Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Кни1га пeрваz цaрствъ.

Главы6:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

ГлавA №. (1)

И# бhсть человёкъ t ґрмаfeмъ сіфы2, t горы2 є3фрeмли, и3 и4мz є3мY є3лканA сhнъ їереміи1ль, сhна и3лjина, сhна fокeлz въ насjвэ t ґрмаfeма t горы2 є3фрeмли:

в7 и3 семY двЁ жєны2 (бhша): и4мz є3ди1нэй ѓнна и3 и4мz вторёй феннaна: и3 бsху феннaнэ дёти, ѓннэ же не бsше nтрочaте.

G И# восхождaше человёкъ t днE до днE и3з8 грaда своегw2 ґрмаfeма покланsтисz и3 жрeти гDу бGу саваHfу въ силHмъ. И# тaмw бЁ и3лjй и3 двA сы6на є3гw2 nфнJ и3 фінеeсъ, жерцы2 гDни.

д7 И# бhсть дeнь, и3 пожрE є3лканA и3 дадE феннaнэ женЁ своeй и3 сынHмъ є3S и3 дщeрємъ є3S ч†сти:

є7 ѓннэ же дадE чaсть є3ди1ну, ћкw не бЁ є4й ч†да, nбaче ѓнну люблsше є3лканA пaче феннaны. И# гDь затвори2 ложеснA є3S:

ѕ7 занeже не дадE є4й гDь чaда по ск0рби є3S и3 по сётованію њскорблeніz є3S, и3 сётоваше сегw2 рaди, ћкw затвори2 гDь ўтр0бу є3S не дaти є4й чaда.

з7 Тaкw творsше t г0да до г0да, внегдA приходи1ти є4й въ д0мъ гDень: (ўкорsше є3S тaкw,) и3 сётоваше, и3 плaкаше, и3 не kдsше.

} И# речE є4й є3лканA мyжъ є3S: ѓнна. И# речE є3мY: сE, ѓзъ, г0споди. И# речE є4й: чт0 ти є4сть, ћкw плaчешисz; и3 почто2 не ћси; и3 почто2 біeши сeрдце твоE; нёсмь ли ѓзъ тебЁ добрёе пaче десzти2 ч†дъ;

f7 И# востaвши ѓнна по kдeніи и4хъ въ силHмэ, и3 стA пред8 гDемъ. И#лjй же жрeцъ сэдsше на прест0лэ, при прaзэ двeри хрaма гDнz.

(10) И# тA ўмилeнна душeю, и3 помоли1сz гDу и3 плaчущи проплaка,

№i и3 њбэщA њбётъ гDу, глаг0лющи: ґдwнаJ гDи є3лwJ саваHfъ, ѓще призирaz при1зриши на смирeніе рабы2 твоеS и3 помzнeши мS, и3 дaси рабЁ твоeй сёмz мyжеско, то2 дaмъ є5 пред8 тоб0ю въ дaръ до днE смeрти є3гw2: и3 вінA и3 піsнственнагw не и3спіeтъ, и3 желёзо не взhдетъ на главY є3гw2.

в7i И# бhсть є3гдA ўмн0жи молsщисz пред8 гDемъ, и3лjй же жрeцъ смотрsше на ўстA є3S.

Gi И# тA глаг0лаше въ сeрдцы своeмъ, т0кмw ўстнЁ є3S двизaстэсz, ґ глaсъ є3S не слhшашесz: и3 мнsше ю5 и3лjй піsну сyщу.

д7i И# речE є4й и3лjй: док0лэ піsна бyдеши; tими2 віно2 твоE и3 и3ди2 t мёста гDнz.

є7i И# tвэщA ѓнна и3 речE: ни2, г0споди: женA въ жeстокъ дeнь ѓзъ є4смь, вінA и3 піsнства не пи1хъ, но и3зливaю пред8 гDемъ дyшу мою2:

ѕ7i не дaждь рабы2 твоеS во дщeрь поги1бели, ћкw t мн0жества глумлeніz моегw2 и3 t мн0жества сётованіz моегw2 и3стazхъ дaже досeлэ.

з7i И# tвэщA и3лjй и3 речE къ нeй: и3ди2 съ ми1ромъ, бGъ ї}левъ да дaстъ ти2 всE прошeніе твоE, є4же проси1ла є3си2 t негw2.

}i И# речE ѓнна: њбрёте рабA твоS благодaть пред8 nчи1ма твои1ма. И# и4де женA въ пyть св0й, и3 вни1де во nби1тель свою2, и3 kдE съ мyжемъ свои1мъ и3 пи2, и3 лицE є3S не и3спадE ктомY.

f7i И# ќтреневаша заyтра, и3 поклони1шасz гDу, и3 и3д0ша путeмъ свои1мъ. И# вни1де є3лканA въ д0мъ св0й во ґрмаfeмъ и3 познA є3лканA женY свою2 ѓнну: и3 помzнE ю5 гDь, и3 зачaтъ.

к7 (20) И# бhсть во врeмz днjй, и3 роди2 ѓнна сhна и3 наречE и4мz є3мY самуи1лъ: и3 речE: ћкw t гDа бGа саваHfа и3спроси1хъ є3го2.

к7а И# взhде человёкъ є3лканA и3 вeсь д0мъ є3гw2 въ силHмъ пожрeти жeртву днjй и3 њбёты сво‰ и3 вс‰ десzти6ны земли2 своеS.

к7в Ѓнна же не взhде съ ни1мъ, ћкw речE мyжеви своемY: д0ндеже взhдетъ nтрочA, и3 ѓще tдою2 є5, тогдA kви1тсz лицY гDню и3 пребyдетъ тaмw до вёка.

к7г И# речE є4й є3лканA мyжъ є3S: твори2 благ0е пред8 nчи1ма твои1ма, сэди2 д0ндеже tдои1ши є5: но да ўтверди1тъ гDь (сл0во твоE), и3зшeдшее и3з8 ќстъ твои1хъ. И# сёде женA, и3 млек0мъ питaше сhна своего2, д0ндеже tдои2 є3го2.

к7д И# взhде съ ни1мъ въ силHмъ, є3гдA tдои2 є3го2, съ телцeмъ трилётнымъ и3 съ хлBбы и3 со є4фі муки2 пшени1чны и3 мёхомъ вінA: и3 внид0ша въ д0мъ гDень въ силHмъ, и3 nтрочA съ ни1ми.

к7є И# привед0ша є5 пред8 гDа: и3 заклA nтeцъ є3гw2 жeртву, ю4же творsше t днjй на дни6 гDеви: и3 привед0ша nтрочA, и3 заклA телцA. И# приведE ѓнна мaти nтрочA ко и3лjю

к7ѕ и3 речE: во мнЁ, гDи, да живeтъ душA твоS, господи1не м0й, ѓзъ женA стоsвшаz пред8 тоб0ю, њ сeмъ помоли1тисz гDу:

к7з њ nтрочaти сeмъ моли1хсz, и3 дадe ми гDь прошeніе моE, є4же проси1хъ ў негw2:

к7и и3 ѓзъ tдаю2 є5 гDеви во вс‰ дни6 животA є3гw2 на служeніе гDеви. И# поклони1сz тaмw гDеви.

ГлавA в7. (2)

И# помоли1сz ѓнна и3 речE: ўтверди1сz сeрдце моE въ гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ бз7э моeмъ, разшири1шасz ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1хсz њ спасeніи твоeмъ:

в7 ћкw нёсть с™ъ ћкw гDь, и3 нёсть првdнъ ћкw бGъ нaшъ, и3 нёсть с™ъ пaче тебє2:

G не хвали1тесz и3 не глаг0лите высHкаz въ гордhни, нижE да и3зhдетъ велерёчіе и3з8 ќстъ вaшихъ: ћкw бGъ рaзумwвъ гDь, и3 бGъ ўготовлszй начин†ніz сво‰:

д7 лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою:

є7 и3сп0лненніи хлёба лиши1шасz, и3 ѓлчущіи пришeлствоваша зeмлю: ћкw непл0ды роди2 сeдмь, и3 мн0гаz въ чaдэхъ и3знем0же:

ѕ7 гDь мертви1тъ и3 живи1тъ, низв0дитъ во ѓдъ и3 возв0дитъ,

з7 гDь ўб0житъ и3 богати1тъ, смирsетъ и3 вhситъ,

} возставлsетъ t земли2 ўб0га и3 t гн0ища воздвизaетъ ни1ща посади1ти є3го2 съ могyщими людjй, и3 прест0лъ слaвы даS въ наслёдіе и5мъ:

f7 даsй моли1тву молsщемусz и3 блгcви2 лBта првdнагw, ћкw не въ крёпости си1ленъ мyжъ:

(10) гDь нeмощна сотвори2 сопостaта є3гw2, гDь с™ъ: да не хвaлитсz премyдрый премyдростію своeю, и3 да не хвaлитсz си1льный си1лою своeю, и3 да не хвaлитсz богaтый богaтствомъ свои1мъ: но њ сeмъ да хвaлитсz хвалsйсz, є4же разумёти и3 знaти гDа, и3 твори1ти сyдъ и3 прaвду посредЁ земли2: гDь взhде на нб7сA и3 возгремЁ: т0й сyдитъ концє1мъ земли2, првdнъ сhй, и3 дaстъ крёпость царє1мъ нaшымъ и3 вознесeтъ р0гъ хрістA своегw2.

№i И# њстaвиша є3го2 тaмw пред8 гDемъ и3 tид0ша во ґрмаfeмъ въ д0мъ св0й: nтрочa же бЁ служA лицY гDню пред8 лицeмъ и3лjи жерцA.

в7i Сhнове же и3лjи жерцA (бhша) сhнове поги1белніи, не вёдуще гDа,

Gi ни њправдaніz жрeческа пред8 людьми2 всёми жрyщими. И# прихождaше џтрокъ жрeческъ, є3гдA варsтсz мzсA, и3 ќдица трезyбна въ рукY є3гw2,

д7i и3 влагaше ю5 въ кон0бъ вели1кій, и3ли2 въ мёдzный сосyдъ, и3ли2 горнeцъ, и3 всE є4же вонзeсz на ќдицу, взимaше є5 себЁ жрeцъ: и3 тaкw творsху всемY ї}леви приходsщему пожрeти гDеви въ силHмэ.

є7i И# прeжде каждeніz тyка, прихождaше џтрокъ жрeческъ и3 глаг0лаше мyжеви жрyщему: дaждь мsса и3спещи2 жерцY, и3 не возмY t тебє2 мsса варeнагw t кон0ба.

ѕ7i И# глаг0лаше мyжъ жрsй: да покади1тсz пeрвэе тyкъ, ћкоже подобaетъ, и3 тогдA в0змеши себЁ t всёхъ, є4же х0щетъ душA твоS. И# речE: ни2, нн7э дaждь: ѓще же не дaси, возмY си1лою.

з7i И# бЁ пред8 гDемъ грёхъ nтрокHвъ вeлій ѕэлw2, ћкw tметaху жeртву гDню.

}i И# самуи1лъ бЁ служA пред8 гDемъ, џтрочищь сhй њпоsсанъ во є3фyдъ льнsнъ.

f7i И# хламЂду мaлу сотвори2 є3мY мaти є3гw2, и3 приношaше є3мY t днjй во дни6, є3гдA восхождaше съ мyжемъ свои1мъ пожрeти жeртву днjй.

к7 (20) И# благослови2 и3лjй є3лканY и3 женY є3гw2, глаг0лz: да воздaстъ ти2 гDь сёмz t жены2 сеS за дaръ, є3г0же даровaлъ є3си2 гDеви. И# tи1де человёкъ въ мёсто своE.

к7а И# посэти2 гDь бGъ ѓнну, и3 зачA, и3 роди2 є3щE три2 сhны и3 дщє1ри двЁ. И# возвели1чисz џтрокъ самуи1лъ пред8 гDемъ.

к7в И#лjй же состарёсz ѕэлw2: и3 ўслhша, ±же творsху сhнове є3гw2 всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 ћкw бывaху съ женaми предстоsщими ў двeрій ски1ніи свидёніz,

к7г и3 речE и5мъ: почто2 твори1те по глаг0лу семY, є3г0же ѓзъ слhшу и3з8 ќстъ всёхъ людjй гDнихъ (њ вaсъ);

к7д ни2, ч†да, ни2: ћкw не блaгъ слyхъ, є3г0же ѓзъ слhшу њ вaсъ: не твори1те тaкw, ћкw не добры2 слyхи, ±же ѓзъ слhшу, є4же не раб0тати лю1демъ бGу:

к7є ѓще согрэшaz согрэши1тъ мyжъ мyжеви, пом0лzтсz њ нeмъ ко гDу: ѓще же гDеви согрэши1тъ, кто2 пом0литсz њ нeмъ; И# не послyшаста глaса nтцA своегw2, ћкw хотsй восхотЁ гDь погуби1ти |.

к7ѕ Џтрокъ же самуи1лъ хождaше пред8успэвaz, и3 бЁ бл†гъ пред8 гDемъ и3 челwвёки.

к7з И# пріи1де человёкъ б9ій ко и3лjю и3 речE: сі‰ гlетъ гDь: tкрывazсz tкрhхсz въ домY nтцA твоегw2, сyщымъ и5мъ въ земли2 є3гЂпетстэй рабHмъ въ д0му фараHни,

к7и и3 и3збрaхъ д0мъ nтцA твоегw2 t всёхъ домHвъ ї}левыхъ мнЁ служи1ти, є4же восходи1ти ко nлтарю2 моемY и3 кади1ти кади1ломъ и3 носи1ти є3фyдъ, и3 дaхъ д0му nтцA твоегw2 вс‰, ±же nгнS жeртвєннаz сынHвъ ї}левыхъ, въ снёдь:

к7f и3 почто2 ты2 воззрёлъ є3си2 на fmміaмъ м0й и3 на жeртву мою2 безстyднымъ џкомъ, и3 прослaвилъ сhны тво‰ пaче менє2, є4же благословлsти начaтокъ всsкіz жeртвы ї}левы предо мн0ю;

l (30) сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ, гlz: рек0хъ, д0мъ тв0й и3 д0мъ nтцA твоегw2 прeйдетъ предо мн0ю до вёка: ґ нн7э гlетъ гDь: никaкоже мнЁ, занE т0кмw прославлsющыz мS прослaвлю, и3 ўничижazй мS безчeстенъ бyдетъ:

сE, днjе и4дутъ, и3 потреблю2 сёмz твоE и3 сёмz д0му nтцA твоегw2, и3 не бyдетъ стaрца въ домY твоeмъ во вс‰ дни6,

и3 ќзриши держaву мою2 во всёхъ, и4миже разблажaетъ ї}лz, и3 не бyдетъ стaрца въ домY твоeмъ во вс‰ дни6:

и3 мyжа не и3стреблю2 тебЁ t nлтарS моегw2, во є4же њскудёти nчесє1мъ є3гw2 и3 и3стazти души2 є3гw2: и3 вси2 пр0чіи д0му твоегw2 падyтъ nрyжіемъ мyжескимъ:

и3 сіE тебЁ знaменіе, є4же пріи1детъ на џба сы6на тво‰ сі‰ nфнJ и3 фінеeса: въ дeнь є3ди1нъ ќмрутъ џба:

и3 возстaвлю себЁ жерцA вёрна, и4же вс‰ ±же въ сeрдцы моeмъ и3 ±же въ души2 моeй сотвори1тъ, и3 сози1жду є3мY д0мъ вёренъ, и3 пред8и1детъ пред8 хріст0мъ мои1мъ во вс‰ дни6:

и3 бyдетъ всsкъ њстaвшійсz въ домY твоeмъ пріи1детъ поклони1тисz є3мY съ цaтою сребрA и3 хлёбомъ є3ди1нымъ, глаг0лz: пріими1 мz къ є3ди1ному t свzщеннослужeній твои1хъ, є4же ћсти хлёбъ.

ГлавA G. (3)

И# џтрочищь самуи1лъ бЁ служA гDеви пред8 и3лjемъ їерeемъ, и3 гlг0лъ гDень бЁ чeстенъ въ ты6z дни6, не бЁ видёніе посылaемо.

в7 И# бhсть въ дeнь w4нъ, и3 и3лjй спaше на мёстэ своeмъ, и3 џчи є3гw2 начaста т‰жцэ бhти, и3 не можaше зрёти:

G и3 прeжде нeже ўгасE свэти1лникъ б9ій, и3 самуи1лъ спaше въ цeркви гDни, и3дёже ківHтъ б9ій,

д7 и3 воззвA гDь: самуи1ле, самуи1ле. И# речE: сE, ѓзъ.

є7 И# течE ко и3лjю и3 речE: сE, ѓзъ, ћкw звaлъ мS є3си2. И# речE (и3лjй): не звaхъ тебE, возврати1сz и3 спи2. И# возврати1сz и3 спA.

ѕ7 И# приложи2 гDь и3 воззвA є3щE: самуи1ле, самуи1ле. И# востA самуи1лъ и3 и4де ко и3лjю втори1цею, и3 речE: сE, ѓзъ, ћкw звaлъ мS є3си2. И# речE: не звaхъ тебE, чaдо моE, возврати1сz, спи2.

з7 Самуи1лъ же въ то2 врeмz є3щE не познавaше бGа, прeжде tкровeніz є3мY глaса гDнz.

} И# приложи2 гDь призвaти самуи1ла трети1цею: и3 востaвъ, и3 и4де ко и3лjю и3 речE: сE, ѓзъ, ћкw звaлъ мS є3си2. И# разумЁ и3лjй, ћкw гDь призывaетъ џтрочища, и3 речE: возврати1сz и3 спи2, чaдо:

f7 и3 бyдетъ ѓще воззовeтъ тS зовhй, и3 речeши: гlи, гDи, ћкw слhшитъ рaбъ тв0й. И# и4де самуи1лъ, и3 спA на мёстэ своeмъ.

(10) И# пріи1де гDь и3 стA и3 воззвA є3го2 ћкоже пeрвое и3 втор0е: самуи1ле, самуи1ле. И# речE самуи1лъ: гlи (гDи), ћкw слhшитъ рaбъ тв0й.

№i И# речE гDь къ самуи1лу: сE, ѓзъ творю2 гlг0лы мо‰ во ї}ли, ћкw всsкому слhшащему сі‰ пошуми1тъ во nбои1хъ ўшесёхъ є3гw2:

в7i въ дeнь т0й воздви1гну на и3лjа вс‰, є3ли6ка гlахъ на д0мъ є3гw2: начнY и3 скончaю:

Gi и3 возвэсти1хъ є3мY, ћкw tмщY ѓзъ на д0мэ є3гw2 до вёка въ непрaвдахъ сынHвъ є3гw2, њ ни1хже вёдzше, ћкw ѕлосл0виста бGа сhнове є3гw2, и3 не наказA и4хъ:

д7i и3 сегw2 рaди клsхсz д0му и3лjину, ћкw не њчи1ститсz непрaвда д0му и3лjина въ кади1лахъ и3 жeртвахъ є3гw2 до вёка.

є7i И# спA самуи1лъ до ќтра, и3 ќтренева заyтра, и3 tвeрзе двє1ри хрaма гDнz. Самуи1лъ же ўбоsсz повёдати видёніz и3лjю.

ѕ7i И# речE и3лjй къ самуи1лу: самуи1ле чaдо. И# речE: сE, ѓзъ.

з7i И# речE (и3лjй): что2 гlг0лъ гlг0ланный къ тебЁ; не скрhй u5бо t менє2: сі‰ да сотвори1тъ тебЁ бGъ и3 сі‰ да приложи1тъ, ѓще ўтаи1ши t менє2 сл0во t всёхъ словeсъ гlг0ланныхъ къ тебЁ во ўшесA тво‰.

}i И# повёда самуи1лъ и3лjю вс‰ словесA, и3 не ўтаи2 t негw2 (ни є3ди1нагw гlг0ла). И# речE и3лjй: гDь сaмъ, є4же блaго пред8 ни1мъ, да сотвори1тъ.

f7i И# возвели1ченъ бhсть самуи1лъ, и3 гDь бЁ съ ни1мъ, и3 не падE t всёхъ словeсъ є3гw2 на земли2 (ни є3ди1нъ глаг0лъ).

к7 (20) И# разумёша вси2 ї}лтzне t дaна дaже и3 до вирсавjи, ћкw вёренъ самуи1лъ гDу во пrр0цэхъ.

к7а И# приложи2 гDь kви1тисz въ силHмэ, kви1 бо сS гDь самуи1лу: и3 ўвёрисz самуи1лъ прbр0къ бhти гDеви во всeмъ ї}ли, t концA до концA земли2. И#лjй же состарёсz ѕэлw2, и3 сhнове є3гw2 ходsще хождaху, и3 лукaвъ пyть и4хъ пред8 гDемъ.

ГлавA д7. (4)

И# бhсть во дни6 w4ны, и3 собрaшасz и3ноплемє1нницы проти1ву ї}лz на брaнь: и3 и3зhде ї}ль во срётеніе и5мъ на брaнь, и3 њполчи1шасz во ґвенезeрэ, и3 и3ноплемє1нницы њполчи1шасz во ґфeцэ:

в7 и3 срази1шасz и3ноплемє1нницы на брaни со ї}лтzны, и3 преклони1сz брaнь, и3 пад0ша мyжіе ї}лєвы пред8 и3ноплемє1нники, и3 ўбіeни бhша въ брaни на селЁ четhри тhсzщы мужeй.

G И# пріид0ша лю1діе въ п0лкъ, и3 рёша старBйшины ї}лєвы: почто2 порази2 нaсъ гDь днeсь пред8 и3ноплемє1нники; в0змемъ ківHтъ бGа нaшегw t силHма, и3 и3зhдетъ посредЁ нaсъ и3 сп7сeтъ ны2 t руки2 вр†гъ нaшихъ.

д7 И# послaша лю1діе въ силHмъ, и3 взsша tтyду ківHтъ гDа сэдsщагw на херувjмэхъ: и3 (бhша) тaмw џба сы6на и3л‡ина съ ківHтомъ б9іимъ, nфнJ и3 фінеeсъ.

є7 И# бhсть є3гдA пріи1де ківHтъ гDень въ п0лкъ, и3 возопи2 вeсь ї}ль глaсомъ вели1кимъ, и3 возшумЁ землS.

ѕ7 И# ўслhшаша и3ноплемє1нницы глaсъ в0плz и3 рёша: что2 сeй в0пль вели1кій въ полцЁ є3врeйстэ; И# ўразумёша, ћкw ківHтъ гDень пріи1де въ п0лкъ.

з7 И# ўбоsшасz и3ноплемє1нницы и3 рёша: сjи б0зи пріид0ша къ ни6мъ въ п0лкъ: г0ре нaмъ, и3зми1 ны, г0споди, днeсь: ћкw не бhсть тaкw вчерA и3 трeтіzгw днE:

} г0ре нaмъ, кт0 ны и4зметъ t руки2 богHвъ крёпкихъ си1хъ; сjи сyть б0зи, поби1вшіи є3гЂпта всsкими ћзвами и3 въ пустhни:

f7 ўкрэпи1тесz и3 бyдите въ мyжы, и3ноплемє1нницы, ћкw да не пораб0таете є3врewмъ, ћкоже пораб0таша нaмъ, бyдите u5бо въ мyжы и3 бjйтесz съ ни1ми.

(10) И# би1шасz съ ни1ми: и3 пад0ша мyжіе ї}лєвы пред8 и3ноплемє1нники, и3 побэжE кjйждо въ селeніе своE, и3 бhсть ћзва вели1ка ѕэлw2: и3 падE t ї}лz три1десzть тhсzщъ чинHвъ:

№i и3 ківHтъ б9ій взsтъ бhсть, и3 џба сhны и3л‡ины ўмр0ша, nфнJ и3 фінеeсъ.

в7i И# течE мyжъ t брaни їемінeй, и3 пріи1де въ силHмъ въ дeнь w4нъ, и3 ри6зы сво‰ растерзaвъ, и3 пeрсть бЁ на главЁ є3гw2.

Gi И# пріи1де, и3 сE, и3лjй сэдsше на прест0лэ своeмъ ў двeрій, смотрS на пyть, ћкw бЁ сeрдце є3гw2 во ќжасэ (вели1цэ) њ ківHтэ б9іи. И# человёкъ вни1де во грaдъ возвэщaz: и3 возопи2 вeсь грaдъ глaсомъ вели1кимъ:

д7i и3 слhша и3лjй глaсъ в0плz и3 речE: что2 є4сть глaсъ в0плz сегw2; И# человёкъ потщaвсz вни1де и3 повёда и3лjю.

є7i И# бЁ и3лjй девzти1десzти nсми2 лётъ, и3 џчи є3гw2 и3знемог0ста, и3 не ви1дzше.

ѕ7i И# речE и3лjй мужє1мъ предстоsщымъ себЁ: что2 глaсъ в0плz сегw2; И# мyжъ потщaвсz вни1де ко и3лjю и3 речE є3мY: ѓзъ є4смь пришeдый и3з8 полкA, и3 ѓзъ прибэжaхъ t брaни днeсь. И# речE и3лjй: что2 бhвшій глаг0лъ, чaдо;

з7i И# tвэщA џтрочищь и3 речE: побэжaша мyжіе ї}лєвы t лицA и3ноплемeнникwвъ, и3 ћзва вeліz бhсть въ лю1дехъ, и3 џба сhны тво‰ ўмр0ша, и3 ківHтъ б9ій взsтъ є4сть.

}i И# бhсть є3гдA помzнY њ ківHтэ б9іи, и3 падE (и3лjй) съ прест0ла взнaкъ бли1з8 двeрій, и3 сокруши1сz хребeтъ є3гw2, и3 ќмре, ћкw стaръ бЁ человёкъ и3 тsжекъ: и3 т0й суди2 ї}леви четhредесzть лётъ.

f7i И# снохA є3гw2 женA фінеeсова зачeншаz роди1ти, и3 слhша вёсть, ћкw взsтъ бhсть ківHтъ б9ій и3 ћкw ќмре свeкоръ є3S и3 мyжъ є3S, и3 восплaкасz (г0рькw), и3 роди2, ћкw њбрати1шасz на ню2 бwлёзни є3S.

к7 (20) И# во врeмz, внегдA ўмирaше, рёша є4й жєны2 предстоsщыz є4й: не б0йсz, ћкw сhна родилA є3си2. И# не tвэщA, и3 не разумЁ сeрдце є3S.

к7а И# наречE џтрочища ўехавHfъ: и3 рёша њ ківHтэ б9іи и3 њ свeкрэ є3S и3 њ мyжи є3S: пресели1сz слaва t ї}лz, ћкw взsтсz ківHтъ гDень, и3 ћкw ќмре свeкоръ є3S и3 мyжъ є3S.

к7в И# речE: пресели1сz слaва ї}лева, ћкw взsтъ бhсть ківHтъ б9ій.

ГлавA є7. (5)

И# взsша и3ноплемє1нницы ківHтъ б9ій и3 и3знес0ша є3го2 t ґвенезeра во ґзHтъ:

в7 и3 взsша и3ноплемє1нницы ківHтъ гDень и3 внес0ша є3го2 въ хрaмъ дагHновъ, и3 постaвиша є3го2 бли1з8 дагHна.

G И# њбyтреневаша ґзHтzне наyтріе и3 внид0ша въ хрaмъ дагHновъ: и3 ўви1дэша, и3 сE, дагHнъ падE на зeмлю на лицE своE пред8 ківHтомъ б9іимъ. И# воздвиг0ша дагHна, и3 постaвиша є3го2 на мёстэ своeмъ.

д7 И# бhсть є3гдA востaша заyтра, и3 сE, дагHнъ лежaше лицeмъ на земли2 пред8 ківHтомъ завёта гDнz: главa же дагHнова и3 џбэ плеснB н0гъ є3гw2 t‰ты на прaзэ nс0бw кazждо, и3 џбэ дл†ни рyкъ є3гw2 лежaщэ при двeрехъ, т0чію трyпъ дагHновъ њстaсz.

є7 Тогw2 рaди не вступaютъ жерцы2 дагHнwвы и3 вси2 входsщіи въ хрaмъ дагHновъ на прaгъ д0му дагHнова во ґзHтэ дaже до днE сегw2: ћкw преступaюще преступaютъ.

ѕ7 И# њтzготЁ рукA гDнz на ґзHтэ, и3 наведE на ни1хъ, и3 воскипЁ и5мъ на сэдaлищахъ и4хъ, во ґзHтэ и3 въ предёлэхъ є3гw2, и3 посредЁ страны2 є3гw2 ўмн0жишасz мhшы: и3 бhсть смущeніе смeрти вели1ко во грaдэ.

з7 И# ви1дэша мyжіе ґзHтстіи, ћкw тaкw (бhсть), и3 глаг0лаша: ћкw не пребyдетъ ківHтъ бGа ї}лева съ нaми, ћкw жeстока рукA є3гw2 на ны2 и3 на дагHна б0га нaшего.

} И# послaвше собрaша воев0дъ и3ноплемeнничихъ къ себЁ и3 глаг0лаша: что2 сотвори1мъ ківHту бGа ї}лева; И# рёша геfeє: да прeйдетъ ківHтъ бGа ї}лева къ нaмъ въ гefъ. И# прeйде ківHтъ бGа ї}лева въ гefъ.

f7 И# бhсть по прешeствіи є3гw2, и3 бhсть рукA гDнz на грaдэ, мzтeжъ вeлій ѕэлw2: и3 порази2 мyжы грaда t мaла до вели1ка, и3 порази2 и5хъ на сэдaлищахъ и4хъ. И# сотвори1ша геfeє себЁ сэд†лища (зл†та),

(10) и3 tпусти1ша ківHтъ б9ій во ґскалHнъ. И# бhсть є3гдA вни1де ківHтъ бGа ї}лева во ґскалHнъ, и3 возопи1ша ґскалwнjтzне глаг0люще: почто2 возврати1сте ківHтъ бGа ї}лева къ нaмъ, ўмори1ти ны2 и3 лю1ди нaшz;

№i И# послaша и3 собрaша вс‰ воевHды и3ноплемє1нничи и3 рёша: tпусти1те ківHтъ бGа ї}лева, и3 да постaвитсz на мёстэ своeмъ, и3 да не ўмори1тъ нaсъ и3 людjй нaшихъ. Ћкw бhсть мzтeжъ смeрти во всeмъ грaдэ тsжекъ ѕэлw2, є3гдA вни1де ківHтъ бGа ї}лева тaмw.

в7i И# живyщіи и3 не ўмeршіи ўzзви1шасz на сэдaлищахъ, и3 взhде в0пль грaда до нб7сE.

ГлавA ѕ7. (6)

И# бЁ ківHтъ гDень на селЁ и3ноплемeнникwвъ сeдмь мцcъ: и3 воскипЁ землS и4хъ мhшами.

в7 И# призвaша и3ноплемє1нницы жерцє1въ и3 волхвHвъ и3 њбаsнникwвъ свои1хъ, глаг0люще: что2 сотвори1мъ ківHту гDню; скажи1те нaмъ, кaкw п0слемъ є3го2 на мёсто є3гw2;

G И# рёша: ѓще tпущaете вы2 ківHтъ завёта гDа бGа ї}лева, да не п0слете є3гw2 тщA, но tдаю1ще tдади1те є3мY за м{ки (дaры), и3 тогдA и3сцэлитeсz, и3 ўмлcтивитсz вaмъ: є3дa ли не tстyпитъ рукA є3гw2 t вaсъ;

д7 И# глаг0лаша: что2 є3мY за м{ки tдади1мъ; И# рёша: по числY воев0дъ и3 и3ноплемeнничихъ пsть сэдaлищъ златhхъ и3 пsть мhшей златhхъ, ћкw прегрэшє1ніz въ вaсъ и3 въ кнzзeхъ вaшихъ и3 въ лю1дехъ:

є7 и3 сотвори1те под0біе сэдaлищъ вaшихъ и3 под0біе мhшей вaшихъ, растлэвaющихъ зeмлю, и3 воздади1те слaву бGу (ї}леву), ћкw да њблегчи1тъ рyку свою2 t вaсъ и3 t богHвъ вaшихъ и3 t земли2 вaшеz:

ѕ7 и3 почто2 њтzгощaете сердцA в†ша, ћкоже њтzгчи2 є3гЂпетъ и3 фараHнъ сeрдце своE; не є3гдa ли поругaсz и5мъ, tпусти2 и5хъ, и3 tид0ша;

з7 и3 нн7э возми1те и3 сотвори1те колесни1цу н0ву є3ди1ну и3 двЁ кр†вы первороди1вшыz без8 телsтъ, на ни1хже не бsше kрмо2: и3 впрzзи1те кр†вы въ колесни1цу, ґ телsта и4хъ возврати1те вспsть въ д0мъ:

} и3 возми1те ківHтъ гDень, и3 возложи1те и5 на колесни1цу, и3 сосyды златы6z tдади1те є3мY за м{ки, и3 положи1те въ ковчeжцэ t страны2 є3гw2: и3 tпусти1те є3го2, да и4детъ:

f7 и3 ќзрите, ѓще путeмъ предёлwвъ свои1хъ п0йдетъ въ веfсамЂсъ, т0й сотвори2 нaмъ ѕло2 вели1кое сіE: ѓще же ни2, то2 ўразумёемъ, ћкw не рукA є3гw2 прикоснyсz нaсъ, но приключeніе сіE бhсть нaмъ.

(10) И# сотвори1ша и3ноплемє1нницы тaкw, и3 взsша двЁ кр†вы первороди1вшыz, и3 впрzг0ша | въ колесни1цу, телsта же и4хъ затвори1ша въ д0мэ:

№i и3 возложи1ша ківHтъ гDень на колесни1цу, и3 ковчeжецъ, и3 мhшы златы6z, и3 подHбіz сэдaлищъ свои1хъ:

в7i и3 ўпрaвишасz кр†вы на пути2 въ пyть веfсaмскій, на пути2 и4мже и3дsху, и3 труждaхусz, и3 не совращaхусz на дeсно, нижE на шyе: и3 воевHды и3ноплемє1нничи и3дsху в8слёдъ є3гw2 дaже до предBлъ веfсaмскихъ.

Gi И# и5же въ веfсамЂсэ жнsху жaтву пшени1цы во ю3д0ли: и3 возвед0ша џчи свои2, и3 ви1дэша ківHтъ гDень, и3 возвесели1шасz во срётеніе є3мY.

д7i И# колесни1ца вни1де въ село2 њсjево сyщее въ веfсамЂсэ, (и3 стA тaмw,) и3 постaвиша тaмw при нeмъ кaмень вeлій: и3 и3ссэк0ша древесA колесни6чнаz, и3 кр†вы вознес0ша на всесожжeніе гDу.

є7i Леvjти же вознес0ша ківHтъ гDень, и3 ковчeжецъ и4же съ ни1мъ, и3 ±же въ нeмъ сосyды зл†ты, и3 положи1ша на кaмени вели1цэмъ: мyжіе же веfсaмстіи вознес0ша всесожжє1ніz и3 пожр0ша жeртву въ т0й дeнь гDу.

ѕ7i И# пsть воев0дъ и3ноплемє1нничи зрsху, и3 возврати1шасz во ґккарHнъ въ дeнь т0й.

з7i И# сі‰ сэд†лища злат†z, ±же воздaша и3ноплемє1нницы за мyку гDу: ґзHтско є3ди1но, гaзско є3ди1но, ґскалHнско є3ди1но, гefско є3ди1но, ґккарHнско є3ди1но.

}i И# златы6z мhшы по числY всёхъ градHвъ и3ноплемeнничихъ пzти2 воев0дъ, t грaда ўтвержeна и3 дaже до вeси ферезeовы и3 до кaмене вели1кагw, на нeмже положи1ша ківHтъ завёта гDнz, и4же є4сть дaже до сегw2 днE, на селЁ њсjи веfсамmсjтzнина.

f7i И# не порaдовашасz сhнове їехwнjины въ мужeхъ веfсaмскихъ, ћкw ви1дэша ківHтъ гDень: и3 ўби2 въ ни1хъ пzтьдесsтъ тhсzщъ и3 сeдмьдесzтъ мужeй. И# плaкашасz лю1діе, ћкw порази2 гDь людjй ћзвою вели1кою ѕэлw2.

к7 (20) И# рёша мyжіе и5же t веfсамЂса: кто2 возм0жетъ поити2 пред8 гDемъ бGомъ с™hмъ си1мъ; и3 къ комY взhдетъ ківHтъ завёта гDнz t нaсъ;

к7а И# послaша послы2 къ живyщымъ въ каріаfіарjмэ, глаг0люще: возврати1ша и3ноплемє1нницы ківHтъ гDень, сни1дите и3 вознеси1те є3го2 къ себЁ.

ГлавA з7. (7)

И# пріид0ша мyжіе каріаfіарjмстіи и3 взsша ківHтъ завёта гDнz, и3 внес0ша є3го2 въ д0мъ ґмінадaвль и4же на холмЁ: и3 є3леазaра сhна є3гw2 њсвzти1ша сохранsти ківHтъ завёта гDнz.

в7 И# бhсть t негHже днE бЁ ківHтъ въ каріаfіарjмэ, ўмн0жишасz днjе, и3 бhти двaдесzть лётъ: и3 воззрЁ вeсь д0мъ ї}левъ в8слёдъ гDа.

G И# речE самуи1лъ ко всемY д0му ї}леву, глаг0лz: ѓще всёмъ сeрдцемъ вaшимъ вы2 њбращaетесz ко гDу, tими1те б0ги чужды6z t среды2 вaсъ, и3 дубр†вы, и3 ўгот0вайте сердцA в†ша ко гDу, и3 пораб0тайте є3мY є3ди1ному, и3 и3збaвитъ вaсъ t руки2 и3ноплемeнничи.

д7 И# tверг0ша сhнове ї}лєвы ваалjма и3 дубр†вы ґстарHfа, и3 пораб0таша гDу є3ди1ному.

є7 И# речE самуи1лъ: собери1те ко мнЁ всего2 ї}лz въ массифafъ, и3 помолю1сz њ вaсъ ко гDу.

ѕ7 И# собрaшасz лю1діе въ массифafъ, и3 почерпaху в0ду и3 проливaху пред8 гDемъ на зeмлю: и3 пости1шасz въ т0й дeнь, и3 рёша: согрэши1хомъ пред8 гDемъ. И# судsше самуи1лъ сhны ї}лєвы въ массифafэ.

з7 И# ўслhшаша и3ноплемє1нницы, ћкw собрaшасz вси2 сhнове ї}лєвы въ массифafъ, и3 взыд0ша воевHды и3ноплемє1нничи на ї}лz. И# слhшаша сhнове ї}лєвы и3 ўбоsшасz t лицA и3ноплемє1нникъ:

} и3 рёша сhнове ї}лєвы къ самуи1лу: не премолчи2 њ нaсъ вопіS ко гDу бGу нaшему, да и3збaвитъ ны2 t руки2 и3ноплемeнничи. И# речE самуи1лъ: не бyди мнЁ є4же tступи1ти t гDа бGа моегw2 и3 не вопи1ти њ вaсъ съ молeніемъ.

f7 И# взS самуи1лъ kгнS є3ди1но ссyщее, и3 принесE є5 на всесожжeніе со всёми людьми2 гDеви: и3 возопи2 самуи1лъ ко гDу њ ї}ли, и3 послyша є3гw2 гDь.

(10) И# бsше самуи1лъ возносsй всесожжeніе, и3 и3ноплемє1нницы прибли1жишасz на брaнь на ї}лz: и3 возгремЁ гDь глaсомъ вeліимъ въ дeнь w4нъ на и3ноплемeнники, и3 смzт0шасz и3 пад0ша пред8 ї}лемъ:

№i и3 и3зыд0ша мyжіе ї}лєвы t массифafа, и3 погнaша и3ноплемeнникwвъ, и3 би1ша и5хъ дaже до под0ліz веfх0ръ.

в7i И# взS самуи1лъ кaмень є3ди1нъ и3 постaви є3го2 междY массифafомъ и3 междY вeтхимъ: и3 наречE и4мz є3мY ґвенезeръ, си1рэчь кaмень п0мощи, и3 речE: до здЁ пом0же нaмъ гDь.

Gi И# смири2 гDь и3ноплемeнники, и3 не приложи1ша ктомY и3ти2 въ предёлы ї}лєвы: и3 бhсть рукA гDнz на и3ноплемeнникwвъ во вс‰ дни6 самуи1лwвы.

д7i И# tдaшасz грaды, и5хже взsша и3ноплемє1нницы t сынHвъ ї}левыхъ, и3 tдaша и5хъ ї}лю, t ґккарHна дaже до гefа, и3 предёлы ї}лz свободи1шасz t руки2 и3ноплемeнничи: и3 бЁ ми1ръ междY ї}лемъ и3 междY ґморрeемъ.

є7i И# судsше самуи1лъ ї}лю во вс‰ дни6 животA своегw2.

ѕ7i И# хождaше t г0да до г0да, и3 w4крестъ веfи1лz и3 галгaлы и3 массифafа, и3 суждaше ї}лz во всёхъ свzщeнныхъ си1хъ.

з7i Бsше же є3мY возвращeніе во ґрмаfeмъ, ћкw тaмw бsше д0мъ є3гw2: и3 судsше тaмw ї}лz, и3 создA тaмw nлтaрь гDеви.

ГлавA }. (8)

И# бhсть є3гдA состарёсz самуи1лъ, и3 постaви сhны сво‰ суди1ти ї}леви.

в7 И# сі‰ и3менA сынHмъ є3гw2: пeрвенецъ їwи1ль, и3 и4мz втор0му ґвjа, судіи6 въ вирсавeи.

G И# не поид0ша сhнове є3гw2 путeмъ є3гw2: и3 ўклони1шасz в8слёдъ лихоимaніz, и3 пріимaху дaры, и3 развращaху суды2.

д7 И# собрaшасz мyжіе ї}лєвы, и3 пріид0ша къ самуи1лу во ґрмаfeмъ

є7 и3 рёша є3мY: сE, ты2 состарёлсz є3си2, сhнове же твои2 не х0дzтъ по пути2 твоемY: и3 нн7э постaви над8 нaми царS, да сyдитъ ны2, ћкоже и3 пр0чіи kзhки.

ѕ7 И# бhсть лукaвъ глаг0лъ пред8 nчи1ма самуи1ловыма, ћкw рёша: дaждь нaмъ царS, да сyдитъ ны2. И# помоли1сz самуи1лъ ко гDу.

з7 И# речE гDь самуи1лу: послyшай глaса людjй, ћкоже глаг0лютъ къ тебЁ, ћкw не тебE ўничижи1ша, но менE ўничижи1ша, є4же не цaрствовати ми2 над8 ни1ми:

} по всBмъ дэлHмъ, ±же сотвори1ша ми2, t негHже днE и3звед0хъ и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетски до днeшнzгw днE, и3 њстaвиша мS, и3 послужи1ша богHмъ и3ны6мъ, тaкw тjи творsтъ и3 тебЁ:

f7 и3 нн7э послyшай глaса и4хъ: nбaче засвидётелствуz засвидётелствуеши и5мъ и3 возвэсти1ши и5мъ прaвду царeву, и4же цaрствовати бyдетъ над8 ни1ми.

(10) И# речE самуи1лъ вс‰ словесA гDнz къ лю1демъ просsщымъ t негw2 царS,

№i и3 глаг0ла (и5мъ): сіE бyдетъ њправдaніе царeво, и4же цaрствовати и4мать над8 вaми: сhны вaшz в0зметъ и3 постaвитъ | колесни1чники сво‰, и3 на к0ни всaдитъ и5хъ, и3 предтекyщихъ пред8 колесни1цами є3гw2:

в7i и3 постaвитъ | себЁ с0тники и3 тhсzщники и3 жaтелми жaтвы своеS, и3 њб8и1мутъ њб8имaніемъ грHздіz є3гw2, и3 твори1ти nр{діz вHинскаz є3гw2 и3 nр{діz колесни1цъ є3гw2:

Gi и3 дщє1ри вaшz в0зметъ въ мmров†рницы и3 въ пов†рницы и3 въ хлBбницы:

д7i и3 сeла в†ша и3 віногрaды вaшz и3 м†сличины вaшz благ‡z в0зметъ и3 дaстъ рабHмъ свои6мъ:

є7i и3 сёмена в†ша и3 віногрaды вaшz њдесsтствуетъ и3 дaстъ скопцє1мъ свои6мъ и3 рабHмъ свои6мъ:

ѕ7i и3 рабы2 вaшz и3 рабы6ни вaшz и3 стадA в†ша благ†z и3 nслы2 вaшz tи1метъ и3 њдесsтствуетъ на дэлA сво‰:

з7i и3 пaжити вaшz њдесsтствуетъ, и3 вы2 бyдете є3мY раби2:

}i и3 возопіeте въ дeнь w4нъ t лицA царS вaшегw, є3г0же и3збрaсте себЁ, и3 не ўслhшитъ вaсъ гDь въ дeнь w4нъ, ћкw вы2 сaми и3збрaсте себЁ царS.

f7i И# не восхотёша лю1діе послyшати самуи1ла и3 рёша є3мY: ни2, но цaрь да бyдетъ над8 нaми,

к7 (20) и3 бyдемъ и3 мы2 ћкоже вси2 kзhцы: и3 суди1ти и4мать нaсъ цaрь нaшъ, и3 и3зhдетъ пред8 нaми, и3 поб0ретъ поборeніемъ њ нaсъ.

к7а И# слhша самуи1лъ вс‰ глаг0лы людjй и3 глаг0ла | во ќшы гDеви.

к7в И# речE гDь къ самуи1лу: послyшай глaса и4хъ, и3 постaви и5мъ царS. И# речE самуи1лъ къ мужє1мъ ї}лєвымъ: да и4детъ кjйждо вaсъ во св0й грaдъ.

ГлавA f7. (9)

И# бЁ мyжъ t сынHвъ веніамjновыхъ, є3мyже и4мz кjсъ, сhнъ ґвіи1ловъ, сhна їaредова, сhна вахjрова, сhна ґфeкова, сhна мyжа їемінeова, мyжъ си1ленъ крёпостію.

в7 И# семY бЁ сhнъ, и4мz є3мY саyлъ, добровели1ченъ, мyжъ блaгъ: и3 не бЁ въ сынёхъ ї}левыхъ блaгъ пaче є3гw2, t рaменъ и3 вhше выс0къ пaче всёхъ людjй.

G И# заблуди1ша nслsта кjса nтцA саyлова. И# речE кjсъ къ саyлу сhну своемY: возми2 съ соб0ю є3ди1наго t џтрwкъ, и3 востaвше и3ди1те и3 поищи1те nслsтъ.

д7 И# проид0ша г0ру є3фрeмлю, и3 проид0ша зeмлю селхA, и3 не њбрэт0ша: и3 проид0ша зeмлю сегалjмлю, и3 не бЁ: и3 проид0ша зeмлю їамjню, и3 не њбрэт0ша.

є7 И# пришeдшымъ и5мъ въ зeмлю сjфову, и3 речE саyлъ ко џтроку своемY и4же съ ни1мъ: грzди2 и3 возврати1мсz, да не кaкw nтeцъ м0й њстaвz nслsта, печeтсz њ нaсъ.

ѕ7 И# речE є3мY џтрокъ: сE, здЁ человёкъ б9ій во грaдэ сeмъ, и3 человёкъ слaвенъ: всE є4же ѓще речeтъ приходsщымъ къ немY, бyдетъ и5мъ: и3 нн7э п0йдемъ тaмw, да возвэсти1тъ нaмъ пyть нaшъ, и4мже п0йдемъ.

з7 И# речE саyлъ џтроку своемY и4же съ ни1мъ: сE, п0йдемъ, и3 что2 принесeмъ къ человёку б9ію; ћкw хлёбы њскудёша t врeтищъ нaшихъ, и3 ктомY нёсть ў нaсъ, є4же внести2 къ человёку б9ію t и3мёніz нaшегw.

} И# приложи2 џтрокъ tвэщaти саyлу и3 речE: сE, њбрэтaетсz въ руцЁ моeй четвeртаz чaсть сjклz сребрA, и3 дaси человёку б9ію, и3 возвэсти1тъ нaмъ пyть нaшъ.

f7 Прeжде бо во ї}ли си1це глаг0лаше кjйждо, є3гдA кто2 и3дsше вопрошaти бGа: грzди2, да и4демъ къ прозорли1вцу: ћкw прор0ка нарицaху лю1діе прeжде прозорли1вцемъ.

(10) И# речE саyлъ џтроку своемY: д0бръ глаг0лъ тв0й: грzди2, да и4демъ. И# и3д0ша во грaдъ, и3дёже бЁ человёкъ б9ій.

№i Восходsщымъ же и5мъ на восх0дъ грaда, и3 сE, њбрэт0ша дэви1цъ и3зшeдшихъ почерпсти2 воды2, и3 рёша и5мъ: є4сть ли здЁ прозорли1вецъ;

в7i И# tвэщaша и5мъ дэви6цы, глаг0лющz: є4сть, сE пред8 лицeмъ вaшимъ: нн7э же потщи1тесz, ћкw днE рaди грzдeтъ во грaдъ, ћкw жeртва днeсь лю1демъ въ вaмэ:

Gi и3 є3гдA вни1дете во грaдъ, тaкw њбрsщете є3го2 во грaдэ, прeжде нeже взhти є3мY въ вaму ћсти: ћкw не и4мутъ ћсти лю1діе, д0ндеже вни1детъ сeй, ћкw т0й благослови1тъ жeртву, и3 по си1хъ kдsтъ стрaнніи: и3 нн7э взhдите, ћкw днE рaди њбрsщете є3го2.

д7i И# взыд0ша во грaдъ. И$мже входsщымъ среди2 грaда, и3 сE, самуи1лъ и3зhде во срётеніе и5мъ, є4же взhти въ вaму.

є7i И# гDь tкры2 во ќхо самуи1лу днeмъ є3ди1нымъ прeжде пришeствіz къ немY саyлz, гlz:

ѕ7i ћкоже врeмz сіE, ќтрw послю2 къ тебЁ мyжа t плeмене веніамjнова, и3 да помaжеши є3го2 царS над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ, и3 спасeтъ лю1ди мо‰ t руки2 и3ноплемeнничи: ћкw призрёхъ на смирeніе людjй мои1хъ, ћкw взhде в0пль и4хъ ко мнЁ.

з7i И# ви1дэ самуи1лъ саyла, и3 гDь речE къ немY: сE, человёкъ, њ нeмже рек0хъ ти2: сeй бyдетъ въ лю1дехъ мои1хъ цaрствовати.

}i И# прибли1жисz саyлъ къ самуи1лу посредЁ грaда и3 речE: возвэсти1 ми, кот0рый д0мъ прозорли1вца.

f7i И# tвэщA самуи1лъ саyлу и3 речE: ѓзъ сaмъ є4смь: взhди предо мн0ю въ вaму, и3 ћждь со мн0ю днeсь, и3 tпущy тz заyтра, и3 вс‰ ±же въ сeрдцы твоeмъ возвэщy ти:

к7 (20) и3 њ nслsтэхъ твои1хъ заблуди1вшихъ днeсь трeтій дeнь, не помышлsй въ сeрдцы своeмъ њ ни1хъ, и4бо њбрэт0шасz: и3 комY кр†снаz ї}лєва; не тебЁ ли и3 д0му nтцA твоегw2;

к7а И# tвэщA саyлъ и3 речE: не сhнъ ли є4смь ѓзъ мyжа їемінeа, мeншагw ски1птра плeмене ї}лева; и3 плeмене малёйшагw t всегw2 ски1птра веніамjнова; и3 nтeчество моE мeншее пaче всёхъ nтeчествъ веніамjновыхъ; и3 вскyю глаг0лалъ є3си2 ко мнЁ по глаг0лу семY;

к7в И# поsтъ самуи1лъ саyла и3 џтрока є3гw2, и3 введE | во њбитaлище, и3 дадE и5мъ тaмw мёсто въ пeрвыхъ звaныхъ, ћкw въ седми1десzти мужeхъ.

к7г И# речE самуи1лъ п0вару: дaждь ми2 чaсть, ю4же дaхъ ти2, и3 њ нeйже рёхъ ти2 положи1ти ю5 ў себє2.

к7д И# взS п0варъ плечE, и3 предложи2 є5 саyлови. И# речE самуи1лъ саyлу: сE, и3збhтокъ, предложи2 пред8 сS и3 ћждь, ћкw во свидётелство предложи1сz тебЁ пaче и3нhхъ, прикосни1сz. И# kдE саyлъ съ самуи1ломъ въ т0й дeнь.

к7є И# сни1де t вaмы во грaдъ, и3 постлaша саyлови на г0рницэ, и3 спA.

к7ѕ И# бhсть є3гдA приближaшесz ќтро, и3 воззвA самуи1лъ саyла на г0рницэ, и3 речE: востaни, и3 tпущy тz. И# востA саyлъ, и3 и3зhде сaмъ и3 самуи1лъ в0нъ.

к7з И$мже и3сходsщымъ въ чaсть грaда, и3 речE самуи1лъ къ саyлу: рцы2 ю4ноши, да пред8и1детъ пред8 нaми: ґ ты2 стaни ћкоже днeсь, и3 слhшанъ сотворю2 тебЁ гlг0лъ б9ій.

ГлавA ‹. (10)

И# взS самуи1лъ сосyдъ съ є3лeемъ, и3 возліS на главY є3гw2, и3 лобызA є3го2, и3 речE є3мY: не помaза ли тебE гDь на цaрство лю1демъ свои6мъ и5же во ї}ли; и3 ты2 цaрствовати бyдеши въ лю1дехъ гDнихъ, и3 ты2 спасeши | t руки2 вр†гъ и4хъ w4крестъ: и3 сіE тебЁ знaменіе, ћкw помaза тS гDь над8 наслёдіемъ свои1мъ въ кнsзz:

в7 є3гдA tи1деши днeсь t менє2, њбрsщеши двA мyжа при гробёхъ рахи1линыхъ въ предёлэхъ веніамjнихъ въ силHмэ, въ вакалafэ скaчущихъ ѕёлнw, и3 рекyтъ тебЁ: њбрэт0шасz nслsта, и5хже ходи1сте и3скaти: и3 сE, nтeцъ тв0й tвeрже глаг0лъ њ nслsтехъ и3 ѕэлw2 печeтсz вaсъ рaди, глаг0лz: что2 сотворю2 њ сhнэ моeмъ;

G и3 tи1деши tтyду, и3 дaлэе пріи1деши до дубрaвы fавHра, и3 њбрsщеши тaмw три2 мyжы восходsщыz къ бGу въ веfи1ль, є3ди1наго ведyща тр0е козлsтъ, ґ другaго несyща три2 врє1тища хлёбwвъ, ґ трeтіzгw несyща мёхъ вінA:

д7 и3 вопр0сzтъ тS ±же њ ми1рэ, и3 дадyтъ ти2 двA нач†тка хлёбwвъ, и3 в0змеши t рyкъ и4хъ:

є7 и3 по си1хъ да взhдеши на х0лмъ б9ій, и3дёже є4сть собрaніе и3ноплемє1нникъ, тaмw нач†лницы и3ноплемє1нничи: и3 бyдетъ є3гдA вни1деши тaмw во грaдъ, срsщеши ли1къ прор0кwвъ и3сходsщихъ t вaмы, и3 пред8 ни1ми свирBли и3 тmмпaны, и3 сwпёли и3 гyсли, и3 тjи прорицaющіи:

ѕ7 и3 сни1детъ на тS д¦ъ гDень, и3 воспрbр0чествуеши съ ни1ми, и3 њбрати1шисz въ мyжа и3н0го:

з7 и3 бyдетъ є3гдA пріи1дутъ знамє1ніz сі‰ на тS, твори2 вс‰, є3ли6ка њбрsщетъ рукA твоS, ћкw бGъ съ тоб0ю:

} и3 сни1деши прeжде менє2 въ галгaлы, и3 сE, ѓзъ сни1ду къ тебЁ вознести2 всесожжeніе и3 пожрeти жє1ртвы ми6рны: сeдмь днjй пождeши, д0ндеже пріидY къ тебЁ, и3 покажy ти, что2 сотвори1ши.

f7 И# бhсть внегдA tврати1ти є3мY плещы2 сво‰ tити2 t самуи1ла, преложи2 є3мY бGъ сeрдце на и4но. И# пріид0ша вс‰ знамє1ніz сі‰ въ дeнь w4нъ.

(10) И# взhде tтyду на х0лмъ, и3 сE, ли1къ прор0ческій проти1ву є3мY: и3 взhде нaнь д¦ъ б9ій, и3 прорицaше средЁ и4хъ.

№i И# бhша вси2 ви1дэвшіи є3го2 вчерA и3 трeтіzгw днE, и3 ви1дэша, и3 сE, т0й посредЁ прорHкъ прорицazй. И# рёша лю1діе кjйждо ко и4скреннему своемY: что2 сіE бhвшее сhну кjсову; є3дA и3 саyлъ во прор0цэхъ;

в7i И# tвэщA нёкто t ни1хъ и3 речE: и3 кто2 nтeцъ є3мY; не кjсъ ли; И# сегw2 рaди бhсть въ при1тчу: є3дA и3 саyлъ во прор0цэхъ;

Gi И# скончA прор0чествуz, и3 пріи1де tтyду на х0лмъ.

д7i И# речE ќжикъ є3гw2 къ немY и3 ко џтрочищу є3гw2: кaмw ходи1сте; И# рёша: nслsтъ и3скaти, и3 ви1дэхомъ, ћкw нёсть и4хъ, и3 внид0хомъ къ самуи1лу.

є7i И# речE ќжикъ къ саyлу: возвэсти1 ми нн7э, чт0 ти речE самуи1лъ;

ѕ7i И# речE саyлъ ќжику своемY: вёстію возвэсти1 ми, ћкw њбрэт0шасz nслsта. Словесe же њ цaрствэ не возвэсти2 є3мY, є4же речE самуи1лъ.

з7i И# заповёда самуи1лъ всBмъ лю1демъ пріити2 ко гDу въ массифafъ.

}i И# речE самуи1лъ къ сынHмъ ї}лєвымъ: сі‰ речE гDь бGъ ї}левъ, гlz: ѓзъ и3звед0хъ nтцы2 вaшz сhны ї}лєвы и3з8 є3гЂпта, и3 и3з8sхъ вы2 t руки2 фараHна царS є3гЂпетскагw и3 t всёхъ цaрствъ њскорблsющихъ вы2:

f7i и3 вы2 днeсь ўничижи1сте бGа вaшего, и4же сaмъ є4сть сп7сazй вы2 t всёхъ ѕHлъ вaшихъ и3 скорбeй вaшихъ, и3 рёсте: ни2, но царS да постaвиши над8 нaми: и3 нн7э стaните пред8 гDемъ по хорyгвамъ вaшымъ и3 по племенє1мъ вaшымъ и3 по тhсzщамъ вaшымъ.

к7 (20) И# приведE самуи1лъ вс‰ кwлёна ї}лєва, и3 падE жрeбій на хорyгвь веніамjню.

к7а И# приведE хорyгвь веніамjню по племенaмъ, и3 падE жрeбій на плeмz маттарjино: и3 привед0ша плeмz маттарjино по мужє1мъ, и3 падE жрeбій на саyла сhна кjсова: и3 и3скaху є3го2, и3 не њбрэтaшесz.

к7в И# вопроси2 самуи1лъ є3щE гDа, глаг0лz: ѓще пріи1детъ сёмw мyжъ є3щE; И# речE гDь: сE, т0й сокрhсz въ сосyдэхъ.

к7г И# течE самуи1лъ, и3 взS є3го2 tтyду, и3 постaви є3го2 посредЁ людjй: и3 бhсть вhшше всёхъ людjй, t рaменъ и3 вhшше.

к7д И# речE самуи1лъ ко всBмъ лю1демъ: ви1дэсте ли, є3г0же и3збрA себЁ гDь, ћкw нёсть под0бенъ є3мY во всёхъ вaсъ; И# познaша вси2 лю1діе и3 рёша: да живeтъ цaрь.

к7є И# речE самуи1лъ къ лю1демъ њправд†ніz цaрствіz, и3 написA въ кни1зэ, и3 положи2 пред8 гDемъ.

к7ѕ И# tпусти2 самуи1лъ вс‰ лю1ди, и3 и3д0ша кjйждо во сво‰ си, и3 саyлъ и4де въ д0мъ св0й въ гаваю2: и3 и3д0ша съ ни1мъ сhнове си1лъ, и4хже коснeсz гDь сердeцъ и4хъ, съ саyломъ.

к7з Сhнове же поги1белніи рёша: кто2 спасeтъ нaсъ, сeй ли; И# безчeствоваша є3го2, и3 не принес0ша є3мY дарHвъ.

ГлавA №i. (11)

И# бhсть ѓки по мцcэ, и3 взhде наaсъ ґманjтzнинъ, и3 њполчи1сz на їавjсъ галаaдскій. И# рёша вси2 мyжіе їавjсстіи къ наaсу ґманjтzнину: положи2 нaмъ завётъ, и3 пораб0таемъ ти2.

в7 И# речE къ ни6мъ наaсъ ґманjтzнинъ: сeй завётъ положY вaмъ, и3зверчY комyждо вaсъ џко десн0е, и3 положY поношeніе на ї}лz.

G И# рёша є3мY мyжіе їавjса галаaдскагw: њстaви нaмъ сeдмь днjй, да п0слемъ вёстники во вс‰ предёлы ї}лєвы: и3 ѓще не бyдетъ спасaющагw нaсъ, и3зhдемъ къ вaмъ.

д7 И# пріид0ша вBстницы въ гаваю2 къ саyлу и3 повёдаша словесA сі‰ во ќшы людjй: и3 воздвиг0ша вси2 лю1діе глaсъ св0й и3 плaкашасz.

є7 И# сE, саyлъ пріи1де по заyтріи t селA, и3 речE саyлъ: что2 ћкw плaчутъ лю1діе; И# повёдаша є3мY глаг0лы мужeй їавjсскихъ.

ѕ7 И# сни1де д¦ъ гDень на саyла, є3гдA ўслhша словесA сі‰, и3 разгнёвасz на ни1хъ ѕэлw2:

з7 и3 взS двЁ кр†вы, и3 раздроби2 | на ќды, и3 послA во вс‰ предёлы ї}лєвы рукaми вёстникwвъ, глаг0лz: и4же не бyдетъ и3дhй в8слёдъ саyла и3 в8слёдъ самуи1ла, по семY сотворsтъ говsдwмъ є3гw2. И# сни1де ќжасъ гDень на ї}лтzнъ, и3 и3зыд0ша ћкw є3ди1нъ мyжъ.

} И# сочтE и5хъ въ везeцэ, въ вaмэ, и3 бhсть всёхъ мужeй ї}лтескихъ шeсть сHтъ тhсzщъ, и3 мужeй їyдиныхъ сeдмьдесzтъ тhсzщъ.

f7 И# речE вёстникwмъ пришeдшымъ: сі‰ повёдите мужє1мъ їавjса галаaдскагw: заyтра бyдетъ вaмъ спасeніе восходsщу с0лнцу. И# пріид0ша вBстницы во грaдъ и3 возвэсти1ша мужє1мъ їав‡сскимъ: и3 возрaдовашасz,

(10) и3 рёша мyжіе їавjсстіи къ наaсу ґманjтzнину: ќтрw и3зhдемъ къ вaмъ, и3 сотвори1те нaмъ, є4же блaго пред8 nчи1ма вaшима.

№i И# бhсть по заyтріи, и3 саyлъ раздэли2 лю1ди на три2 нач†ла: и3 внид0ша посредЁ полкA въ стрaжу ќтреннюю, и3 біsху сынHвъ ґммwнjтскихъ, д0ндеже разогрёсz дeнь: и3 бhсть, и3 њстaвшіисz разбэг0шасz, и3 не њстaшасz ни двA t ни1хъ вкyпэ.

в7i И# рёша лю1діе къ самуи1лу: кто2 є4сть рекjй, ћкw да саyлъ не воцари1тсz над8 нaми; предaждь мужeй, и3 и3збіeмъ и5хъ.

Gi И# речE саyлъ: да не ќмретъ ни є3ди1нъ въ днeшній дeнь, ћкw днeсь сотвори2 гDь спcніе во ї}ли.

д7i И# речE самуи1лъ къ лю1демъ, глаг0лz: пріиди1те да и4демъ въ галгaлы и3 њбнови1мъ тaмw цaрство.

є7i И# и3д0ша вси2 лю1діе въ галгaлы, и3 помaза тaмw самуи1лъ саyла на цaрство пред8 гDемъ въ галгaлэхъ. И# пожр0ша тaмw жє1ртвы и3 ми6рнаz пред8 гDемъ, и3 возвесели1сz тaмw саyлъ и3 вси2 мyжіе ї}лєвы ѕэлw2.

ГлавA в7i. (12)

И# речE самуи1лъ ко всBмъ мужє1мъ ї}лєвымъ: сE, послyшахъ глaса вaшегw њ всёхъ, є3ли6ка ми2 рёсте, и3 постaвихъ над8 вaми царS:

в7 и3 сE, нн7э цaрь предх0дитъ пред8 вaми, ѓзъ же состарёхсz и3 сэдёти бyду, и3 сhнове мои2 сE съ вaми: и3 ѓзъ сE, ходи1хъ пред8 вaми t ю4ности моеS и3 дaже до днeшнzгw днE:

G сE, ѓзъ, tвэщaйте на мS пред8 гDемъ и3 пред8 хріст0мъ є3гw2, є3дA ў когw2 телцA взsхъ, и3ли2 nслS, и3ли2 кого2 t вaсъ наси1лствовахъ, и3ли2 кого2 ўтэсни1хъ, и3ли2 t рукY нёкоегw пріsхъ мздY, и3ли2 nбyщу; и3звэщaйте на мS, и3 возвращY вaмъ.

д7 И# рёша къ самуи1лу: не њби1дэлъ є3си2 нaсъ, нижE наси1лствовалъ є3си2 нaмъ, нижE ўтэсни1лъ є3си2 нaсъ, нижE взsлъ є3си2 t руки2 чіеS что2.

є7 И# речE самуи1лъ къ лю1демъ: свидётель є4сть гDь въ вaсъ, и3 свидётель хріст0съ є3гw2 днeсь въ сeй дeнь, ћкw ничт0же њбрэт0сте въ рукY моє1ю. И# рёша лю1діе: свидётель.

ѕ7 И# речE самуи1лъ къ лю1демъ, глаг0лz: свидётель гDь сотвори1вый мwmсeа и3 ґарHна и3 и3зведhй t земли2 є3гЂпетскіz nтцы2 нaшz:

з7 и3 нн7э предстaните, и3 разсуждyсz съ вaми пред8 гDемъ и3 возвэщY вaмъ вс‰ њправд†ніz гDнz, ±же сотвори2 вaмъ и3 nтцє1мъ вaшымъ:

} є3гдA вни1де їaкwвъ и3 сhнове є3гw2 во є3гЂпетъ, и3 смири1ша и5хъ є3гЂптzне: и3 возопи1ша nтцы2 нaши ко гDу, и3 послA гDь мwmсeа и3 ґарHна, и3 и3зведE nтцы2 нaшz и3з8 є3гЂпта и3 всели2 и5хъ на мёстэ сeмъ:

f7 и3 забhша гDа бGа своего2, и3 вдадE | въ рyцэ сісaрэ ґрхістрати1гу їавjна царS ґсHрска, и3 въ рyки и3ноплемє1нничи, и3 въ рyки царS мwaвска, и3 воевaша и5хъ:

(10) и3 возопи1ша ко гDу и3 рёша: согрэши1хомъ, ћкw њстaвихомъ гDа и3 пораб0тахомъ ваалjму и3 дубрaвамъ, и3 нн7э и3зми2 ны2 t рyкъ вр†гъ нaшихъ, и3 пораб0таемъ тебЁ:

№i и3 послA гDь їероваaла и3 варaка и3 їефfaz и3 самуи1ла, и3 и3з8sтъ вы2 и3з8 рyкъ вр†гъ вaшихъ њкрeстныхъ, и3 њбитaсте ўповaюще:

в7i и3 вёсте, ћкw наaсъ цaрь сынHвъ ґммHнихъ пріи1де на вы2, и3 рёсте: ни2, но цaрь да цaрствуетъ над8 нaми: є3гдA гDь бGъ цaрствова над8 вaми:

Gi и3 сE, нн7э цaрь, є3г0же и3збрaсте и3 є3г0же проси1сте: и3 сE, дадE гDь над8 вaми царS:

д7i ѓще ўбоитeсz гDа и3 пораб0таете є3мY, и3 послyшаете глaса є3гw2 и3 не воспроти1витесz ўстHмъ гDнимъ, и3 бyдете и3 вы2 и3 цaрь цaрствуzй над8 вaми в8слёдъ гDа ходsще: то2 рукA гDнz не бyдетъ на вaсъ:

є7i ѓще же не послyшаете глaса гDнz и3 воспроти1витесz ўстHмъ гDнимъ, бyдетъ рукA гDнz на вaсъ и3 на царS вaшего:

ѕ7i и3 нн7э стaните и3 ви1дите гlг0лъ сeй вели1кій, є3г0же сотвори1тъ гDь пред8 nчи1ма вaшима:

з7i нёсть ли жaтва пшени1цы днeсь; призовY гDа, и3 дaстъ гр0мы и3 д0ждь, и3 ўразумёете и3 ўви1дите, ћкw ѕл0ба вaша вели1ка, ю4же сотвори1сте пред8 гDемъ, и3спроси1вше себЁ царS.

}i И# призвA самуи1лъ гDа, и3 дадE гDь гр0мъ и3 д0ждь въ т0й дeнь: и3 ўбоsшасz вси2 лю1діе ѕэлw2 гDа и3 самуи1ла,

f7i и3 рёша вси2 лю1діе къ самуи1лу: помоли1сz њ рабёхъ твои1хъ ко гDу бGу твоемY, да не ќмремъ: ћкw приложи1хомъ ко всBмъ грэхHмъ нaшымъ ѕл0бу, просsще себЁ царS.

к7 (20) И# речE самуи1лъ къ лю1демъ: не б0йтесz: вы2 сотвори1сте всю2 ѕл0бу сію2: т0кмw не ўклони1тесz t послёдованіz гDнz и3 пораб0тайте гDу всёмъ сeрдцемъ вaшимъ,

к7а и3 не преступи1те в8слёдъ ничт0же сyщихъ, и5же не пос0бствуютъ и3 не и3з8и1мутъ, ћкw ничт0же сyть:

к7в понeже не tри1нетъ гDь людjй свои1хъ и4мене рaди своегw2 вели1кагw, ћкw кр0тцэ гDь пріsтъ вaсъ себЁ въ лю1ди:

к7г и3 да никaкоже ми2 согрэши1ти гDу, њстaвити є4же моли1тисz њ вaсъ ко гDу, и3 пораб0таю гDеви и3 покажY вaмъ пyть блaгъ и3 прaвъ,

к7д т0кмw б0йтесz гDа и3 раб0тайте є3мY во и4стинэ и3 всёмъ сeрдцемъ вaшимъ, ћкw ви1дите ±же вели6каz сотвори2 гDь съ вaми:

к7є и3 ѓще ѕл0бою ѕло2 сотворитE, то2 вы2 и3 цaрь вaшъ поги1бнете.

ГлавA Gi. (13)

Сhнъ є3ди1нагw лёта саyлъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 двA лBта цaрствова над8 ї}лемъ.

в7 И# и3збрA себЁ саyлъ три2 тhсzщы мужeй t мужeй ї}левыхъ, и3 бhша съ саyломъ двЁ тhсzщы въ махмaсэ и3 въ горЁ веfи1ли, и3 тhсzща бёша со їwнаfaномъ въ гаваи2 веніамjновэ: и3 њстaнокъ людjй tпусти2 коег0ждо во сво‰ селє1ніz.

G И# порази2 їwнаfaнъ насjва и3ноплемeнника и4же въ х0лмэ. И# ўслhшаша и3ноплемє1нницы, и3 саyлъ воструби2 труб0ю во всю2 зeмлю, глаг0лz: tверг0шасz раби2.

д7 И# слhша вeсь ї}ль глаг0лющихъ, ћкw порази2 саyлъ насjва и3ноплемeнника, и3 њмерзЁ ї}ль во и3ноплемeнницэхъ. И# собрaшасz лю1діе в8слёдъ саyла въ галгaлэхъ.

є7 И# и3ноплемє1нницы собрaшасz на брaнь на ї}лz: и3 пріид0ша на ї}лz три1десzть тhсzщъ колесни1цъ и3 шeсть тhсzщъ кHнникъ и3 мн0жество людjй, ћкw пес0къ и4же при м0ри: и3 шeдше њполчи1шасz въ махмaсэ проти1ву веfwрHну на ю4гъ.

ѕ7 И# ви1дэша мyжіе ї}лєвы, ћкw не мог0ша проти1ву стaти, и3 скрhшасz лю1діе въ вертeпэхъ и3 въ њгрaдэхъ и3 въ кaменіихъ и3 въ пр0пастехъ и3 во рвaхъ:

з7 и3 преходsще преид0ша їoрдaнъ въ зeмлю гaдову и3 галаaдску. И# саyлъ бsше є3щE въ галгaлэхъ, и3 вси2 лю1діе ўжас0шасz, и5же бsху съ ни1мъ.

} И# ждaше сeдмь днjй по свидётелству, ћкоже речE самуи1лъ, и3 не пріи1де самуи1лъ въ галгaлы: и3 разсёzшасz лю1діе є3гw2 t негw2.

f7 И# речE саyлъ: приведи1те, ћкw да сотворю2 всесожжeніе и3 ми6рнаz. И# вознесE всесожжeніе.

(10) И# бhсть є3гдA соверши2 возносS всесожжeніе, и3 сE, самуи1лъ пріи1де: и3 саyлъ и3зhде на срётеніе є3мY благослови1тисz и4мъ.

№i И# речE самуи1лъ: что2 сотвори1лъ є3си2; И# речE саyлъ: ви1дэхъ, ћкw tид0ша лю1діе t менє2, и3 ты2 не пришeлъ є3си2, ћкоже њпредэли1лъ є3си2 свидётелствомъ днjй, и3ноплемє1нницы же собрaшасz въ махмaсъ,

в7i и3 рёхъ: нн7э пріи1дутъ и3ноплемє1нницы ко мнЁ въ галгaлы, и3 лицA гDнz не ўмоли1хъ: и3 не ўдержaхсz, и3 вознес0хъ всесожжeніе.

Gi И# речE самуи1лъ къ саyлу: безyміе бhсть тебЁ, понeже не сохрани1лъ є3си2 зaповэди моеS, ю4же заповёда ти2 гDь: ћкw нн7э ўгот0валъ бы гDь цaрство твоE во ї}ли до вёка:

д7i и3 нн7э цaрство твоE не стaнетъ тебЁ, и3 и3зhщетъ гDь себЁ человёка по сeрдцу своемY, и3 повели1тъ є3мY гDь властели1ну бhти над8 людьми2 свои1ми, ћкw не сохрани1лъ є3си2, є3ли6ка заповёда тебЁ гDь.

є7i И# востA самуи1лъ и3 и4де t галгaлъ въ пyть св0й: и3 њстaнокъ людjй и3д0ша в8слёдъ саyла на срётеніе лю1демъ р†тнымъ. И$мже приходsщымъ t галгaлъ въ гаваю2 веніамjнову, и3 сочтE саyлъ лю1ди њбрётшыzсz съ ни1мъ ћкw шeсть сHтъ мужeй.

ѕ7i Саyлъ же и3 їwнаfaнъ сhнъ є3гw2 и3 лю1діе њбрётшіисz съ ни1ми сэд0ша въ гаваи2 веніамjновэ и3 плaкашасz: и3ноплемє1нницы же њполчи1шасz въ махмaсэ.

з7i И# и3зыд0ша губsщіи t селA и3ноплемeнникwвъ тремS начaлы: начaло є3ди1но зрsщее пyть гоферA на зeмлю сwвaлю:

}i и3 начaло є3ди1но зрsщее пyть веfwрHнь: и3 начaло є3ди1но зрsщее пyть гаваи2, клонsщійсz къ гаісавjмъ пустhни.

f7i И# ковaчь желёза не њбрэтaшесz во всeй земли2 ї}левэ, ћкw рёша и3ноплемє1нницы, да не сотворsтъ є3врeє мечA и3 копіS.

к7 (20) И# хождaху вси2 сhнове ї}лєвы въ зeмлю и3ноплемeнничу ковaти кjйждо сво‰ кHсы и3 nр{діz сво‰, и3 кjйждо сэки6ры сво‰ и3 серпы2 сво‰.

к7а И# притупи1шасz вс‰ nр{діz приспёвшей жaтвэ, сэки6ры и3 серпы2, поправлeніz же и4ма не бhсть.

к7в И# бhсть во дни6 брaни махмaсскіz, и3 не њбрётесz мечA и3 копіS въ рукaхъ всёхъ людjй, и5же съ саyломъ и3 со їwнаfaномъ: т0чію ў саyла и3 їwнаfaна сhна є3гw2.

к7г И# и3зыд0ша t стaна и3ноплемeннича њб8 nнY странY махмaса.

ГлавA д7i. (14)

И# бhсть во є3ди1нъ дeнь, и3 речE їwнаfaнъ сhнъ саyловъ џтрочищу носsщему nрyжіе є3гw2: грzди2, и3 прeйдемъ въ мессaву и3ноплемeнникwвъ и5же на џнэй странЁ. И# nтцY своемY не возвэсти2 сегw2.

в7 И# саyлъ сэдsше на верхY холмA под8 дрeвомъ ћблоннымъ є4же въ магдHнэ, и3 бsше съ ни1мъ ћкw шeсть сHтъ мужeй.

G И# ґхjа сhнъ ґхjтовъ, брaта їwхавeдова, сhна фінеeсова, сhна и3лjи, їерeй б9ій въ силHмэ носS є3фyдъ: и3 лю1діе не вёдzху, ћкw tи1де їwнаfaнъ.

д7 Посредё же прех0да, и3дёже хотsше їwнаfaнъ прейти2 въ стaнъ и3ноплемeнничь, бhсть кaмень џстрый tсю1ду и3 кaмень џстрый toнyду: и4мz є3ди1ному васeсъ и3 друг0му сеннA:

є7 кaмень є3ди1нъ стоsше t сёвера проти1ву махмaса, и3 кaмень вторhй t ю4га проти1ву гаваи2.

ѕ7 И# речE їwнаfaнъ ко џтрочищу носsщему nрyжіе є3гw2: грzди2, прeйдемъ въ мессaву неwбрёзанныхъ си1хъ, нeгли что2 сотвори1тъ нaмъ гDь, ћкw нёсть гDу не ўд0бно спcти2 во мн0гихъ и3ли2 въ мaлыхъ.

з7 И# речE є3мY носsй nрyжіе є3гw2: твори2 всE, на нeже сeрдце твоE склонsетсz: сE, ѓзъ съ тоб0ю є4смь, ћкоже сeрдце твоE сeрдце моE.

} И# речE їwнаfaнъ: сE, мы2 прeйдемъ къ мужє1мъ и3 kви1мсz къ ни6мъ:

f7 ѓще сі‰ рекyтъ къ нaмъ: помeдлите тaмw, д0ндеже возвэсти1мъ вaмъ: то2 постои1мъ сaми на мёстэ своeмъ и3 не п0йдемъ къ ни6мъ:

(10) ѓще же къ нaмъ си1це рекyтъ: взhдите къ нaмъ: то2 взhдемъ, ћкw предадE и5хъ гDь въ рyки нaшz: сіE нaмъ знaменіе (да бyдетъ).

№i И# внид0ста џба въ мессaву и3ноплемeнникwвъ. И# глаг0лаша и3ноплемє1нницы: сE, є3врeє и3сх0дzтъ и3з8 разсёлинъ свои1хъ, и3дёже скрhшасz.

в7i И# tвэщaша мyжіе месс†вли ко їwнаfaну и3 къ носsщему nрyжіе є3гw2, и3 рёша: взhдите къ нaмъ, и3 kви1мъ вaмъ глаг0лъ. И# речE їwнаfaнъ къ носsщему nрyжіе є3гw2: грzди2 по мнЁ, ћкw предадE и5хъ гDь въ рyки ї}лєвы.

Gi И# взhде їwнаfaнъ (ползyщь) на рукaхъ и3 на ногaхъ свои1хъ, и3 носsй nрyжіе є3гw2 за ни1мъ. И# ўзрёша и3ноплемє1нницы лицE їwнаfaне, и3 порази2 и5хъ: и3 носsй nрyжіе є3гw2 и3дsше в8слёдъ є3гw2.

д7i И# бhсть ћзва пeрваz, є4юже порази2 їwнаfaнъ и3 носsй nрyжіе є3гw2, ћкw двaдесzть мужeй копjйцами и3 каменовержeніемъ и3 кремeніемъ полевhмъ.

є7i И# бhсть ќжасъ въ полцЁ и3 на селЁ: и3 вси2 лю1діе и5же въ мессaвэ и3 губsщіи ўжаснyшасz, и3 тjи не хотsху брaтисz: и3 вострепетA землS, и3 бhсть ќжасъ t гDа.

ѕ7i И# ви1дэша соглzдaтає саyлwвы въ гаваи2 веніамjни, и3 сE, п0лкъ смzтeсz сёмw и3 nнaмw.

з7i И# речE саyлъ лю1демъ сyщымъ съ ни1мъ: разсмотри1те нн7э и3 ви1дите, кто2 tи1де t вaсъ. И# разсмотри1ша, и3 сE, не њбрётесz їwнаfaнъ и3 носsй nрyжіе є3гw2.

}i И# речE саyлъ ко ґхjи: принеси2 є3фyдъ, ћкw бЁ ківHтъ б9ій въ т0й дeнь съ сынми2 ї}левыми.

f7i И# бhсть є3гдA глаг0лаше саyлъ ко їерeю, и3 шyмъ въ полцЁ и3ноплемeнничи ходS и3дsше и3 мн0жашесz. И# речE саyлъ ко їерeю: пригни2 рyки тво‰.

к7 (20) И# и3зhде саyлъ и3 вси2 лю1діе и5же съ ни1мъ, и3 и3зыд0ша до сёчи. И# сE, бhсть nрyжіе коегHждо на бли1жнzго своего2, (и3 бhсть) мzтeжъ вели1къ ѕэлw2.

к7а Но и3 раби2, и5же бhша со и3ноплемє1нники вчерA и3 трeтіzгw днE, вшeдшіи въ п0лкъ, њбрати1шасz и3 тjи є4же бhти и5мъ со ї}лтzны сyщими съ саyломъ и3 со їwнаfaномъ.

к7в И# вси2 ї}лтzне скрhвшіисz въ горЁ є3фрeмли ўслhшаша, ћкw tбэг0ша и3ноплемє1нницы: приложи1шасz и3 тjи в8слёдъ и4хъ на брaнь.

к7г И# сп7сE гDь въ т0й дeнь ї}лz: брaнь же пр0йде дaже до вамHfа: и3 вси2 лю1діе бsху съ саyломъ, ћкw дeсzть тhсzщъ мужeй, и3 бЁ брaнь разсhпана во вeсь грaдъ на горЁ є3фрeмли.

к7д И# саyлъ сотвори2 безyміе вeліе въ дeнь т0й, и3 заклS лю1ди, глаг0лz: пр0клzтъ человёкъ, и4же ћсти бyдетъ хлёбъ дaже до вeчера, д0ндеже tмщY врагHмъ мои6мъ. И# не вкуси1ша лю1діе вси2 хлёба:

к7є и3 всS землS њбёдаше: и3 сE, бsше дубрaва пчeлнаz пред8 лицeмъ селA:

к7ѕ и3 внид0ша лю1діе во пчeлникъ, и3 сE, и3схождaху глаг0люще: (ћкw и3стечE мeдъ,) и3 не бЁ возвращaющагw руки2 своеS ко ўстHмъ свои6мъ, ћкw ўбоsшасz лю1діе клsтвы гDни.

к7з Їwнаfaнъ же не слhшаше, є3гдA заклинaше nтeцъ є3гw2 лю1ди: и3 прострE конeцъ жезлA своегw2, и4же въ рукY є3мY, и3 њмочи2 є3го2 въ с0тэ мeдвенэ, и3 њбрати2 рyку свою2 во ўстA сво‰, и3 прозрёша џчи є3гw2.

к7и И# речE є3ди1нъ t людjй, глаг0лz: кленhй проклS nтeцъ тв0й лю1ди, глаг0лz: пр0клzтъ человёкъ, и4же ћсти бyдетъ хлёбъ въ дeнь сeй: и3 и3знемог0ша лю1діе.

к7f И# ўразумЁ їwнаfaнъ и3 речE: смути2 nтeцъ м0й зeмлю: ви1ждь, ћкw прозрёша џчи мои2, є3гдA вкуси1хъ мaлw t мeда сегw2:

l (30) q, дабы2 ћли kдyще днeсь лю1діе t корhстей врагHвъ свои1хъ, и5хже њбрэт0ша, мн0жайшаz бы днeсь ћзва былA во и3ноплемeнницэхъ.

И# порази1ша въ дeнь т0й t и3ноплемeнникwвъ мн0жае нeжели въ махмaсэ: и3 ўтруди1шасz лю1діе ѕэлw2.

И# ўстреми1шасz лю1діе на кwрhсти, и3 поsша лю1діе стадA и3 бyйволы и3 гов‰да: и3 закалaху на земли2, и3 kд0ша лю1діе съ кр0вію.

И# возвэсти1ша саyлу, глаг0люще: согрэши1ша лю1діе ко гDу, kдyще съ кр0вію. И# речE саyлъ: t геfeма привали1те мнЁ сёмw кaмень вeлій.

И# речE саyлъ: шeдше къ лю1демъ рцhте и5мъ: да принесeтъ кjйждо сёмw телцA своего2 и3 кjйждо џвцу свою2, и3 да зак0лютъ на кaмени сeмъ, и3 kди1те |, и3 не согрэшaйте гDу kдyще съ кр0вію. И# привед0ша н0щію вси2 лю1діе своE кjйждо, є4же и3мsше въ руцЁ своeй, и3 закалaху тaмw.

И# создA саyлъ тaмw nлтaрь гDу: сeй начA саyлъ созидaти nлтaрь гDу.

И# речE саyлъ: сни1демъ в8слёдъ и3ноплемє1нникъ н0щію, и3 расхи1тимъ и5хъ, д0ндеже зарS бyдетъ, и3 не њстaвимъ t ни1хъ мyжа. И# рёша: всE є4же блaго пред8 nчи1ма твои1ма, твори2. И# речE їерeй: пристyпимъ сёмw къ бGу.

И# вопроси2 саyлъ бGа: сни1ду ли в8слёдъ и3ноплемeнникwвъ; предaси ли и5хъ въ рyки ї}лтzнwмъ; И# не tвэщA є3мY гDь въ дeнь т0й.

И# речE саyлъ: приведи1те сёмw вс‰ кwлёна ї}лєва, и3 ўразумёйте и3 ўвёждьте, на к0мъ бhсть грёхъ сeй днeсь,

lf ћкw жи1въ гDь сп7сhй ї}лz, ћкw ѓще tвётъ бyдетъ на їwнаfaна сhна моего2, смeртію да ќмретъ. И# не бЁ tвэщaющагw t всёхъ людjй.

м7 (40) И# речE саyлъ всемY ї}лю: вы2 стaните на є3ди1ну странY, ѓзъ же и3 їwнаfaнъ сhнъ м0й стaнемъ на другyю странY. И# рёша лю1діе къ саyлу: є4же блaго пред8 тоб0ю, твори2.

м7а И# речE саyлъ: гDи б9е ї}левъ, что2 ћкw не tвэщaлъ є3си2 рабY твоемY днeсь; и3ли2 моS є4сть, и3ли2 сhна моегw2 їwнаfaна непрaвда; гDи б9е ї}левъ, дaждь знaменіе: и3 ѓще речeши сі‰, дaждь нн7э лю1демъ твои6мъ ї}лю, дaждь нн7э прпdбіе. И# падE жрeбій на їwнаfaна и3 саyла, и3 лю1діе и3зыд0ша.

м7в И# речE саyлъ: вeрзите жрeбій на мS и3 на їwнаfaна сhна моего2: є3г0же њб8zви1тъ гDь, смeртію да ќмретъ. И# рёша лю1діе къ саyлу: нёсть сeй глаг0лъ. И# прем0же саyлъ лю1ди, и3 верг0ша њ нeмъ и3 їwнаfaнэ сhнэ є3гw2, и3 падE на їwнаfaна жрeбій.

м7г И# речE саyлъ ко їwнаfaну: возвэсти1 ми, что2 сотвори1лъ є3си2; И# возвэсти2 є3мY їwнаfaнъ и3 речE: вкушaz вкуси1хъ мaлw мeду њмочи1въ конeцъ жезлA, и4же въ рукY моє1ю, и3 сE, ѓзъ ўмирaю.

м7д И# речE є3мY саyлъ: сі‰ да сотвори1тъ ми2 бGъ, и3 сі‰ да приложи1тъ ми2, ћкw смeртію ќмреши днeсь.

м7є И# рёша лю1діе къ саyлу: є3дA днeсь ќмретъ сотвори1вый спасeніе сіE вeліе во ї}ли; не бyди то2, жи1въ гDь, ѓще падeтъ влaсъ главы2 є3гw2 на зeмлю, ћкw млcть б9ію сотвори2 въ дeнь сeй. И# помоли1шасz лю1діе њ їwнаfaнэ въ дeнь т0й, и3 не ќмре.

м7ѕ И# не и4де саyлъ в8слёдъ и3ноплемeнникwвъ: и3ноплемє1нницы же tид0ша въ мёсто своE.

м7з И# саyлъ ўкрэпи1сz цaрствовати во ї}ли, и3 побэждaше w4крестъ вс‰ враги2 сво‰ въ мwaвэ и3 въ сынёхъ ґммHнихъ и3 въ сынёхъ є3дHмлихъ и3 въ веfHрэ и3 въ цaрствіи сувaни и3 во и3ноплемeнницэхъ: и3 ѓможе ѓще њбращaшесz, спасaшесz.

м7и И# сотвори2 си1лу, и3 побэди2 ґмали1ка, и3 и3збaви ї}лz и3з8 руки2 попирaющихъ є3го2.

м7f И# бёша сhнове саyлwвы їwнаfaнъ и3 їисyй и3 мелхісуE: и3менa же двою2 дщє1рію є3гw2, и4мz первор0днэй мер0ва и3 и4мz вторёй мелх0ла:

н7 (50) и4мz же женЁ є3гw2 ґхіно0ма, дщeрь ґхімаaсова: и3 и4мz старёйшинэ вHй є3гw2 ґвени1ръ сhнъ ни1ра сhна ќжика саyлова:

н7а кjсъ же nтeцъ саyловъ, и3 ни1ръ nтeцъ ґвени1ровъ сhнъ їамjна сhна ґвіи1лева.

н7в И# бЁ брaнь крэпкA на и3ноплемeнники во вс‰ дни6 саyлwвы: и3 ви1дэвъ саyлъ всsка мyжа си1льна и3 всsка мyжа сhна си1лы, собирaше и5хъ къ себЁ.

ГлавA є7i. (15)

И# речE самуи1лъ къ саyлу: послa мz гDь помaзати тS на цaрство въ лю1дехъ є3гw2 во ї}ли: и3 нн7э послyшай глaса словeсъ гDнихъ:

в7 сі‰ речE гDь саваHfъ: нн7э tмщY, ±же сотвори2 ґмали1къ ї}лю, є3гдA срёте є3го2 на пути2, восходsщу є3мY t є3гЂпта:

G и3 нн7э ты2 и3ди2, и3 порази1ши ґмали1ка и3 їерjма, и3 вс‰ ±же сyть є3гw2, и3 не снабди1ши t ни1хъ (ничт0же), и3 и3скорени1ши є3го2: и3 прокленeши є3го2 и3 вс‰ с{щаz є3гw2, и3 не пощади1ши є3гw2: и3 да ўбіeши t мyжеска п0лу и3 до жeнска и3 t ю4ношъ и3 до ссyщихъ млеко2, и3 t говsдъ до nвeцъ и3 t велблю6дъ до nслsтъ.

д7 И# собрA лю1ди саyлъ и3 сочтE | въ галгaлэхъ двёстэ тhсzщъ пёшихъ и3 дeсzть тhсzщъ t їyды въ полцёхъ:

є7 и3 пріи1де саyлъ до градHвъ ґмали1ковыхъ и3 засsде въ пот0цэ.

ѕ7 И# речE саyлъ ко кінeови: и3ди2 и3 ўклони1сz t среды2 ґмали1ка, да не погублю2 тS съ ни1мъ, тh бо сотвори1лъ є3си2 ми1лость съ сынми2 ї}левыми, є3гдA и3схождaху и3з8 є3гЂпта. И# ўклони1сz кінeй t среды2 ґмали1ка.

з7 И# порази2 саyлъ ґмали1ка t є3vілы2 дaже до сyра, и4же пред8 лицeмъ є3гЂпта:

} и3 ћтъ ґгaга царS ґмали1кова жи1ва, и3 вс‰ лю1ди и3зби2, и3 їерjма ўби2 мечeмъ.

f7 И# сохрани2 саyлъ и3 вси2 лю1діе ґгaга царS жи1ва и3 благ†z t стaдъ и3 бyйволwвъ, и3 снёдей (и3 nдeждъ), и3 віногрaдwвъ и3 t всёхъ благи1хъ: и3 не хотsху и3скорени1ти |, т0чію хyждшее и3 ўничижeное и3стреби1ша.

(10) И# бhсть гlг0лъ гDень къ самуи1лу, гlz:

№i раскazхсz, ћкw помaзахъ саyла на цaрство, понeже tврати1сz t менє2 и3 словeсъ мои1хъ не соблюдE. И# њпечaлисz самуи1лъ и3 вопіsше ко гDу всю2 н0щь.

в7i И# востA рaнw самуи1лъ, и3 и3дsше на срётеніе ї}лтzнwмъ рaнw. И# возвэсти1ша самуи1лу, глаг0люще: и4детъ саyлъ въ карми1лъ, и3 сE, воздви1же рyку себЁ, и3 возврати2 колесни1цу, и3 сни1де въ галгaлы. И# пріи1де самуи1лъ къ саyлу, и3 сE, т0й возношaше всесожжeніе гDу, пє1рваz t корhстей, и5хже взS t ґмали1кwвъ.

Gi И# пріи1де самуи1лъ къ саyлу, и3 речE є3мY саyлъ: блгcвeнъ ты2 гDу, сотвори1хъ бо вс‰, є3ли6ка (ми2) гlа гDь.

д7i И# речE самуи1лъ: и3 кjй глaсъ стaдъ си1хъ во ќшію моє1ю, и3 глaсъ говsдъ, є3г0же ѓзъ слhшу;

є7i И# речE саyлъ: t ґмали1ка пригнaхъ |, и5хже сохрани1ша лю1діе л{чшаz t стaдъ и3 t волHвъ, є4же пожрeти | гDу бGу твоемY, прHчаz же и3зби1хъ.

ѕ7i И# речE самуи1лъ къ саyлу: потерпи2, и3 возвэщy ти, ±же гlа гDь ко мнЁ н0щію.

з7i И# речE є3мY (саyлъ): глаг0ли. И# речE самуи1лъ къ саyлу: є3дA не мaлъ бhлъ є3си2 ты2 пред8 ни1мъ, и3 не властели1на ли тS постaви хорyгви колёна ї}лева; и3 помaза тS гDь на цaрство ї}лево:

}i и3 послa тz гDь путeмъ и3 речE тебЁ: и3ди2 и3 и3скорени2 ґмали1ка, и3 погуби2 согрёшшихъ предо мн0ю, и3 вою1й и5хъ, д0ндеже скончaеши и5хъ:

f7i и3 почто2 не послyшалъ є3си2 глaса гDнz по всемY, є3ли1кw гlа тебЁ, но ўстреми1лсz є3си2 на кwрhсти и3 сотвори1лъ є3си2 лукaвое пред8 гDемъ;

к7 (20) И# речE саyлъ къ самуи1лу: послyшахъ глaса людjй и3 и3д0хъ путeмъ, и4мже послa мz гDь, и3 привед0хъ ґгaга царS ґмали1кова, и3 ґмали1ки и3скорени1хъ:

к7а и3 взsша лю1діе кwрhсти t стaдъ и3 бyйволы, пє1рваz t и3стреблsемыхъ на пожрeніе гDу бGу нaшему въ галгaлэхъ.

к7в И# речE самуи1лъ: є3дA ўгHдны гDу всесожжє1ніz и3 жє1ртвы, ћкоже послyшати глaса гDнz; сE, послушaніе пaче жeртвы блaги, и3 покорeніе пaче тyка џвнz:

к7г ћкоже грёхъ є4сть чаровaніе, тaкw (грёхъ є4сть) противлeніе, и3 ћкоже грёхъ є4сть їдwлопоклонeніе, тaкw непокорeніе: понeже ўничижи1лъ є3си2 гlг0лъ гDень, и3 ўничижи1тъ тS гDь не бhти тебЁ царeмъ во ї}ли.

к7д И# речE саyлъ къ самуи1лу: согрэши1хъ, ћкw преступи1хъ сл0во гDне и3 глаг0лъ тв0й, ўбоsхсz бо людjй и3 послyшахъ глaса и4хъ:

к7є и3 нн7э возми2 грёхъ м0й и3 возврати1сz со мн0ю, да поклоню1сz гDу бGу твоемY.

к7ѕ И# речE самуи1лъ къ саyлу: не возвращyсz съ тоб0ю, ћкw ўничижи1лъ є3си2 гlг0лъ гDень, и3 ўничижи1тъ тS гDь не бhти тебЁ царeмъ во ї}ли.

к7з И# tврати2 самуи1лъ лицE своE є4же tити2: и3 ћтъ саyлъ за воскри1ліе ри1зы є3гw2 и3 раздрA є5.

к7и И# речE є3мY самуи1лъ: раздрA гDь цaрство ї}лево t рукY твоє1ю днeсь, и3 дaстъ є5 бли1жнему твоемY, лyчшему пaче тебє2,

к7f и3 раздэли1тсz ї}ль на дв0е: и3 не њбрати1тсz, нижE раскaетсz с™hй ї}левъ, занeже не ћкw человёкъ є4сть, є4же раскazтисz є3мY, запрети1тъ, и3 не пребyдетъ.

l (30) И# речE саyлъ: согрэши1хъ, но прослaви мS нн7э пред8 старBйшины ї}лєвы и3 пред8 людьми2 мои1ми, и3 возврати1сz со мн0ю, и3 поклоню1сz гDу бGу твоемY.

И# возврати1сz самуи1лъ в8слёдъ саyла, и3 поклони1сz саyлъ гDу.

И# речE самуи1лъ: приведи1те ми2 ґгaга царS ґмали1кова. И# пріи1де къ немY ґгaгъ трепeща, и3 речE ґгaгъ: тaкw ли горькA смeрть;

И# речE самуи1лъ ко ґгaгу: ћкоже њбезчaдствова жeнъ nрyжіе твоE, тaкw њбезчaдитсz въ женaхъ мaти твоS. И# заклA самуи1лъ ґгaга пред8 гDемъ въ галгaлэхъ.

И# tи1де самуи1лъ во ґрмаfeмъ: и3 саyлъ tи1де въ д0мъ св0й въ гаваю2.

И# не приложи2 самуи1лъ ктомY ви1дэти саyла дaже до днE смeрти своеS, понeже плaкаше самуи1лъ њ саyлэ, занeже раскazсz гDь, ћкw постaви саyла царS во ї}ли.

ГлавA ѕ7i. (16)

И# речE гDь къ самуи1лу: док0лэ ты2 плaчеши њ саyлэ, ѓзъ же ўничижи1хъ є3го2, не цaрствовати во ї}ли; нап0лни р0гъ тв0й є3лeа и3 пріиди2, послю1 тz ко їессeю до виfлеeма, ћкw ўзрёхъ въ сынёхъ є3гw2 себЁ царS.

в7 И# речE самуи1лъ: кaкw пойдY; и3 ўслhшитъ саyлъ, и3 ўбіeтъ мS. И# речE гDь: ю4ницу t волHвъ возми2 въ рyцэ твои2 и3 речeши: пожрeти гDеви и3дY:

G и3 призовeши їессeа и3 сhны є3гw2 къ жeртвэ: и3 ѓзъ ти2 покажY, ±же сотвори1ши, и3 помaжеши ми2, є3г0же ти2 рекY.

д7 И# сотвори2 самуи1лъ вс‰, є3ли6ка речE є3мY гDь: и3 пріи1де въ виfлеeмъ, и3 ўжас0шасz старBйшины грaда њ пришeствіи є3гw2 и3 рёша: ми1ръ ли вх0дъ тв0й, q, прозорли1вче;

є7 И# речE: ми1ръ: пожрeти гDу пріид0хъ: њсвzти1тесz и3 возвесели1тесz днeсь со мн0ю. И# њсвzти2 їессeа и3 сhны є3гw2, и3 призвA | къ жeртвэ.

ѕ7 И# бhсть внегдA вни1ти и5мъ, и3 ви1дэ є3ліaва и3 речE: сeй ли пред8 гDемъ помaзанникъ є3гw2;

з7 И# речE гDь самуи1лу: не зри2 на лицE є3гw2, нижE на в0зрастъ вели1чества є3гw2, ћкw ўничижи1хъ є3го2: понeже не тaкw зри1тъ человёкъ, ћкw зри1тъ бGъ: ћкw человёкъ зри1тъ на лицE, бGъ же зри1тъ на сeрдце.

} И# призвA їессeй ґмінадaва и3 предстaви є3го2 пред8 лицE самуи1ла. И# речE (самуи1лъ): нижE сегw2 и3збрA гDь.

f7 И# приведE їессeй саммаA. И# речE: и3 сегw2 не и3збрA гDь.

(10) И# приведE їессeй сeдмь сынHвъ свои1хъ пред8 самуи1ла. И# речE самуи1лъ ко їессeю: не и3збрA гDь t си1хъ.

№i И# речE самуи1лъ ко їессeю: не достaло ли ўжE дэтeй; И# речE їессeй: є3щE є4сть є3ди1нъ мaлъ, и3 сeй пасeтъ на пaжити. И# речE самуи1лъ ко їессeю: посли2 и3 приведи2 є3го2, ћкw не возлsжемъ, д0ндеже пріи1детъ т0й сёмw.

в7i И# послA, и3 введE є3го2: и3 т0й чeрменъ, д0брыма nчи1ма, и3 блaгъ вз0ромъ гDеви. И# речE гDь къ самуи1лу: востaни и3 помaжи давjда, ћкw сeй блaгъ є4сть.

Gi И# пріS самуи1лъ р0гъ со є3лeемъ и3 помaза є3го2 посредЁ брaтіи є3гw2. И# ношaшесz д¦ъ гDень над8 давjдомъ t тогw2 днE и3 пот0мъ. И# востA самуи1лъ и3 tи1де во ґрмаfeмъ.

д7i И# д¦ъ гDень tступи2 t саyла, и3 давлsше є3го2 дyхъ лукaвый t гDа.

є7i И# рёша џтроцы саyлwвы къ немY: сE, нн7э дyхъ лукaвый t гDа дaвитъ тS:

ѕ7i да рекyтъ раби2 твои2 нн7э пред8 тоб0ю, и3 взhщутъ господи1ну нaшему мyжа знaюща пёти въ гyсли: и3 внегдA бyдетъ дyхъ лукaвый на тебЁ, и3 тогдA да поeтъ въ гyсли сво‰, и3 блaго ти2 бyдетъ, и3 ўпок0итъ тS.

з7i И# речE саyлъ ко nтрокHмъ свои6мъ: посмотри1те ми2 мyжа д0брэ пою1ща и3 введи1те є3го2 ко мнЁ.

}i И# tвэщA є3ди1нъ t џтрwкъ є3гw2 и3 речE: сE, ви1дэхъ сhна їессeова и3з8 виfлеeма, и3 т0й вёсть пёніе, и3 мyжъ разyменъ, и3 борeцъ, и3 мyдръ въ словеси2, и3 мyжъ блaгъ ви1домъ, и3 гDь съ ни1мъ.

f7i И# послA саyлъ вёстники ко їессeю, глаг0лz: tпусти2 ко мнЁ давjда сhна твоего2, и4же ў стaда твоегw2.

к7 (20) И# взS їессeй брeмz хлёбwвъ и3 мёхъ вінA и3 козлS t к0зъ є3ди1но, и3 послA къ саyлу рук0ю давjда сhна своегw2.

к7а И# вни1де давjдъ къ саyлу, и3 предстоsше пред8 ни1мъ, и3 возлюби2 є3го2 ѕэлw2 саyлъ, и3 бhсть є3мY носsй nрyжіе є3гw2.

к7в И# послA саyлъ ко їессeю, глаг0лz: да предстои1тъ давjдъ предо мн0ю, ћкw њбрёте благодaть пред8 nчи1ма мои1ма.

к7г И# бhсть внегдA бhти дyху лукaву на саyлэ, и3 взимaше давjдъ гyсли и3 и3грaше рук0ю своeю, и3 tдыхaше саyлъ, и3 блaго є3мY бsше, и3 tступaше t негw2 дyхъ лукaвый.

ГлавA з7i. (17)

И# собирaша и3ноплемє1нницы полки2 сво‰ на брaнь, и3 собрaшасz въ сокхHfэ їудeйстэмъ, и3 њполчи1шасz средЁ сокхHfа и3 среди2 ґзикA во ґфесдоммjнэ.

в7 Саyлъ же и3 мyжіе ї}лєвы собрaшасz и3 њполчи1шасz во ўд0ли теревjнfа и3 ўстроsхусz на брaнь проти1ву и3ноплемeнникwмъ.

G И# и3ноплемє1нницы стоsху на горЁ tсю1ду nс0бь, ї}ль же стоsше на горЁ toнyду, и3 ўд0ль междY и4ми бsше.

д7 И# и3зhде мyжъ си1ленъ и3з8 полкA и3ноплемeннича, и4мz є3мY голіafъ t гefа, высотA є3гw2 шeсть лакHтъ и3 пsдь:

є7 и3 шлeмъ мёдzнъ на главЁ є3гw2, и3 въ броню2 кольчaту т0й њболчeнъ бsше: и3 вёсъ брони2 є3гw2 пsть тhсzщъ с‡кль мёди и3 желёза:

ѕ7 и3 пон0жы мBдzны верхY г0леній є3гw2, и3 щи1тъ мёдzнъ на плещaхъ є3гw2:

з7 и3 рaтовище копіS є3гw2 ѓки nрyдіе ткyщихъ, и3 копіE є3гw2 шeсть сHтъ с‡кль желёза: и3 носsй nрyжіе є3гw2 и3дsше пред8 ни1мъ.

} И# стA и3 возопи2 пред8 полки6 ї}левыми и3 речE и5мъ: почто2 и3зыд0сте, њполчи1тисz ли на брaнь проти1ву нaмъ; нёсмь ли ѓзъ и3ноплемeнникъ, вh же є3врeє саyлwвы; и3збери1те себЁ мyжа, и3 да сни1детъ ко мнЁ:

f7 и3 ѓще возм0жетъ со мн0ю брaтисz и3 њдолёетъ ми2, бyдемъ вaмъ раби2: ѓще же ѓзъ возмогY њдолёти є3мY, бyдете вы2 нaмъ раби2 и3 пораб0таете нaмъ.

(10) И# речE и3ноплемeнникъ: сE, ѓзъ днeсь ўничижи1хъ п0лкъ ї}левъ въ сeй дeнь: дади1те ми2 мyжа, и4же поб0ретсz со мн0ю є3ди1нъ.

№i И# слhша саyлъ и3 вeсь ї}ль глаг0лы и3ноплемє1нничи сі‰ и3 ўжас0шасz и3 ўбоsшасz ѕэлw2.

в7i Давjдъ же є3фраfeевъ, сeй бЁ t виfлеeма їyдина, и4мz же nтцY є3гw2 їессeй, є3мyже бЁ џсмь сынHвъ. Во дни6 же саyлwвы бЁ мyжъ т0й состарёсz въ мужeхъ.

Gi И# и3д0ша три2 сhны їессeєвы старёйшіи на брaнь съ саyломъ: и3менa же сынHвъ є3гw2 пошeдшихъ на брaнь, є3ліaвъ первор0дный є3гw2, и3 вторhй ґмінадaвъ, и3 трeтій саммA.

д7i Давjдъ же бЁ ю3нёйшій, и3 три2 б0лшіи є3гw2 и3д0ша в8слёдъ саyла.

є7i Давjдъ же возврати1всz t саyла, tи1де пасти2 џвцы nтцA своегw2 въ виfлеeмъ.

ѕ7i И# прихождaше и3ноплемeнникъ ќтрw и3 въ вeчеръ, kвлszсz пред8 ї}лемъ четhредесzть днjй.

з7i И# речE їессeй давjду сhну своемY: возми2 u5бо брaтіzмъ твои6мъ мёру є4фі муки2 и3 дeсzть хлBбъ си1хъ, и3 и3ди2 въ п0лкъ, и3 дaждь брaтіzмъ твои6мъ:

}i и3 дeсzть сhрwвъ t млекA сегw2, и3 дaждь тhсzщнику: и3 брaтію свою2 посэти2 въ ми1рэ, и3 є3ли1кихъ ѓще трeбуютъ, ўвёси, суббHтствовати же бyдеши со мн0ю.

f7i Саyлъ же и3 вси2 лю1діе бsху во ўд0ли дyба рaтующесz со и3ноплемє1нники.

к7 (20) И# востA давjдъ рaнw, џвцы же њстaви со стрaжею, и3 взS, и3 tи1де, ћкоже заповёда є3мY nтeцъ є3гw2 їессeй: и3 пріи1де на мёсто, и3дёже и3схождaху си1льніи на брaнь и3 вопіsху въ полцёхъ.

к7а Занeже воwружaшесz ї}ль проти1ву и3ноплемeнникwмъ, и3 и3ноплемє1нницы воwружaхусz проти1ву ї}лz.

к7в И# положи2 давjдъ брeмz своE въ рукaхъ стрaжа, и3 течE въ п0лкъ, и3 пришeдъ вопроси2 брaтію свою2 въ ми1рэ.

к7г Глаг0лющу же є3мY съ ни1ми, и3 сE, мyжъ месeйскій, є3мyже и4мz голіafъ, фmлістjмлzнинъ t гefы, и3зhде t полкHвъ и3ноплемeнничихъ и3 глаг0ла по словесє1мъ си6мъ, и3 ўслhша давjдъ.

к7д И# вси2 мyжіе ї}лєвы є3гдA ўви1дэша мyжа, и3 бэжaша t лицA є3гw2 и3 ўбоsшасz ѕэлw2.

к7є И# рёша мyжіе ї}лтестіи: ви1дэсте ли мyжа сего2 восходsща, ћкw поноси1ти ї}лz пріи1де; и3 ѓще бyдетъ мyжъ, и4же ўбіeтъ є3го2, њбогати1тъ є3го2 цaрь богaтствомъ вeліимъ, и3 дщeрь свою2 дaстъ є3мY, и3 д0мъ nтцA є3гw2 сотвори1тъ своб0денъ во ї}ли.

к7ѕ И# речE давjдъ къ мужє1мъ стоsщымъ съ ни1мъ, глаг0лz: что2 сотворитE мyжу, и4же ўбіeтъ и3ноплемeнника џнаго и3 tи1метъ поношeніе t ї}лz; ћкw кто2 є4сть и3ноплемeнникъ неwбрёзанный сeй, и4же пон0ситъ полкY бGа живaгw;

к7з И# рек0ша є3мY лю1діе по словеси2 семY, глаг0люще: тaкw сотвори1тсz мyжу, и4же ўбіeтъ є3го2.

к7и И# ўслhша є3ліaвъ брaтъ є3гw2 б0лшій, внегдA глаг0лати є3мY къ мужє1мъ: и3 разгнёвасz ћростію є3ліaвъ на давjда и3 речE: почто2 сёмw пришeлъ є3си2; и3 комY њстaвилъ є3си2 м†лыz џвцы w4ны въ пустhни; вёмъ ѓзъ г0рдость твою2 и3 ѕл0бу сeрдца твоегw2, ћкw видёніz рaди брaни пришeлъ є3си2.

к7f И# речE давjдъ: что2 сотвори1хъ нн7э; нёсть ли рёчь;

l (30) И# tврати1сz t негw2 ко и3н0му и3 речE по словеси2 семY. И# tвэщaша є3мY лю1діе по словеси2 прeжнему.

И# слы6шаны бhша глаг0лы, и5хже глаг0ла давjдъ, и3 возвэсти1ша пред8 саyломъ: и3 поsша є3го2 лю1діе и3 привед0ша є3го2 пред8 саyла.

И# речE давjдъ къ саyлу: да не ўжасaетсz сeрдце господи1ну моемY њ сeмъ, рaбъ тв0й п0йдетъ и3 поб0ретсz со и3ноплемeнникомъ си1мъ.

И# речE саyлъ къ давjду: не возм0жеши пойти2 ко и3ноплемeннику семY брaтисz съ ни1мъ, ћкw ты2 дётищь є3си2, сeй же мyжъ борeцъ є4сть t ю4ности своеS.

И# речE давjдъ къ саyлу: є3гдA пасsше рaбъ тв0й nтцA своегw2 стaдо, и3 є3гдA прихождaше лeвъ и3ли2 медвёдица и3 восхищaше t стaда џвцу є3ди1ну:

и3 ѓзъ в8слёдъ є3гw2 и3схождaхъ и3 поражaхъ є3го2, и3 и3сторгaхъ и3з8 ќстъ є3гw2 (взsтое): и3 ѓще воспротивлsшесz ми2, то2 взeмъ за гортaнь є3гw2, поражaхъ и3 ўмерщвлsхъ є3го2:

и3 львA и3 медвёдицу біsше рaбъ тв0й, и3 бyдетъ и3ноплемeнникъ неwбрёзанный сeй ћкw є3ди1нъ t си1хъ: не поидy ли, и3 поражY є3го2, и3 tимY днeсь поношeніе t ї}лz; понeже кто2 неwбрёзанный сeй, и4же ўничижи2 п0лкъ бGа жи1ва;

И# речE давjдъ: гDь и4же и3з8sтъ мS t руки2 льв0вы и3 t руки2 медвёдицы, т0й и4зметъ мS t руки2 и3ноплемeнника сегw2 неwбрёзаннагw. И# речE саyлъ къ давjду: и3ди2, и3 да бyдетъ гDь съ тоб0ю.

И# њблечE саyлъ давjда nдeждею, и3 шлeмъ мёдzнъ возложи2 на главY є3гw2,

lf и3 препоsса давjда nрyжіемъ свои1мъ верхY nдeжды є3гw2. Давjдъ же походи1въ (во nрyжіи) сёмw и3 nвaмw, ўтруди1сz, ћкw не њбhче. И# речE давjдъ саyлу: не могY и3ти2 въ си1хъ, ћкw не њбык0хъ. И# взsша t негw2 сі‰.

м7 (40) И# взS пaлицу свою2 въ рyку свою2, и3 и3збрA себЁ пsть кaменій глaдкихъ t пот0ка, и3 вложи2 | въ тоб0лецъ пaстырскій є3г0же ношaше, и3 прaщу свою2 и3мhй въ руцЁ своeй, и3 и4де къ мyжу и3ноплемeннику.

м7а И# и3дsше и3ноплемeнникъ приближazсz къ давjду, и3 носsй nрyжіе є3гw2 пред8 ни1мъ (и3дsше).

м7в И# ви1дэ голіafъ и3ноплемeнникъ давjда и3 њбезчeствова є3го2, занE т0й дётищь бЁ, и3 чeрменъ и3 лёпъ nчи1ма.

м7г И# речE и3ноплемeнникъ къ давjду: є3дA пeсъ ѓзъ є4смь, ћкw ты2 и4деши проти1ву менє2 съ пaлицею и3 кaменіемъ; И# речE давjдъ: ни2, но и3 хyждшій псA. И# проклS и3ноплемeнникъ давjда бHги свои1ми.

м7д И# речE и3ноплемeнникъ къ давjду: грzди2 ко мнЁ, и3 дaмъ пл0ть твою2 пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ зємнhмъ.

м7є И# речE давjдъ и3ноплемeннику: ты2 и4деши на мS съ мечeмъ и3 съ копіeмъ и3 щит0мъ, ѓзъ же и3дY на тS во и4мz гDа бGа саваHfа, бGа њполчeніz ї}лева, є3г0же ты2 ўничижи1лъ є3си2 днeсь:

м7ѕ и3 предaстъ тS гDь днeсь въ рyцэ мои2, и3 ўбію2 тS, и3 tимY главY твою2 t тебє2, и3 дaмъ тёло твоE и3 тэлесA полкA и3ноплемeннича въ дeнь сeй пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ зємнhмъ: и3 ўразумёетъ всS землS, ћкw є4сть гDь бGъ во ї}ли,

м7з и3 ўразумёетъ вeсь с0нмъ сeй, ћкw не мечeмъ ни копіeмъ сп7сaетъ гDь, ћкw гDнz брaнь, и3 предaстъ гDь вaсъ въ рyки нaшz.

м7и И# востA и3ноплемeнникъ и3 и4де во срётеніе давjду. И# ўскори2 давjдъ и3 течE на сражeніе во срётеніе и3ноплемeннику.

м7f И# прострE давjдъ рyку свою2 въ тоб0лецъ, и3 и3з8S и3з8 негw2 кaмень є3ди1нъ, (и3 вложи2 въ прaщу,) и3 вeрже прaщею, и3 порази2 и3ноплемeнника въ чело2 є3гw2, и3 ўнзE кaмень под8 шлeмомъ є3гw2 въ чело2 є3гw2, и3 падE (голіafъ) на лицы2 своeмъ на зeмлю.

н7 (50) И# ўкрэпи1сz давjдъ над8 и3ноплемeнникомъ прaщею и3 кaменемъ, и3 порази2 и3ноплемeнника, и3 ўмертви2 є3го2: nрyжіz же не бЁ въ руцЁ давjдовэ.

н7а И# течE ск0рw давjдъ, и3 стA над8 ни1мъ, и3 взS мeчь є3гw2, и3 и3звлечE є3го2 t нёдръ є3гw2, и3 ўмертви2 є3го2, и3 tсэчE и4мъ главY є3гw2. И# ви1дэша и3ноплемє1нницы, ћкw ќмре си1льный и4хъ, и3 бэжaша.

н7в И# востaша мyжіе ї}лєвы и3 ї{дины и3 воскли1кнуша, и3 погнaша созади2 и4хъ дaже до вх0да гefова и3 до врaтъ ґскалHнскихъ: и3 пад0ша ўsзвленни (мн0зи) и3ноплемє1нницы по пути2 врaтъ и3 дaже до гefа и3 ґккарHна.

н7г И# возврати1шасz мyжіе ї}лєвы гнaвшіи в8слёдъ и3ноплемє1нникъ, и3 потоптaша полки2 и4хъ.

н7д И# взS давjдъ главY и3ноплемeнника и3 внесE ю5 во їеrли1мъ, и3 nрyжіе є3гw2 положи2 во хрaминэ своeй.

н7є И# є3гдA ви1дэ саyлъ давjда и3сходsща во срётеніе и3ноплемeнника, речE ко ґвени1ру кнsзю си1лы: чjй є4сть сhнъ ю4ноша сeй, ґвени1ре; И# речE ґвени1ръ: да живeтъ душA твоS, царю2, ћкw не вёмъ.

н7ѕ И# речE цaрь: вопроси2 u5бо ты2, чjй є4сть сhнъ ю4ноша сeй;

н7з Е#гдa же возврати1сz давjдъ по ўбіeніи и3ноплемeнника, взS є3го2 ґвени1ръ и3 приведE є3го2 пред8 саyла: главa же и3ноплемeннича бЁ въ руцЁ є3гw2.

н7и И# речE къ немY саyлъ: чjй є3си2 сhнъ, ю4ноше; И# речE давjдъ: сhнъ рабA твоегw2 їессeа t виfлеeма.

ГлавA }i. (18)

И# бhсть є3гдA престA глаг0лати къ саyлу, и3 душA їwнаfaна съ душeю давjдовою спрzжeсz, и3 возлюби2 є3го2 їwнаfaнъ t души2 своеS.

в7 И# поsтъ є3го2 саyлъ во дни6 w4ны и3 не дадE є3мY возврати1тисz въ д0мъ nтцA є3гw2.

G И# завэщA їwнаfaнъ и3 давjдъ завётъ, понeже возлюби2 є3го2 t души2 своеS:

д7 и3 совлечE їwнаfaнъ ри1зу свою2 вeрхнюю и3 дадE ю5 давjду, и3 и4ны nдє1жды сво‰ дaже до мечA своегw2 и3 до лyка своегw2 и3 до п0zса своегw2.

є7 И# хождaше давjдъ разyмнw во всёхъ, ѓможе ѓще посылaше є3го2 саyлъ: постaви же є3го2 саyлъ над8 м{жи в0инскими, и3 ўг0денъ бЁ пред8 nчи1ма всёхъ людjй и3 пред8 слугaми саyловыми.

ѕ7 И# бhсть, внегдA входи1ти и5мъ, є3гдA возврати1сz давjдъ t побёды над8 и3ноплемeнникомъ: и3 и3зыд0ша (дBвы) ликовствyющыz во срётеніе саyла царS t всёхъ градHвъ ї}левыхъ пою1щz и3 скaчущz въ тmмпaнэхъ съ рaдостію и3 съ гyсльми.

з7 И# и3схождaху жєны2 ликyющz и3 глаг0лющz: побэди2 саyлъ съ тhсzщами свои1ми, ґ давjдъ со тмaми свои1ми.

} И# разгнёвасz саyлъ ѕэлw2, и3 лук†вы kви1шасz глаг0лы пред8 nчи1ма саyловыма њ словеси2 сeмъ. И# речE саyлъ: давjду дaша тмы6, мнё же дaша тhсzщы: и3 чегw2 є3мY (нёсть), т0чію цaрства;

f7 И# бЁ саyлъ подзирaz давjда t днE џнагw и3 пот0мъ.

(10) И# бhсть t ќтрешнzгw днE, и3 нападaше дyхъ лукaвый t бGа на саyла, и3 прорицaше посредЁ д0му своегw2: и3 давjдъ поsше рук0ю своeю (въ гyсли), ћкоже и3 по вс‰ дни6: копіe же въ руцЁ саyли:

№i и3 взS саyлъ копіE и3 речE: поражY давjда къ стэнЁ. И# ўклони1сz давjдъ t лицA є3гw2 двaжды.

в7i И# ўбоsсz саyлъ t лицA давjдова, ћкw гDь бЁ съ ни1мъ, ґ t саyла tступи2:

Gi и3 tстaви є3го2 саyлъ t себє2, и3 постaви є3го2 себЁ тысzщеначaлника: и3 и3схождaше и3 вхождaше пред8 людьми2.

д7i И# бЁ давjдъ во всёхъ путeхъ свои1хъ смhслz, и3 гDь бЁ съ ни1мъ.

є7i И# ви1дэ саyлъ, ћкw т0й смhслитъ ѕэлw2, и3 боsшесz t лицA є3гw2.

ѕ7i Вeсь же ї}ль и3 їyда люблsху давjда, ћкw т0й вхождaше и3 и3схождaше пред8 лицeмъ людjй.

з7i И# речE саyлъ къ давjду: сE, дщи2 моS б0лшаz мерHвъ, сію2 тебЁ дaмъ въ женY, т0кмw бyди ми2 въ сhна си1лы и3 поборaй бр†ни гDни. И# саyлъ речE: да не бyдетъ рукA моS на нeмъ, но да бyдетъ рукA и3ноплемeннича.

}i И# речE давjдъ къ саyлу: кто2 ѓзъ є4смь; и3 к0е житіE ср0дства nтцA моегw2 во ї}ли, ћкw да бyду зsть цaрскій;

f7i И# бhсть во врeмz, є3гдA дaнэй бhти подобaше мерHвэ дщeри саyловэ давjду, сіS дадeсz ґдріи1лу молаfjтскому въ женY.

к7 (20) И# возлюби2 мелх0ла дщeрь саyлова давjда: и3 возвэсти1сz саyлу, и3 ўг0дно бhсть пред8 nчи1ма є3гw2 сл0во.

к7а И# речE саyлъ: дaмъ є3мY ю5, и3 бyдетъ є3мY въ соблaзнъ. И# бЁ на саyла рукA и3ноплемeннича. И# речE саyлъ къ давjду: въ си1лахъ бyдеши ми2 зsть днeсь.

к7в И# заповёда саyлъ nтрокHмъ свои6мъ, глаг0лz: рцhте вы2 тaйнw давjду, глаг0люще: сE, благоволи1тъ њ тебЁ цaрь, и3 вси2 џтроцы є3гw2 лю1бzтъ тS, и3 ты2 бyди зsть царю2.

к7г И# глаг0лаша џтроцы саyлwвы во ќшы давjду глаг0лы сі‰. И# речE давjдъ: є3дA легко2 пред8 nчи1ма вaшима, є4же бhти (ми2) зsтемъ царю2; ѓзъ бо є4смь мyжъ смирeнъ и3 не слaвенъ.

к7д И# возвэсти1ша џтроцы саyлу сі‰ словесA, ±же глаг0ла давjдъ.

к7є И# речE саyлъ: тaкw рцhте давjду: не х0щетъ цaрь съ богaтствомъ (зsтz), но т0кмw во стЁ краенеwбрёзаній и3ноплемeнническихъ tмсти1ти врагHмъ царє1вымъ. Саyлъ бо мhслzше вдaти давjда въ рyцэ и3ноплемeнникwмъ.

к7ѕ И# возвэсти1ша џтроцы саyлwвы глаг0лы сі‰ давjду, и3 ўгHдна бhша словесA сі‰ пред8 nчи1ма давjдовыма, є4же бhти въ зsтz царю2.

к7з И# не по мн0зэхъ днeхъ, востA давjдъ и3 и4де сaмъ и3 мyжіе є3гw2 съ ни1мъ, и3 ўби2 t и3ноплемє1нникъ двёсти мужeй: и3 принесE краенеwбрBзаніz и4хъ царю2 и3 вдадE | є3мY, и3 бhсть зsть царю2, и3 вдадE є3мY цaрь мелх0лу дщeрь свою2 въ женY.

к7и И# ви1дэ саyлъ, ћкw гDь є4сть съ давjдомъ, и3 вeсь ї}ль лю1битъ є3го2:

к7f и3 приложи2 саyлъ tт0лэ пaче боsтисz давjда. И# бhсть саyлъ враждyz на давjда во вс‰ дни6.

l (30) И# и3схождaху кн‰зи и3ноплемє1нничи, и3 бhсть t начaла и3схождeніz и4хъ, давjдъ разyменъ бЁ пaче всёхъ слyгъ саyловыхъ, и3 почтeсz и4мz є3гw2 ѕэлw2.

ГлавA f7i. (19)

И# глаг0ла саyлъ къ їwнаfaну сhну своемY и3 ко всBмъ nтрокHмъ свои6мъ, да ўмертвsтъ давjда. Їwнаfaнъ же сhнъ саyловъ любsше давjда ѕэлw2.

в7 И# возвэсти2 їwнаfaнъ давjду, глаг0лz: nтeцъ м0й саyлъ и4щетъ тS ўби1ти: сохрани1сz u5бо заyтра рaнw, и3 скрhйсz, и3 сsди втaйнэ:

G и3 ѓзъ и3зhду, и3 стaну при nтцЁ моeмъ на селЁ, и3дёже є3си2 ты2: и3 ѓзъ возглаг0лю nтцY моемY њ тебЁ, и3 ўзрю2, что2 бyдетъ, и3 возвэщY тебЁ.

д7 И# глаг0ла їwнаfaнъ њ давjдэ благ†z къ саyлу nтцY своемY, и3 речE къ немY: да не согрэшaетъ цaрь на рабA своего2 давjда, ћкw не согрэши2 пред8 тоб0ю, и3 дэлA є3гw2 бл†га сyть ѕэлw2:

є7 и3 положи2 дyшу свою2 въ руцЁ своeй и3 побэди2 и3ноплемeнника, и3 сотвори2 гDь спcніе вели1ко всемY ї}лю, и3 вси2 ви1дэша и3 возрaдовашасz: и3 почто2 согрэшaеши въ кр0вь непови1нну, є4же ўби1ти давjда тyне;

ѕ7 И# послyша саyлъ глaса їwнаfaнz: и3 клsтсz саyлъ, глаг0лz: жи1въ гDь, ћкw не ќмретъ (давjдъ).

з7 И# призвA їwнаfaнъ давjда и3 возвэсти2 є3мY вс‰ глаг0лы сі‰, и3 введE їwнаfaнъ давjда къ саyлу, и3 бЁ пред8 ни1мъ ћкw вчерA и3 трeтіzгw днE.

} И# приложи1сz брaнь бhти на саyла, и3 ўкрэпи1сz давjдъ, и3 побэди2 и3ноплемeнники, и3 и3зби2 ћзвою вели1кою ѕэлw2, и3 бэжaша t лицA є3гw2.

f7 И# бhсть t бGа дyхъ лукaвый на саyлэ, и3 т0й въ домY своeмъ сэдsше, и3 копіE въ руцЁ є3гw2, давjдъ же и3грaше рукaми свои1ми:

(10) и3 и3скaше саyлъ копіeмъ порази1ти давjда, и3 tступи2 давjдъ t лицA саyлz, и3 ўдaри саyлъ копіeмъ въ стёну: давjдъ же tшeдъ спасeсz въ н0щь тY.

№i И# послA саyлъ вёстники въ д0мъ давjдовъ стрещи2 є3го2, є4же ўби1ти є3го2 рaнw. И# возвэсти2 давjду мелх0ла женA є3гw2, глаг0лющи: ѓще ты2 не спасeши души2 твоеS въ н0щь сію2, заyтра ќмреши.

в7i И# свёси мелх0ла давjда nк0нцемъ, и3 tи1де, и3 ўбэжA, и3 спасeсz:

Gi и3 пріsтъ мелх0ла тщепогреб†лнаz, и3 положи2 на nдрЁ, и3 пeчень к0зію положи2 на возглaвіи є3гw2, и3 покры2 | ри1зами.

д7i И# послA саyлъ вёстники, да и4мутъ давjда, и3 рек0ша, ћкw б0ленъ є4сть.

є7i И# послA саyлъ, да њглsдаютъ давjда, глаг0лz: принеси1те є3го2 на nдрЁ ко мнЁ, є4же ўмертви1ти є3го2.

ѕ7i И# пріид0ша слуги6, и3 сE, тщепогреб†лнаz на nдрЁ и3 к0зіz пeчень при возглaвіи є3гw2.

з7i И# речE саyлъ къ мелх0лэ: почто2 тaкw њбманyла мS є3си2, и3 tпусти1ла є3си2 врагA моего2, и3 гонзE менE; И# речE мелх0ла саyлу: сaмъ ми2 речE: tпусти1 мz: ѓще же ни2, погублю1 тz.

}i И# давjдъ ўбэжA и3 спасeсz, и3 и4де къ самуи1лу во ґрмаfeмъ и3 повёда є3мY вс‰, є3ли6ка сотвори2 є3мY саyлъ. И# и3д0ста давjдъ и3 самуи1лъ и3 сэд0ста въ наvafэ въ рaмэ.

f7i И# возвэсти1ша саyлу, глаг0люще: сE, давjдъ въ наvafэ въ рaмэ.

к7 (20) И# послA слуги6 саyлъ ћти давjда, и3 ви1дэша соб0ръ прbр0кwвъ, и3 самуи1лъ стоsше настоsтель над8 ни1ми: и3 бhсть д¦ъ б9ій на слугaхъ саyлихъ, и3 начaша прорицaти.

к7а И# возвэсти1ша саyлу, и3 послA друг‡z слуги6, и3 прорицaти начaша и3 тjи. И# приложи2 саyлъ послaти слуги6 трє1тіz, и3 начaша и3 тjи прорицaти.

к7в И# разгнёвасz гнёвомъ саyлъ, и3 и4де и3 сaмъ во ґрмаfeмъ, и3 пріи1де дaже до клaдzзz гумнA, є4же є4сть въ сeфэ, и3 вопроси2 и3 речE: гдЁ є4сть самуи1лъ и3 давjдъ; И# рёша: сE, въ наvafэ въ рaмэ.

к7г И# и4де tтyду въ наvafъ (и4же) въ рaмэ: и3 бhсть и3 на нeмъ д¦ъ б9ій, и3 и3дsше и3дhй и3 прорицaz, д0ндеже пріити2 є3мY въ наvafъ и4же въ рaмэ.

к7д И# совлечE ри6зы сво‰ и3 прорицaше пред8 ни1ми: и3 падE нaгъ вeсь дeнь т0й и3 всю2 н0щь. Тогw2 рaди глаг0лаху: є3дA и3 саyлъ во прор0цэхъ;

ГлавA к7. (20)

И# tбэжE давjдъ t наvafа (и4же) въ рaмэ и3 пріи1де ко їwнаfaну и3 речE: что2 сотвори1хъ; и3 что2 непрaвда моS; и3 что2 согрэши1хъ пред8 nтцeмъ твои1мъ, ћкw и4щетъ души2 моеS;

в7 И# речE є3мY їwнаfaнъ: никaкоже, ты2 не ќмреши: сE, не и4мать сотвори1ти nтeцъ м0й глаг0ла вели1ка, и3ли2 мaла, и3 не tкрhетъ ќха моегw2: и3 что2 ћкw скрhетъ nтeцъ м0й глаг0лъ сeй t менє2; не бyди сіE.

G И# tвэщA давjдъ їwнаfaну и3 речE: вёдаz вёдаетъ nтeцъ тв0й, ћкw њбрэт0хъ благодaть пред8 nчи1ма твои1ма, и3 глаг0летъ: да не познaетъ сегw2 їwнаfaнъ, нeгли не восх0щетъ: но жи1въ гDь и3 живA душA твоS, занE ћкоже рек0хъ, и3сп0лнисz междY мн0ю и3 междY nтцeмъ твои1мъ дaже до смeрти.

д7 И# речE пaки їwнаfaнъ къ давjду: чесогw2 желaетъ душA твоS, и3 что2 сотворю2 тебЁ;

є7 И# речE давjдъ ко їwнаfaну: сE, новомчcіе заyтра, и3 ѓзъ сэдS не сsду съ царeмъ ћсти, и3 п0слеши мS, и3 скрhюсz на п0ли до вeчера днE трeтіzгw:

ѕ7 и3 ѓще смотрS ўсм0тритъ мS nтeцъ тв0й, и3 речeши: просS ўпроси1сz t менє2 давjдъ tити2 до виfлеeма грaда своегw2, ћкw жeртва днjй тaмw всемY плeмени:

з7 ѓще тaкw речeтъ: блaго: ми1ръ рабY твоемY: ѓще же жeстокw tвэщaетъ тебЁ, разумёй, ћкw соверши1сz ѕл0ба t негw2:

} и3 да сотвори1ши ми1лость съ раб0мъ твои1мъ, ћкw ввeлъ є3си2 въ завётъ гDень рабA твоего2 съ соб0ю: и3 ѓще є4сть непрaвда въ рабЁ твоeмъ, ўмертви1 мz ты2, ґ ко nтцY твоемY почто2 тaкw и4маши мS вводи1ти;

f7 И# речE їwнаfaнъ: никaкоже (бyди) тебЁ: є3гдA ѓще разумэвaz ўразумёю, ћкw соверши1сz ѕл0ба nтцA моегw2, є4же пріити2 на тебE, ѓще и3 не бyдеши во градёхъ твои1хъ, ѓзъ возвэщY тебЁ.

(10) И# речE давjдъ ко їwнаfaну: кто2 возвэсти1тъ ми2, ѓще tвэщaетъ nтeцъ тв0й жeстокw;

№i И# речE їwнаfaнъ къ давjду: и3ди2, и3 пребyди на п0ли. И# и3д0ста џба на п0ле.

в7i И# речE їwнаfaнъ къ давjду: гDь бGъ ї}левъ вёсть, ћкw и3скушY nтцA моего2 во врeмz (сіE) заyтра, и3ли2 трeтіzгw днE, и3 сіE, ѓще блaго бyдетъ њ давjдэ, и3 не и4мамъ послaти къ тебЁ на п0ле и3 возвэсти1ти сі‰ во ќшы твои2:

Gi сі‰ да сотвори1тъ бGъ їwнаfaну и3 сі‰ да приложи1тъ, ѓще не возвэщY ѕл†z на тS, и3 tкрhю ќхо твоE, и3 tпущY тS, и3 tи1деши въ ми1рэ: и3 бyдетъ гDь съ тоб0ю, ћкоже бЁ со nтцeмъ мои1мъ:

д7i и3 ѓще ќбw є3щE жи1въ бyду ѓзъ, да сотвори1ши ми1лость со мн0ю:

є7i и3 ѓще смeртію ўмрY, да не tи1меши ми1лости твоеS t д0му моегw2 до вёка:

ѕ7i ѓще же ни2, є3гдA и3скорени1тъ гDь враги2 давjдwвы, коег0ждо t лицA земли2, да њбрsщетсz и4мz їwнаfaне въ домY давjдовэ, и3 и3зhщетъ гDь враги2 давjдwвы.

з7i И# приложи2 їwнаfaнъ є3щE клsтисz давjду, ћкw возлюби2 дyшу лю1бzщагw є3го2.

}i И# речE їwнаfaнъ къ немY: заyтра новомчcіе, и3 присм0тренъ бyдеши, ћкw прaздно ўсм0трено бyдетъ мёсто твоE:

f7i тh же премeдлиши три2 дни6 и3 пребyдеши на мёстэ твоeмъ, и3дёже скрhешисz въ дeнь дёланіz, и3 сsдеши при є3ргaвэ џнэмъ:

к7 (20) и3 ѓзъ ўтр0ю стрэлaми стрэлsz, и3 стрэлю2 вергaz до ґмаггaріа:

к7а и3 сE, послю2 џтрока, глаг0лz: и3ди2 и3 њбрsщи ми2 стрэлY: и3 ѓще рекY џтроку: здЁ стрэлA t тебє2, и3 здЁ, возми2 ю5: и3 ты2 грzди2 ко мнЁ, ћкw ми1ръ тебЁ, и3 нёсть њ тебЁ сл0ва, жи1въ гDь:

к7в ѓще же тaкw рекY ю4ноши: тaмw стрэлA t тебє2 и3 дaлэе: и3ди2, ћкw tслa тz гDь:

к7г и3 глаг0лъ є3г0же ѓзъ и3 ты2 глаг0лахомъ, сE, гDь свидётель междY тоб0ю и3 мн0ю до вёка.

к7д И# скрhсz давjдъ на п0ли, и3 пріи1де новомчcіе, и3 пріи1де цaрь на трапeзу ћсти,

к7є и3 сёде цaрь на мёстэ своeмъ ћкоже и3 всегдA на прест0лэ при стэнЁ, и3 предвари2 їwнаfaна, и3 сёде ґвени1ръ t страны2 саyловы, и3 ўсм0трено бhсть (прaздно) мёсто давjдово.

к7ѕ И# не глаг0ла саyлъ ничт0же въ т0й дeнь, помhсли бо, слyчай ви1дитсz, нечи1сту бhти, ћкw не њчи1стисz.

к7з И# бhсть наyтріе мцcа въ дeнь вторhй, и3 ўсм0трено бhсть прaздно мёсто давjдово, и3 речE саyлъ ко їwнаfaну сhну своемY: что2 ћкw не пріи1де сhнъ їессeевъ ни вчерA, ни днeсь на трапeзу;

к7и И# tвэщA їwнаfaнъ къ саyлу и3 речE є3мY: ўпроси1сz t менє2 давjдъ до виfлеeма грaда своегw2 и3ти2,

к7f и3 речE: tпусти1 мz нн7э (въ виfлеeмъ), ћкw жeртва колёна нaшегw во грaдэ, и3 заповёдаша мнЁ брaтіz мо‰: и3 нн7э ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 nчи1ма твои1ма, да пойдY нн7э и3 ўзрю2 брaтію мою2: сегw2 рaди не пріи1де на трапeзу царeву.

l (30) И# разгнёвасz гнёвомъ саyлъ на їwнаfaна ѕэлw2 и3 речE є3мY: сhне дёвwкъ блудни1цъ, не вёмъ ли, ћкw соHбщникъ є3си2 ты2 сhну їессeеву въ срамотY твою2 и3 въ срамотY tкровeніz мaтере твоеS;

ћкw во вс‰ дни6, въ нsже сhнъ їессeевъ жи1ти и4мать на земли2, не ўгот0витсz цaрство твоE: нн7э u5бо послaвъ, поими2 ю4ношу, ћкw сhнъ смeрти є4сть сeй.

И# tвэщA їwнаfaнъ саyлу nтцY своемY и3 речE: за что2 ўмирaетъ; что2 сотвори2;

И# вeрже саyлъ копіeмъ на їwнаfaна, є4же ўмертви1ти є3го2. И# познA їwнаfaнъ, ћкw соверши1сz ѕл0ба сі‰ t nтцA є3гw2, да ўмертви1тъ давjда:

и3 вскочи2 їwнаfaнъ t трапeзы во гнёвэ ћрости, и3 не kдE хлёба въ дeнь вторhй мцcа, ћкw сокруши1сz њ давjдэ, занE соверши2 (ѕл0бу) на него2 nтeцъ є3гw2.

И# бhсть заyтра, и3 и3зhде їwнаfaнъ на село2, ћкоже совэщaсz њ свидёніи съ давjдомъ, и3 џтрокъ мaлъ съ ни1мъ.

И# речE џтроку: тецы2, и3 њбрsщи ми2 стрёлы, и4миже ѓзъ стрэлsю. И# џтрокъ течE, и3 џнъ стрэли2 стрэл0ю за него2.

И# пріи1де џтрокъ до мёста стрэлы2, и3дёже стрэли1лъ їwнаfaнъ. И# возопи2 їwнаfaнъ в8слёдъ џтрока и3 речE: тaмw стрэлA t тебє2 и3 дaлэе.

И# пaки возопи2 їwнаfaнъ в8слёдъ џтрока своегw2, глаг0лz: потщи1сz ск0рw, и3 не ст0й. И# собрA џтрокъ їwнаfaну стрёлы и3 принесE и5хъ къ господи1ну своемY.

lf Џтрокъ же не ўвёдэ ничесHже, т0кмw їwнаfaнъ и3 давjдъ вёдэста вeщь.

м7 (40) И# tдA їwнаfaнъ nрyжіе своE џтроку своемY и3 речE џтроку своемY: поиди2 и3 tнеси2 во грaдъ.

м7а И# є3гдA tи1де џтрокъ, и3 давjдъ востA t є3ргaва, и3 падE на лицE своE, и3 поклони1сz є3мY три1жды, и3 њблобызA кjйждо дрyгъ дрyга, и3 плaкасz кjйждо њ дрyгъ дрyзэ до скончaніz вели1ка.

м7в И# речE їwнаfaнъ давjду: и3ди2 съ ми1ромъ, и3 ћкоже клsхомсz мы2 џба и4менемъ гDнимъ, глаг0люще: гDь да бyдетъ свидётель междY мн0ю и3 тоб0ю и3 междY сёменемъ мои1мъ и3 междY сёменемъ твои1мъ до вёка.

м7г И# востA давjдъ и3 tи1де. Їwнаfaнъ же вни1де во грaдъ.

ГлавA к7а. (21)

И# пріи1де давjдъ въ номвY ко ґвімелeху їерeю: и3 ўжасeсz ґвімелeхъ њ пришeствіи є3гw2 и3 речE є3мY: что2 ћкw ты2 є3ди1нъ, и3 никт0же съ тоб0ю;

в7 И# речE давjдъ їерeю: цaрь заповёда ми2 глаг0лъ днeсь и3 речE ко мнЁ: никт0же да ўразумёетъ глаг0ла, є3гHже рaди ѓзъ посылaю тS и3 њ нeмже ѓзъ заповёдаю ти2: и3 џтроки њстaвихъ на мёстэ глаг0лемэмъ є3ммwнjмъ:

G и3 нн7э ѓще сyть ў тебє2 пsть хлёбы, дaждь ми2 є3ли1кw и4маши.

д7 И# tвэщA їерeй давjду и3 речE: не сyть хлёбы пр0сти ў менє2, но т0чію хлёбы ў менє2 свzщeнніи: ѓще сохранeни џтроцы сyть т0кмw t жены2, снэдsтъ.

є7 И# tвэщA давjдъ їерeю и3 речE є3мY: и3 (мы2) t жeнъ воздержaхомсz вчерA и3 трeтіzгw днE: tнeлэже и3зыд0хъ ѓзъ на пyть, бhша вси2 џтроцы њчищeни, и3 сeй пyть нечи1стъ, но њсвzти1тсz днeсь сос{дъ рaди мои1хъ.

ѕ7 И# дадE є3мY ґвімелeхъ їерeй хлёбы предложeніz, ћкw тaмw не бЁ хлёба, но т0кмw хлёбы лицA, и5же вз‰ты t лицA гDнz, є4же предложи1тисz хлёбу тeплому, въ џньже дeнь взS и5хъ.

з7 И# бЁ тaмw є3ди1нъ t џтрwкъ саyловыхъ въ дeнь w4нъ ўдержaнъ пред8 гDемъ, и3 и4мz є3мY дwи1къ сЂринъ, (старёйшина t п†стырь саyловыхъ,) пасhй мски2 саyлwвы.

} И# речE давjдъ ко ґвімелeху: ви1ждь, ѓще є4сть здЁ ў тебє2 копіE и3ли2 мeчь, ћкw мечA моегw2 и3 nрyжіz моегw2 не взsхъ съ соб0ю, ћкw царeво повелёніе внезaпу ми2 бhсть.

f7 И# речE їерeй: сE, мeчь голіafа и3ноплемeнника, є3г0же ты2 ўби1лъ є3си2 во ю3д0ли и3лA, и3 т0й њбви1тъ бsше въ ри1зу за є3фyдомъ: ѓще т0й х0щеши взsти, возми2 себЁ, нёсть бо и3нaгw здЁ кромЁ сегw2. И# речE давjдъ: сE, нёсть ћкоже т0й: дaждь ми2 є3го2. И# дадE є3го2 є3мY.

(10) И# востA давjдъ, и3 ўбэжE въ т0й дeнь t лицA саyлова, и3 пріи1де давjдъ ко ґнхyсу царю2 гefску.

№i И# рёша џтроцы ґнхyсwвы къ немY: не сeй ли давjдъ цaрь земли2; не семy ли и3зыд0ша (жєны2) ликyющыz, глаг0лющz: побэди2 саyлъ съ тhсzщами свои1ми, и3 давjдъ со тмaми свои1ми;

в7i И# положи2 давjдъ глаг0лы сі‰ въ сeрдцы своeмъ, и3 ўбоsсz ѕэлw2 t лицA ґнхyса царS гefска.

Gi И# и3змэни2 лицE своE пред8 ни1мъ, и3 притвори1сz въ дeнь т0й, и3 біsше во вратA грaда, ћкw въ тmмпaнъ, и3 пaдаше на рyки сво‰, и3 падE ў врaтъ грaда, и3 сли6ны сво‰ точaше по брадЁ своeй.

д7i И# речE ґнхyсъ ко nтрокHмъ свои6мъ: сE, ви1дэсте мyжа неи1стова, почто2 є3го2 введ0сте ко мнЁ;

є7i є3дA не и3мёю ѓзъ неи1стовыхъ, ћкw введ0сте є3го2, да бэснyетсz предо мн0ю; сeй да не вни1детъ въ д0мъ м0й.

ГлавA к7в. (22)

И# tи1де давjдъ tтyду, и3 спасeсz, и3 пріи1де въ пещeру nдоллaмску: и3 слhшавше брaтіz є3гw2 и3 д0мъ nтцA є3гw2, пріид0ша къ немY тaмw.

в7 И# собрaшасz къ немY всsкъ и4же въ нyждэ, и3 всsкъ должни1къ, и3 всsкъ печaльный душeю, и3 бЁ и4ми њбладazй, и3 бsше съ ни1мъ ћкw четhреста мужeй.

G И# tи1де давjдъ tтyду въ массифafъ мwавjтскій и3 речE къ царю2 мwавjтску: да бyдутъ нн7э nтeцъ м0й и3 мaти моS ў тебє2, д0ндеже познaю, что2 сотвори1тъ мнЁ бGъ.

д7 И# ўмоли2 лицE царS мwавjтска, и3 пребывaху ў негw2 по вс‰ дни6, сyщу давjду во џбласти т0й.

є7 И# речE гaдъ прbр0къ къ давjду: не сэди2 во џбласти сeй: и3ди2, и3 да вни1деши въ зeмлю їyдину. И# и4де давjдъ и3 пришeдъ сёде въ грaдэ сарjхъ.

ѕ7 И# слhша саyлъ, ћкw познaнъ бhсть давjдъ, и3 мyжіе и5же съ ни1мъ: и3 саyлъ сэдsше на холмЁ под8 дубрaвою ћже въ рaмэ, и3 копіE въ рукY є3гw2, и3 вси2 џтроцы є3гw2 предстоsху є3мY.

з7 И# речE саyлъ ко nтрокHмъ свои6мъ предстоsщымъ є3мY: слhшите нн7э, сhнове веніамjнwвы, ѓще вои1стинну всBмъ вaмъ дaстъ сhнъ їессeевъ сeла и3 віногрaды и3 постaвитъ вaсъ всёхъ въ с0тники и3 тhсzщники:

} ћкw вси2 согласи1стесz на мS, и3 нёсть tкрывazй во ќхо моE, є3гдA положи2 завётъ сhнъ м0й съ сhномъ їессeовымъ, и3 нёсть t вaсъ ни є3ди1нъ болsй њ мнЁ и3 возвэщazй во ќшы мои2, ћкw воздви1же сhнъ м0й рабA моего2 на мS врагA, ћкоже дeнь сeй;

f7 И# tвэщA дwи1къ сЂринъ пристaвленый над8 мскaми саyловыми и3 речE: ви1дэхъ сhна їессeева пришeдша въ номвY ко ґвімелeху сhну ґхjтову їерeю:

(10) и3 вопрошaше њ нeмъ бGа, и3 брaшно вдадE є3мY, и3 мeчь голіafа и3ноплемeнника вдадE є3мY.

№i И# послA цaрь призвaти ґвімелeха сhна ґхjтова, и3 вс‰ сhны nтцA є3гw2 їерє1и t номвы2. И# пріид0ша вси2 къ царю2.

в7i И# речE саyлъ: слhши нн7э, сhне ґхjтовъ. И# речE: сE, ѓзъ, глаг0ли, господи1не.

Gi И# речE є3мY саyлъ: почто2 совэщaлсz є3си2 на мS ты2 и3 сhнъ їессeевъ, ћкw вдaлъ є3си2 є3мY хлёбъ и3 мeчь, и3 вопрошaлъ є3си2 њ нeмъ бGа положи1ти є3го2 на мS во врагA, ћкоже дeнь сeй;

д7i И# tвэщA ґвімелeхъ царю2 и3 речE: и3 кто2 во всёхъ рабёхъ твои1хъ вёренъ ћкоже давjдъ, и3 зsть царeвъ, и3 кнsзь всBмъ зaповэдемъ твои6мъ, и3 слaвенъ въ д0му твоeмъ;

є7i є3дA днeсь начaхъ вопрошaти њ нeмъ бGа; никaкw: да не возложи1ши, царю2, на рабA твоего2 словесE сегw2, и3 на вeсь д0мъ nтцA моегw2, ћкw не вёдzше рaбъ тв0й во всёхъ си1хъ словесE мaла, и3ли2 вели1ка.

ѕ7i И# речE цaрь саyлъ: смeртію ќмреши, ґвімелeхъ, ты2 и3 вeсь д0мъ nтцA твоегw2.

з7i И# речE цaрь скорох0дцємъ предстоsщымъ пред8 ни1мъ: приведи1те и3 и3збjйте їерє1и гDни, ћкw рукA и4хъ съ давjдомъ, и3 понeже познaша, ћкw бэжи1тъ т0й, и3 не возвэсти1ша во ќшію моє1ю. И# не хотsху џтроцы царє1вы возложи1ти рyкъ свои1хъ на їерє1и гDни.

}i И# речE цaрь дwи1ку: њбрати1сz ты2, и3 ўстреми1сz на їерє1и. И# њбрати1сz дwи1къ сЂринъ, и3 ўби2 їерeєвъ гDнихъ въ т0й дeнь, три1ста пsть мужeй, всёхъ носsщихъ є3фyдъ:

f7i и3 номвY грaдъ їерeйскій погуби2 џстріемъ nрyжіz t мyжеска п0лу и3 до жeнска, t џтрока и3 до ссyщагw, и3 телцA и3 nслA и3 nвчaте.

к7 (20) И# ўгонзE є3ди1нъ сhнъ ґвімелeха сhна ґхjтова, и4мz є3мY ґвіafаръ, и3 бэжA в8слёдъ давjда.

к7а И# возвэсти2 ґвіafаръ давjду, ћкw и3зби2 саyлъ вс‰ їерє1и гDни.

к7в И# речE давjдъ ко ґвіafару: вёдzхъ въ дeнь т0й, ћкw тaмw бЁ дwи1къ сЂринъ, ћкw возвэщaz возвэсти1тъ саyлу: ѓзъ є4смь вин0венъ њ душaхъ д0му nтцA твоегw2:

к7г сэди2 со мн0ю, не б0йсz, ћкw и3дёже ѓще взыщY души2 моeй мёсто, взыщY и3 души2 твоeй, ћкw сохранeнъ бyдеши ты2 ў менє2.

ГлавA к7г. (23)

И# возвэсти1ша давjду, глаг0люще: сE, и3ноплемє1нницы њблег0ша кеjль, и3 расхищaютъ и3 попирaютъ плоды2.

в7 И# вопроси2 давjдъ гDа, глаг0лz: ѓще пойдY и3 и3збію2 и3ноплемeнники сі‰; И# речE гDь: и3ди2, и3 побэди1ши и3ноплемeнники сі‰, и3 спасeши кеjль.

G И# рёша мyжіе давjдwвы къ немY: сE, мы2 здЁ во їудeи бои1мсz, и3 кaкw бyдетъ, ѓще и4демъ въ кеjль, въ плёнъ и3ноплемeнникwвъ вни1демъ;

д7 И# приложи2 є3щE давjдъ вопроси1ти гDа. И# tвэщA є3мY гDь и3 речE є3мY: востaни и3 сни1ди въ кеjль, ћкw ѓзъ предаю2 и3ноплемeнники въ рyцэ твои2.

є7 И# и4де давjдъ и3 мyжіе є3гw2 съ ни1мъ въ кеjль, и3 брaшасz со и3ноплемє1нники: и3 бэжaша (и3ноплемє1нницы) t лицA є3гw2, и3 взS скоты2 и4хъ, и3 порази2 и5хъ ћзвою вели1кою, и3 спасE давjдъ живyщыz въ кеjлэ.

ѕ7 И# бhсть є3гдA бэжA ґвіafаръ сhнъ ґвімелeховъ къ давjду, и3 т0й съ давjдомъ въ кеjль сни1де, и3мhй є3фyдъ въ руцЁ своeй.

з7 И# возвэсти1сz саyлу, ћкw пріи1де давjдъ въ кеjль. И# речE саyлъ: предадE є3го2 бGъ въ рyцэ мои2, ћкw заключи1сz вшeдъ въ грaдъ (и3мyщь) вратA и3 верєи2.

} И# заповёда саyлъ всBмъ лю1демъ на брaнь сни1ти въ кеjль, ћти давjда и3 мyжы є3гw2.

f7 И# ўвёдэ давjдъ, ћкw не премолкaетъ ѕл0бы њ нeмъ саyлъ, и3 речE давjдъ ко ґвіafару жерцY: принеси2 є3фyдъ гDень.

(10) И# речE давjдъ: гDи б9е ї}левъ, слhшавъ ўслhша рaбъ тв0й, ћкw и4щетъ саyлъ пріити2 на кеjль растли1ти грaдъ менє2 рaди:

№i ѓще заключи1тсz; и3 нн7э ѓще сни1детъ саyлъ, ћкоже слhша рaбъ тв0й; гDи б9е ї}левъ, возвэсти2 рабY твоемY. И# речE гDь: заключи1тсz.

в7i И# речE давjдъ: ѓще предадsтъ мS и5же въ кеjлэ, и3 мyжы мо‰ въ рyки са{ли; И# речE гDь: предадsтъ.

Gi И# востA давjдъ и3 мyжіе є3гw2 съ ни1мъ, ћкw четhреста, и3 и3зыд0ша и3з8 кеjлы, и3 и3д0ша, ѓможе хотsху. И# возвэсти1ша саyлу, ћкw ўгонзE давjдъ и3з8 кеjлы: и3 њстaви и3ти2.

д7i И# сёде давjдъ въ масерeмэ въ пустhни во ўзи1нахъ, и3 сэдsше въ пустhни на горЁ зjфъ, въ земли2 зн0йнэ: и3 и3скaше є3го2 саyлъ во вс‰ дни6, и3 не предадE є3гw2 бGъ въ рyцэ є3гw2.

є7i И# ви1дэ давjдъ, ћкw и3сх0дитъ саyлъ и3скaти є3го2: и3 давjдъ бsше на горЁ зн0йнэ, въ дубрaвэ зjфъ.

ѕ7i И# востA їwнаfaнъ сhнъ саyловъ и3 и4де къ давjду въ дубрaву, и3 ўтверди2 рyцэ є3гw2 во гDэ,

з7i и3 речE къ немY: не б0йсz, ћкw не и4мать њбрэсти2 тебE рукA nтцA моегw2 саyла, и3 ты2 и4маши цaрствовати во ї}ли, и3 ѓзъ бyду по тебЁ другjй, и3 саyлъ nтeцъ м0й ўвёда тaкw.

}i И# положи1ста џба завётъ пред8 гDемъ: и3 сэдsше давjдъ въ дубрaвэ, ґ їwнаfaнъ tи1де въ д0мъ св0й.

f7i И# и3зыд0ша зіфeє t зн0йныz земли2 къ саyлу на х0лмъ, глаг0люще: не сe ли давjдъ скрhсz ў нaсъ въ мессaрэ во ўзи1нахъ въ дубрaвэ на холмЁ є3хелaтстэ, и4же њдеснyю їесем0на;

к7 (20) и3 нн7э всE є4же по души2 царeвэ ко и3схождeнію, да сни1детъ (u5бо) къ нaмъ: заключи1ша бо є3го2 въ рyки царє1вы.

к7а И# речE и5мъ саyлъ: благословeни вы2 гDеви, ћкw поболёсте њ мнЁ:

к7в и3ди1те нн7э, и3 ўгот0вите є3щE, и3 познaйте мёсто є3гw2, и3дёже бyдетъ ногA є3гw2 вск0рэ, тaмw и3дёже рёсте, да не кaкw прехи1тритъ:

к7г и3 ви1дите и3 ўразумёйте њ всёхъ мёстэхъ, и3дёже т0й крhетсz, и3 возврати1тесz ко мнЁ на гот0во, и3 и3дY съ вaми: и3 бyдетъ, ѓще є4сть на земли2, и3зыскaти и4мамъ є3го2 во всёхъ тhсzщахъ їyдиныхъ.

к7д И# востaша зіфeє, и3 и3д0ша пред8 саyломъ: давjдъ же и3 мyжіе є3гw2 бsху въ пустhни маHнъ къ зaпаду њдеснyю їесем0на.

к7є И# и4де саyлъ и3 мyжіе є3гw2 и3скaти давjда. И# возвэсти1ша давjду, и3 сни1де ко кaменю и4же въ пустhни маHнъ. И# ўслhша саyлъ, и3 погнA в8слёдъ давjда въ пустhню маHнъ.

к7ѕ И# и3дsше саyлъ и3 мyжіе є3гw2 t страны2 горы2 tсю1ду, давjдъ же бЁ и3 мyжіе є3гw2 t страны2 горы2 toнyду: и3 бЁ давjдъ ўкрывazсz и3ти2 t лицA саyлz, ґ саyлъ и3 мyжіе є3гw2 њполчи1шасz на давjда и3 на мyжы є3гw2 ћти и5хъ.

к7з И# пріи1де вёстникъ къ саyлу глаг0лz: потщи1сz и3 и3ди2, ћкw напад0ша и3ноплемє1нницы на зeмлю твою2.

к7и И# возврати1сz саyлъ не гнaти в8слёдъ давjда, и3 и4де проти1ву и3ноплемeнникwмъ: сегw2 рaди наречeсz мёсто џно кaмень раздэлeнный.

ГлавA к7д. (24)

И# востA давjдъ tтyду и3 сёде во ўзи1нахъ є3нгаддJ.

в7 И# бhсть є3гдA возврати1сz саyлъ вспsть t и3ноплемє1нникъ, и3 возвэсти1ша є3мY, глаг0люще: сE, давjдъ въ пустhни є3нгaдстэй.

G И# взS саyлъ съ соб0ю три2 тhсzщы мужeй и3збрaнныхъ t всегw2 ї}лz и3 и4де и3скaти давjда и3 мужeй є3гw2 прsмw лицY саддeемъ:

д7 и3 пріи1де до стaдъ пас0мыхъ на пути2, и3 бЁ тaмw вертeпъ: и3 саyлъ вни1де и3спраздни1тисz, давjдъ же и3 мyжіе є3гw2 во внyтреннихъ вертeпа сэдsху.

є7 И# рёша мyжіе давjдwвы къ немY: сE, дeнь сeй, њ нeмже речE гDь тебЁ предaти врагA твоего2 въ рyцэ твои2, и3 сотвори1ши є3мY ћкоже ўг0дно пред8 nчи1ма твои1ма. И# востA давjдъ, и3 tрёза воскри1ліе nдeжды саyли w4тай.

ѕ7 И# бhсть по си1хъ, и3 вострепетA давjду сeрдце є3гw2, ћкw tрёза воскри1ліе nдeжды саyли:

з7 и3 речE давjдъ къ мужє1мъ свои6мъ: никaкоже ми2 t гDа, ѓще сотворю2 глаг0лъ сeй господи1ну моемY хрістY гDню, є4же нанести2 рyку мою2 нaнь, ћкw хріст0съ гDень є4сть сeй.

} И# ўвэщA давjдъ мyжы сво‰ словесы2 и3 не дадE и5мъ востaвшымъ ўби1ти саyла. И# востA саyлъ, и3 сни1де на пyть.

f7 И# и3зhде давjдъ в8слёдъ є3гw2 и3з8 вертeпа: и3 возопи2 давjдъ в8слёдъ саyла, глаг0лz: господи1не царю2. И# њзрёсz саyлъ в8слёдъ себє2, и3 преклони1сz давjдъ лицeмъ свои1мъ до земли2, и3 поклони1сz є3мY.

(10) И# речE давjдъ къ саyлу: почто2 слyшаеши словeсъ людjй глаг0лющихъ: сE, давjдъ и4щетъ души2 твоеS;

№i сE, днeсь ви1дэста џчи твои2, ћкw предадe тz гDь днeсь въ рyцэ мои2 въ вертeпэ, и3 не восхотёхъ ўби1ти тебE, и3 пощадёхъ тS, и3 рёхъ: не нанесY руки2 моеS на г0спода моего2, ћкw помaзанникъ гDень сeй є4сть:

в7i и3 сE, воскри1ліе nдeжды твоеS въ руцЁ моeй, ѓзъ tsхъ воскри1ліе nдeжды твоеS, и3 не ўби1хъ тебE: и3 ўразумёй, и3 ви1ждь днeсь, ћкw нёсть ѕл0бы въ руцЁ моeй, нижE нечeстіz и3 през0рства, нижE согрэши1хъ къ тебЁ, ґ ты2 и4щеши души2 моеS и3з8sти ю5:

Gi да сyдитъ гDь междY мн0ю и3 тоб0ю, и3 да защи1титъ мS гDь t тебє2: рукA же моS не бyдетъ на тS,

д7i ћкоже глаг0летсz при1тча дрeвнzz: t беззакHнникъ и3зhдетъ преступлeніе: рукA же моS не бyдетъ на тS:

є7i и3 нн7э ты2, царю2 ї}левъ, в8слёдъ когw2 и3сх0диши; кого2 ты2 г0ниши; в8слёдъ ли псA ўмeрша и3 в8слёдъ блохи2 є3ди1ныz;

ѕ7i да бyдетъ гDь судіS и3 tмсти1тель междY мн0ю и3 тоб0ю, да ви1дитъ гDь и3 сyдитъ сyдъ м0й, и3 њсyдитъ мS t руки2 твоеS.

з7i И# бhсть, є3гдA скончA давjдъ глаг0лы сі‰, глаг0лz къ саyлу, и3 речE саyлъ: тв0й ли глaсъ сeй, чaдо давjде; И# воздви1же саyлъ глaсъ св0й и3 восплaкасz.

}i И# речE саyлъ къ давjду: прaведенъ є3си2 ты2 пaче менє2, ћкw ты2 воздaлъ ми2 є3си2 благ†z, ѓзъ же тебЁ воздaхъ ѕл†z:

f7i и3 ты2 возвэсти1лъ ми2 є3си2 днeсь, ±же сотвори1лъ ми2 благ†z, ћкw заключи1 мz гDь въ рyки тво‰ днeсь, и3 не ўби1лъ мS є3си2:

к7 (20) и3 ћкоже ѓще кто2 њбрёлъ бы врагA своего2 въ печaли, и3 tпусти1лъ бы є3го2 въ пyть блaгъ, и3 гDь воздaстъ є3мY благ†z, ћкоже ты2 сотвори1лъ є3си2 днeсь:

к7а и3 нн7э сE, ѓзъ вёмъ, ћкw царю1z цaрствовати и4маши, и3 стaти и4мать въ руцЁ твоeй цaрство ї}лево:

к7в и3 нн7э клени1сz ми2 гDемъ, ћкw не и3скорени1ши сёмене моегw2 по мнЁ и3 не погуби1ши и4мене моегw2 t д0му nтцA моегw2.

к7г И# клsтсz давjдъ саyлу. И# tи1де саyлъ на мёсто своE, давjдъ же и3 мyжіе є3гw2 взыд0ша въ мессeру тёсную.

ГлавA к7є. (25)

И# ќмре самуи1лъ, и3 собрaшасz вeсь ї}ль, и3 плaкашасz є3гw2, и3 погреб0ша є3го2 въ д0му є3гw2 во ґрмаfeмэ. И# востA давjдъ, и3 сни1де въ пустhню маHню.

в7 И# бЁ человёкъ въ маHнэ и3 стадA є3гw2 на карми1лэ, и3 человёкъ вели1къ ѕэлw2: и3 семY nвeцъ три2 тhсzщы и3 к0зъ тhсzща: и3 бhсть є3гдA стрижaше стадA сво‰ на карми1лэ:

G и4мz же человёку навaлъ и3 и4мz женЁ є3гw2 ґвігeа: и3 женA є3гw2 благA смhсломъ и3 добрA вз0ромъ ѕэлw2, мyжъ же є3S человёкъ жeстокъ и3 лукaвъ въ начинaніихъ и3 человёкъ ѕвэронрaвенъ.

д7 И# ўслhша давjдъ въ пустhни, ћкw стрижeтъ навaлъ на карми1лэ стадA сво‰.

є7 И# послA давjдъ дeсzть nтрокHвъ и3 речE nтрокHмъ: взhдите на карми1лъ и3 и3ди1те къ навaлу и3 вопроси1те є3го2 и4менемъ мои1мъ съ ми1ромъ,

ѕ7 и3 рцhте сі‰: здрaвъ ли є3си2 ты2 и3 д0мъ тв0й, и3 вс‰ тво‰ здрaва ли сyть;

з7 и3 нн7э сE, ўслhшахъ, ћкw стригyтъ тебЁ нн7э пастуси2 твои2, и5же бёша съ нaми въ пустhни, и3 не возбрани1хомъ и5мъ, и3 не повелёхомъ и5мъ ничесHже во вс‰ дни6, є3гдA бёша на карми1лэ:

} вопроси2 nтрокHвъ твои1хъ и3 возвэстsтъ ти2: и3 да њбрsщутъ џтроцы твои2 благодaть пред8 nчи1ма твои1ма, ћкw въ дeнь блaгъ пріид0хомъ: дaждь u5бо нн7э є4же њбрsщетъ рукA твоS nтрокHмъ твои6мъ и3 сhну твоемY давjду.

f7 И# пріид0ша џтроцы давjдwвы и3 глаг0лаша словесA сі‰ къ навaлу, по всBмъ глаг0лwмъ си6мъ и4менемъ давjдовымъ.

(10) И# возскочи2 навaлъ и3 tвэщA nтрокHмъ давjдwвымъ и3 речE: кто2 давjдъ; и3 кто2 сhнъ їессeовъ; днeсь ўмн0жени сyть раби2 tходsще кjйждо t лицA господи1на своегw2:

№i и3 возмy ли хлёбы мо‰ и3 віно2 моE и3 закл†наz мо‰, ±же заклaхъ стригyщымъ мо‰ џвцы, и3 дaмъ ли w4наz мужє1мъ, и4хже не вёмъ tкyду сyть;

в7i И# возврати1шасz џтроцы давjдwвы путeмъ свои1мъ, и3 возврaщшесz пріид0ша и3 возвэсти1ша давjду по глаг0лwмъ си6мъ.

Gi И# речE давjдъ мужє1мъ свои6мъ: препоsшитесz кjйждо nрyжіемъ свои1мъ. И# препоsсашасz nрyжіемъ свои1мъ, и3 сaмъ давjдъ препоsсасz мечeмъ свои1мъ, и3 и3д0ша в8слёдъ давjда, ћкw четhреста мужeй, ґ двёсти и4хъ њстaшасz ў сосyдwвъ.

д7i И# ґвігeи женЁ навaловэ повёда є3ди1нъ џтрокъ, глаг0лz: сE, присылA давjдъ послы2 t пустhни благослови1ти господи1на нaшего, џнъ же tврати1сz t ни1хъ:

є7i мyжіе же блaзи (бёша) нaмъ ѕэлw2, не возбранsху нaмъ, нижE повелэвaху нaмъ что2 во вс‰ дни6, въ нsже бёхомъ съ ни1ми:

ѕ7i и3 сyщымъ нaмъ на селЁ, ѓки стэнA бёша w4крестъ нaсъ, и3 въ нощи2 и3 во дни2, по вс‰ дни6 въ нsже бёхомъ съ ни1ми пасyще стадA:

з7i и3 нн7э разумёй и3 ви1ждь ты2, что2 сотвори1ши, ћкw соверши1сz ѕл0ба на господи1на нaшего и3 на д0мъ є3гw2, и3 сeй сhнъ губи1тель, и3 не возм0жно глаг0лати къ немY.

}i И# потщaсz ґвігeа, и3 взS двёсти хлёбwвъ и3 двA сос{да вінA и3 пsть nвeцъ ўстр0еныхъ и3 пsть мёръ муки2 чи1стыz и3 к0шницу гр0здіz и3 двёсти вsзаницъ см0квей, и3 возложи2 на nслsта,

f7i и3 речE ко nтрокHмъ свои6мъ: поиди1те предо мн0ю, и3 сE, ѓзъ в8слёдъ вaсъ и3дY. Мyжу же своемY не возвэсти2.

к7 (20) И# бhсть, всёдшей є4й на nсли1цу и3 сходsщей въ подг0ріе, и3 сE, давjдъ и3 мyжіе є3гw2 и3дsху сопроти1ву є3S, и3 срёте и5хъ.

к7а И# речE давjдъ: вои1стинну всyе вс‰ навaлwва сохрани1хъ въ пустhни, и3 ничес0же повелёхъ взsти t всёхъ ±же є3гw2, и3 воздадe ми ѕл†z за благ†z:

к7в сі‰ да сотвори1тъ бGъ давjду и3 сі‰ да приложи1тъ, ѓще до ќтра њстaвлю t всёхъ навaловыхъ дaже до мочaщагwсz къ стэнЁ.

к7г И# ўви1дэ ґвігeа давjда, и3 потщaсz и3 скочи2 со nслsте, и3 падE пред8 давjдомъ на лицE своE, и3 поклони1сz є3мY до земли2,

к7д и3 падE на н0ги є3гw2 и3 речE: во мнЁ, господи1не м0й, непрaвда моS: да глаг0летъ нн7э рабA твоS во ќшы твои2, и3 послyшай словeсъ рабы2 твоеS:

к7є да не возложи1тъ нн7э господи1нъ м0й сeрдца своегw2 на человёка ги1белнаго сего2, ћкw по и4мени своемY т0й є4сть: навaлъ и4мz є3мY, и3 безyміе съ ни1мъ: ѓзъ же рабA твоS не ви1дэхъ nтрокHвъ господи1на моегw2, и5хже послaлъ є3си2:

к7ѕ и3 нн7э, господи1не м0й, жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ћкоже возбрани2 тебЁ гDь є4же не пріити2 на кр0вь непови1нну и3 спасти2 тебЁ рyку твою2: и3 нн7э да бyдутъ ћкоже навaлъ врази2 твои2 и3 и4щущіи господи1ну моемY ѕлA:

к7з и3 нн7э возми2 благословeніе сіE, є4же принесE рабA твоS господи1ну моемY, и3 дaждь nтрокHмъ предстоsщымъ господи1ну моемY:

к7и tими2 нн7э непрaвду рабы2 твоеS, ћкw творS сотвори1тъ гDь д0мъ вёренъ господи1ну моемY, ћкw на брaни господи1на моегw2 гDь споб0ретъ, и3 ѕл0ба не њбрsщетсz въ тебЁ никогдaже:

к7f и3 ѓще востaнетъ человёкъ гонsй тS и3 и3щaй души2 твоеS, и3 бyдетъ душA господи1на моегw2 привsзана соyзомъ жи1зни ў гDа бGа, и3 дyшу врагHвъ твои1хъ порази1ши прaщею посредЁ прaщи:

l (30) и3 бyдетъ є3гдA сотвори1тъ гDь господи1ну моемY вс‰, є3ли6ка гlаше благ†z њ тебЁ, и3 повели1тъ тебЁ гDь (бhти) вождeмъ во ї}ли,

и3 не бyдетъ тебЁ сіE мeрзость и3 соблaзнъ сeрдцу господи1на моегw2, є4же и3зліsти кр0вь непови1нную тyне и3 спасти2 рyку свою2 себЁ: и3 да блaго сотвори1тъ гDь господи1ну моемY, и3 воспомzнeши рабY твою2, є4же благосотвори1ти є4й.

И# речE давjдъ ко ґвігeи: блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, и4же послa тz днeсь на срётеніе ми2,

и3 благословeнъ совётъ тв0й, и3 благословeна ты2 ўдержaвшаz мS въ дeнь сeй и3ти2 на проли1тіе кр0ве, и3 спасти1 ми рyку мою2:

nбaче жи1въ гDь бGъ ї}левъ, и4же возбрани1 ми днeсь ѕло2 сотвори1ти тебЁ: занE ѓще бы не потщaласz и3 не пришлA є3си2 на срётеніе мнЁ, тогдA рёхъ: ѓще њстaнетсz навaлу до ќтреннzгw свёта мочaщійсz къ стэнЁ.

И# пріS давjдъ t рукY є3S вс‰, ±же принесE є3мY, и3 речE є4й: и3ди2 съ ми1ромъ въ д0мъ св0й: ви1ждь, послyшахъ глaса твоегw2 и3 пріsхъ лицE твоE.

И# пріи1де ґвігeа къ навaлу: и3 сE, ў негw2 пи1ръ въ домY є3гw2, ћкw пи1ръ царeвъ: и3 сeрдце навaлово вeсело въ нeмъ, и3 т0й піsнъ до ѕэлA. И# не возвэсти2 ґвігeа навaлу глаг0ла ни вели1ка ни мaла до свёта ќтреннzгw.

И# бhсть заyтра, є3гдA и3стрезви1сz навaлъ t вінA, повёда є3мY женA є3гw2 вс‰ глаг0лы сі‰, и3 ќмре сeрдце є3гw2 въ нeмъ, и3 т0й бhсть ћкw кaмень.

И# бhсть ћкw дeсzть днjй, и3 порази2 гDь навaла, и3 ќмре.

lf И# ўслhша давjдъ и3 речE: блгcвeнъ гDь, и4же суди2 сyдъ поношeніz моегw2 t руки2 навaли, и3 рабA своего2 ўдержA t руки2 ѕлhхъ, и3 ѕл0бу навaлю њбрати2 гDь на главY є3гw2. И# послA давjдъ и3 глаг0ла ко ґвігeи поsти ю5 себЁ въ женY.

м7 (40) И# пріид0ша џтроцы давjдwвы ко ґвігeи въ карми1лъ, и3 рёша є4й, глаг0люще: давjдъ послA нaсъ къ тебЁ, да тS п0йметъ себЁ въ женY.

м7а И# востA и3 поклони1сz до земли2 лицeмъ и3 речE: сE, рабA твоS въ рабhню ўмывaти н0ги nтрокHмъ твои6мъ.

м7в И# востA ґвігeа, и3 всёде на nслS, и3 пsть дэви1цъ и3дsху в8слёдъ є3S, и3 п0йде в8слёдъ nтрокHвъ давjдовыхъ, и3 бhсть є3мY въ женY.

м7г И# ґхінаaму поsтъ давjдъ t їезраeлz, и3 бёстэ є3мY џбэ жєны2.

м7д Саyлъ же дадE мелх0лу дщeрь свою2 женY давjдову фалтjю сhну ґмjсову и4же t р0ммы.

ГлавA к7ѕ. (26)

И# пріид0ша зіфeє t зн0йныz къ саyлу на х0лмъ, глаг0люще: сE, давjдъ скрhсz ў нaсъ на холмЁ є3хелafъ, прsмw їессем0ну.

в7 И# востA саyлъ, и3 сни1де въ пустhню зjфъ, и3 съ ни1мъ три2 тhсzщы мужeй и3збрaнныхъ t ї}лz, и3скaти давjда въ пустhни зjфъ.

G И# њполчи1сz саyлъ на холмЁ є3хелafъ и4же прsмw їессем0ну при пути2, давjдъ же сэдsше въ пустhни. И# ви1дэ давjдъ, ћкw и4детъ саyлъ в8слёдъ є3гw2 въ пустhню,

д7 и3 послA давjдъ соглzд†таи, и3 разумЁ, ћкw и4детъ саyлъ гот0въ и3з8 кеjлz:

є7 и3 востA давjдъ w4тай, и3 вни1де въ мёсто, и3дёже почивaше саyлъ, и3 тaмw бsше ґвени1ръ сhнъ ни1ровъ, пeрвый воев0да є3гw2, и3 саyлъ спaше въ колесни1цэ цaрстэй, и3 лю1діе њполчи1вшесz w4крестъ є3гw2.

ѕ7 И# tвэщA давjдъ и3 речE ко ґвімелeху хеттeину и3 ко ґвeссэ сhну сарyину брaту їwaвлю, глаг0лz: кто2 вни1детъ со мн0ю къ саyлу въ п0лкъ; И# речE ґвeсса: ѓзъ вни1ду съ тоб0ю.

з7 И# внид0ста давjдъ и3 ґвeсса въ лю1ди н0щію: и3 сE, саyлъ спsй сн0мъ въ колесни1цэ цaрстэй, и3 копіE є3гw2 водружeно въ зeмлю при главЁ є3гw2, ґвени1ръ же и3 в0ини є3гw2 спaху w4крестъ є3гw2.

} И# речE ґвeсса къ давjду: заключи2 гDь днeсь врагA твоего2 въ рyцэ твои2, и3 нн7э поражY є3го2 копіeмъ въ зeмлю є3ди1ножды, и3 не повторю2 є3мY.

f7 И# речE давjдъ ко ґвeссэ: не ўбивaй є3гw2, ћкw кто2 прострeтъ рyку свою2 на хрістA гDнz, и3 непови1ненъ бyдетъ;

(10) И# речE давjдъ: жи1въ гDь, ѓще не гDь порази1тъ є3го2, и3ли2 дeнь є3гw2 пріи1детъ, и3 ќмретъ, и3ли2 на брaнь сни1детъ и3 поги1бнетъ:

№i да не бyдетъ ми2 t гDа нанести2 рyку мою2 на хрістA гDнz: и3 нн7э возми2 копіE t возглaвіz є3гw2 и3 сосyдъ воднhй, и3 tи1демъ мы2 њ себЁ.

в7i И# взS давjдъ копіE и3 сосyдъ воднhй t возглaвіz є3гw2, и3 tид0ста њ себЁ: и3 не бЁ и4же бы ви1дэлъ и3ли2 разумёлъ, и3 не бsше востаю1щагw, вси2 бо спaху, ћкw с0нъ крёпокъ t гDа нападE на нS.

Gi И# прeйде давjдъ на w4нъ п0лъ и3 стA на версЁ горы2 и3здалeча, и3 мн0гъ бЁ пyть междY и4ми.

д7i И# воззвA давjдъ къ лю1демъ, и3 ґвени1ру речE глаг0лz: не tвэщaеши ли, ґвени1ре; И# tвэщA ґвени1ръ и3 речE: кто2 ты2 є3си2 зовhй мS;

є7i И# речE давjдъ ко ґвени1ру: не мyжъ ли є3си2 ты2; и3 кто2, ћкоже ты2, во ї}ли; и3 почто2 не храни1ши господи1на твоегw2 царS; ћкw вни1де є3ди1нъ t людjй ўби1ти господи1на твоего2 царS:

ѕ7i и3 не блaго сіE (ѕэлw2), є4же сотвори1лъ є3си2: жи1въ гDь, ћкw сhнове смeрти вы2, не хранsщіи г0спода своего2 царS хрістA гDнz: и3 нн7э ви1ждь, гдЁ є4сть копіE царeво и3 сосyдъ воднhй, ±же бёша при главЁ є3гw2;

з7i И# познA саyлъ глaсъ давjдовъ и3 речE: тв0й ли глaсъ сeй, чaдо давjде; И# речE давjдъ: ѓзъ рaбъ тв0й, г0споди царю2.

}i И# речE давjдъ: почто2 г0ниши рабA твоего2, г0споди царю2; ћкw что2 (ти2) согрэши1хъ; и3 кaz њбрётесz во мнЁ непрaвда;

f7i и3 нн7э да послyшаетъ госп0дь м0й цaрь глаг0лwвъ рабA своегw2: ѓще бGъ поwщрsетъ тS на мS, да бyдетъ благов0нна жeртва твоS: ѓще же сhнове человёчестіи, пр0клzти сjи пред8 гDемъ, ћкw и3згнaша мS днeсь не ўтверди1тисz въ жрeбіи гDни, глаг0люще: пойди2, раб0тай богHмъ чужди6мъ:

к7 (20) и3 нн7э да не падeтъ кр0вь моS на зeмлю пред8 лицeмъ гDнимъ, ћкw и3зhде цaрь ї}левъ и3скaти души2 моеS, и3 г0нитъ ћкоже нощнhй врaнъ по горaмъ.

к7а И# речE саyлъ: согрэши1хъ: возврати1сz, чaдо давjде, ћкw ктомY не сотворю1 ти ѕлA, занE честнA душA моS пред8 nчи1ма твои1ма въ дeнь сeй: безyмнw сотвори1хъ, и3 погрэши1хъ мн0гw ѕэлw2.

к7в И# tвэщA давjдъ и3 речE: сE, копіE царeво, да пріи1детъ џтрокъ є3ди1нъ и3 в0зметъ є5:

к7г и3 гDь да возврати1тъ коемyждо по прaвдэ є3гw2 и3 по вёрэ є3гw2: ћкоже предадe тz гDь днeсь въ рyцэ мои2, и3 не восхотёхъ нанести2 руки2 моеS на хрістA гDнz:

к7д и3 сE, ћкоже возвели1чисz душA твоS днeсь во џчію моє1ю, тaкw да возвели1читсz душA моS пред8 гDемъ, и3 да покрhетъ мS и3 и4зметъ мS t всsкіz печaли.

к7є И# речE саyлъ къ давjду: благословeнъ ты2, чaдо, и3 творsй сотвори1ши и3 могjй возм0жеши. И# tи1де давjдъ въ пyть св0й, ґ саyлъ возврати1сz на мёсто своE.

ГлавA к7з. (27)

И# речE давjдъ въ сeрдцы своeмъ, глаг0лz: нн7э впадY въ дeнь є3ди1нъ въ рyки са{ли, и3 не бyдетъ ми2 блaго, ѓще не спасyсz въ земли2 и3ноплемeнничи, и3 престaнетъ саyлъ и3скaти менE во всsкомъ предёлэ ї}левэ, и3 спасyсz и3з8 руки2 є3гw2.

в7 И# востA давjдъ и3 шeсть сHтъ мужeй и5же съ ни1мъ, и3 и4де ко ґгхyсу сhну ґммaхову царю2 гefску.

G И# пребhсть давjдъ ў ґгхyса въ гefэ, сaмъ и3 мyжіе є3гw2 вси2 и3 д0мъ є3гw2, и3 давjдъ и3 џбэ жєны2 є3гw2, ґхінаaмъ їезраилjтынz и3 ґвігeа женA навaла карми1лскагw.

д7 И# возвэсти1ша саyлу, ћкw tбэжE давjдъ въ гefъ, и3 не приложи2 ктомY (саyлъ) и3скaти є3го2.

є7 И# речE давjдъ ко ґгхyсу: ѓще њбрёте рaбъ тв0й благодaть пред8 nчи1ма твои1ма, да дaси ми2 мёсто во є3ди1нэмъ t градHвъ и5же на селЁ, и3 сsду тaмw: и3 вскyю сэди1тъ рaбъ тв0й во грaдэ цaрственнэмъ съ тоб0ю;

ѕ7 И# дадE є3мY ґгхyсъ въ дeнь т0й секелaгъ: сегw2 рaди бhсть царю2 їудeйску секелaгъ до днeшнzгw днE.

з7 И# бhсть число2 днjй, въ нsже сэдsше давjдъ на селЁ и3ноплемeнничи, четhри мцcы.

} И# восхождaше давjдъ и3 мyжіе є3гw2 и3 нападaху на всsкаго гессeра и3 на ґмаликjта, и3 сE, землS населsшесz t ламсyра и3 до земли2 є3гЂпетскіz:

f7 и3 поражaше давjдъ зeмлю, и3 не њставлsше въ живhхъ мyжеска п0лу и3 жeнска: и3 взимaху стадA, и3 бyйвwлицы и3 nслsта, и3 велблю1ды и3 ри6зы, и3 возвращaющесz прихождaху ко ґгхyсу.

(10) И# речE ґгхyсъ къ давjду: на кого2 напад0сте нн7э; И# речE давjдъ ко ґгхyсу: къ ю4гу їудeи и3 къ ю4гу їесмеги2 и3 къ ю4гу кенезjа:

№i и3 мyжеска п0лу и3 жeнска не њставлsхъ въ живhхъ є4же вводи1ти въ гefъ, глаг0лz: да не возвэстsтъ въ гefэ на нaсъ, глаг0люще: сі‰ твори1тъ давjдъ. И# сіE њправдaніе є3гw2 во вс‰ дни6, въ нsже сэдsше давjдъ на селЁ и3ноплемeнничи.

в7i И# ўвёрисz давjдъ ґгхyсу ѕэлw2, глаг0лz: њмерзёніемъ њмерзЁ въ лю1дехъ свои1хъ во ї}ли, и3 бyдетъ ми2 рaбъ во вёки.

ГлавA к7и. (28)

И# бhсть во дни6 w4ны, и3 собрaшасz и3ноплемє1нницы въ полки2 сво‰ и3зhти брaтисz со ї}лтzны. И# речE ґгхyсъ къ давjду: разумёz разумёй, ћкw со мн0ю и3зhдеши на брaнь ты2 и3 мyжіе твои2.

в7 И# речE давjдъ ко ґгхyсу: тaкw нн7э ўразумёеши, ±же сотвори1тъ рaбъ тв0й. И# речE ґгхyсъ къ давjду: тёмже начaлника храни1телей тёлу (моемY) постaвлю тS во вс‰ дни6.

G И# самуи1лъ ќмре, и3 рыдaше по нeмъ вeсь ї}ль, и3 погреб0ша є3го2 во ґрмаfeмэ во грaдэ є3гw2: и3 саyлъ и3зби2 чревобaсники и3 волхвы2 земли2 своеS.

д7 И# собрaшасz и3ноплемє1нницы и3 пріид0ша и3 њполчи1шасz въ сwнaмэ: и3 собрA саyлъ вс‰ мyжы ї}лєвы, и3 њполчи1шасz въ гелвуE.

є7 И# ви1дэ саyлъ полки2 и3ноплемє1нничи, и3 ўбоsсz, и3 ўжасeсz сeрдце є3гw2 ѕэлw2.

ѕ7 И# вопроси2 саyлъ гDа, и3 не tвэщA є3мY гDь ни во снЁ, ни во kвлeніихъ, ни во прор0цэхъ.

з7 И# речE саyлъ nтрокHмъ свои6мъ: поищи1те ми2 жены2 волшeбницы, и3 п0йду къ нeй, и3 вопрошY є3S. И# рёша џтроцы є3гw2 къ немY: сE, женA волшeбница во ґендHрэ.

} И# прикрhсz саyлъ и3 њблечeсz въ ри6зы и4ны, и3 и4де сaмъ и3 двA м{жа съ ни1мъ, и3 пріи1де н0щію къ женЁ и3 речE є4й: поволхвyй ми2 чревоволшeбствомъ, и3 возведи1 ми, є3г0же рекy ти.

f7 И# речE є3мY женA: сE, нн7э ты2 сaмъ вёси, є3ли6ка сотвори2 саyлъ, кaкw и3стреби2 чревобaсники и3 волхвы2 t земли2, и3 вскyю ты2 л0виши дyшу мою2, є4же ўмертви1ти ю5;

(10) И# клsтсz є4й саyлъ, глаг0лz: жи1въ гDь, ѓще срsщетъ тS непрaвда њ словеси2 сeмъ.

№i И# речE женA саyлу: кого2 возведy ти; И# речE саyлъ: самуи1ла возведи1 ми.

в7i И# ви1дэ женA самуи1ла, и3 возгласи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE женA къ саyлу: почто2 мS прельсти1лъ є3си2; и3 ты2 є3си2 саyлъ.

Gi И# речE є4й цaрь: не б0йсz, рцы2 кого2 ви1дэла є3си2; И# речE є3мY женA: б0ги ви1дэхъ восходsщыz t земли2.

д7i И# речE є4й: что2 познaла є3си2; И# речE є3мY (женA): (ви1дэхъ) мyжа стaра восходsща t земли2, и3 сeй њболчeнъ њдэsніемъ д0лгимъ. И# ўразумЁ саyлъ, ћкw сeй самуи1лъ (є4сть), и3 преклони2 лицE своE на зeмлю и3 поклони1сz є3мY.

є7i И# речE є3мY самуи1лъ: почто2 понyдилъ є3си2 мS взhти ми2; И# речE саyлъ: скорблю2 ѕэлw2, ћкw и3ноплемє1нницы вою1ютъ на мS, и3 бGъ tступи2 t менє2, и3 не ўслhша менE ктомY ни въ рукaхъ прор0ческихъ, ни во снёхъ, ни во kвлeніихъ: и3 нн7э призвaхъ тS, да скaжеши ми2, что2 сотворю2.

ѕ7i И# речE самуи1лъ: почто2 вопрошaеши мS, ґ гDь tступи2 t тебє2 и3 бhсть со бли1жнимъ твои1мъ;

з7i и3 сотвори2 гDь тебЁ, ћкоже гlа гDь рук0ю моeю, и3 и3ст0ргнетъ гDь цaрство твоE и3з8 рукY твоє1ю и3 вдaстъ є5 бли1жнему твоемY давjду,

}i понeже не послyшалъ є3си2 глaса гDнz и3 не и3сп0лнилъ є3си2 гнёва ћрости є3гw2 на ґмали1кэ, глаг0ла рaди тогw2 сотвори2 тебЁ гDь въ дeнь сeй:

f7i и3 предaстъ гDь ї}лz съ тоб0ю въ рyки и3ноплемє1нничи, и3 заyтра ты2 и3 сhнове твои2 падyтъ съ тоб0ю, и3 п0лкъ ї}левъ предaстъ гDь въ рyки и3ноплемє1нничи.

к7 (20) И# потщaсz саyлъ, и3 падE стоsщь на зeмлю, и3 ўбоsсz ѕэлw2 t словeсъ самуи1ловыхъ, и3 не бhсть ктомY крёпости въ нeмъ: ћкw не kдE хлёба во вeсь дeнь т0й и3 во всю2 н0щь тY.

к7а И# вни1де женA къ саyлу, и3 ви1дэ є3го2, ћкw смzтeсz ѕэлw2, и3 речE къ немY: сE, нн7э послyша рабA твоS глaса твоегw2, и3 положи1хъ дyшу мою2 въ рyцэ мои2, и3 послyшахъ словeсъ, ±же ми2 глаг0лалъ є3си2:

к7в и3 нн7э послyшай глaса рабы2 твоеS, и3 положY пред8 тоб0ю ўкрyхъ хлёба, и3 ћждь, и3 бyдетъ въ тебЁ крёпость, ћкw и4деши въ пyть.

к7г И# не хотsше ћсти: и3 понyдиша є3го2 џтроцы є3гw2 и3 женA, и3 послyша глaса и4хъ, и3 востA t земли2, и3 сёде на сэдaлищи.

к7д Женё же бsше ю4ница пит0маz въ домY: и3 потщaсz, и3 заклA ю5: и3 взS мукY и3 смэси2, и3 и3спечE њпрэсн0ки,

к7є и3 принесE пред8 саyла и3 пред8 џтроки є3гw2: и3 kд0ша, и3 востaша и3 tид0ша въ н0щь џну.

ГлавA к7f. (29)

И# собрaша и3ноплемє1нницы вс‰ полки2 сво‰ во ґфeкъ, ї}лтzне же њполчи1шасz во ґендHрэ и4же во їезраeли.

в7 И# воевHды и3ноплемє1нничи пред8идsху со стaми и3 тhсzщами, давjдъ же и3 мyжіе є3гw2 и3дsху въ послёднихъ со ґгхyсомъ.

G И# рёша воевHды и3ноплемє1нничи кто2 сyть и3дyщіи сjи; И# речE ґгхyсъ къ воев0дамъ и3ноплемeнничимъ: не сeй ли давjдъ рaбъ саyла царS ї}лева, и4же бhсть съ нaми днjй сіE втор0е лёто; и3 не њбрэт0хъ въ нeмъ ничт0же, t днE въ џньже пріи1де ко мнЁ дaже до сегw2 днE.

д7 И# приск0рбни бhша њ нeмъ воевHды и3ноплемє1нничи и3 глаг0лаша є3мY: возврати2 мyжа, и3 да возврати1тсz на мёсто своE, и3дёже постaвилъ є3си2 є3го2 тaмw, и3 да не и4детъ съ нaми на брaнь, и3 да не бyдетъ навётникъ въ полцёхъ: и3 чи1мъ примири1тсz сeй господи1ну своемY; не главaми ли мужeй си1хъ;

є7 не сeй ли є4сть давjдъ, є3мyже и3зыд0ша съ ли6ки, глаг0люще: побэди2 саyлъ съ тhсzщами свои1ми, и3 давjдъ со тмaми свои1ми;

ѕ7 И# призвA ґгхyсъ давjда и3 речE є3мY: жи1въ гDь, ћкw прaвъ ты2 и3 блaгъ пред8 nчи1ма мои1ма, и3 вх0дъ тв0й и3 и3сх0дъ тв0й со мн0ю въ полцЁ, и3 ћкw не њбрэт0хъ въ тебЁ ѕл0бы, tнeлэже є3си2 пришeлъ ко мнЁ до днeшнzгw днE, но пред8 nчи1ма воев0дъ не блaгъ є3си2 ты2:

з7 и3 нн7э возврати1сz и3 и3ди2 съ ми1ромъ, и3 да не сотвори1ши ѕлA пред8 nчи1ма воев0дъ и3ноплемeнничихъ.

} И# речE давjдъ ко ґгхyсу: что2 сотвори1хъ ти2; и3 что2 њбрёлъ є3си2 въ рабЁ твоeмъ, t негHже днE бёхъ пред8 тоб0ю, и3 дaже до сегw2 днE, да не и3дY воевaти врагHвъ господи1на моегw2 царS;

f7 И# tвэщA ґгхyсъ давjду: вёмъ, ћкw блaгъ ты2 пред8 nчи1ма мои1ма ћкw ѓгGлъ б9ій, но воевHды и3ноплемє1нничи глаг0лютъ: да не и4детъ съ нaми на брaнь:

(10) и3 нн7э востaни рaнw ты2 и3 џтроцы господи1на твоегw2 ходsщіи съ тоб0ю и3 и3ди1те на мёсто, и3дёже постaвихъ вaсъ, и3 словесE пaгубна да не положи1ши на сeрдцы твоeмъ, ћкw блaгъ є3си2 ты2 предо мн0ю: и3 востaните рaнw въ пyть, є3гдA разсвэтaетъ вaмъ, и3 и3ди1те.

№i И# ўрaни давjдъ сaмъ и3 мyжіе є3гw2 tити2 и3 стрещи2 земли2 и3ноплемeнничи, и3 и3ноплемє1нницы взыд0ша на брaнь во їезраeль.

ГлавA l. (30)

И# бhсть приходsщу давjду и3 мужє1мъ є3гw2 къ секелaгу въ дeнь трeтій, и3 ґмали1къ нападE на ю4жную странY и3 на секелaгъ, и3 порази2 секелaгъ и3 сожжE є3го2 nгнeмъ:

в7 жeнъ же и3 всёхъ сyщихъ въ нeмъ t мaла до вели1ка не ўмертви1ша мyжа ни жены2, но плэни1ша, и3 tид0ша въ пyть св0й.

G И# пріи1де давjдъ и3 мyжіе є3гw2 во грaдъ, и3 сE, сожжeнъ бsше nгнeмъ, жєнh же и4хъ и3 сhнове и4хъ и3 дщє1ри и4хъ плэнeни бhша.

д7 И# воздви1же давjдъ и3 мyжіе є3гw2 глaсъ св0й и3 плaкашасz д0ндеже не бЁ въ ни1хъ си1лы ктомY плaкатисz.

є7 И# жєны2 џбэ давjдwвы плэнeни бhша, ґхінаaмъ їезраилjтынz, и3 ґвігeа бhвшаz женA навaла карми1лскагw.

ѕ7 И# њскорбЁ давjдъ ѕэлw2, ћкw совэщaшасz лю1діе кaменіемъ поби1ти є3го2, ћкw скорбнA бsше душA всёхъ людjй коегHждо њ сынёхъ свои1хъ и3 њ дщeрехъ свои1хъ. И# ўкрэпи1сz давjдъ њ гDэ бз7э своeмъ,

з7 и3 речE давjдъ ко ґвіafару їерeю сhну ґвімелeхову: принеси2 є3фyдъ. И# принесE ґвіafаръ є3фyдъ къ давjду.

} И# вопроси2 давjдъ гDа, глаг0лz: поженy ли в8слёдъ п0лчища сегw2; и3 пости1гну ли и5хъ; И# речE гDь: гони2, ћкw постизaz пости1гнеши и5хъ и3 и3збавлsz и3збaвиши.

f7 И# и4де давjдъ сaмъ и3 шeсть сHтъ мужeй съ ни1мъ, и3 пріид0ша дaже до пот0ка вос0рска, пр0чіи же њстaшасz:

(10) и3 гнA съ четhрми сты2 мужeй, двёсти же мужeй њстaшасz, и5же сэд0ша њб8 w4нъ п0лъ пот0ка вос0рска.

№i И# њбрэт0ша мyжа є3гЂптzнина на селЁ, и3 ћша є3го2, и3 привед0ша є3го2 къ давjду, и3 дaша є3мY хлёба, и3 kдE, и3 напои1ша є3го2 вод0ю:

в7i и3 дaша є3мY чaсть см0квей, и3 kдE, и3 ўкрэпи1сz дyхъ є3гw2 въ нeмъ, ћкw не kдE хлёба и3 не пи2 воды2 три2 дни6 и3 три2 н0щы.

Gi И# речE є3мY давjдъ: tкyду є3си2, и3 чjй є3си2 ты2; И# речE џтрокъ є3гЂптzнинъ: ѓзъ є4смь рaбъ мyжа ґмаликjтzнина, и3 њстaви мS господи1нъ м0й, ћкw и3знемог0хъ днeсь ўжE трeтій дeнь:

д7i и3 мы2 ходи1хомъ на ю4гъ до хелefі и3 на їудє1йскіz страны6 и3 на гелвyй, и3 секелaгу пожг0хомъ nгнeмъ.

є7i И# речE є3мY давjдъ: доведeши ли мS до п0лчища сегw2; И# речE: клени1сz ми2 бGомъ, ћкw не ўбіeши мS и3 не предaси мS въ рyцэ господи1ну моемY, и3 доведy тz до п0лчища сегw2.

ѕ7i (И# клsтсz є3мY давjдъ:) и3 приведE є3го2 nнaмw, и3 сE, тjи разсёzни бhша по лицY всеS земли2, kдyще и3 пію1ще и3 прaзднующе њ всёхъ корhстехъ вели1кихъ, ±же взsша t земли2 и3ноплемeнничи и3 t земли2 їyдины.

з7i И# пріи1де на ни1хъ давjдъ, и3 и3зби2 и5хъ t ќтра дaже до вeчера и3 наyтріе: и3 не спасeсz t ни1хъ мyжъ, рaзвэ четhреста џтрwкъ, и5же всэд0ша на велблю1ды и3 ўбэжaша.

}i И# tS давjдъ вс‰ є3ли6ка взsша ґмаликjты, и3 џбэ жєны2 сво‰ tS,

f7i и3 не поги1бе и5мъ t мaла дaже до вели1ка, и3 t корhстей, и3 дaже до сынHвъ и3 дщeрей и3 дaже до всёхъ, ±же взsша, и3 вс‰ возврати2 давjдъ:

к7 (20) и3 взS давjдъ вс‰ стадA и3 п†ствины, и3 погнA пред8 плёномъ: и3 плёнъ џный нарицaшесz сeй плёнъ давjдовъ.

к7а И# пріи1де давjдъ къ двэмA стHмъ мужє1мъ њстaвшымсz и3ти2 в8слёдъ давjда, и5хже посади2 на пот0цэ вос0рстэ, и3 и3зыд0ша на срётеніе давjду и3 на срётеніе лю1демъ и5же съ ни1мъ: и3 пріи1де давjдъ до людjй, и3 вопроси1ша є3го2 њ ми1рныхъ.

к7в И# tвэщaша вси2 мyжіе пaгубніи и3 лукaвніи t мужeй рaтныхъ ходи1вшихъ съ давjдомъ и3 рёша: ћкw не гони1ша съ нaми, не дади1мъ и5мъ t плёна, є3г0же взsхомъ, но т0кмw кjйждо женY свою2 и3 ч†да сво‰ да в0змутъ и3 возвратsтсz.

к7г И# речE давjдъ: не сотвори1те, брaтіz мо‰, тaкw, повнегдA предадE гDь нaмъ и3 сохрани2 нaсъ, и3 предадE гDь п0лчище сіE нашeдшее на ны2 въ рyки нaшz:

к7д и3 кто2 послyшаетъ вaшихъ словeсъ си1хъ; ћкw не мє1нши нaсъ сyть: понeже по чaсти и3сходsщагw на брaнь, тaкw бyдетъ чaсть сэдsщагw при сосyдэхъ, по томyжде раздэлsтсz.

к7є И# бhсть t днE тогw2 и3 вhше, и3 бhсть въ повелёніе и3 на њправдaніе ї}лю дaже до днE сегw2.

к7ѕ И# пріи1де давjдъ въ секелaгъ, и3 послA старёйшинамъ t корhстей їyдиныхъ и3 и4скрєннимъ свои6мъ, глаг0лz: сE, вaмъ благословeніе t корhстей врагHвъ гDнихъ,

к7з сyщымъ въ веfсyрэ и3 въ рaмэ ю4жнэй и3 въ геf0рэ,

к7и и3 во ґрои1рэ и3 во ґммaдэ, и3 во сафЁ и3 во є3сfjфэ и3 въ гefэ,

к7f и3 въ кінaнэ и3 въ сафeцэ, и3 въ fимafэ и3 въ карми1лэ, и3 сyщымъ во градёхъ їереміи1ла и3 во градёхъ кенезjz,

l (30) и3 сyщымъ во їерімyfэ и3 во вирсавeи и3 въ номвЁ,

и3 сyщымъ въ хеврHнэ, и3 во вс‰ мэстA, ±же пр0йде давjдъ тaмw сaмъ и3 мyжіе є3гw2.

ГлавA lа. (31)

И# и3ноплемє1нницы воевaху на ї}лz, и3 бэжaша мyжіе ї}лєвы t лицA и3ноплемeннича, и3 пaдаху ћзвенніи на горЁ гелвуE.

в7 И# снид0шасz и3ноплемє1нницы съ саyломъ и3 съ сынми2 є3гw2, и3 ўби1ша и3ноплемє1нницы їwнаfaна и3 ґмінадaва и3 мелхісyа, сhны саyлwвы.

G И# њтzготЁ брaнь на саyла, и3 њбрэт0ша є3го2 копeйницы мyжіе стрэлцы2, и3 ўsзвенъ бhсть (саyлъ) во ўтр0бу.

д7 И# речE саyлъ къ носsщему nрyжіе є3гw2: и3зсyни мeчь тв0й и3 прободи1 мz и4мъ, да не пріи1дутъ неwбрёзанніи сjи и3 и3збодyтъ мS, и3 поругaютсz мнЁ. И# не хотsше носsй nрyжіе є3гw2, ћкw ўбоsсz ѕэлw2. И# взS саyлъ мeчь св0й и3 падE на него2.

є7 И# ви1дэ носsй nрyжіе є3гw2, ћкw ќмре саyлъ, и3 падE и3 т0й на мeчь св0й и3 ќмре съ ни1мъ.

ѕ7 И# ќмре саyлъ и3 тріE сhнове є3гw2, и3 носsй nрyжіе є3гw2, и3 вси2 мyжіе є3гw2 въ дeнь т0й кyпнw.

з7 И# ви1дэша мyжіе ї}лстіи, и5же њб8 w4нъ п0лъ ю3д0ли и3 и5же њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна, ћкw бэжaша мyжіе ї}лстіи, и3 ћкw ќмре саyлъ и3 сhнове є3гw2, и3 њстaвиша грaды сво‰ и3 бэжaша: и3 пріид0ша и3ноплемє1нницы и3 всели1шасz въ ни1хъ.

} И# бhсть на ќтріе, и3 пріид0ша и3ноплемє1нницы њбнажи1ти мeртвыхъ, и3 њбрэт0ша саyла и3 три2 сhны є3гw2 пaдшыz на горЁ гелвуE,

f7 и3 њбрати1ша є3го2, и3 снsша nрyжіе є3гw2, и3 tсэк0ша главY є3гw2, и3 послaша въ зeмлю и3ноплемeнничу w4крестъ возвэщaюще јдwлwмъ и4хъ и3 лю1демъ и4хъ:

(10) и3 положи1ша nрyжіе є3гw2 ў ґстaрта, тёло же є3гw2 воткнyша на стэнЁ веfсaмли.

№i И# ўслhшаша живyщіи во їавjсэ галаадітjйстэмъ, ±же сотвори1ша и3ноплемє1нницы саyлу,

в7i и3 востaша вси2 мyжіе си1льніи, и3 и3д0ша всю2 н0щь, и3 взsша тёло саyлово и3 тёло їwнаfaна сhна є3гw2 съ стэны2 веfсaмски, и3 принес0ша | во їавjсъ, и3 сожг0ша | тaмw:

Gi и3 взsша кHсти и4хъ, и3 погреб0ша | въ дубрaвэ ±же во їавjсэ, и3 пости1шасz сeдмь днjй.

 

Конeцъ кни1зэ пeрвэй цaрствъ: и4мать въ себЁ глaвъ lа.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост