млcтивъ бhлъ є3си2 и5мъ t є3гЂпта дaже до нн7э.

к7 (20) И# речE гDь къ мwmсeю: млcтивъ и5мъ є4смь по словеси2 твоемY:

к7а но живY ѓзъ, и3 пrнw живeтъ и4мz моE, и3 нап0лнитъ слaва гDнz всю2 зeмлю:

к7в ћкw вси2 мyжіе ви1дzщіи слaву мою2 и3 знaмєніz, ±же сотвори1хъ во є3гЂптэ и3 въ пустhни сeй, и3 и3скуси1ша мS, сE, десsтое, и3 не послyшаша глaса моегw2,

к7г и4стиннw не ќзрzтъ земли2, є4юже клsхсz nтцє1мъ и4хъ: рaзвэ чaдwмъ и4хъ, ±же сyть со мн0ю здЁ, и5же не вёдzтъ добрA и3 ѕлA, всsкъ ю4ноша не вёдый, си6мъ дaмъ зeмлю: вси1 же разгнёвавшіи мS не ќзрzтъ ю5:

к7д рaбъ же м0й халeвъ, ћкw бhсть д¦ъ и4нъ въ нeмъ, и3 возслёдова мнЁ, введY є3го2 въ зeмлю, въ ню1же ходи1лъ тaмw, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ ю5:

к7є ґмали1къ же и3 хананeй живyтъ во ю3д0ли: ќтрэ возврати1тесz и3 подви1гнитесz вы2 въ пустhню путeмъ м0рz чермнaгw.

к7ѕ И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

к7з док0лэ с0нмъ сeй ѕлhй; ±же nни2 р0пщутъ проти1ву мнЁ, роптaніе сынHвъ ї}левыхъ, и4мже возроптaша њ вaсъ, слhшахъ:

к7и рцы2 и5мъ: живY ѓзъ, гlетъ гDь: и4стиннw, ћкоже глаг0ласте во ќшы мои2, тaкw сотворю2 вaмъ:

к7f въ пустhни сeй падyтъ тэлесA в†ша, и3 всE соглsданіе вaше, и3 сочтє1ніz в†ша, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, є3ли1цы роптaша на мS:

l (30) ѓще вы2 вни1дете въ зeмлю, на ню1же простр0хъ рyку мою2, всели1ти вaсъ на нeй, рaзвэ халeвъ сhнъ їефоннjинъ и3 їисyсъ сhнъ наvи1нъ:

и3 ч†да в†ша, и5хже рёсте въ разграблeніи бhти, введY | въ зeмлю, и3 наслёдzтъ зeмлю, t неsже вы2 tверг0стесz:

и3 тэлесA в†ша падyтъ въ пустhни сeй:

сhнове же вaши пас0ми бyдутъ въ пустhни четhредесzть лётъ, и3 носи1ти и4мутъ блужeніе вaше, д0ндеже потребsтсz тэлесA в†ша въ пустhни:

по числY днjй, въ ни1хже соглsдасте зeмлю, четhредесzть днjй, за дeнь лёто цёлое, понесeте грэхи2 вaшz четhредесzть лётъ, и3 ўвёсте ћрость гнёва моегw2:

ѓзъ гDь гlахъ вaмъ: и4стиннw тaкw сотворю2 с0нму семY ѕл0му, востaвшему на мS: въ пустhни сeй потребsтсz, и3 тaмw и4змрутъ.

И# мyжіе, и5хже посылA мwmсeй соглsдати зeмлю, и3 пришeдше возроптaша на ню2 къ с0нму, є4же бы и3знести2 словесA ѕл† њ земли2,

и3 и3зомр0ша м{жи, глаг0лавшіи њ земли2 ѕло2, ћзвою пред8 гDемъ:

и3 їисyсъ сhнъ наvи1нъ и3 халeвъ сhнъ їефоннjинъ жи6вы њстaстасz t мужeй тёхъ ходи1вшихъ соглsдати зeмлю.

lf И# глаг0ла мwmсeй словесA сі‰ ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ: и3 восплaкашасz лю1діе ѕэлw2,

м7 (40) и3 востaвше заyтра, взыд0ша на вeрхъ горы2, глаг0люще: сE, мы2 взhдемъ на мёсто, є4же речE гDь, ћкw согрэши1хомъ.

м7а И# речE мwmсeй: вскyю вы2 преступaете сл0во гDне; не благопоспёшно бyдетъ вaмъ:

м7в не восходи1те: нёсть бо гDь съ вaми: и3 падeте пред8 лицeмъ вр†гъ вaшихъ:

м7г занE ґмали1къ и3 хананeй тaмw пред8 вaми, и3 падeте мечeмъ, понeже tврати1стесz, не покарsющесz гDу, и3 не бyдетъ гDь съ вaми.

м7д И# понyдившесz взыд0ша на вeрхъ горы2: ківHтъ же завёта гDнz и3 мwmсeй не дви1гнушасz и3з8 среды2 полкA.

м7є И# сни1де ґмали1къ и3 хананeй сэдsй въ горЁ т0й, и3 сотр0ша и5хъ, и3 и3зсэк0ша и5хъ дaже до є3рмaна: и3 возврати1шасz въ п0лкъ.

ГлавA є7i. (15)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: є3гдA вни1дете въ зeмлю вселeніz вaшегw, ю4же ѓзъ даю2 вaмъ,

G и3 сотворитE прин0съ гDу во всесожжeніе и3ли2 жeртву, є4же возвели1чити мольбY, и3ли2 благов0льну, и3ли2 въ прaздники вaшz въ воню2 благов0ніz гDу, ѓще ќбw t волHвъ, и3ли2 t nвeцъ:

д7 и3 да принесeтъ приносsй дaръ св0й гDу жeртву, муки2 пшени1чны десsтую чaсть є4фі (мёры), вмёшены въ є3лeй четвeртыz чaсти јна (мёры):

є7 и3 вінA на возліsніе четвeртую чaсть јна сотвори1те во всесожжeніе и3ли2 въ жeртву: ѓгнцу є3ди1ному да сотвори1ши толи1кw, прин0съ воню2 благов0ніz гDу.

ѕ7 И# nвнY, є3гдA творитE є3го2 во всесожжeніе и3ли2 въ жeртву, да сотвори1ши жeртву муки2 пшени1чны двЁ десzти6ны вмёшаны въ є3лeй, трeтію чaсть јна (мёры):

з7 и3 вінA на возліsніе трeтію чaсть јна принесетE въ воню2 благов0ніz гDу.

} Ѓще же творитE t волHвъ во всесожжeніе и3ли2 въ жeртву, є4же возвели1чити мольбY, и3ли2 во спаси1телное гDу,

f7 и3 принесeтъ съ телцeмъ прин0съ муки2 пшени1чны три2 десzти6ны вмёшаны въ є3лeй, п0лъ јна (мёры):

(10) и3 вінA на возліsніе п0лъ јна (мёры), прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу.

№i Тaкw да сотвори1ши телцY є3ди1ному, и3ли2 nвнY є3ди1ному, и3ли2 ѓгнцу є3ди1ному t nвeцъ и3ли2 t к0зъ:

в7i по числY и4хъ, ±же ѓще сотворитE, тaкw сотвори1те є3ди1ному по числY и4хъ.

Gi Всsкъ тузeмецъ да сотвори1тъ тaкw сицєвaz принести2 приношє1ніz въ воню2 благов0ніz гDу:

д7i ѓще же пришлeцъ въ вaсъ прибyдетъ въ земли2 вaшей, и3ли2 и4же ѓще бyдетъ въ вaсъ въ родёхъ вaшихъ, и3 сотвори1тъ прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу, ћкоже творитE вы2, тaкw да сотвори1тъ.

є7i С0нме гDнь, зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ вaмъ и3 пришeлцємъ прилежaщымъ въ вaсъ, зак0нъ вёчный въ р0ды вaшz: ћкоже вы2, (*тaкw) и3 пришлeцъ да бyдетъ пред8 гDемъ:

ѕ7i зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ и3 њправдaніе є3ди1но да бyдетъ вaмъ и3 пришeлцу прилежaщему въ вaсъ.

з7i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

}i глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: є3гдA вни1дете въ зeмлю, въ ню1же ѓзъ ввождY вaсъ тaмw,

f7i и3 бyдетъ є3гдA ћсте t хлёбwвъ земли2 (*тоS), tложи1те ўчaстіе во tдэлeніе гDу: начaтокъ тёста вaшегw,

к7 (20) хлёбъ tлучи1те ўчaстіе џное: ћкоже ўчaстіе t гумнA,

к7а тaкw tдэли1те т0й хлёбъ, начaтокъ тёста вaшегw, и3 дади1те гDу ўчaстіе въ р0ды вaшz.

к7в Е#гдa же согрэшитE и3 не сотворитE всёхъ зaповэдій си1хъ, и5хже гlа гDь мwmсeю,

к7г ћкоже повелЁ гDь бGъ къ вaмъ рук0ю мwmсeовою, t днE въ џньже повелЁ гDь къ вaмъ, и3 пот0мъ въ р0ды вaшz,

к7д и3 бyдетъ ѓще t nчeсъ с0нма сотвори1тсz нев0лею, и3 да сотвори1тъ вeсь с0нмъ телцA є3ди1наго непор0чна t волHвъ во всесожжeніе, въ воню2 благов0ніz гDу, и3 жeртву сегw2, и3 возліsніе є3гw2 по ўставлeнію, и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди:

к7є и3 да пом0литсz жрeцъ t всeмъ с0нмэ сынHвъ ї}левыхъ, и3 њстaвитсz и5мъ, ћкw нехотёніе є4сть: и3 сjи принес0ша дaръ св0й, принесeніе гDу грэхA рaди своегw2 пред8 гDемъ, нехотёній рaди свои1хъ,

к7ѕ и3 њстaвитсz всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ и3 пришeлцу прилежaщему въ вaсъ, ћкw всBмъ лю1демъ нехотённое.

к7з Ѓще же душA є3ди1на не хотsщи согрэши1тъ, да приведeтъ к0зу є3ди1ну є3динолётну грэхA рaди:

к7и и3 да пом0литсz жрeцъ њ души2 нехотёвшей и3 согрёшшей нехотёніемъ пред8 гDемъ, и3 да пом0литсz њ нeй, и3 њстaвитсz є4й.

к7f Насeлнику (*земли2) сынHвъ ї}левыхъ и3 пришeлцу прилежaщему въ ни1хъ, зак0нъ є3ди1нъ да бyдетъ и5мъ, и4же ѓще сотвори1тъ не хотsщь.

l (30) И# душA ћже сотвори1тъ рук0ю г0рдости t тузeмєцъ и3ли2 t пришeлцєвъ, бGа сіS разгнёваетъ, и3 потреби1тсz душA тA t людjй свои1хъ:

ћкw сл0во гDне презрЁ и3 зaпwвэди є3гw2 разсhпа, сотрeніемъ да сотрeтсz душA тA: и3 грёхъ є3S на нeй.

И# бsху сhнове ї}лєвы въ пустhни, и3 њбрэт0ша мyжа собирaюща дровA въ дeнь суббHтный,

и3 привед0ша є3го2 њбрётшіи собирaюща дровA въ дeнь суббHтный къ мwmсeю и3 ґарHну и3 ко всемY с0нму сынHвъ ї}левыхъ,

и3 вверг0ша є3го2 въ темни1цу: не совэщaша бо, что2 сотворsтъ є3мY.

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: смeртію да ќмретъ человёкъ сeй, да побіeте є3го2 кaменіемъ вeсь с0нмъ внЁ полкA.

И# и3звед0ша є3го2 вeсь с0нмъ внЁ полкA, и3 поби1ша є3го2 кaменіемъ вeсь с0нмъ внЁ полкA, ћкоже гlа гDь мwmсeю.

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши и5мъ: и3 да сотворsтъ себЁ р‰сны на воскри1ліихъ ри1зъ свои1хъ въ р0ды сво‰: и3 возложи1те на р‰сны воскри1лій прzдeніе си1нее,

lf и3 бyдетъ вaмъ на рsснахъ: и3 ќзрите и5хъ, и3 воспомzнeте вс‰ зaпwвэди гDни и3 сотвори1те |, и3 не разврати1тесz в8слёдъ мhслей свои1хъ и3 в8слёдъ nчeсъ вaшихъ, и4миже вы2 соблуди1сте в8слёдъ и4хъ:

м7 (40) ћкw да помzнeте и3 сотворитE вс‰ зaпwвэди мо‰, и3 бyдете с™и бGу вaшему:

м7а ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, бhти вaмъ бGъ: ѓзъ гDь бGъ вaшъ.

ГлавA ѕ7i. (16)

И# глаг0ла корeй, сhнъ їссаaра сhна каafа сhна леvjина, и3 даfaнъ и3 ґвірHнъ, сhнове є3лі†вли, и3 ґvнaнъ сhнъ фалefа сhна руви1млz:

в7 и3 востaша на мwmсeа, и3 м{жи сынHвъ ї}левыхъ двёсти и3 пzтьдесsтъ нач†лницы с0нма, сmгкли1тики совёта и3 м{жи и3мени1ти.

G Совостaша на мwmсeа и3 ґарHна и3 рёша къ ни6мъ: довлёетъ вaмъ, ћкw вeсь с0нмъ вси2 с™и, и3 въ ни1хъ гDь: и3 чесw2 рaди востаeте на с0нмъ гDнь;

д7 И# слhшавъ мwmсeй, падE ни1цъ.

є7 И# глаг0ла къ корeю и3 ко всемY с0нму є3гw2, глаг0лz: соглsда и3 познA гDь сyщихъ є3гw2 и3 с™hхъ, и3 приведE къ себЁ: и3 и4хже не и3збрA себЁ, не приведE къ себЁ:

ѕ7 сіE сотвори1те: возми1те себЁ сaми кади1лники, корeй и3 вeсь с0нмъ є3гw2,

з7 и3 вложи1те џгнь въ нS, и3 вложи1те въ нS fmміaмъ пред8 гDемъ ќтрэ: и3 бyдетъ мyжъ, є3г0же ѓще и3зберeтъ гDь, сeй с™ъ: да довлёютъ вaмъ сhнове леv‡ины.

} И# речE мwmсeй корeю: послyшайте менE, сhнове леv‡ини:

f7 є3дA мaло є4сть сіE вaмъ, ћкw tлучи2 вaсъ бGъ t с0нма ї}лева и3 приведE вaсъ къ себЁ служи1ти сл{жбы въ ски1ніи гDни и3 стоsти пред8 с0нмомъ гDнимъ, є4же служи1ти и5мъ;

(10) и3 приведe тz и3 всю2 брaтію твою2, сhны леv‡ины съ тоб0ю, и3 пр0сите свzщeнствовати;

№i тaкw ты2 и3 вeсь с0нмъ тв0й собрaвшійсz на бGа: и3 ґарHнъ кт0 є3сть, ћкw р0пщете нaнь;

в7i И# послA мwmсeй призвaти даfaна и3 ґвірHна, сhны є3лі†вли. И# рёша: не и4демъ:

Gi є3дA мaло сE, ћкw и3звeлъ є3си2 ны2 и3з8 земли2 кипsщіz млек0мъ и3 мeдомъ, є4же погуби1ти нaсъ въ пустhни, ћкw владёеши нaми; кнsзь є3си2:

д7i и3 тh ли въ зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ ввeлъ є3си2 нaсъ и3 дaлъ є3си2 нaмъ чaсть селA и3 віногрaда; џчи человBкъ тёхъ и3сткнyлъ є3си2: не и4демъ.

є7i И# њтzгчA мwmсeй гнёвомъ ѕэлw2 и3 речE къ гDу: не внемли2 на жeртву и4хъ: ни є3ди1нагw похотёніz t ни1хъ пріsхъ, нижE њѕл0бихъ кого2 t ни1хъ.

ѕ7i И# речE мwmсeй къ корeю: њсвzти2 с0нмъ тв0й, и3 бyдите гот0ви пред8 гDа ты2 и3 ґарHнъ и3 nни2 заyтра:

з7i и3 возми1те кjйждо кади1лникъ св0й, и3 возложи1те на нS fmміaмъ, и3 принеси1те пред8 гDа кjйждо кади1лникъ св0й, двёсти и3 пzтьдесsтъ кади1лникwвъ, и3 ты2 и3 ґарHнъ кjйждо кади1лникъ св0й.

}i И# взsша кjйждо св0й кади1лникъ, и3 возложи1ша на нS џгнь, и3 вложи1ша въ нS fmміaмъ, и3 стaша пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz мwmсeй и3 ґарHнъ.

f7i И# собрA на нS корeй вeсь с0нмъ св0й пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz: и3 kви1сz слaва гDнz всемY с0нму.

к7 (20) И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

к7а tступи1те кjйждо t среды2 с0нма сегw2, и3 потреблю2 | ѓбіе.

к7в И# пад0ста на ли1ца сво‰ и3 рек0ста: б9е, б9е духHвъ и3 всsкіz пл0ти: ѓще человёкъ є3ди1нъ согрэши2, на вeсь ли с0нмъ гнёвъ гDнь;

к7г И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7д рцы2 с0нму, глаг0лz: tступи1те w4крестъ t с0нма корeева и3 даfaнz и3 ґвірHнz.

к7є И# востA мwmсeй, и3 и4де къ даfaну и3 ґвірHну: и3 и3д0ша съ ни1мъ вси2 стaрцы ї}лтестіи.

к7ѕ И# речE къ с0нму, глаг0лz: tступи1те t кyщъ человBкъ жестокосeрдыхъ си1хъ, и3 не прикосни1тесz ко всBмъ, є3ли6ка сyть и5мъ, да не поги1бнете кyпнw во всeмъ грэсЁ и4хъ.

к7з И# tступи1ша t кyщъ корeа и3 даfaна и3 ґвірHна w4крестъ: даfaнъ же и3 ґвірHнъ и3зыд0ста и3 стaста пред8 двeрьми кyщъ свои1хъ, и3 жєны2 и4хъ, и3 дёти и4хъ и3 и3мёніе и4хъ.

к7и И# речE мwmсeй: въ сeмъ познaете, ћкw гDь послa мz сотвори1ти вс‰ дэлA сі‰, ћкw не t себє2 (ѓзъ творю2 сі‰):

к7f ѓще смeртію всёхъ людjй ќмрутъ сjи, и3 ѓще по присэщeнію всёхъ человBкъ посэщeніе бyдетъ и4хъ, то2 не гDь послA менE:

l (30) но ћвнw покaжетъ гDь, и3 tвeрзши землS ўстA сво‰ пожрeтъ | и3 д0мы и4хъ, и3 кyщы и4хъ и3 вс‰, є3ли6ка сyть и4хъ, и3 сни1дутъ жи1ви во ѓдъ, и3 ўвёдите, ћкw разгнёваша человёцы сjи гDа.

Е#гдa же престA глаг0лz вс‰ словесA сі‰, разсёдесz землS под8 ногaми и4хъ:

и3 развeрзесz землS, и3 пожрE | и3 д0мы и4хъ, и3 вс‰ лю1ди сyщыz съ корeомъ, и3 скоты2 и4хъ:

и3 снид0ша тjи, и3 вс‰, є3ли6ка сyть и4хъ, жи1ви во ѓдъ, и3 покры2 и5хъ землS, и3 погиб0ша t среды2 с0нма:

и3 вeсь ї}ль, и3 и5же w4крестъ и4хъ, tбэг0ша t в0плz и4хъ, занE рек0ша, глаг0люще: да не пожрeтъ нaсъ землS.

И# џгнь и3зhде t гDа и3 поzдE двёсти и3 пzтьдесsтъ мужeй принeсшихъ fmміaмъ.

И# речE гDь къ мwmсeю

и3 ко є3леазaру сhну ґарHнову жерцY: собери1те кади1лники мBдzныz t среды2 и3згорёвшихъ, и3 џгнь чуждjй сeй разсhплите тaмw, ћкw њсвzти1шасz кади1лницы грёшныхъ си1хъ въ душaхъ и4хъ:

и3 сотвори1те | дщи6цы кHваны, њбложeніе ў nлтарS, ћкw принес0шасz пред8 гDа и3 њсвzти1шасz, и3 бhша въ знaменіе сынHмъ ї}лєвымъ.

lf И# взS є3леазaръ сhнъ ґарHна жерцA кади1лники мBдzныz, є3ли6ки принес0ша и3згорёвшіи, и3 њбложи1ша | во њбложeніе nлтарS,

м7 (40) въ пaмzть сынHмъ ї}лєвымъ, ћкw да никт0же пріи1детъ и3ноплемeнникъ, и4же нёсть t сёмене ґарHнz, є4же возложи1ти fmміaмъ пред8 гDемъ, и3 да не бyдетъ, ћкоже корeй и3 совBтницы є3гw2, ћкоже гlа є3мY гDь рук0ю мwmсeовою.

м7а И# возроптaша сhнове ї}лтестіи на ќтріе на мwmсeа и3 ґарHна, глаг0люще: вы2 и3зби1сте лю1ди гDни.

м7в И# бhсть є3гдA нападE с0нмъ на мwmсeа и3 ґарHна, и3 ўстреми1шасz къ ски1ніи свидёніz:

м7г и3 покры2 џную w4блакъ, и3 kви1сz слaва гDнz: и3 вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ пред8 ски1нію свидёніz.

м7д И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

м7є ўступи1те t среды2 с0нма сегw2, и3 потреблю2 | є3ди1ницею. И# пад0ста на ли1ца сво‰.

м7ѕ И# речE мwmсeй ко ґарHну: возми2 кади1лникъ, и3 вложи2 въ него2 џгнь t nлтарS, и3 возложи2 нaнь fmміaмъ, и3 понеси2 ск0рw въ п0лкъ, и3 помоли1сz њ ни1хъ: и3зhде бо гнёвъ t лицA гDнz, и3 начA губи1ти лю1ди.

м7з И# взS ґарHнъ, ћкоже глаг0ла є3мY мwmсeй, и3 течE въ с0нмъ, ўжe бо начaсz пaгуба въ лю1дехъ: и3 возложи2 fmміaмъ, и3 помоли1сz њ лю1дехъ:

м7и и3 стA междY мeртвыми и3 живhми, и3 престA пaгуба.

м7f И# бhсть ўмeршихъ въ пaгубэ четыренaдесzть тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ, кромЁ ўмeршихъ корeа рaди.

н7 (50) И# возврати1сz ґарHнъ къ мwmсeю, къ двeремъ ски1ніи свидёніz, и3 престA пaгуба.

ГлавA з7i. (17)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ, и3 возми2 t ни1хъ по є3ди1ному жезлY, жeзлъ t всёхъ кнzзeй и4хъ, по домHмъ nтeчества и4хъ, дванaдесzть жезлHвъ, и4мz же коегHждо напиши2 на жезлЁ є3гw2,

G и3 и4мz ґарHне напиши2 на жезлЁ леvjинэ: є4сть бо жeзлъ є3ди1нъ: по плeмени д0му nтeчествъ свои1хъ да дадsтъ:

д7 и3 да положи1ши и5хъ въ ски1ніи свидёніz, прsмw свидёнію, въ ни1хже kвлю1сz тебЁ тY:

є7 и3 бyдетъ человёкъ, є3г0же ѓще и3зберY, жeзлъ є3гw2 прозsбнетъ: и3 tимY t менє2 роптaніе сынHвъ ї}левыхъ, є3ли6ка сjи р0пщутъ на вы2.

ѕ7 И# глаг0ла мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ: и3 дaша є3мY вси2 кн‰зи и4хъ по жезлY, кнsзz є3ди1нагw жeзлъ, по кнzжeнію, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, дванaдесzть жезлHвъ: и3 жeзлъ ґарHнь посредЁ жезлHвъ и4хъ.

з7 И# положи2 мwmсeй жезлы2 пред8 гDемъ въ ски1ніи свидёніz.

} И# бhсть на ќтріе, и3 вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ въ ски1нію свидёніz: и3 сE, прозzбE жeзлъ ґарHнь въ домY леvjинэ, и3 и3зрасти2 вётвь, и3 процвэт0ша цвёти, и3 и3зрасти2 nрёхи:

f7 и3 и3знесE мwmсeй вс‰ жезлы2 t лицA гDнz ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ: и3 ви1дэша, и3 взS кjйждо жeзлъ св0й.

(10) И# речE гDь къ мwmсeю: tложи2 жeзлъ ґарHнь пред8 свидёніемъ въ сохранeніе, въ знaменіе сынHвъ њслушли1выхъ: и3 да престaнетъ роптaніе и4хъ t менє2, и3 не и4змрутъ.

№i И# сотвори2 мwmсeй и3 ґарHнъ, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша.

в7i И# рек0ша сhнове ї}лєвы къ мwmсeю, глаг0люще: сE, потреби1хомсz, погиб0хомъ, и3счез0хомъ:

Gi всsкъ прикасazйсz ко ски1ніи свидёніz гDнz ўмирaетъ: дaже до концa ли ўмирaюще поги1бнемъ;

ГлавA }i. (18)

И# речE гDь ко ґарHну, гlz: ты2 и3 сhнове твои2, и3 д0мъ nтцA твоегw2 съ тоб0ю, возми1те грэхи2 с™hхъ, тh же и3 сhнове твои2 возми1те грэхи2 жрeчества вaшегw:

в7 и3 брaтію твою2, плeмz леvjино, с0нмъ nтцA твоегw2 приведи2 къ себЁ, и3 да приложaтсz къ тебЁ, и3 да слyжатъ тебЁ, и3 ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю пред8 ски1ніею свидёніz,

G и3 да блюдyтъ стражбы6 тво‰ и3 стражбы6 ски1ніи: т0кмw къ сосyдwмъ с™ы6мъ и3 ко nлтарю2 да не приступaютъ, да не и4змрутъ и3 сjи, и3 вы2:

д7 и3 приложaтсz къ тебЁ и3 да блюдyтъ стражбы6 ски1ніи свидёніz по всBмъ слyжбамъ ски1ніи, и3 и3ноплемeнникъ да не пристyпитъ къ тебЁ:

є7 и3 соблюдeте стражбы6 с™hхъ и3 стражбы6 nлтарS, и3 не бyдетъ ктомY гнёва на сынёхъ ї}левыхъ:

ѕ7 и3 ѓзъ взsхъ брaтію вaшу леvjты t среды2 сынHвъ ї}левыхъ въ дaръ дaнный гDу служи1ти сл{жбы ски1ніи свидёніz.

з7 И# ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю сохрани1те жрeчество вaше по всемY w4бразу nлтарS, и3 є4же внyтрь завёсы, и3 да слyжите сл{жбы въ дaръ жрeчества вaшегw: и3 и3ноплемeнникъ приступazй ќмретъ.

} И# речE гDь ко ґарHну: и3 сE, ѓзъ дaхъ вaмъ снабдёніе начaткwвъ мои1хъ t всёхъ њсвzщeнныхъ мнЁ t сынHвъ ї}левыхъ: тебЁ дaхъ | въ чeсть, и3 сынHмъ твои6мъ по тебЁ зак0ннw вёчнw:

f7 и3 сіE да бyдетъ вaмъ t њсвzщeнныхъ с™hхъ приношeній, t всёхъ дарHвъ и4хъ и3 t всёхъ жeртвъ и4хъ, и3 t всsкагw преступлeніz и4хъ и3 t всёхъ грBхъ и4хъ, є3ли6ка tдаю1тъ мнЁ, t всёхъ с™hнь, тебЁ да бyдутъ и3 сынHмъ твои6мъ.

(10) Во с™ёмъ с™hхъ kди1те |: всsкъ мyжескій п0лъ да ћстъ |, ты2 и3 сhнове твои2: с™а бyдутъ тебЁ.

№i И# сіE да бyдетъ вaмъ t начaткwвъ даsній и4хъ, t всёхъ возложeній сынHвъ ї}левыхъ: тебЁ дaхъ |, и3 сынHмъ твои6мъ и3 дщeремъ твои6мъ съ тоб0ю, зак0ннw вёчнw: всsкъ чи1стый въ домY твоeмъ да ћстъ |.

в7i Всsкъ начaтокъ є3лeа, и3 всsкъ начaтокъ вінA и3 пшени1цы, начaтокъ и4хъ, є3ли6ка ѓще tдадsтъ гDу, тебЁ дaхъ |: перворHднаz вс‰ є3ли6ка въ земли2 и4хъ, є3ли6ка ѓще принесyтъ гDу, тебЁ да бyдутъ:

Gi всsкъ чи1стый въ домY твоeмъ да ћстъ |.

д7i Всsко њсвzщeнное въ сынёхъ ї}левыхъ тебЁ да бyдетъ,

є7i и3 всsкое разверзaющее вс‰ка ложеснA t всsкіz пл0ти, є3ли6ка прин0сzтъ гDу, t человёка до скотA, тебЁ да бyдутъ: но т0кмw и3скуплeніемъ и3скyпzтсz пeрвенцы человёчестіи, и3 пeрвенцы скотHвъ нечи1стыхъ да и3скyпzтсz:

ѕ7i и3 и3скyпъ є3гw2 t є3ди1нагw мцcа, сцэнeніе пsть с‡кль, по сjклю свzт0му: двaдесzть мёдницъ є4сть:

з7i nбaче перворHднаz телцє1въ и3 перворHднаz nвeцъ и3 перворHднаz к0зъ да не и3скyпzтсz: с™а сyть: и3 кр0вь и4хъ проліeши ў nлтарS, и3 тyкъ принесeши прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу.

}i И# мzсA тебЁ да бyдутъ, ћкоже и3 гр{ди возложeніz: и3 по рaму десн0му тебЁ да бyдутъ.

f7i Всsко ўчaстіе с™hхъ, є3ли6ка ѓще tлучaтъ сhнове ї}лтестіи гDу, тебЁ дaхъ и3 сынHмъ твои6мъ и3 дщeремъ твои6мъ съ тоб0ю, зак0ннw вёчнw: завётъ с0ли вёчныz є4сть пред8 гDемъ, тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ.

к7 (20) И# речE гDь ко ґарHну: въ земли2 и4хъ да не наслёдиши наслёдіz, и3 чaсти да не бyдетъ тебЁ въ ни1хъ: ћкw ѓзъ чaсть твоS и3 наслёдіе твоE посредЁ сынHвъ ї}левыхъ.

к7а И# сынHмъ леv‡инымъ, сE, дaхъ всю2 десzти1ну во ї}ли въ жрeбій за сл{жбы и4хъ, є3ли1кw слyжатъ тjи служeніе въ ски1ніи свидёніz:

к7в и3 да не приступaютъ по сeмъ сhнове ї}лтестіи къ ски1ніи свидёніz пріsти грёхъ смертон0сный:

к7г и3 да слyжатъ леvjти сaми слyжбу ски1ніи свидёніz, и3 тjи в0змутъ грэхи2 и4хъ: зак0ннw вёчнw въ р0ды и4хъ: и3 посредЁ сынHвъ ї}левыхъ да не наслёдzтъ наслёдіz:

к7д ћкw десzти6ны сынHвъ ї}левыхъ, є3ли6ки ѓще tлучaтъ гDу, ўчaстіе дaхъ леvjтwмъ въ жрeбій: сегw2 рaди рек0хъ и5мъ: среди2 сынHвъ ї}левыхъ да не наслёдzтъ жрeбіz.

к7є И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7ѕ и3 леvjтwмъ да глаг0леши и3 речeши къ ни6мъ: ѓще в0змете десzти1ну t сынHвъ ї}левыхъ, ю4же дaхъ вaмъ t ни1хъ во жрeбій, и3 tдэли1те вы2 t неS ўчaстіе гDу, десzти1ну t десzти1ны є3S,

к7з и3 вмэнsтсz вaмъ ўч†стіz в†ша ћкw пшени1ца t гумнA и3 ћкw ўчaстіе t точи1ла:

к7и тaкw tдэли1те и5хъ и3 вы2 t всёхъ ўчaстій гDнихъ, t всёхъ десzти1нъ вaшихъ, є3ли6ки ѓще в0змете t сынHвъ ї}левыхъ, и3 дади1те t ни1хъ ўчaстіе гDу, ґарHну жерцY:

к7f t всёхъ даsній вaшихъ tдэли1те ўчaстіе гDу, и3ли2 t всёхъ начaткwвъ њсвzщeнное t негw2.

l (30) И# речeши къ ни6мъ: є3гдA tдэли1те начaтокъ t негw2, и3 вмэни1тсz леvjтwмъ ѓки жи1то t гумнA и3 ћкw ўчaстіе t точи1ла:

и3 kди1те то2 во всsкомъ мёстэ вы2 и3 сhнове вaши и3 д0мове вaши, ћкw мздA сіS вaмъ є4сть за сл{жбы вaшz, ±же въ ски1ніи свидёніz:

и3 не пріи1мете за сіE грэхA, ћкw ѓще tлучитE начaтокъ t негw2: и3 с™hнь сынHвъ ї}левыхъ не њскверни1те, да не ќмрете.

ГлавA f7i. (19)

И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну, гlz:

в7 сE, расположeніе зак0на, є3ли6ка заповёда гDь, гlz: глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ, и3 да приведyтъ къ тебЁ ю4ницу рhжу непор0чну, ћже не и4мать на себЁ пор0ка, и3 на ню1же не бЁ возложeно и4го:

G и3 дaси ю5 ко є3леазaру жерцY: и3 да и3зведyтъ ю5 внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3 да зак0лютъ ю5 пред8 ни1мъ:

д7 и3 да в0зметъ є3леазaръ t кр0ве є3S и3 да покропи1тъ спреди2 ски1ніи свидёніz t кр0ве є3S седми1жды:

є7 и3 да сожгyтъ ю5 пред8 ни1мъ, и3 к0жу є3S и3 мzсA є3S и3 кр0вь є3S съ мотhлы є3S да сожгyтъ:

ѕ7 и3 да в0зметъ жрeцъ дрeво кeдрово, и3 v3ссHпъ, и3 соскaніе червлeное, и3 да вложaтъ въ среди1ну сожжeніz ю4ницы:

з7 и3 да и3змhетъ ри6зы сво‰ жрeцъ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 пот0мъ да вни1детъ въ п0лкъ, и3 нечи1стъ бyдетъ жрeцъ до вeчера:

} и3 и4же сожигaетъ ю5, да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:

f7 и3 да соберeтъ чи1стый человёкъ пeпелъ ю4ницы и3 да и3знесeтъ внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3 да бyдетъ с0нму сынHвъ ї}левыхъ въ сохранeніе: водA њкроплeніz њчищeніе є4сть:

(10) и3 собирazй пeпелъ ю4ницы да и3сперeтъ ри6зы сво‰, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 да бyдетъ сынHмъ ї}лєвымъ и3 пришeлцємъ прилежaщымъ посредЁ вaсъ зак0ннw вёчнw.

№i Прикасazйсz мeртвому всsкіz души2 человёчи нечи1стъ бyдетъ сeдмь днjй:

в7i сeй да њчи1ститсz (сeю вод0ю) въ дeнь трeтій и3 въ дeнь седмhй, и3 чи1стъ бyдетъ: ѓще же не њчи1ститсz є4ю въ дeнь трeтій и3 въ дeнь седмhй, нечи1стъ бyдетъ.

Gi Всsкъ прикасazйсz мeртвому t всsкіz души2 человёчи, ѓще ќмретъ, и3 не њчи1ститсz, ски1нію гDню њскверни2: потреби1тсz душA тA t ї}лz, ћкw водA њкроплeніz не воскропи1сz нaнь, нечи1стъ є4сть, є3щE нечистотA є3гw2 на нeмъ є4сть.

д7i И# сeй зак0нъ: человёкъ ѓще ќмретъ въ домY, всsкъ входsй въ д0мъ, и3 є3ли6ка сyть въ домY, нечи6ста бyдутъ сeдмь днjй.

є7i И# всsкъ сосyдъ непокровeнъ, и3 є3ли6ки њбвzзaніемъ не њбв‰заны, нечи1сти сyть.

ѕ7i И# всsкъ и4же ѓще прик0снетсz на п0ли ћзвенному, и3ли2 мeртвому, и3ли2 к0сти человёчи, и3ли2 гр0бу, сeдмь днjй нечи1стъ бyдетъ:

з7i и3 да в0змутъ нечи1стому t пeпела сожжeннагw њчищeніz, и3 да возлію1тъ нaнь в0ду жи1ву въ сосyдъ:

}i и3 да в0зметъ v3ссHпъ и3 њм0читъ въ в0ду мyжъ чи1стъ, и3 да воскропи1тъ на д0мъ и3 на сосyды и3 на дyшы, є3ли6ки сyть тaмw, и3 на коснyвшасz к0сти человёчей, и3ли2 ћзвенному, и3ли2 мертвечи1нэ, и3ли2 гр0бу:

f7i и3 да воскропи1тъ чи1стый на нечи1стаго въ дeнь трeтій и3 въ дeнь седмhй, и3 њчи1ститсz седмaгw днE: и3 да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

к7 (20) И# человёкъ, и4же ѓще њскверни1тсz, и3 не њчи1ститъ себE, потреби1тсz душA тA t среды2 с0нма, ћкw с™†z гDнz њсквернaви, ћкw водA њкроплeніz не воскропи1сz нaнь, нечи1стъ є4сть.

к7а И# да бyдетъ вaмъ зак0ннw вёчнw, и3 њкроплszй вод0ю њкроплeніz да и3сперeтъ ри6зы сво‰, и3 прикасazсz водЁ њкроплeніz нечи1стъ бyдетъ до вeчера.

к7в И# всsкое, є3мyже прик0снетсz нечи1стый, нечи1сто бyдетъ: и3 душA прикасaющаzсz нечистA бyдетъ до вeчера.

ГлавA к7. (20)

И# пріид0ша сhнове ї}лтестіи, вeсь с0нмъ, въ пустhню сjнъ, въ мцcъ пeрвый, и3 пребывaху лю1діе въ кaдисэ: и3 скончaсz тY маріaмъ, и3 погребeсz тaмw.

в7 И# не бsше воды2 с0нму: и3 собрaшасz на мwmсeа и3 ґарHна,

G и3 роптaша лю1діе на мwmсeа, глаг0люще: q, дабы2 ќмерли бhхомъ въ поги1бели брaтіи нaшеz пред8 гDемъ:

д7 и3 вскyю введ0сте с0нмъ гDнь въ пустhню сію2, погуби1ти ны2 и3 скоты2 нaшы;

є7 и3 вскyю сіE; и3звед0сте ны2 и3з8 є3гЂпта, є4же пріити2 (*нaмъ) на мёсто ѕл0е сіE, мёсто, въ нeмже не сёетсz, ни смHкви, ни віногрaды, нижE ћблоки, нижE водA є4сть пи1ти.

ѕ7 И# пріи1де мwmсeй и3 ґарHнъ t лицA с0нма пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz, и3 пад0ста ни1цъ: и3 kви1сz слaва гDнz над8 ни1ми.

з7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

} возми2 жeзлъ тв0й и3 созови2 с0нмъ ты2 и3 ґарHнъ, брaтъ тв0й, и3 рцhте ко кaменю пред8 ни1ми, и3 дaстъ в0ды сво‰: и3 и3зведeте и5мъ в0ды и3з8 кaмене, и3 нап0йте с0нмъ и3 скоты2 и4хъ.

f7 И# взS мwmсeй жeзлъ и4же пред8 гDемъ, ћкоже повелЁ гDь.

(10) И# созвA мwmсeй и3 ґарHнъ с0нмъ пред8 кaмень, и3 речE къ ни6мъ: послyшайте менE, непокори1віи: є3дA и3з8 кaмене сегw2 и3зведeмъ вaмъ в0ду;

№i И# воздви1гъ мwmсeй рyку свою2, ўдaри въ кaмень жезл0мъ двaжды: и3 и3зhде водA мн0га, и3 напи1сz с0нмъ (*вeсь) и3 скоты2 и4хъ.

в7i И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну: понeже не вёровасте њс™и1ти мS пред8 сынми2 ї}лтескими, сегw2 рaди не введeте вы2 с0нма сегw2 въ зeмлю, ю4же дaхъ и5мъ:

Gi сіS водA пререкaніz, ћкw возроптaша сhнове ї}лтестіи пред8 гDемъ, и3 њс™и1сz въ ни1хъ.

д7i И# послA мwmсeй послы2 t кaдиса къ царю2 є3дHмскому, глаг0лz: тaкw глаг0летъ брaтъ тв0й ї}ль: ты2 вёси вeсь трyдъ њбрётшій нaсъ:

є7i и3 снид0ша nтцы2 нaши въ є3гЂпетъ, и3 жи1хомъ во є3гЂптэ дни6 мнHги, и3 њѕл0биша нaсъ є3гЂптzне и3 nтцє1въ нaшихъ:

ѕ7i и3 возопи1хомъ ко гDу, и3 ўслhша гDь глaсъ нaшъ, и3 послaвъ ѓгGла, и3зведE ны2 и3з8 є3гЂпта: и3 нн7э є3смы2 въ кaдисэ грaдэ, на концЁ предBлъ твои1хъ:

з7i да прeйдемъ сквозЁ зeмлю твою2: не пр0йдемъ сквозЁ сeла, ни сквозЁ віногрaды, ни піeмъ воды2 въ пот0цэхъ твои1хъ: путeмъ цaрскимъ п0йдемъ, не соврати1мсz ни на дeсно, ни на лёво, д0ндеже прeйдемъ предёлы тво‰.

}i И# речE къ ни6мъ є3дHмъ: не пр0йдеши сквозЁ менE: ѓще же ни2, рaтію и3зhду проти1ву тебє2.

f7i И# рек0ша къ немY сhнове ї}лєвы: под8 гор0ю пр0йдемъ: ѓще же t воды2 твоеS и3спіeмъ ѓзъ и3 скоты2 мо‰, дaмъ цёну тебЁ: но вeщь сіS ничт0же є4сть, под8 гор0ю да пр0йдемъ.

к7 (20) Џнъ же речE: не пр0йдеши сквозЁ менE. И# и3зhде проти1ву и5мъ є3дHмъ съ нар0домъ тsжкимъ и3 рук0ю крёпкою.

к7а И# не восхотЁ є3дHмъ дaти ї}лю проити2 сквозЁ предёлы сво‰, и3 ўклони1сz ї}ль t негw2.

к7в И# воздвиг0шасz t кaдиса, и3 пріид0ша сhнове ї}лтестіи, вeсь с0нмъ, въ г0ру w4ръ.

к7г И# речE гDь къ мwmсeю и3 ґарHну въ горЁ w4ръ ў предBлъ земли2 є3дHмли, гlz:

к7д да приложи1тсz ґарHнъ къ лю1демъ свои6мъ, ћкw не вни1дете въ зeмлю, ю4же дaхъ сынHмъ ї}лєвымъ въ наслёдіе, понeже преwгорчи1сте мS ў воды2 пререкaніz:

к7є возми2 ґарHна брaта твоего2 и3 є3леазaра сhна є3гw2, и3 возведи2 | на w4ръ г0ру пред8 всёмъ с0нмомъ:

к7ѕ и3 совлецы2 ґарHну ри6зы є3гw2 и3 њблецы2 є3леазaра сhна є3гw2, и3 ґарHнъ приложи1всz да ќмретъ тaмw.

к7з И# сотвори2 мwmсeй, ћкоже повелЁ є3мY гDь: и3 возведE | на w4ръ г0ру пред8 всёмъ с0нмомъ,

к7и и3 совлечE ґарHна съ ри1зъ є3гw2, и3 њблечE въ нS є3леазaра сhна є3гw2:

к7f и3 ќмре ґарHнъ тaмw на версЁ горы2: и3 сни1де мwmсeй и3 є3леазaръ съ горы2.

l (30) И# ви1дэ вeсь с0нмъ, ћкw ќмре ґарHнъ: и3 плaкашасz по ґарHнэ три1десzть днjй вeсь д0мъ ї}левъ.

ГлавA к7а. (21)

И# ўслhша хананeй цaрь ґрaдскій живhй при пустhни, ћкw пріи1де ї}ль путeмъ ґfарjмскимъ, и3 рaтова проти1ву ї}лz, и3 взS t ни1хъ плёнъ.

в7 И# њбэщaсz ї}ль њбётомъ гDу и3 речE: ѓще мнЁ предaси лю1ди сі‰ подр{чны, погублю2 и5хъ и3 грaды и4хъ.

G И# ўслhша гDь глaсъ ї}левъ и3 предадE хананeа подрyчна є3мY: и3 њпустоши2 є3го2 и3 грaды є3гw2, и3 прозвA и4мz мёсту томY запустёніе.

д7 И# воздви1гшесz t w4ра горы2 путeмъ и4же къ м0рю чермн0му, њбыд0ша зeмлю є3дHмлю: и3 малодyшествоваша лю1діе на пути2,

є7 и3 роптaху лю1діе на бGа и3 на мwmсeа, глаг0люще: вскyю и3звeлъ є3си2 ны2 и3з8 є3гЂпта ўби1ти нaсъ въ пустhни, ћкw нёсть хлёба, ни воды2; и3 душA нaша негодyетъ њ хлёбэ сeмъ тщeмъ.

ѕ7 И# послA гDь на лю1ди ѕміє1въ ўмерщвлsющихъ, и3 ўгрызaху людjй: и3 ўмр0ша лю1ди мн0зи t сынHвъ ї}левыхъ.

з7 И# пришeдше лю1діе къ мwmсeови глаг0лаша: согрэши1хомъ, ћкw роптaхомъ на гDа и3 на тS: помоли1сz u5бо ко гDу, да tженeтъ t нaсъ ѕміи6. И# помоли1сz мwmсeй ко гDу њ лю1дехъ.

} И# речE гDь къ мwmсeю: сотвори2 себЁ ѕмію2 (мёдzну) и3 положи2 ю5 на знaмz: и3 бyдетъ ѓще ўгрызeтъ ѕміS человёка, всsкъ ўгрызeнный ви1дэвъ ю5 жи1въ бyдетъ.

f7 И# сотвори2 мwmсeй ѕмію2 мёдzну и3 постaви ю5 на знaмени: и3 бhсть є3гдA ўгрызaше ѕміS человёка, и3 взирaше на ѕмію2 мёдzну, и3 њживaше.

(10) И# воздвиг0шасz сhнове ї}лєвы, и3 њполчи1шасz во њвHfэ:

№i и5 воздви1гшесz t њвHfа, њполчи1шасz во ґхалгeи њб8 nнY странY пустhни, ћже є4сть пред8 лицeмъ мwавjтскимъ, на вост0къ с0лнца:

в7i и3 tтyду воздвиг0шасz, и3 њполчи1шасz въ дeбри зарeдъ:

Gi и3 tтyду воздви1гшесz, њполчи1шасz њб8 nнY странY ґрнHна въ пустhни, ћже и3сх0дитъ t предBлъ ґморрeйскихъ: є4сть бо ґрнHнъ предёлъ мwaвль междY мwaвомъ и3 междY ґморрeомъ.

д7i Сегw2 рaди глаг0летсz въ кни1зэ брaнь гDнz: зw0ву попали2, и3 пот0ки ґрнw6ни,

є7i и3 пот0ки ўстр0и въ селeніе и4ръ, и3 прилежи1тъ предёлwмъ мw†влимъ.

ѕ7i И# tтyду (воздвиг0шасz) ко клaдzзю: сeй є4сть клaдzзь, њ нeмже речE гDь къ мwmсeю: собери2 лю1ди, и3 дaмъ и5мъ в0ду пи1ти.

з7i ТогдA воспЁ ї}ль пёснь сію2 ў клaдzзz: начинaйте є3мY:

}i клaдzзь, и3скопaша є3го2 кн‰зи, и3зсэк0ша є3го2 цaріе kзhчестіи во цaрствіи и4хъ, внегдA њбладaти и4ми. И# t клaдzзz (воздвиг0шасz) въ манfанаjлъ:

f7i и3 t манfанаjла въ наадіи1лъ, и3 t наадіи1ла въ вамHfъ:

к7 (20) и3 t вамHfа въ нaпинъ, и4же є4сть на п0ли мwaвли, t вeрха и3зсёченагw, зрsщагw пред8 лицE пустhни.

к7а И# послA мwmсeй послы2 къ сиHну царю2 ґморрeйску, словесы2 ми1рными глаг0лz:

к7в да пр0йдемъ сквозЁ зeмлю твою2, путeмъ п0йдемъ: не ўклони1мсz ни на сeла, ни на віногрaды, не и3спіeмъ воды2 t кл†дzзь твои1хъ: путeмъ цaрскимъ п0йдемъ, д0ндеже пр0йдемъ предёлы тво‰.

к7г И# не дадE сиHнъ ї}лю проити2 сквозЁ предёлы сво‰: и3 собрA сиHнъ вс‰ лю1ди сво‰, и3 и3зhде њполчи1тисz на ї}лz въ пустhню: и3 пріи1де во їассaнъ, и3 њполчи1сz на ї}лz.

к7д И# порази2 є3го2 ї}ль ўбjйствомъ мечA, и3 њбладaше землeю є3гw2 t ґрнHна до їав0ка, дaже до сынHвъ ґммaнихъ: ћкw їази1ръ предёлы сынHвъ ґммaнихъ сyть.

к7є И# взS ї}ль вс‰ грaды сі‰: и3 всели1сz ї}ль во всёхъ градёхъ ґморрeйскихъ, во є3севHнэ и3 во всёхъ подлежaщихъ є3мY:

к7ѕ є4сть бо є3севHнъ грaдъ сиHна царS ґморрeйска: и3 сeй повоевA царS мwaвлz прeжде и3 взS всю2 зeмлю є3гw2 t ґрои1ра дaже до ґрнHна.

к7з Сегw2 рaди рекyтъ при1точницы: пріиди1те во є3севHнъ, да согради1тсz и3 сози1ждетсz грaдъ сіHнъ:

к7и ћкw џгнь и3зhде t є3севHна и3 плaмень t грaда сіHна, и3 поzдE дaже до мwaва, и3 пожрE столпы2 ґрнw6нскіz:

к7f г0ре тебЁ, мwaве, погиб0сте, лю1діе хамHсwвы: пр0дани бhша сhнове и4хъ въ заключeніе и3 дщє1ри и4хъ плBнницы царю2 ґморрeйскому сиHну:

l (30) и3 сёмz и4хъ поги1бнетъ, є3севHнъ дaже до девHна: и3 жєны2 и4хъ є3щE разожг0ша џгнь на мwaва.

Всели1сz же ї}ль во вс‰ грaды ґморрє1йски:

и3 послA мwmсeй соглsдати їази1ра: и3 взsша є3го2 и3 сeла є3гw2, и3 и3згнaша ґморрeа живyщаго тaмw:

и3 возврати1вшесz, пріид0ша путeмъ въ васaнъ. И# и3зhде w4гъ, цaрь васaнскій, проти1ву и5мъ и3 вси2 лю1діе є3гw2 на брaнь во є3драjнъ.

И# речE гDь къ мwmсeю: не ўб0йсz є3гw2, ћкw въ рyцэ твои2 предaхъ є3го2 и3 вс‰ лю1ди є3гw2 и3 всю2 зeмлю є3гw2: и3 сотвори1ши є3мY, ћкоже сотвори1лъ є3си2 сиHну царю2 ґморрeйску, и4же живsше во є3севHнэ.

И# порази2 є3го2 и3 сhны є3гw2 и3 вс‰ лю1ди є3гw2, дaже не њстA въ ни1хъ живhй: и3 наслёдиша зeмлю є3гw2.

ГлавA к7в. (22)

И# воздви1гшесz сhнове ї}лтестіи, њполчи1шасz на зaпады мwaва ў їoрдaна ко їеріхHну.

в7 И# ви1дэвъ валaкъ сhнъ сепфHровъ вс‰, є3ли6ка сотвори2 ї}ль ґморрeю,

G и3 ўбоsсz мwaвъ людjй ѕэлw2, ћкw мн0зи бsху, и3 њскорбЁ мwaвъ t лицA сынHвъ ї}левыхъ,

д7 и3 речE мwaвъ старёйшинамъ маді†млимъ: нн7э потреби1тъ с0нмъ сeй всёхъ, и5же w4крестъ нaсъ, ћкоже потреблsетъ телeцъ ѕлaкъ на п0ли. И# валaкъ, сhнъ сепфHровъ, бsше цaрь мwaвль въ то2 врeмz,

є7 и3 послA послы2 къ валаaму, сhну веHрову, во фаfyру ћже є4сть ў рэки2 земли2 сынHвъ людjй є3гw2, призвaти є3го2, глаг0лz: сE, лю1діе и3зыд0ша и3з8 є3гЂпта, и3 сE, покрhша лицE земли2, и3 сjи сэдsтъ при њдержaніи моeмъ:

ѕ7 и3 нн7э пріиди2, проклени2 мнЁ лю1ди сі‰, понeже крёпльшіи сyть пaче нaсъ, ѓще возм0жемъ си1хъ и3зби1ти, и3 и3зженY и5хъ и3з8 земли2: ћкw вёмъ, и5хже ѓще благослови1ши ты2, благословeни сyть, и3 и5хже ѓще прокленeши ты2, пр0клzти.

з7 И# и3д0ша старBйшины мw†вли и3 старBйшины маді†мли, и3 волхвов†ніz въ рукaхъ и4хъ: и3 пріид0ша къ валаaму и3 глаг0лаша є3мY словесA валaкwва.

} И# речE къ ни6мъ: препочjйте здЁ н0щь (сію2), и3 tвэщaю вaмъ дэ‰ніz, ±же ѓще возгlетъ гDь ко мнЁ. И# пребhша кн‰зи мw†вли ў валаaма.

f7 И# пріи1де бGъ къ валаaму и3 речE є3мY: что2 человёцы сjи ў тебє2;

(10) И# речE валаaмъ къ бGу: валaкъ сhнъ сепфHровъ, цaрь мwaвль, послA и5хъ ко мнЁ, глаг0лz:

№i сE, лю1діе и3зыд0ша и3з8 є3гЂпта и3 покрhша лицE земли2, и3 сjи сэдsтъ при њдержaніи моeмъ: и3 нн7э пріиди2, проклени1 ми и5хъ, нeгли возмогY и3зби1ти и5хъ и3 и3згнaти | t земли2.

в7i И# речE бGъ къ валаaму: да не и4деши съ ни1ми, нижE да кленeши людjй: сyть бо бlгословeни.

Gi И# востaвъ валаaмъ заyтра, речE кнzзє1мъ валaкwвымъ: возврати1тесz къ господи1ну своемY: не попущaетъ ми2 бGъ и3ти2 съ вaми.

д7i И# востaвше кн‰зи мw†вли пріид0ша къ валaку и3 рек0ша є3мY: не х0щетъ валаaмъ пріити2 съ нaми.

є7i И# приложи2 валaкъ є3щE послaти кн‰зи мн0жайшіи и3 честнёйшіи си1хъ.

ѕ7i И# пріид0ша къ валаaму и3 глаг0лаша є3мY: сі‰ глаг0летъ валaкъ, сhнъ сепфHровъ: молю1 тz, не њблэни1сz пріити2 ко мнЁ:

з7i чeстнэ бо тS почтY, и3 вс‰, є3ли6ка ѓще речeши ми2, сотворю2 тебЁ: и3 пріиди2, и3 проклени1 ми лю1ди сі‰.

}i И# tвэщA валаaмъ и3 речE кнzзє1мъ валaкwвымъ: ѓще ми2 дaстъ валaкъ п0лну хрaмину свою2 злaта и3 сребрA, не могY преступи1ти сл0ва гDа бGа, є4же сотвори1ти то2 мaло и3ли2 вели1ко въ рaзумэ моeмъ:

f7i и3 нн7э потерпи1те здЁ и3 вы2 н0щь сію2, и3 ўвёмъ, что2 приложи1тъ гDь гlати ко мнЁ.

к7 (20) И# пріи1де бGъ къ валаaму н0щію и3 речE є3мY: ѓще звaти тS пріид0ша человёцы сjи, востaвъ и3ди2 в8слёдъ и4хъ, но сл0во, є4же ѓще рекY тебЁ, то2 да сотвори1ши.

к7а И# востaвъ валаaмъ заyтра, њсэдлA nслS своE и3 и4де со кн‰зи мw†вли.

к7в И# разгнёвасz ћростію бGъ, ћкw и4де сeй: и3 востA ѓгGлъ б9ій препsти є3мY на пути2. Сeй же сэдsше на nслsти своeмъ и3 двA раб† є3гw2 съ ни1мъ.

к7г И# ўзрёвъ nсeлъ ѓгGла б9іz супроти1въ стоsща на пути2, и3 мeчь и3звлечeнъ въ руцЁ є3гw2, и3 соврати1сz nсeлъ съ пути2 и3 и3дsше на п0ле: и3 біsше (валаaмъ) nслS жезл0мъ свои1мъ, є4же напрaвити є5 на пyть:

к7д и3 стA ѓгGлъ б9ій на броздaхъ віногрaдныхъ: њграждeніе tсю1ду, и3 њграждeніе toнyду:

к7є и3 ўзрёвъ nсeлъ ѓгGла б9іz, приложи1сz ко њгрaдэ и3 прижмE н0гу валаaму ко њгрaдэ, и3 приложи2 є3щE би1ти є3го2:

к7ѕ и3 приложи2 ѓгGлъ б9ій, и3 шeдъ с™A въ мёстэ ќзкомъ, въ нeмже не бsше ўклони1тисz ни на дeсно, ни на лёво:

к7з и3 ви1дz nслS ѓгGла б9іz, падE под8 валаaмомъ: и3 разгнёвасz валаaмъ, и3 біsше nслS жезл0мъ.

к7и И# tвeрзе бGъ ўстA nслsти, и3 речE валаaму: что2 сотвори1хъ тебЁ, ћкw сE, въ трeтіе біeши мS;

к7f И# речE валаaмъ nслsти: ћкw поругaлосz ми2 є3си2: и3 ѓще бhхъ мeчь и3мёлъ въ рукY моє1ю, проб0лъ бhхъ тS.

l (30) И# речE nслS валаaму: не ѓзъ ли nсли1ца твоS, на нeйже ты2 э4здиши t ю4ности своеS до днeшнzгw днE; є3дA през0рствомъ презрёвши сотвори1хъ тебЁ сіE; Џнъ же речE: ни2.

Tвeрзе же бGъ џчи валаaму, и3 ўзрЁ ѓгGла б9іz противостоsща на пути2, и3 мeчь и3звлечeнъ въ руцЁ є3гw2: и3 приклони1всz поклони1сz є3мY лицeмъ свои1мъ.

И# речE є3мY ѓгGлъ б9ій: почто2 біeши nслS твоE сіE въ трeтіе; и3 сE, ѓзъ пріид0хъ на препsтіе твоE, ћкw непріsтенъ пyть тв0й предо мн0ю: и3 ви1дz мS nсли1ца, соврати1сz t менє2 сE трeтіе:

и3 ѓще бы не ўклони1ласz t менє2, нн7э тS u5бо ўби1лъ бhхъ, сію1 же сохрани1лъ бhхъ.

И# речE валаaмъ ко ѓгGлу гDню: согрэши1хъ, не вёдэхъ бо, ћкw ты2 мнЁ противостоsлъ є3си2 на пути2: и3 нн7э ѓще тебЁ не ўг0дно, возвращyсz.

И# речE ѓгGлъ б9ій къ валаaму: и3ди2 ты2 съ челwвёки: nбaче сл0во, є4же ѓще рекY тебЁ, сіE сохрани2 глаг0лати. И# и4де валаaмъ со кн‰зи валaкwвы.

И# ўслhшавъ валaкъ, ћкw прих0дитъ валаaмъ, и3зhде во срётеніе є3мY во грaдъ мwaвль, и4же є4сть въ предёлэхъ ґрнHнихъ, и4же є4сть на краи2 предёлwвъ.

И# речE валaкъ къ валаaму: не послaхъ ли къ тебЁ звaти тS; почто2 не пришeлъ є3си2 ко мнЁ; и3ли2 не возмогY почти1ти тебE;

И# речE валаaмъ къ валaку: сE, прихождY къ тебЁ нн7э: м0щенъ ли бyду глаг0лати что2; сл0во, є4же ѓще вложи1ть бGъ во ўстA мо‰, сіE рекY.

lf И# и4де валаaмъ съ валaкомъ, и3 внид0ша во грaды сє1лныz.

м7 (40) И# заклA валaкъ телцы2 и3 џвцы, и3 послA валаaму и3 кнzзє1мъ и5же съ ни1мъ.

м7а И# бhсть заyтра, и3 взsвъ валaкъ валаaма, возведE є3го2 на ст0лпъ ваaловъ, и3 показA є3мY tтyду чaсть нёкую людjй.

ГлавA к7г. (23)

И# речE валаaмъ къ валaку: сози1жди мнЁ здЁ сeдмь трeбищъ, и3 ўгот0вай мнЁ здЁ сeдмь телцє1въ и3 сeдмь nвнHвъ.

в7 И# сотвори2 валaкъ, ћкоже речE є3мY валаaмъ: и3 вознесE телцA и3 nвнA на трeбище.

G И# речE валаaмъ къ валaку: стaни ў трeбы своеS, и3 пойдY, ѓще kви1тсz мнЁ бGъ въ срётеніе, и3 сл0во, є4же мнЁ ўкaжетъ, повёмъ тебЁ. И# стA валaкъ ў трeбы своеS.

д7 И# валаaмъ и4де вопроси1ти бGа, и3 и4де прsмw: и3 kви1сz бGъ валаaму. И# речE къ немY валаaмъ: сeдмь трeбищъ и3згот0вихъ и3 возложи1хъ телцA и3 nвнA на трeбище.

є7 И# вложи2 бGъ сл0во во ўстA валаaму и3 речE: возврати1всz къ валaку тaкw глаг0ли.

ѕ7 И# возврати1сz къ немY: џнъ же стоsше ў всесожжeній свои1хъ, и3 вси2 кн‰зи мw†вли съ ни1мъ: и3 бhсть д¦ъ б9ій на нeмъ.

з7 И# воспріи1мъ при1тчу свою2 речE: t месопотaміи приведe мz валaкъ цaрь мwaвль, t г0ръ вост0чныхъ, глаг0лz: грzди2, проклени1 ми їaкwва, и3 грzди2, проклени1 ми ї}лz:

} что2 прокленY, є3гHже не кленeтъ гDь; и3ли2 что2 ѕло2 рекY, є3гHже не ѕлосл0витъ бGъ;

f7 ћкw t верхA г0ръ ўзрю2 є3го2 и3 t хHлмъ проуразумёю є3го2: сE, лю1діе є3ди1ни населsтсz и3 со kзы6ки не вмэнsтсz:

(10) кто2 и3зслёдитъ сёмz їaкwвле; и3 кто2 и3зочтeтъ с0нмы ї}лz; да ќмретъ душA моS въ душaхъ првdныхъ, и3 бyди сёмz моE, ћкоже сёмz и4хъ.

№i И# речE валaкъ къ валаaму: что2 сотвори1лъ є3си2 ми2; на проклsтіе вр†гъ мои1хъ призвaхъ тS, и3 сE, благослови1лъ є3си2 (|) благословeніемъ.

в7i И# речE валаaмъ къ валaку: не є3ли6ка ли вл0житъ бGъ во ўстA мо‰, сіE сохраню2 глаг0лати;

Gi И# речE къ немY валaкъ: пойди2 є3щE со мн0ю на мёсто и4но, съ негHже не ќзриши и4хъ tтyду, но рaзвэ чaсть нёкую и4хъ ќзриши, всёхъ же не ќзриши, и3 проклени1 ми и5хъ tтyду.

д7i И# поS є3го2 на стрaжу селA, на вeрхъ и3стeсанагw, и3 создA тaмw сeдмь трeбищъ, и3 возложи2 телцA и3 nвнA на трeбище.

є7i И# речE валаaмъ къ валaку: стaни ў трeбы своеS, ѓзъ же пойдY вопроси1ти бGа.

ѕ7i И# срёте бGъ валаaма, и3 вложи2 сл0во во ўстA є3мY и3 речE: возврати1сz къ валaку, и3 речeши сі‰.

з7i И# возврати1сz къ немY: џнъ же стоsше ў всесожжeній свои1хъ, и3 вси2 кн‰зи мw†вли съ ни1мъ. И# речE є3мY валaкъ: что2 гlа гDь;

}i И# воспріи1мъ при1тчу свою2, речE: востaни, валaкъ, и3 послyшай, внуши2 свидётель, сhне сепфHровъ:

f7i не ћкw человёкъ бGъ колeблетсz, нижE ћкw сhнъ человёческій и3змэнsетсz: т0й гlаше, не сотвори1тъ ли; речeтъ, и3 не пребyдетъ ли;

к7 (20) сE, благословлsти приведeнъ є4смь: благословлю2, и3 не tвращY:

к7а не бyдетъ трудA во їaкwвэ, нижE ќзритсz болёзнь во ї}ли: гDь бGъ є3гw2 съ ни1мъ, слaва цaрскаz на нeмъ:

к7в бGъ и3зведhй є3го2 и3з8 є3гЂпта, ћкоже слaва є3динор0га въ нeмъ:

к7г нёсть бо вражбы2 во їaкwвэ, нижE волхвовaніz во ї}ли: во врeмz наречeтсz їaкwву и3 ї}лю, что2 соверши1тъ бGъ:

к7д сE, лю1діе ћкw льви6чища востaнутъ, и3 ћкw лeвъ вознесeтсz: не ќснетъ, д0ндеже снёстъ л0въ и3 кр0вь посёченыхъ и3спіeтъ.

к7є И# речE валaкъ къ валаaму: ни клsтвами мнЁ клени2 и5хъ, нижE благословeніемъ благослови2 и5хъ.

к7ѕ И# tвэщaвъ валаaмъ, речE къ валaку: не рёхъ ли ти2, глаг0лz: сл0во, є4же ѓще возгlетъ бGъ, сіE сотворю2;

к7з И# речE валaкъ къ валаaму: грzди2, поймy тz на мёсто и4но, ѓще ўг0дно бyдетъ бGу, и3 проклени1 ми и5хъ tтyду.

к7и И# поS валaкъ валаaма на вeрхъ фогHра, простирaющасz въ пустhню.

к7f И# речE валаaмъ къ валaку: сози1жди мнЁ здЁ сeдмь трeбищъ, и3 ўгот0вай мнЁ здЁ сeдмь телцє1въ и3 сeдмь nвнHвъ.

l (30) И# сотвори2 валaкъ, ћкоже речE є3мY валаaмъ: и3 вознесE телцA и3 nвнA на трeбище.

ГлавA к7д. (24)

И# ви1дэвъ валаaмъ, ћкw добро2 є4сть пред8 гDемъ благословлsти ї}лz, не и4де по њбhчаю своемY въ срётеніе волхвовaніємъ, и3 возврати2 лицE своE въ пустhню.

в7 И# возвeдъ валаaмъ џчи свои2, ўзрЁ ї}лz њполчи1вшасz по племенHмъ: и3 бhсть д¦ъ б9ій на нeмъ.

G И# воспріи1мъ при1тчу свою2 речE: глаг0летъ валаaмъ, сhнъ веHровъ, глаг0летъ человёкъ и4стиннw зрsй,

д7 глаг0летъ слyшаzй словесA крёпкагw, и4же видёніе б9іе ви1дэ во снЁ: tвє1рсты џчи є3гw2:

є7 к0ль добри2 д0ми твои2, їaкwве, и3 кyщы тво‰, ї}лю:

ѕ7 ћкw дубр†вы њсэнsющыz и3 ћкw сaдіе при рэкaхъ, и3 ћкw кyщы, ±же водрузи2 гDь, и3 ћкw кeдри при водaхъ:

з7 и3зhдетъ человёкъ t сёмене є3гw2, и3 њбладaетъ kзы6ки мн0гими: и3 возвhситсz пaче гHга цaрство є3гw2, и3 возрастeтъ цaрство є3гw2:

} бGъ и3зведE є3го2 и3з8 є3гЂпта, ћкоже слaва є3динор0га є3мY: поsстъ kзhки вр†гъ свои1хъ и3 т0лщы и4хъ и3зможди1тъ, и3 стрэлaми свои1ми ўстрэли1тъ врагA:

f7 возлeгъ почи2 ћкw лeвъ и3 ћкw скЂменъ: кто2 возбyдитъ є3го2; благословsщіи тS благословeни, и3 проклинaющіи тS пр0клzти.

(10) И# разгнёвасz валaкъ на валаaма, и3 плеснY рукaми свои1ми, и3 речE валaкъ къ валаaму: клsти тS врагA моего2 призвaхъ, и3 сE, благословлsz благослови1лъ є3си2 и5хъ въ трeтіе:

№i нн7э u5бо бэжи2 на мёсто своE: рек0хъ, почтy тz: и3 нн7э лиши1 тz гDь слaвы.

в7i И# речE валаaмъ къ валaку: и3 послHмъ твои6мъ, и5хже послaлъ є3си2 ко мнЁ, не рек0хъ ли, глаг0лz:

Gi ѓще ми2 дaстъ валaкъ хрaмину свою2 п0лну сребрA и3 злaта, не могY преступи1ти сл0ва б9іz, є4же сотвори1ти є5 ѕло2 и3ли2 добро2 t менє2 самaгw: є3ли6ка ѓще речeтъ ми2 бGъ, сі‰ возглаг0лю;

д7i и3 нн7э, сE, и3дY до мёста своегw2: грzди2, присовётую тебЁ, что2 сотворsтъ лю1діе сjи лю1демъ твои6мъ, въ послBднzz дни6.

є7i И# воспріи1мъ при1тчу свою2 речE: глаг0летъ валаaмъ сhнъ веHровъ, глаг0летъ человёкъ и4стиннw зрsй,

ѕ7i слhшай словесA б9іz, ўмёz ўмёніе вhшнzгw и3 видёніе б9іе ви1дэвый во снЁ: tвє1рсты џчи є3гw2:

з7i покажY є3мY, и3 не нн7э: ўблажaю, и3 не приближaетсz: возсіsетъ ѕвэздA t їaкwва, и3 востaнетъ человёкъ t ї}лz и3 погуби1тъ кн‰зи мwави6тскіz, и3 плэни1тъ вс‰ сhны си1fwвы:

}i и3 бyдетъ є3дHмъ наслёдіе, и3 бyдетъ наслёдіе и3сavъ врaгъ є3гw2, и3 ї}ль сотвори2 крёпость:

f7i и3 востaнетъ t їaкwва, и3 погуби1тъ спасaемаго t грaда.

к7 (20) И# ви1дэвъ ґмали1ка и3 воспріи1мъ при1тчу свою2, речE: начaло kзhкwвъ ґмали1къ, и3 сёмz и4хъ поги1бнетъ.

к7а И# ви1дэвъ кене0на и3 воспріи1мъ при1тчу свою2, речE: си1льно селeніе твоE: и3 ѓще положи1ши на кaмени гнэздо2 твоE,

к7в и3 ѓще бyдетъ веHру гнэздо2 ковaрства, ґссmрjане плэнsтъ тS.

к7г И# ви1дэвъ w4га и3 воспріи1мъ при1тчу свою2, речE: г0ре, г0ре, кто2 жи1въ бyдетъ, є3гдA положи1тъ бGъ сі‰;

к7д и3 и3зhдутъ и3з8 рyкъ китіeйскихъ, и3 њѕл0бzтъ ґссyра, и3 њѕл0бzтъ є3врewвъ, и3 сaми вкyпэ поги1бнутъ.

к7є И# востaвъ валаaмъ tи1де, возврати1всz на мёсто своE: и3 валaкъ tи1де къ себЁ.

ГлавA к7є. (25)

И# живsше ї}ль въ саттjмэ, и3 њскверни1шасz лю1діе блужeніемъ со дщeрьми мw†вли:

в7 и3 призвaша | въ трє1бы кум‡ръ свои1хъ, и3 kд0ша лю1діе трє1бы и4хъ и3 поклони1шасz кумjрwмъ и4хъ:

G и3 причасти1сz ї}ль веельфегHру, и3 разгнёвасz ћростію гDь на ї}лz.

д7 И# речE гDь къ мwmсeю: поими2 вс‰ кн‰зи людск‡z, и3 њбличи2 | гDу прsмw с0лнцу, и3 tврати1тсz гнёвъ ћрости гDни t ї}лz.

є7 И# речE мwmсeй къ племенє1мъ ї}лскимъ: и3збjйте кjйждо ќжика своего2 служи1вшаго веельфегHру.

ѕ7 И# сE, человёкъ t сынHвъ ї}левыхъ пришeдъ приведE брaта своего2 къ мадіанjтынэ пред8 мwmсeемъ и3 пред8 всёмъ с0нмомъ ї}левымъ: сjи же плaкахусz пред8 двeрьми ски1ніи свидёніz.

з7 И# ви1дэвъ фінеeсъ, сhнъ є3леазaра сhна ґарHна жерцA, востA и3з8 среды2 с0нма, и3 взeмъ сyлицу въ рyку,

} вни1де в8слёдъ человёка ї}лтzнина въ блуди1лище, и3 прободE nбои1хъ, и3 человёка ї}лтzнина, и3 женY сквозЁ ложеснA є3S: и3 престA врeдъ t сынHвъ ї}левыхъ.

f7 И# бhша ўмeршіи ћзвою двaдесzть четhри тhсzщы.

(10) И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

№i фінеeсъ сhнъ є3леазaра сhна ґарHна жерцA ўтоли2 гнёвъ м0й t сынHвъ ї}левыхъ, є3гдA возревновA рeвность моS въ ни1хъ, и3 не потреби1хъ сынHвъ ї}левыхъ въ рeвности моeй:

в7i тaкw рцы2: сE, ѓзъ даю2 є3мY завётъ м0й ми1рный,

Gi и3 бyдетъ є3мY и3 сёмени є3гw2 по нeмъ завётъ жрeчества вёчный, понeже возревновA по бз7э своeмъ и3 ўми1лостиви њ сынёхъ ї}левыхъ.

д7i И$мz же человёку ї}лтzнину, є3г0же ўби2 съ мадіанjтынею, замврjй, сhнъ салмHнь, кнsзь д0му nтeчества сынHвъ сmмеHнихъ:

є7i и3 и4мz женЁ мадіанjтынэ прободeной хазвJ, дщи2 сyра, кнsзz р0да соммHfова, д0му nтeчества є4сть мадіaмлz.

ѕ7i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: рцы2 сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz:

з7i враждyйте мадіани1тwмъ и3 бjйте |:

}i занE враждyютъ вaмъ сjи лeстію, є3ли1кw прельщaютъ вaсъ фогHромъ и3 хазвjею дщeрію кнsзz мадіaмлz, сестр0ю своeю прободeною, въ дeнь ћзвы фогHра рaди.

ГлавA к7ѕ. (26)

И# бhсть по ћзвэ, и3 речE гDь къ мwmсeю и3 є3леазaру жерцY, гlz:

в7 возми2 начaло всегw2 с0нма сынHвъ ї}левыхъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, всsкъ и3сходsй воwружи1тисz во ї}ли.

G И# глаг0ла мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ къ ни6мъ во ґравHfэ мwaвли при їoрдaнэ ў їеріхHна, глаг0лz:

д7 t двaдесzти лётъ и3 вhшше, ћкоже заповёда гDь мwmсeю: и3 сhнове ї}лтестіи и3зшeдшіи и3з8 є3гЂпта:

є7 руви1мъ пeрвенецъ ї}левъ. Сhнове же руви6мли: є3нHхъ и3 с0нмъ є3нHховъ, фaллу с0нмъ фaлловъ,

ѕ7 ґсрHну с0нмъ ґсрHновъ, хaрму с0нмъ хармjинъ.

з7 Сjи с0нми руви6мли: и3 бhсть соглsданіе и4хъ четhредесzть три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ и3 три1десzть.

} И# сhнове фaллwвы є3ліaвъ.

f7 И# сhнове є3лі†вли намуи1лъ и3 даfaнъ и3 ґвірHнъ: сjи нар0читіи с0нму: сjи сyть востaвше на мwmсeа и3 ґарHна въ с0нмэ корeовэ въ крамолЁ на гDа:

(10) и3 tвeрзши землS ўстA сво‰ пожрE и5хъ и3 корeа въ смeрти с0нма є3гw2, є3гдA поzдE џгнь двёсти и3 пzтьдесsтъ, и3 бhша въ знaменіе.

№i Сhнове же корewвы не и3змр0ша.

в7i И# сhнове сmмеw6ни, с0нмъ сынHвъ сmмеHнихъ: намуи1лу с0нмъ намуи1ловъ, їамjну с0нмъ їамjновъ, їахjну с0нмъ їахjновъ,

Gi зaрэ с0нмъ зaринъ, саyлу с0нмъ саyловъ.

д7i Сjи с0нми сmмеw6ни t соглsданіz и4хъ двaдесzть двЁ тhсzщы и3 двёсти.

є7i Сhнове же ї{дины и4ръ и3 ґvнaнъ и3 силHмъ, и3 фарeсъ и3 зaра: и3 ќмре и4ръ и3 ґvнaнъ въ земли2 ханаaни.

ѕ7i И# бhша сhнове ї{дины по с0нмwмъ свои6мъ: силHму с0нмъ силHмль, фарeсу с0нмъ фарeсовъ, зaрэ с0нмъ зaринъ.

з7i И# бhша сhнове фарeсwвы: ґсрHну с0нмъ ґсрHновъ, їамуи1лу с0нмъ їамуи1ловъ.

}i Сjи с0нми ї{дины по соглsданію и4хъ сeдмьдесzтъ шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.

f7i И# сhнове їссахaрwвы по с0нмwмъ свои6мъ: fHлэ с0нмъ fHлинъ, фyеви с0нмъ фyинъ,

к7 (20) їасyву с0нмъ їасyвинъ, ґмврaму с0нмъ ґмврaмль.

к7а Сjи с0нми їссахaрwвы по соглsданію и4хъ шестьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 четhреста.

к7в Сhнове завулw6ни по с0нмwмъ свои6мъ: сарeду с0нмъ сарeдинъ, ґллHну с0нмъ ґллHнинъ, ґлли1лу с0нмъ ґлли1линъ.

к7г Сjи с0нми завулw6ни по соглsданію и4хъ шестьдесsтъ тhсzщъ и3 пsть сHтъ.

к7д Сhнове гaдwвы по с0нмwмъ и4хъ: сафHну с0нмъ сафHнинъ, ґггjну с0нмъ ґггjновъ, сунjну с0нмъ сунjновъ,

к7є ґзeну с0нмъ ґзeнинъ, ѓдду с0нмъ ѓддинъ,

к7ѕ ґроaду с0нмъ ґроaдинъ, ґріи1лу с0нмъ ґріи1ль.

к7з Сjи с0нми сынHвъ гaдовыхъ по соглsданію и4хъ четhредесzть и3 четhри тhсzщы и3 пsть сHтъ.

к7и Сhнове ґси1рwвы по с0нмwмъ и4хъ: їамjну с0нмъ їамjновъ, їесyю с0нмъ їесyинь,

к7f варіaю с0нмъ варіaинь, ховeру с0нмъ ховeринъ, мелхіи1лу с0нмъ мелхіи1линъ,

l (30) И$мz же дщeри ґси1ровэ сaра.

Сjи с0нми ґси1рwвы по соглsданію и4хъ четhредесzть три2 тhсzщи и3 четhреста.

Сhнове їw6сифли по с0нмwмъ и4хъ: манассjа и3 є3фрeмъ.

Сhнове манасс‡ины: махjру с0нмъ махjринъ: и3 махjръ роди2 галаaда, галаaду с0нмъ галаaдинъ.

И# сjи сhнове гала†дины: ґхіeзеру с0нмъ ґхіeзеровъ, хелeку с0нмъ хелeковъ,

є3сріи1лу с0нмъ є3сріи1ловъ, сmхeму с0нмъ сmхeмль,

сmмаeру с0нмъ сmмаeринъ, и3 nфeру с0нмъ nфeровъ.

И# салпаaду сhну nфeрову не бhша є3мY сhнове, но т0кмw дщє1ри. И# сі‰ и3менA дщeремъ салпаaдwвымъ: маалA и3 нуA, и3 є3глA и3 мелхA и3 fерсA.

Сjи с0нми манасс‡ины по соглsданію и4хъ пzтьдесsтъ и3 двЁ тhсzщы и3 сeдмь сHтъ.

lf И# сjи сhнове є3фрє1мли: суfaлу с0нмъ суfaлинъ, танaху с0нмъ танaхинъ.

м7 (40) Сjи сhнове суfaлwвы: є3дeну с0нмъ є3дeнинъ.

м7а Сjи с0нми є3фрє1мли по соглsданію и4хъ три1десzть двЁ тhсzщы и3 пsть сHтъ. Сjи с0нми сынHвъ їHсифовыхъ по с0нмwмъ и4хъ.

м7в Сhнове веніам‡ни по с0нмwмъ и4хъ: вaлу с0нмъ вaлинъ, ґсmви1ру с0нмъ ґсmви1ровъ, їахірaну с0нмъ їахірaнинъ, сwфaну с0нмъ сwфaнинъ.

м7г И# бhша сhнове вaлу ґдeръ и3 ноемaнъ:

м7д ґдeру с0нмъ ґдeринъ, и3 ноемaну с0нмъ ноемaнинъ.

м7є Сjи сhнове веніам‡ни по с0нмwмъ и4хъ по соглsданію и4хъ четhредесzть и3 пsть тhсzщъ и3 шeсть сHтъ.

м7ѕ И# сhнове дaнwвы по с0нмwмъ и4хъ: самeю с0нмъ самeинъ: сjи с0нми дaнwвы но с0нмwмъ и4хъ.

м7з Вси2 с0нми самeини по соглsданію и4хъ шестьдесsтъ четhри тhсzщы и3 четhреста.

м7и Сhнове нефfал‡мли по с0нмwмъ и4хъ: ґсіи1лу с0нмъ ґсіи1левъ, гwЂну с0нмъ гwЂнинъ,

м7f їесрjю с0нмъ їесрjевъ, селли1му с0нмъ селли1мовъ.

н7 (50) Сjи с0нми нефfал‡мли по соглsданію и4хъ четhредесzть пsть тhсzщъ и3 четhреста.

н7а СіE соглsданіе сынHвъ ї}левыхъ шeсть сHтъ є3ди1на тhсzща и3 сeдмь сHтъ три1десzть.

н7в И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

н7г си6мъ раздэли1тсz землS въ наслёдіе по числY и3мeнъ:

н7д мн0жайшымъ да ўмн0жиши наслёдіе, и3 малёйшымъ да ўмaлиши наслёдіе и4хъ: коемyждо, ћкоже сyть соглsдани, да дaстсz наслёдіе и4хъ:

н7є по жрeбіємъ да раздэли1тсz землS и3менaмъ, по племенє1мъ nтeчествъ свои1хъ да наслёдzтъ:

н7ѕ t жрeбіz да раздэли1ши наслёдіе и4хъ междY мн0гими и3 мaлыми.

н7з И# сhнове леvjини но с0нмwмъ и4хъ: гирсHну с0нмъ гирсHновъ, каafу с0нмъ каafовъ, мерaрэ с0нмъ мерaринъ.

н7и Сjи с0нми сынHвъ леvjиныхъ: с0нмъ ловeнинъ, с0нмъ хеврHнинъ, и3 с0нмъ мусjнъ, и3 с0нмъ корeовъ. И# каafъ роди2 ґмрaма.

н7f И$мz же женЁ ґмрaмли їwхавefъ, дщи2 леvjина, ћже роди2 си1хъ леvjи во є3гЂптэ, и3 роди2 ґмрaму ґарHна и3 мwmсeа и3 маріaмъ сестрY и4хъ.

(60) И# роди1шасz ґарHну надaвъ и3 ґвіyдъ, и3 є3леазaръ и3 їfaмаръ.

…а И# ќмре надaвъ и3 ґвіyдъ, є3гдA принес0ста џгнь чуждjй пред8 гDемъ въ пустhни сінaйстэй.

…в И# бhша t соглsданіz и4хъ двaдесzть три2 тhсzщы, всsкъ мyжескъ п0лъ t є3ди1нагw мцcа и3 вhшше: не бhша бо соглsдани посредЁ сынHвъ ї}левыхъ, ћкw не дадeсz и5мъ жрeбій посредЁ сынHвъ ї}левыхъ.

…г И# сіE соглsданіе мwmсeа и3 є3леазaра жерцA, и5же соглsдаша сынHвъ ї}левыхъ во ґравHfэ мwaвли, ў їoрдaна при їеріхHнэ.

…д И# въ си1хъ не бsше человёкъ t соглsданыхъ мwmсeомъ и3 ґарHномъ, и5хже соглsдаша сынHвъ ї}левыхъ въ пустhни сінaйстэй.

…є Понeже речE гDь и5мъ: смeртію и4змрутъ въ пустhни. И# не њстaсz t ни1хъ ни є3ди1нъ, кромЁ халeва сhна їефоннjина и3 їисyса сhна наvи1на.

ГлавA к7з. (27)

И# пришeдшz дщє1ри салпаaда сhна nфeрова, сhна галаaдова, сhна махjрова, с0нма манассjина, сынHвъ їHсифовыхъ, и3 сі‰ и3менA и4хъ: маалA и3 нуA, и3 є3глA и3 мeлха и3 fерсA,

в7 и3 стaвшz пред8 мwmсeомъ и3 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ, и3 пред8 кн‰зи и3 пред8 всёмъ с0нмомъ ў двeрій ски1ніи свидёніz, глаг0лаша:

G nтeцъ нaшъ ќмре въ пустhни, и3 сeй не бЁ средЁ с0нма востaвшагw на гDа въ с0нмэ корeовэ, ћкw грэхA рaди своегw2 ќмре, и3 сhнове не бhша є3мY:

д7 да не поги1бнетъ и4мz nтцA нaшего t среды2 с0нма своегw2, ћкw нёсть сhна є3мY: дади1те нaмъ наслёдіе посредЁ брaтіи nтцA нaшегw.

є7 И# принесE мwmсeй сyдъ и4хъ пред8 гDа.

ѕ7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

з7 прaвw глаг0лаша дщє1ри салпаaдwвы: даsніе да дaси и5мъ њдержaніе наслёдіz посредЁ брaтій nтцA и4хъ, и3 да приложи1ши и5мъ жрeбій nтцA и4хъ:

} и3 сынHмъ ї}лєвымъ да речeши, глаг0лz: человёкъ ѓще ќмретъ, и3 не бyдетъ сhна є3мY, дади1те наслёдіе є3гw2 дщeри є3гw2:

f7 ѓще же дщeри не бyдетъ є3мY, дади1те наслёдіе є3гw2 брaту є3гw2:

(10) ѓще же не бyдутъ є3мY брaтіz, дади1те наслёдіе брaту nтцA є3гw2:

№i ѓще же не бyдутъ брaтіz nтцA є3гw2, дади1те наслёдіе ќжику бли1жнему є3гw2 t плeмене є3гw2 наслёдити ±же є3гw2: и3 да бyдетъ сіE сынHмъ ї}лєвымъ њправдaніе судA, ћкоже заповёда гDь мwmсeю.

в7i И# речE гDь къ мwmсeю: взhди на г0ру, ћже њб8 nнY странY їoрдaна, сіS горA навavъ, и3 ви1ждь зeмлю ханаaню, ю4же ѓзъ даю2 сынHмъ ї}лєвымъ во њдержaніе:

Gi и3 ќзриши ю5, и3 приложи1шисz къ лю1демъ свои6мъ и3 ты2, ћкоже приложи1сz ґарHнъ брaтъ тв0й на горЁ w4ръ:

д7i понeже преступи1сте сл0во моE въ пустhни сjнъ, внегдA супроти1витисz с0нму њсвzти1ти мS, не њсвzти1сте менE ў воды2 пред8 ни1ми: сіS є4сть водA пререкaніz въ кaдисэ въ пустhни сjнъ.

є7i И# речE мwmсeй ко гDу:

ѕ7i да и3зберeтъ гDь бGъ духHвъ и3 всsкіz пл0ти человёка над8 с0нмомъ си1мъ,

з7i и4же и3зhдетъ пред8 лицeмъ и4хъ, и4же вни1детъ пред8 лицeмъ и4хъ, и3 и4же и3зведeтъ и5хъ и3 и4же введeтъ и5хъ, и3 да не бyдетъ с0нмъ гDень, ћкw џвцы не и3мyщz пaстырz.

}i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: поими2 къ себЁ їисyса сhна наvи1на, человёка, и4же и4мать д¦а въ себЁ: и3 да возложи1ши рyцэ твои2 на него2:

f7i и3 постaвиши є3го2 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ, и3 заповёждь є3мY пред8 всёмъ с0нмомъ, и3 заповёждь њ нeмъ пред8 ни1ми:

к7 (20) и3 дaси на него2 t слaвы твоеS, ћкw да послyшаютъ є3го2 вси2 сhнове ї}лєвы:

к7а и3 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ да стaнетъ, и3 да вопр0сzтъ t негw2 судA kвлeнныхъ пред8 гDемъ: по словеси2 є3гw2 да и3сх0дzтъ, и3 по словеси2 є3гw2 да вх0дzтъ сaмъ и3 сhнове ї}лєвы вкyпэ, и3 вeсь с0нмъ.

к7в И# сотвори2 мwmсeй, ћкоже повелЁ є3мY гDь бGъ: и3 взeмъ їисyса постaви є3го2 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ и3 пред8 всёмъ с0нмомъ:

к7г и3 возложи2 рyцэ свои2 на него2, и3 ўстр0и є3го2, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

ГлавA к7и. (28)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 заповёждь сынHмъ ї}лєвымъ, и3 речeши къ ни6мъ, глаг0лz: дaры мо‰, да‰ніz мо‰, прин0сы мо‰, въ воню2 благов0ніz соблюди1те приноси1ти мнЁ на прaздники мо‰.

G И# да речeши къ ни6мъ: сі‰ приношє1ніz, ±же принесeте гDу, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ непор0чныхъ двA на дeнь во всесожжeніе вhну:

д7 ѓгнца є3ди1наго сотвори1те рaнw, и3 ѓгнца вторaго сотвори1те въ вeчеръ:

є7 и3 да сотвори1ши десsтую чaсть є4фі (мёры) муки2 пшени1чны на жeртву, вмёшану въ є3лeи четвeртую чaсть (мёры) јна:

ѕ7 всесожжeніе непрестaнное, ћкоже бhсть въ горЁ сінaйстэй, въ воню2 благов0ніz гDу.

з7 И# возліsніе є3гw2 четвeртую чaсть (мёры) јна ѓгнцу є3ди1ному: во с™ёмъ да возліeши возліsніе сікeру гDу:

} и3 ѓгнца вторaго сотвори1ши къ вeчеру: по жeртвэ є3гw2 и3 по возліsнію є3гw2 да сотвори1ши, въ воню2 благов0ніz гDу.

f7 И# въ дeнь суббHтъ приведeте двA ѓгнца є3динwлётна непорHчна и3 двЁ десzти6ны муки2 пшени1чны вмёшаны въ є3лeи на жeртву и3 возліsніе,

(10) всесожжє1ніz суббHты въ суббHтахъ, на всесожжeніе всегдaшнее и3 возліsніе є3гw2.

№i И# въ новомcчіихъ да принесeте во всесожжeніе гDу телц† двA t говsдъ и3 nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:

в7i три2 десzти6ны муки2 пшени1чны вмёшаны въ є3лeи телцY є3ди1ному, и3 двЁ десzти6ны муки2 пшени1чны вмёшаны въ є3лeи nвнY є3ди1ному,

Gi по десzти1нэ муки2 пшени1чны вмёшаны въ є3лeи ѓгнцу є3ди1ному: жeртву въ воню2 благов0ніz прин0съ гDу.

д7i Возліsніе и4хъ t вінA п0лъ (мёры) јна да бyдетъ телцY є3ди1ному: и3 трeтіz чaсть (мёры) јна да бyдетъ nвнY є3ди1ному: и3 четвeртаz чaсть (мёры) јна да бyдетъ ѓгнцу є3ди1ному: сіE всесожжeніе t мцcа до мцcа въ мцcы лёта.

є7i И# козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди гDу на всесожжeніе при1сное сотвори1те и3 возліsніе є3гw2.

ѕ7i И# въ мцcэ пeрвэмъ въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа пaсха гDу:

з7i и3 въ пzтыйнaдесzть дeнь мцcа сегw2 прaздникъ: сeдмь днjй њпрэсн0ки да ћсте.

}i И# дeнь пeрвый нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE.

f7i И# принесeте всесожжє1ніz прин0съ гDу, тєлцA t волHвъ двA, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь: непор0чни бyдутъ вaмъ.

к7 (20) И# жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному да сотвори1те:

к7а по десzти1нэ сотвори1ши ѓгнцу є3ди1ному, седми2 ѓгнцємъ:

к7в и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди, во є4же ўмоли1ти њ вaсъ.

к7г КромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw ќтреннzгw, є4же є4сть всесожжeніе всегдaшнее, сотвори1те сі‰.

к7д По семY сотвори1те на (всsкъ) дeнь, въ сeдмь днjй, дaръ, прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу: на всесожжeніе всегдaшнее сотвори1ши возліsніе є3гw2.

к7є И# дeнь седмhй нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбнагw да не сотворитE въ џнь.

к7ѕ И# дeнь н0выхъ (плодHвъ), є3гдA принесeте гDеви жeртву н0ву седми1цъ, нар0читъ с™ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE.

к7з И# да принесeте всесожжє1ніz въ воню2 благов0ніz гDу, тєлцA t волHвъ двA, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ.

к7и Жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному:

к7f по десzти1нэ ѓгнцу є3ди1ному, седми2 ѓгнцємъ:

l (30) и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди, во є4же ўмоли1ти њ вaсъ.

КромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, и3 жeртву и4хъ сотвори1те мнЁ, непор0чни да бyдутъ вaмъ, и3 возлі‰ніz и4хъ.

ГлавA к7f. (29)

И# въ мцcъ седмhй, пeрвый (дeнь) мцcа нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE: дeнь знaменіz бyдетъ вaмъ.

в7 И# сотвори1те всесожжє1ніz въ воню2 благов0ніz гDу, телцA t волHвъ є3ди1наго, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:

G жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному:

д7 по десzти1нэ ѓгнцу є3ди1ному, седми2 ѓгнцємъ:

є7 и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди, во є4же ўмоли1ти њ вaсъ:

ѕ7 кромЁ всесожжeній новомcчіz и3 жє1ртвы и4хъ, и3 возлі‰ніz и4хъ, и3 всесожжeніе всегдaшнее: и3 жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ, по ўстaву и4хъ, въ воню2 благов0ніz гDу.

з7 И# десsтый дeнь мцcа сегw2 нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: и3 њѕл0бите дyшы вaшz, и3 всsкагw дёла служeбна да не сотворитE,

} и3 принесeте всесожжeніе въ воню2 благов0ніz гDу, прин0сы гDу: телцA є3ди1наго t говsдъ, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь: непорHчны да бyдутъ вaмъ:

f7 жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному:

(10) по десzти1нэ ѓгнцу є3ди1ному, на сeдмь ѓгнцєвъ:

№i и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди, во є4же ўмоли1ти њ вaсъ: кромЁ є4же грэхA рaди њчищeніz, и3 всесожжeніе всегдaшнее: жeртва є3гw2 и3 возліsніе є3гw2, по ўстaву є3гw2 въ воню2 благов0ніz прин0съ гDу.

в7i И# пzтыйнaдесzть дeнь седмaгw мцcа сегw2 нар0читъ с™ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE, и3 прaзднуйте т0й прaздникъ гDеви сeдмь днjй,

Gi и3 принеси1те всесожжє1ніz прин0съ въ воню2 благов0ніz гDу: въ пeрвый дeнь телцє1въ t говsдъ тринaдесzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть: непорHчны да бyдутъ вaмъ:

д7i жє1ртвы и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ є3лeи: три2 десzти6ны телцY є3ди1ному, тремнaдесzти телцє1мъ, и3 двЁ десzти6ны nвнY є3ди1ному, на двA nвн†:

є7i по десzти1нэ ѓгнцу є3ди1ному, на четыренaдесzть ѓгнцєвъ:

ѕ7i и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.

з7i И# въ дeнь вторhй телцє1въ дванaдесzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:

}i жeртва и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:

f7i и3 козлA є3ди1наго t к0зъ грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.

к7 (20) Въ дeнь трeтій телцє1въ є3диннaдесzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:

к7а жeртва и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:

к7в и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.

к7г Въ дeнь четвeртый телцє1въ дeсzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:

к7д жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:

к7є и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.

к7ѕ Въ дeнь пsтый телцє1въ дeвzть, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:

к7з жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ но числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:

к7и и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.

к7f Въ дeнь шестhй телцє1въ џсмь, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:

l (30) жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:

и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.

Въ дeнь седмhй телцє1въ сeдмь, nвн† двA, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:

жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцє1мъ и3 nвнHмъ и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:

и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.

И# въ дeнь nсмhй и3сх0дъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE въ џнь,

и3 да принесeте всесожжє1ніz въ воню2 благов0ніz гDу, телцA є3ди1наго, nвнA є3ди1наго, ѓгнцєвъ є3динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:

жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ телцY и3 nвнY и3 ѓгнцємъ по числY и4хъ, по ўстaву и4хъ:

и3 козлA t к0зъ є3ди1наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeніz всегдaшнzгw, жє1ртвы и4хъ и3 возлі‰ніz и4хъ.

lf Сі‰ сотвори1те гDу въ прaздники вaшz, кромЁ њбётwвъ вaшихъ, и3 вHльнаz в†ша, и3 всесожжє1ніz в†ша, и3 жє1ртвы вaшz, и3 возлі‰ніz в†ша, и3 спаси1тєлнаz в†ша.

ГлавA l. (30)

И# глаг0ла мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ по всBмъ, є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю:

в7 и3 глаг0ла мwmсeй кнzзє1мъ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ, глаг0лz: сіE сл0во, є4же повелЁ гDь.

G Человёкъ человёкъ, и4же ѓще њбэщaетъ њбётъ гDу, и3ли2 закленeтсz клsтвою, и3ли2 њпредэли1тъ предёломъ њ души2 своeй, не њсквернaвитъ словесE своегw2: вс‰, є3ли6ка и3зhдутъ и3з8 ќстъ є3гw2, да сотвори1тъ.

д7 Ѓще же њбэщaетъ женA њбётъ гDу, и3ли2 њпредэли1тъ њпредэлeніе въ домY nтцA своегw2 въ ю4ности своeй,

є7 и3 ўслhшитъ nтeцъ є3S њбёты є3S и3 њпредэлє1ніz є3S, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, и3 премолчи1тъ nтeцъ є3S, и3 да состоsтсz вс‰ њбёты є3S, и3 вс‰ њпредэлє1ніz, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, да пребyдутъ є4й.

ѕ7 Ѓще же возбранeніемъ возбрани1тъ nтeцъ є3S, въ џньже дeнь ўслhшитъ вс‰ њбёты є3S и3 њпредэлє1ніz, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, не состоsтсz: и3 гDь њчи1ститъ ю5, ћкw возбрани2 nтeцъ є3S.

з7 Ѓще же посsгла за мyжа, и3 њбёты є3S на нeй, по њпредэлeніи ќстъ є3S, є3ли6ка њпредэли2 на дyшу свою2,

} и3 ўслhшитъ мyжъ є3S, и3 премолчи1тъ є4й, въ џньже дeнь ўслhшитъ, и3 тaкw состоsтсz вс‰ њбёты є3S, и3 њпредэлє1ніz є3S, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, да состоsтсz.

f7 Ѓще же возбранeніемъ возбрани1тъ мyжъ є3S, въ џньже дeнь ўслhшитъ вс‰ њбёты є3S и3 њпредэлє1ніz є3S, ±же њпредэли2 на дyшу свою2, да не пребyдутъ, ћкw мyжъ возбрани2 є4й: и3 гDь њчи1ститъ ю5.

(10) И# њбётъ вдови1цы и3 пущени1цы, є3ли6ка ѓще њбэщaютъ на дyшу свою2, да пребyдутъ и5мъ.

№i Ѓще же въ домY мyжа є3S њбётъ є3S и3ли2 њпредэлeніе, є4же на дyшу є3S съ клsтвою,

в7i и3 ўслhшитъ мyжъ є3S, и3 премолчи1тъ є4й, и3 не возбрани1тъ є4й, и3 состоsтсz вс‰ њбёты є3S, и3 вс‰ њпредэлє1ніz є3S, ±же њпредэли2 на дyшу свою2 да состоsтсz на ню2.

Gi Ѓще же tлучaz tлучи1тъ мyжъ є3S, въ џньже дeнь ўслhшитъ, вс‰ є3ли6ка и3зыд0ша и3з8 ќстъ є3S по њбётwмъ є3S и3 по њпредэлeніємъ є3S ±же на дyшу є3S, не пребyдутъ є4й: мyжъ бо є3S tлучи1лъ є4сть, и3 гDь њчи1ститъ ю5.

д7i Всsкъ њбётъ и3 всsка клsтва соyза во є4же њѕл0бити дyшу, мyжъ є3S постaвитъ є4й, и3 мyжъ є3S tи1метъ.

є7i Ѓще же молчA премолчи1тъ є4й дeнь t днE, и3 постaвитъ є4й вс‰ њбёты є3S, и3 њпредэлє1ніz ±же на нeй, постaвитъ є4й, ћкw ўмолчA є4й въ дeнь, въ џньже ўслhша.

ѕ7i Ѓще же tлучaz tлучи1тъ мyжъ є3S по дни2, въ џньже ўслhша, и3 пріи1метъ грёхъ св0й.

з7i Сі‰ њправд†ніz, є3ли6ка заповёда гDь мwmсeю, междY мyжемъ и3 междY жен0ю є3гw2, и3 междY nтцeмъ и3 дщeрію въ ю4ности є3S, въ домY џтчи.

ГлавA lа. (31)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 tмсти2 мeсть сынHвъ ї}левыхъ t мадіанjтwвъ, и3 послэди2 приложи1шисz къ лю1демъ свои6мъ.

G И# речE мwmсeй къ лю1демъ, глаг0лz: воwружи1те t вaсъ мyжы и3 њполчи1тесz пред8 гDемъ на мадіaма, tдaти tмщeніе t гDа мадіaму:

д7 тhсzщу t плeмене и3 тhсzщу t плeмене, t всёхъ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ, посли1те њполчи1тисz.

є7 И# сочт0ша t тhсzщъ ї}левыхъ, по тhсzщи t плeмене, дванaдесzть тhсzщъ воwружeныхъ на брaнь.

ѕ7 И# послA | мwmсeй тhсzщу t плeмене и3 тhсzщу t плeмене съ си1лою и4хъ, и3 фінеeса сhна є3леазaрова сhна ґарHна жерцA: и3 сосyды с™ы6z, и3 трубы6 знaмєнныz въ рукaхъ и4хъ.

з7 И# њполчи1шасz на мадіaма, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю, и3 и3зби1ша вeсь мyжескъ п0лъ:

} и3 царeй мадіaмскихъ ўби1ша вкyпэ съ ћзвеными и4хъ, и3 є3vjна и3 рок0ма, и3 сyра и3 ќра и3 ров0ка, пsть царeй мадіaмлихъ: и3 валаaма сhна веHрова ўби1ша мечeмъ съ ћзвеными и4хъ:

f7 и3 плэни1ша жeнъ мадіaмлихъ и3 и3мBніz и4хъ, и3 скоты2 и4хъ и3 вс‰ притzж†ніz и4хъ, и3 си1лу и4хъ плэни1ша:

(10) и3 вс‰ грaды и4хъ, ±же во њбитaніихъ и4хъ, и3 вє1си и4хъ пожг0ша nгнeмъ,

№i и3 взsша вeсь плёнъ и4хъ и3 вс‰ кwрhсти и4хъ, t человёка до скотA:

в7i и3 привед0ша къ мwmсeю и3 ко є3леазaру жерцY и3 ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ плёнъ и3 кwрhсти и3 и3мёніе въ п0лкъ, во ґравHfъ мwaвль, и4же є4сть ў їoрдaна при їеріхHнэ.

Gi И# и3зhде мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ и3 вси2 кн‰зи с0нма въ срётеніе и5мъ внЁ полкA.

д7i И# разгнёвасz мwmсeй на надзирaтелей си1лы, тысzщеначaлникwвъ и3 стоначaлникwвъ и3дyщихъ t њполчeніz брaни.

є7i И# речE и5мъ мwmсeй: вскyю жи1въ њстaвисте вeсь жeнскъ п0лъ;

ѕ7i ты6z бо бhша сынHмъ ї}лєвымъ, по словеси2 валаaмлю, є4же tступи1ти и3 презрёти сл0во гDне фогHра рaди, и3 бhсть ћзва въ с0нмэ гDни:

з7i и3 нн7э и3збjйте всsкъ мyжескъ п0лъ во всsкомъ в0зрастэ, и3 всsку женY, ћже познA л0же мyжеско, и3збjйте:

}i и3 всsкъ в0зрастъ жeнскъ, ±же не познaша л0жа мyжеска, живhхъ њстaвите |:

f7i и3 вы2 стaните внЁ полкA сeдмь днjй: всsкъ ўби1вый дyшу и3 прикоснyвыйсz ўбіeному да њчи1ститсz въ трeтій дeнь и3 въ дeнь седмhй, вы2 и3 плёнъ вaшъ:

к7 (20) и3 всsку nдeжду, и3 всsкъ сосyдъ к0жанъ, и3 всsко содёланое t козли1чины, и3 всsкъ сосyдъ древsнъ њчи1стите.

к7а И# речE є3леазaръ жрeцъ къ мужє1мъ си1лы приходsщымъ t њполчeніz рaтнагw: сіE њправдaніе зак0на, є4же заповёда гDь мwmсeю:

к7в кромЁ сребрA и3 злaта, и3 мёди и3 желёза, и3 кассітeра и3 џлова,

к7г всsка вeщь, ћже пр0йдетъ сквозЁ џгнь, и3 (nгнeмъ) њчи1ститсz, но и3 вод0ю њчищeніz њчи1ститсz: и3 вс‰, є3ли6ка ѓще не пр0йдутъ сквозЁ џгнь, да пр0йдутъ сквозЁ в0ду:

к7д и3 и3спери1те ри6зы вaшz въ дeнь седмhй, и3 њчи1ститесz: и3 по си1хъ вни1дете въ п0лкъ.

к7є И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

к7ѕ возми1те сочислeніе корhстей плёна t человёка до скотA, ты2 и3 є3леазaръ жрeцъ и3 кн‰зи nтeчествъ с0нма,

к7з и3 раздэли1те кwрhсти междY вHины ходи1вшими на брaнь и3 междY всёмъ с0нмомъ,

к7и и3 tлучи1те дaнь гDу t людjй воeнныхъ ходи1вшихъ на брaнь, є3ди1ну дyшу t пzти2 сHтъ, t человBкъ и3 t скотHвъ, и3 t волHвъ и3 t nвeцъ и3 t nслsтъ,

к7f и3 t полови1ны и4хъ да в0змете, и3 дaси є3леазaру жерцY начaтки гDни:

l (30) и3 t полови1ны сынHвъ ї}левыхъ да в0змеши є3ди1но t пzти1десzти человBкъ, и3 t волHвъ и3 t nвeцъ, и3 t nслsтъ и3 t всёхъ скотHвъ, и3 дaси | леvjтwмъ, и5же стрегyтъ стражбы6 въ ски1ніи гDни.

И# сотвори2 мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

И# бhсть мн0жество плёна, є3г0же плэни1ша м{жи в0инстіи, t nвeцъ шeсть сHтъ сeдмьдесzтъ пsть тhсzщъ,

и3 волHвъ сeдмьдесzтъ двЁ тhсzщы,

и3 nслHвъ шестьдесsтъ є3ди1на тhсzща,

и3 дyшъ человёческихъ t жeнска п0лу, ±же не познaша л0жа мyжеска, всёхъ дyшъ три1десzть двЁ тhсzщы:

и3 бhсть полови1на чaсть ходи1вшихъ на брaнь, t числA nвeцъ три1ста три1десzть сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ:

и3 бhсть дaнь гDу t nвeцъ шeсть сHтъ сeдмьдесzтъ пsть:

и3 волHвъ три1десzть шeсть тhсzщъ, и3 дaнь гDу сeдмьдесzтъ и3 двA:

lf и3 nслHвъ три1десzть тhсzщъ пsть сHтъ, и3 дaнь гDу шестьдесsтъ є3ди1нъ:

м7 (40) и3 дyшъ человёческихъ шестьнaдесzть тhсzщъ, и3 дaнь t си1хъ гDу три1десzть двЁ души6.

м7а И# дадE мwmсeй дaнь гDу, ўчaстіе б9іе є3леазaру жерцY, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

м7в T полови1ны сынHвъ ї}левыхъ, и5хже раздэли2 мwmсeй t мужeй воeнныхъ:

м7г и3 бhсть полови1на t с0нма, t nвeцъ три1ста и3 три1десzть сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ:

м7д и3 волHвъ три1десzть шeсть тhсzщъ:

м7є nслHвъ три1десzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ:

м7ѕ и3 человёчихъ дyшъ шестьнaдесzть тhсzщъ:

м7з и3 взS мwmсeй t полови1ны сынHвъ ї}левыхъ, є3ди1но t пzти1десzти, t человBкъ и3 t скотHвъ, и3 дадE | леvjтwмъ стрегyщымъ стражбы6 ски1ніи гDни, ћкоже повелЁ гDь мwmсeю.

м7и И# пріид0ша къ мwmсeю вси2 постaвленніи над8 тhсzщами си1лы, тысzщеначaлники и3 стоначaлники,

м7f и3 рек0ша къ мwmсeю: џтроцы твои2 взsша сочтeніе t мужeй вои1нскихъ, и5же сyть ў нaсъ, и3 никт0же поги1бе t ни1хъ:

н7 (50) и3 принес0хомъ дaръ гDу, мyжъ є4же њбрёте, сосyдъ злaтъ и3 њбрyчіе, и3 гри1вну и3 пeрстень, и3 ўсер‰зи и3 чeпь златyю, ўмоли1ти њ нaсъ пред8 гDемъ.

н7а И# взS мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ злaто t ни1хъ, всsкъ сосyдъ содёланъ.

н7в И# бhсть всегw2 злaта ўчaстіе, є4же tлучи1сz гDу, шестьнaдесzть тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ и3 пzтьдесsтъ с‡кль t тысzщеначaлникwвъ и3 t стоначaлникwвъ.

н7г И# м{жи в0инстіи плэни1ша кjйждо себЁ.

н7д И# взsша мwmсeй и3 є3леазaръ жрeцъ злaто t тысzщеначaлникwвъ и3 t стоначaлникwвъ и3 внес0ша є5 въ ски1нію свидёніz, въ пaмzть сынHвъ ї}левыхъ пред8 гDемъ.

ГлавA lв. (32)

И# скотA мн0жество бsше сынHмъ руви6млимъ и3 сынHмъ гaдwвымъ, мн0го ѕэлw2. И# ви1дэша странY їази1рову и3 странY галаaдову, и3 бsше мёсто, мёсто ск0тно.

в7 И# пришeдше сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы рек0ша къ мwmсeю и3 ко є3леазaру жерцY и3 ко кнzзє1мъ с0нма, глаг0люще:

G ґтарHfъ и3 девHнъ, и3 їази1ръ и3 намрA, и3 є3севHнъ и3 є3леaли, и3 севамA и3 навavъ и3 веaнъ,

д7 землS, ю4же предадE гDь пред8 сы6ны ї}левыми, землS скотопитaтелна є4сть, рабHмъ же твои6мъ ск0тъ є4сть.

є7 И# рёша: ѓще њбрэт0хомъ благодaть пред8 тоб0ю, да дaстсz нaмъ землS сіS рабHмъ твои6мъ во њдержaніе, и3 не преводи2 нaсъ чрез8 їoрдaнъ.

ѕ7 И# речE мwmсeй сынHмъ гaдwвымъ и3 сынHмъ руви6млимъ: брaтіz вaшz п0йдутъ на брaнь, и3 вh ли сsдете тY;

з7 и3 вскyю развращaете сeрдце сынHвъ ї}левыхъ, не прейти2 на зeмлю, ю4же даeтъ гDь и5мъ;

} не тaкw ли сотвори1ша nтцы2 вaши, є3гдA послaхъ | t кaдисъ-варни2 соглsдати зeмлю;

f7 и3 взыд0ша до дeбри грезн0вныz, и3 соглsдаша зeмлю, и3 tврати1ша сeрдце сынHвъ ї}левыхъ, ћкw да не вни1дутъ въ зeмлю, ю4же дадE и5мъ гDь;

(10) И# разгнёвасz ћростію гDь въ дeнь w4нъ и3 клsтсz, гlz:

№i ѓще ќзрzтъ человёцы сjи и3зшeдшіи и3з8 є3гЂпта, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, вёдущіи добро2 и3 ѕло2, зeмлю, є4юже клsхсz ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву: не послёдоваша бо в8слёдъ менє2,

в7i т0чію халeвъ сhнъ їефоннjинъ tлучeнный и3 їисyсъ сhнъ наvи1нъ, ћкw послёдоваша в8слёдъ гDа.

Gi И# разгнёвасz ћростію гDь на ї}лz, и3 томи2 | въ пустhни четhредесzть лётъ, д0ндеже потреби1сz вeсь р0дъ творsщій ѕл†z пред8 гDемъ.

д7i СE, востaсте вмёстw nтє1цъ вaшихъ, сокрушeніе человBкъ грёшникwвъ, приложи1ти є3щE къ ћрости гнёва гDнz на ї}лz:

є7i ћкw tвратитeсz t негw2, приложи1ти є3щE њстaвити є3го2 въ пустhни, и3 возбеззак0ннуете на вeсь с0нмъ сeй.

ѕ7i И# пріид0ша къ немY и3 глаг0лаша: њгр†ды nвцaмъ да согради1мъ здЁ скотHмъ свои6мъ, и3 грaды и3мёніємъ нaшымъ:

з7i и3 мы2 воwружeни п0йдемъ на стражбY пeрвіи сынHмъ ї}лєвымъ, д0ндеже введeмъ | въ мёсто и4хъ: и3 да вселsтсz и3мBніz н†ша во градёхъ ўтверждeныхъ рaди живyщихъ на земли2:

}i не возврати1мсz въ д0мы нaшz, д0ндеже раздэлsтсz сhнове ї}лтестіи, кjйждо въ наслёдіе своE:

f7i и3 ктомY не наслёдимъ въ ни1хъ њб8 nнY странY їoрдaна и3 дaлэе, ћкw пріsхомъ жрє1біz нaшz сію2 странY їoрдaна на вост0ки.

к7 (20) И# речE къ ни6мъ мwmсeй: ѓще сотворитE по словеси2 семY, ѓще воwружитeсz пред8 гDемъ на брaнь,

к7а и3 прeйдетъ всsкъ nрyжникъ вaшъ їoрдaнъ пред8 гDемъ на брaнь, д0ндеже потреби1тсz врaгъ є3гw2 t лицA є3гw2,

к7в и3 њбладaна бyдетъ землS пред8 гDемъ, и3 посeмъ возврати1тесz, и3 бyдете безви1нни пред8 гDемъ и3 t ї}лz: и3 бyдетъ землS сіS вaмъ во њдержaніе пред8 гDемъ:

к7г ѓще же не сотворитE тaкw, согрэшитE пред8 гDемъ, и3 ўвёсте грёхъ вaшъ, є3гдA вaсъ пости1гнутъ ѕл†z:

к7д и3 соградитE вы2 себЁ грaды и3мёнію вaшему и3 њгр†ды скотHмъ вaшымъ: и3 и3сходsщее и3з8 ќстъ вaшихъ сотворитE.

к7є И# рек0ша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы къ мwmсeю, глаг0люще: раби2 твои2 сотворsтъ, ћкоже гDь нaшъ повелёлъ є4сть:

к7ѕ и3мёніе нaше, и3 жєны2 нaши, и3 вeсь ск0тъ нaшъ да бyдутъ во градёхъ галаaдовыхъ:

к7з раби1 же твои2 прeйдутъ вси2 воwружeни и3 ўгот0вани пред8 гDемъ на брaнь, ћкоже гlетъ гDь.

к7и И# пристaви и5мъ мwmсeй є3леазaра жерцA и3 їисyса сhна наvи1на, и3 кн‰зи nтeчествъ племeнъ сынHвъ ї}левыхъ.

к7f И# речE къ ни6мъ мwmсeй: ѓще прeйдутъ сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы съ вaми чрез8 їoрдaнъ, всsкъ воwружeнъ на брaнь пред8 гDемъ, и3 њбладaете землeю пред8 соб0ю, и3 дади1те и5мъ зeмлю галаaдову во њдержaніе.

l (30) Ѓще ли не прeйдутъ воwружeни съ вaми на брaнь пред8 гDемъ, то2 предпосли1те и3мёніе и4хъ и3 жєны2 и4хъ и3 скоты2 и4хъ прeжде вaсъ на зeмлю ханаaню, и3 да наслёдzтъ кyпнw съ вaми въ земли2 ханаaни.

И# tвэщaша сhнове руви6мли и3 сhнове гaдwвы, глаг0люще: є3ли6ка гlетъ гDь рабHмъ свои6мъ, тaкw сотвори1мъ мы2:

прeйдемъ воwружeни пред8 гDемъ въ зeмлю ханаaню, и3 дади1те нaмъ во њдержaніе странY сію2 їoрдaна.

И# дадE и5мъ мwmсeй сынHмъ гaдwвымъ и3 сынHмъ руви6млимъ и3 полуплeмени манассjину сынHвъ їHсифовыхъ цaрство сиHна царS ґморрeйска и3 цaрство w4га царS васaнска, зeмлю и3 грaды съ предBлы є3S, грaды њкрє1стныz земли2.

И# согради1ша сhнове гaдwвы девHнъ и3 ґтарHfъ и3 ґрои1ръ,

и3 сwфaнъ и3 їази1ръ, и3 вознес0ша и5хъ,

и3 намрaмъ и3 веfарaнъ грaды твє1рды, и3 њгр†ды nвцaмъ.

И# сhнове руви6мли согради1ша є3севHнъ и3 є3леaли и3 каріаfаjмъ,

и3 навHнъ и3 веельмеHнъ њграждє1ны, и3 севамA: и3 прозвaша по и3менHмъ свои6мъ и3менA градHмъ, ±же согради1ша.

lf И# и4де ќръ сhнъ махjровъ, внyкъ манассjевъ, въ галаaдъ, и3 взS є3го2, и3 погуби2 ґморрeа живyщаго въ нeмъ:

м7 (40) и3 дадE мwmсeй галаaдъ махjру сhну манассjину, и3 всели1сz тY.

м7а И# їаjръ сhнъ манассjевъ и4де и3 взS сeла и4хъ, и3 прозвaша | сeла їаjрwва.

м7в И# навavъ и4де и3 взS каafа и3 сeла є3гw2, и3 и3меновA | навHfъ t и4мене своегw2.

ГлавA lг. (33)

И# сjи стaнове сынHвъ ї}левыхъ, є3гдA и3зыд0ша и3з8 земли2 є3гЂпетскіz съ си1лою своeю рук0ю мwmсeовою и3 ґарHнею.

в7 И# написA мwmсeй воздвижє1ніz и4хъ и3 стaны и4хъ, по словеси2 гDню. И# сjи стaнове шeствіz и4хъ:

G воздвиг0шасz t рамессы2 въ мцcъ пeрвый, въ пzтыйнaдесzть дeнь пeрвагw мцcа: наyтріе пaсхи и3зыд0ша сhнове ї}лтестіи рук0ю выс0кою пред8 всёми є3г›птzны:

д7 и3 є3гЂптzне погребaху ўмeршыz t ни1хъ вс‰, ±же и3зби2 гDь всsкаго пeрвенца въ земли2 є3гЂпетстэй: и3 въ бозёхъ и4хъ сотвори2 tмщeніе гDь.

є7 И# воздви1гшесz сhнове ї}лєвы t рамессы2, њполчи1шасz въ сокхHfэ:

ѕ7 и3 воздви1гшесz t сокхHfа, њполчи1шасz въ вуfaнэ, и4же є4сть чaсть нёкаz пустhни:

з7 и3 воздвиг0шасz t вуfaна, и3 њполчи1шасz во ќстіи їрHfа, и4же є4сть прsмw веельсепфHну, и3 њполчи1шасz прsмw магдHлу:

} и3 воздвиг0шасz прsмw їрHfу, и3 проид0ша среди2 м0рz въ пустhню: и3 и3д0ша путeмъ три2 дни6 въ пустhни тjи, и3 њполчи1шасz въ г0рькостехъ.

f7 И# воздвиг0шасz t г0рькостей и3 пріид0ша въ є3лjмъ: и3 въ є3лjмэ (бhша) дванaдесzть и3ст0чники в0дъ, и3 сeдмьдесzтъ стeблій фjнікwвъ, и3 њполчи1шасz ў воды2 тaмw.

(10) И# воздвиг0шасz t є3лjма и3 њполчи1шасz ў м0рz чермнaгw:

№i и3 воздвиг0шасz t м0рz чермнaгw и3 њполчи1шасz въ пустhни сjнъ:

в7i и3 воздвиг0шасz t пустhни сjнъ и3 њполчи1шасz въ рафaкэ:

Gi и3 воздвиг0шасz t рафaка и3 њполчи1шасz въ є3лyсэ:

д7i и3 воздвиг0шасz t є3лyса и3 њполчи1шасz въ рафідjнэ: и3 не бhсть тaмw воды2 лю1демъ пи1ти.

є7i И# воздвиг0шасz t рафідjна и3 њполчи1шасz въ пустhни сінA:

ѕ7i и3 воздвиг0шасz t пустhни сінA и3 њполчи1шасz во гробёхъ похотёніz:

з7i и3 воздвиг0шасz t гробHвъ похотёніz и3 њполчи1шасz во ґсирHfэ:

}i и3 воздвиг0шасz t ґсирHfа и3 њполчи1шасz въ раfaмэ:

f7i и3 воздвиг0шасz t раfaма и3 њполчи1шасz въ ремнHнъ-фарeсэ:

к7 (20) и3 воздвиг0шасz t ремнHнъ-фарeса и3 њполчи1шасz въ лемвHнэ:

к7а и3 воздвиг0шасz t лемвHна и3 њполчи1шасz въ рессaнэ:

к7в и3 воздвиг0шасz t рессaна и3 њполчи1шасz въ макеллafэ:

к7г и3 воздвиг0шасz t макеллafа и3 њполчи1шасz во ґрсафafэ:

к7д и3 воздвиг0шасz t ґрсафafа горы2 и3 њполчи1шасz въ харадafэ:

к7є и3 воздвиг0шасz t харадafа и3 њполчи1шасz въ макидHfэ:

к7ѕ и3 воздвиг0шасz t макидHfа и3 њполчи1шасz въ катаafэ:

к7з и3 воздвиг0шасz t катаafа и3 њполчи1шасz во fарafэ:

к7и и3 воздвиг0шасz t fарafа и3 њполчи1шасz въ маfeккэ:

к7f и3 воздвиг0шасz t маfeкка и3 њполчи1шасz во ґселмHнэ:

l (30) и3 воздвиг0шасz t ґселмHна и3 њполчи1шасz въ масурyfэ:

и3 воздвиг0шасz t масурyfа и3 њполчи1шасz въ ванаккaнэ:

и3 воздвиг0шасz t ванаккaна и3 њполчи1шасz въ горЁ гаддaдъ:

и3 воздвиг0шасz t горы2 гаддaдъ и3 њполчи1шасz во є3тевafэ:

и3 воздвиг0шасz t є3тевafа и3 њполчи1шасz во є3врHнэ:

и3 воздвиг0шасz t є3врHна и3 њполчи1шасz въ гесіHнъ-гaверэ:

и3 воздвиг0шасz t гесіHнъ-гaвера и3 њполчи1шасz въ пустhни сjнъ: и3 воздвиг0шасz t пустhни сjнъ и3 њполчи1шасz въ пустhни фарaни, ћже є4сть кaдисъ:

и3 воздвиг0шасz t кaдиса и3 њполчи1шасz въ горЁ w4ръ бли1з8 земли2 є3дHмли.

И# взhде ґарHнъ жрeцъ на г0ру w4ръ повелёніемъ гDнимъ, и3 ќмре тaмw въ четыредесsтое лёто и3зшeствіz сынHвъ ї}левыхъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, мцcа пsтагw въ пeрвый дeнь мцcа.

lf И# ґарHнъ бsше стA двaдесzти трeхъ лётъ, є3гдA ќмре въ горЁ w4ръ.

м7 (40) И# ўслhша хананeй цaрь ґрaдскій, и3 сeй живsше въ земли2 ханаaни, є3гдA вхождaху сhнове ї}лєвы.

м7а И# воздвиг0шасz t горы2 w4ръ и3 њполчи1шасz въ селмHнэ:

м7в и3 воздвиг0шасz t селмHна и3 њполчи1шасz въ фінHнэ:

м7г и3 воздвиг0шасz t фінHна и3 њполчи1шасz во њвHfэ:

м7д и3 воздвиг0шасz t њвHfа и3 њполчи1шасz въ гаJ, њб8 nнY странY предBлъ мwaвлихъ:

м7є и3 воздвиг0шасz t гаJ и3 њполчи1шасz въ девHнъ-гaдэ:

м7ѕ и3 воздвиг0шасz t девHнъ-гaда и3 њполчи1шасz въ гелмHнъ-девлаfаjмэ:

м7з и3 воздвиг0шасz t гелмHнъ-девлаfаjма и3 њполчи1шасz въ горaхъ ґварjмлихъ прsмw навavу:

м7и и3 воздвиг0шасz t г0ръ ґварjмлихъ и3 њполчи1шасz на зaпадэ мwaвли, ў їoрдaна при їеріхHнэ:

м7f и3 воздвиг0шасz t зaпада мwaвлz и3 њполчи1шасz ў їoрдaна, междY є3сімHfомъ, до велсаттjма на зaпады мwaва.

н7 (50) И# речE гDь къ мwmсeю въ зaпадэ мwaва ў їoрдaна при їеріхHнэ, гlz:

н7а глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: вы2 прех0дите їoрдaнъ въ зeмлю ханаaню,

н7в и3 погуби1те вс‰ живyщыz на земли2 t лицA вaшегw, и3 разруши1те стражбы6 и4хъ, и3 вс‰ јдwлы и3злі‰нныz и4хъ сокруши1те |, и3 вс‰ к†пища и4хъ разруши1те,

н7г и3 погуби1те вс‰ живyщыz на земли2, и3 всели1тесz въ ню2: вaмъ бо дaхъ зeмлю и4хъ по жрeбію:

н7д и3 наслёдите зeмлю и4хъ жрeбіемъ по племенaмъ вaшымъ: мнHгимъ ўмн0жите њдержaніе и4хъ, и3 м†лымъ ўмaлите њдержaніе и4хъ: въ нeже и3зhдетъ и4мz є3гw2, тaмw да бyдетъ жрeбій є3гw2: по племенaмъ nтeчествій вaшихъ наслёдите:

н7є ѓще же не погубитE живyщихъ на земли2 t лицA вaшегw, бyдутъ, и5хже њстaвите t ни1хъ, nстны2 во nчесёхъ вaшихъ и3 стрёлы въ рeбрахъ вaшихъ, и3 совраждyютъ вaмъ на земли2, на нeйже вы2 вселитeсz:

н7ѕ и3 бyдетъ ћкоже ўмhслихъ сотвори1ти w4нэмъ, то2 сотворю2 вaмъ.

ГлавA lд. (34)

И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

в7 заповёждь сынHмъ ї}лєвымъ, и3 речeши къ ни6мъ: вы2 вх0дите въ зeмлю ханаaню, сіS бyдетъ вaмъ въ наслёдіе, землS ханаaнz съ предBлы є3S:

G и3 бyдетъ вaмъ странA, ћже къ лjвэ t пустhни сjнъ дaже до є3дHма: и3 бyдутъ вaмъ предёлэ къ лjвэ, t крaz м0рz слaнагw t вост0кwвъ,

д7 и3 њб8и1дутъ вaсъ предёлы t лjвы до возшeствіz ґкравjнz, и3 пр0йдутъ є3ннaкъ, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 къ лjвэ кaдисъ-варни2, и3 и3зhдетъ на село2 ґрaдъ, и3 пр0йдетъ ґселмHна:

є7 и3 њб8и1дутъ предёлы t ґселмHна водотeчу є3гЂпетскую, и3 бyдетъ и3сх0дъ м0ре (вели1кое):

ѕ7 и3 предёлы морстjи бyдутъ вaмъ, м0ре вели1кое њпредэли1тъ, сіE бyдетъ вaмъ предёлы морстjи:

з7 и3 сіE бyдетъ вaмъ предёлъ къ сёверу: t м0рz вели1кагw и3змёрите сaми себЁ при горЁ г0ру:

} и3 t горы2 г0ру и3змёрите сaми себЁ, входsще во є3мafъ, и3 бyдутъ прех0дъ є3гw2 предёлы сададA:

f7 и3 и3зhдутъ предёлы зефрHна, и3 бyдетъ и3сх0дъ є3гw2 ґрсенаjнъ: сіE бyдетъ вaмъ предёлы t сёвера:

(10) и3 и3змёрите сaми себЁ предёлы востHчныz t ґрсенаjна до сепфамaра:

№i и3 сни1дутъ предёлы t сепфамaръ-вилA t востHкъ на и3ст0чники, и3 сни1дутъ предёлы вилы2, и3 пр0йдутъ на хребeтъ м0рz хенерefъ, t востHкъ:

в7i и3 сни1дутъ предёлы на їoрдaнъ, и3 бyдетъ прех0дъ є3гw2 м0ре слaное: сіS бyдетъ землS вaмъ, и3 предёлы є3S w4крестъ.

Gi И# заповёда мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ, глаг0лz: сіS землS, ю4же пріи1мете въ наслёдіе по жрeбію, ћкоже повелЁ гDь, дaти ю5 девzти2 племенHмъ и3 полуплeмени манассjину:

д7i ћкw взS плeмz сынHвъ руви1млихъ и3 плeмz сынHвъ гaдовыхъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, и3 п0лъ плeмене манассjина воспріsша жрє1біz сво‰:

є7i двA племенA и3 п0лъ плeмене пріsша жрє1біz сво‰ за їoрдaномъ при їеріхHнэ t полyднz на вост0ки.

ѕ7i И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

з7i сі‰ и3менA мужeй, и5же раздэлsтъ вaмъ зeмлю: є3леазaръ жрeцъ и3 їисyсъ наvи1нъ:

}i и3 по кнsзю є3ди1ному t плeмене в0змете раздэли1ти вaмъ зeмлю.

f7i И# сі‰ и3менA мужє1мъ: плeмене їyдина халeвъ сhнъ їефоннjинъ,

к7 (20) плeмене сmмеHнz саламіи1лъ сhнъ семіyдовъ,

к7а плeмене веніамjнz є3лдaдъ сhнъ хаслHнь,

к7в плeмене дaнова кнsзь воккHръ сhнъ їеклjнинъ,

к7г сынHвъ їHсифовыхъ плeмене сынHвъ манассjиныхъ кнsзь ґніи1лъ сhнъ суфjдовъ,

к7д плeмене сынHвъ є3фрeмлихъ кнsзь камуи1лъ сhнъ сафтaновъ,

к7є плeмене завулHнz кнsзь є3лісафaнъ сhнъ харнaховъ,

к7ѕ плeмене сынHвъ їссахaровыхъ кнsзь фалтіи1лъ сhнъ nзaинъ,

к7з плeмене сынHвъ ґси1ровыхъ кнsзь ґхіHръ сhнъ селемjинъ,

к7и плeмене нефfалjмлz кнsзь фадаи1лъ сhнъ ґміyдовъ.

к7f Си6мъ заповёда гDь раздэли1ти сынHмъ ї}лєвымъ въ земли2 ханаaни.

ГлавA lє. (35)

И# речE гDь къ мwmсeю на зaпадэ мwaвли ў їoрдaна при їеріхHнэ, гlz:

в7 заповёждь сынHмъ ї}лєвымъ, да дадsтъ леvjтwмъ t жрє1бій њдержaніz своегw2 грaды всели1тисz, и3 предгр†діz гр†дскаz w4крестъ и4хъ да дадsтъ леvjтwмъ:

G и3 бyдутъ и5мъ грaды вселsтисz, и3 ўч†стіz и4хъ да бyдутъ скотHмъ и4хъ и3 всBмъ четверонHжнымъ и4хъ:

д7 и3 прилєжaщаz градHмъ, и5хже дади1те леvjтwмъ, t стэны2 грaда и3 внЁ, двЁ тhсzщы лакHтъ w4крестъ:

є7 и3 да и3змёриши странY внЁ грaда, ћже на вост0къ, двЁ тhсzщы лакHтъ, и3 странY, ћже къ лjвэ, двЁ тhсzщы лакHтъ, и3 странY, ћже къ м0рю, двЁ тhсzщы лакHтъ, и3 странY, ћже къ сёверу, двЁ тhсzщы лакHтъ, и3 грaдъ посредЁ сегw2 бyдетъ вaмъ, и3 предёлы градHвъ:

ѕ7 и3 грaды ±же дади1те леvjтwмъ, шeсть градHвъ (да бyдутъ) ўбёжныхъ, и5хже дади1те ўбэгaти въ нS ўби1вшему, и3 къ си6мъ четhредесzть и3 двA гр†да:

з7 всёхъ градHвъ дади1те леvjтwмъ четhредесzть и3 џсмь градHвъ, сі‰ и3 предгр†діz и4хъ:

} и3 грaды, и5хже дади1те t њдержaніz сынHвъ ї}левыхъ, t мн0гихъ мнHга, ґ t мaлыхъ м†ла: кjйждо по наслёдію своемY, є4же наслёдzтъ, да дадsтъ t градHвъ леvjтwмъ.

f7 И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:

(10) глаг0ли сынHмъ ї}лєвымъ и3 речeши къ ни6мъ: вы2 прех0дите їoрдaнъ въ зeмлю ханаaню:

№i и3 раздэли1те сaми себЁ грaды: ўбBжища да бyдутъ вaмъ ўбэгaти въ нS ўбjйцэ, всsкъ ўби1вый дyшу нехотsй:

в7i и3 бyдутъ грaди вaмъ ўбBжища t ќжика кр0ве, и3 да не ќмретъ ўби1вый, д0ндеже стaнетъ пред8 с0нмомъ на судЁ:

Gi и3 грaды, ±же дади1те, шeсть градHвъ, ўбBжища да бyдутъ вaмъ.

д7i Три2 грaды дади1те њб8 nнY странY їoрдaна, и3 три2 грaды дади1те въ земли2 ханаaни:

є7i ўбёжище да бyдетъ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 пришeлцу, и3 њбитaлнику и4же въ вaсъ, да бyдутъ грaди сjи во ўбёжище ўбэгaти тaмw всsкому ўби1вшему дyшу нехотёніемъ.

ѕ7i Ѓще же nрyдіемъ желёзнымъ ўбіeтъ є3го2, и3 ќмретъ, ўбjйца є4сть: смeртію да ќмретъ ўбjйца.

з7i Ѓще же кaменіемъ и3з8 руки2 ўбіeтъ є3го2, и3 ќмретъ t негw2, ўбjйца є4сть: смeртію да ќмретъ ўбjйца.

}i Ѓще же nрyдіемъ древsнымъ и3з8 руки2, t негHже ќмретъ, ўбіeтъ є3го2, и3 ќмретъ, ўбjйца є4сть: смeртію да ќмретъ ўбjйца.

f7i ќжикъ кр0ве, сeй да ўбіeтъ ўби1вшаго: є3гдA ўсрsщетъ є3го2, сeй да ўбіeтъ є3го2.

к7 (20) Ѓще же вражды2 рaди ри1нетъ є3го2 и3 вeржетъ на него2 всsкъ сосyдъ по навёту, и3 ќмретъ,

к7а и3ли2 t нeнависти порази1лъ є3го2 рук0ю, и3 ќмретъ, смeртію да ќмретъ ўби1вый, ўбjйца є4сть: смeртію да ќмретъ ўбивazй: ќжикъ кр0ве да ўбіeтъ ўбjйцу, є3гдA срётитсz съ ни1мъ.

к7в Ѓще же внезaпу не вражды2 рaди ри1нетъ є3го2, и3ли2 вeржетъ на него2 всsкъ сосyдъ не по навёту,

к7г и3ли2 всsкимъ кaменемъ, и4мже вeржетъ не вёдый, и3 падeтъ на него2, и3 ќмретъ, џнъ же врaгъ є3гw2 не бЁ, нижE и3щsй ѕлA є3мY твори1ти,

к7д и3 да сyдитъ с0нмъ междY ўби1вшимъ и3 междY ќжикомъ кр0ве, по судбaмъ си6мъ,

к7є и3 и3збaвитъ с0нмъ ўби1вшаго t ќжика кр0ве, и3 да возврати1тъ є3го2 с0нмъ во грaдъ ўбёжища є3гw2, въ џньже ўбэжA, и3 да поживeтъ тaмw, д0ндеже ќмретъ жрeцъ вели1кій, є3г0же помaзаша є3лeемъ с™hмъ.

к7ѕ Ѓще же и3сх0домъ и3зhдетъ ўби1вый внЁ предBлъ грaда, въ џньже ўбэжA тaмw,

к7з и3 њбрsщетъ є3го2 ќжикъ кр0ве внЁ предBлъ грaда ўбёжища є3го2, и3 ўбіeтъ ќжикъ кр0ве ўби1вшаго, нёсть пови1ненъ:

к7и во грaдэ бо ўбэжaніz да живeтъ, д0ндеже ќмретъ жрeцъ вели1кій, и3 по ўмeртвіи жерцA вели1кагw да возврати1тсz ўби1вый въ зeмлю њдержaніz своегw2.

к7f И# да бyдутъ сі‰ вaмъ во њправдaніе судA въ роды2 вaшz во всёхъ селeніихъ вaшихъ.

l (30) Всsкаго ўби1вшаго дyшу, пред8 свидётелми да ўбіeши ўби1вшаго: и3 свидётель є3ди1нъ да не свидётелствуетъ на смeрть души2.

И# да не в0змете и3скyпа за дyшу t ўби1вшагw, пови1нна сyща ўбіeнію: смeртію бо ќмретъ:

нижE да в0змете и3скyпа ўбэжaніz во грaдъ ўбёжища, да пaки живeтъ на земли2, д0ндеже ќмретъ жрeцъ вели1кій.

И# да не ўбіeте земли2, на нeйже вы2 њбитaете: кр0вь бо сіS ўбивaетъ зeмлю, и3 не њчи1ститсz землS t кр0ве проліsнныz на нeй, но т0кмw кр0вію проливaющаго:

и3 да не њсквернитE земли2, на нeйже живетE, на нeйже ѓзъ вселsюсz посредЁ вaсъ: ѓзъ бо є4смь гDь вселszйсz посредЁ сынHвъ ї}левыхъ.

ГлавA lѕ. (36)

И# пріид0ша кн‰зи плeмене сынHвъ галаaдовыхъ, сhна махjрова сhна манассjина t плeмене сынHвъ їHсифовыхъ, и3 глаг0лаша пред8 мwmсeомъ и3 пред8 є3леазaромъ жерцeмъ и3 пред8 кн‰зи домHвъ nтeчествъ сынHвъ ї}левыхъ,

в7 и3 рек0ша: господи1ну нaшему повелЁ гDь tдaти зeмлю наслёдіz по жрeбію сынHмъ ї}лєвымъ: и3 господи1ну нaшему заповёда гDь дaти наслёдіе салпаaда брaта нaшегw дщeремъ є3гw2:

G и3 бyдутъ є3ди1ному t племeнъ сынHвъ ї}левыхъ въ жєны2, и3 tлучи1тсz жрeбій и4хъ t њдержaніz nтє1цъ нaшихъ, и3 приложи1тсz къ наслёдію плeмене, и5мже бyдутъ въ жєны2, и3 t жрeбіz наслёдіz нaшегw tлучи1тсz:

д7 ѓще же бyдетъ њставлeніе сынHвъ ї}левыхъ, и3 приложи1тсz наслёдіе и4хъ къ наслёдію плeмене, и5мже ѓще бyдутъ въ жєны2, и3 t наслёдіz плeмене nтeчества нaшегw tи1метсz наслёдіе и4хъ.

є7 И# заповёда мwmсeй сынHмъ ї}лєвымъ по повелёнію гDню, глаг0лz: си1це плeмz сынHвъ їHсифовыхъ глаг0лютъ:

ѕ7 сіE сл0во, є4же заповёда гDь дщeремъ салпаaдwвымъ, гlz: и3дёже ўг0дно и5мъ, да бyдутъ въ жєны2, т0кмw t с0нма nтeчества своегw2 да бyдутъ въ жєны2,

з7 и3 не преврати1тсz наслёдіе сынHвъ ї}левыхъ t плeмене въ плeмz и4но: ћкw кjйждо въ наслёдіи плeмене nтeчества своегw2 жени1тисz и4мутъ сhнове ї}лєвы:

} и3 всsка дщи2, ќжичествующаz наслёдіе t племeнъ сынHвъ ї}левыхъ, є3ди1ному сyщихъ t с0нма nтцA є3S да бyдетъ женA: да ќжичествуютъ сhнове ї}лєвы кjйждо наслёдіе nтцA своегw2:

f7 и3 не преврати1тсz жрeбій t плeмене въ плeмz и4но, но кjйждо въ наслёдіи своeмъ да жeнzтсz сhнове ї}лєвы.

(10) Ћкоже повелЁ гDь мwmсeю, тaкw сотвори1ша дщє1ри салпаaдwвы.

№i И# бhша маалA и3 fерсA, и3 є3глA и3 мелхA и3 нуA, дщє1ри салпаaдwвы, сынHмъ брaтіи своеS, t с0нма манассjина сынHвъ їHсифовыхъ, бhша въ жєны2:

в7i и3 бhсть наслёдіе и4хъ въ плeмени с0нма nтцA и4хъ.

Gi Сі‰ зaпwвэди и3 њправд†ніz и3 суды2, ±же заповёда гDь рук0ю мwmсeовою на зaпадэ мwaвли при їoрдaнэ прsмw їеріхHну.

 

Конeцъ кни1зэ четвeртэй мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ lѕ.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост