Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Ґпокaлmpісъ с™aгw їwaнна fеол0га [бGосл0ва].

Главы6:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

ГлавA №. (1)

Ґпокaлmpісъ [tкровeніе] ї}са хrтA, є3г0же [є4же] дадE є3мY бGъ, показaти рабHмъ свои1мъ, и5мже подобaетъ бhти вск0рэ. И# сказA, послaвъ чрез8 ѓгGла своего2 рабY своемY їwaнну,

в7 и4же свидётелствова сл0во б9іе и3 свидётелство ї}съ хrт0во, и3 є3ли6ка ви1дэ.

G Бlжeнъ чтhй, и3 слhшащіи словесA прbр0чествіz, и3 соблюдaющіи пи6санаz въ нeмъ: врeмz бо бли1з8.

д7 Їwaннъ седми1мъ цRквамъ, ±же сyть во ґсjи: блгdть вaмъ и3 ми1ръ t сyщагw, и3 и4же бЁ, и3 грzдyщагw, и3 t седми2 духHвъ, и5же пред8 пrт0ломъ є3гw2 сyть,

є7 и3 t ї}са хrтA, и4же є4сть свидётель вёрный, пeрвенецъ и3з8 мeртвыхъ и3 кн7зь царeй земнhхъ: лю1бzщу ны2 и3 њмhвшу нaсъ t грBхъ нaшихъ кр0вію своeю,

ѕ7 и3 сотвори1лъ є4сть нaсъ цари6 и3 їерє1и бGу и3 nц7Y своемY, томY слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

з7 СE, грzдeтъ со w4блаки, и3 ќзритъ є3го2 всsко џко и3 и5же є3го2 пробод0ша, и3 плaчь сотворsтъ њ нeмъ вс‰ колёна земн†z. Е$й, ґми1нь.

} Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и3 конeцъ, гlетъ гDь, сhй, и3 и4же бЁ, и3 грzдhй, вседержи1тель.

f7 Ѓзъ їwaннъ, и4же и3 брaтъ вaшъ и3 џбщникъ въ печaли и3 во цrтвіи и3 въ терпёніи ї}съ хrт0вэ, бhхъ во џстровэ нарицaемэмъ пaтмосъ за сл0во б9іе и3 за свидётелство ї}съ хrт0во.

(10) Бhхъ въ дyсэ въ дeнь недёлный, и3 слhшахъ за соб0ю глaсъ вeлій ћкw трубы2 глаг0лющіz: ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, пeрвый и3 послёдній:

№i и3: ±же ви1диши, напиши2 въ кни1гу, и3 посли2 цRквамъ, ±же сyть во ґсjи: во є3фeсъ и3 въ смЂрну, въ пергaмъ и3 въ fmатjръ, и3 въ сардjсъ и3 въ філаделфjю и3 въ лаодікjю.

в7i И# њбрати1хсz ви1дэти глaсъ, и4же гlаше со мн0ю: и3 њбрати1всz ви1дэхъ сeдмь свэти1лникъ златhхъ,

Gi и3 посредЁ седми2 свэти1лникwвъ под0бна сн7у чlвёчу, њблечeна въ поди1ръ и3 препоsсана при сосц{ п0zсомъ златhмъ:

д7i главa же є3гw2 и3 влaси бэлы6 ѓки kрjна бёлаz, ћкоже снёгъ: и3 џчи є3гw2 ћкw плaмень џгненъ:

є7i и3 н0зэ є3гw2 под0бнэ халколівaну, ћкоже въ пещи2 разжжeннэ: и3 глaсъ є3гw2 ћкw глaсъ в0дъ мнHгъ:

ѕ7i и3 держS въ руцЁ своeй деснёй сeдмь ѕвёздъ: и3 и3з8 ќстъ є3гw2 мeчь nбою1ду џстръ и3з8wстрeнъ и3сходsй: и3 лицE є3гw2 ћкоже с0лнце сіsетъ въ си1лэ своeй.

з7i И# є3гдA ви1дэхъ є3го2, пад0хъ къ ногaма є3гw2 ћкw мeртвъ. И# положи2 десни1цу свою2 на мнЁ, гlz ми2: не б0йсz: ѓзъ є4смь пeрвый и3 послёдній

}i и3 живhй: и3 бhхъ мeртвъ, и3 сE, жи1въ є4смь во вёки вэкHвъ, ґми1нь: и3 и4мамъ ключи6 ѓда и3 смeрти.

f7i Напиши2 u5бо, ±же ви1дэлъ є3си2, и3 ±же сyть, и3 и5мже подобaетъ бhти по сeмъ.

к7 (20) Тaинство седми2 ѕвёздъ, ±же ви1дэлъ є3си2 на десни1цэ моeй, и3 сeдмь свэти6лникъ златhхъ: сeдмь ѕвёздъ ѓгGли седми2 цRквeй сyть: и3 сeдмь свэти1лникwвъ, ±же ви1дэлъ є3си2, сeдмь цRквeй сyть.

ГлавA в7. (2)

ЃгGлу є3фeсскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ держsй сeдмь ѕвёздъ въ десни1цэ своeй, ходsй посредЁ седми2 свэти1лникwвъ златhхъ:

в7 вёмъ тво‰ дэлA, и3 трyдъ тв0й, и3 терпёніе твоE, и3 ћкw не м0жеши носи1ти ѕлhхъ, и3 и3скуси1лъ є3си2 глаг0лющыzсz бhти ґп0столы, и3 не сyть, и3 њбрёлъ є3си2 и5хъ л0жныхъ:

G и3 понeслъ є3си2, и3 терпёніе и4маши, и3 за и4мz моE труди1лсz є3си2 и3 не и3знем0глъ є3си2.

д7 Но и4мамъ на тS, ћкw люб0вь твою2 пeрвую њстaвилъ є3си2.

є7 Помzни2 u5бо, tкyду спaлъ є3си2, и3 покaйсz, и3 пє1рваz дэлA сотвори2: ѓще же ни2, грzдY тебЁ ск0рw и3 дви1гну свэти1лникъ тв0й t мёста своегw2, ѓще не покaешисz.

ѕ7 Но сE и4маши, ћкw ненави1диши дёлъ ніколаjтскихъ, и4хже и3 ѓзъ ненави1жду.

з7 И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждaющему дaмъ ћсти t дрeва жив0тнагw, є4же є4сть посредЁ раS б9іz.

} И# ѓгGлу цRкве смЂрнскіz напиши2: тaкw гlетъ пeрвый и3 послёдній, и4же бhсть мeртвъ, и3 (сE,) жи1въ є4сть:

f7 вёмъ тво‰ дэлA и3 ск0рбь и3 нищетY, но богaтъ є3си2, и3 хулы6 глаг0лющихсz бhти їудє1й, и3 не сyть, но с0нмище сатанино2.

(10) Не б0йсz ничесHже, ±же и4маши пострадaти. СE, и4мать діaволъ всаждaти t вaсъ въ темни6цы, да и3скуси1тесz: и3 и3мёти бyдете ск0рбь до десzти2 днjй. Бyди вёренъ дaже до смeрти, и3 дaмъ ти2 вэнeцъ животA.

№i И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждazй не и4мать вреди1тисz t смeрти вторhz.

в7i И# ѓгGлу пергaмскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ и3мёzй мeчь nбою1ду и3з8wщрeнъ:

Gi вёмъ дэлA тво‰, и3 гдЁ живeши, и3дёже прест0лъ сатани1нъ: и3 держи1ши и4мz моE, и3 не tвeрглсz є3си2 вёры моеS и3 въ (мо‰) дни6, въ нsже ґнтЂпасъ свидётель м0й вёрный, и4же ўбіeнъ бhсть въ вaсъ, и3дёже живeтъ сатанA.

д7i Но и4мамъ на тS мaлw, ћкw и4маши тY держaщихъ ўчeніе валаaмово, и4же ўчaше валaка положи1ти соблaзнъ пред8 сынми2 ї}левыми, ћсти жє1ртвы јдwлскіz и3 любы2 твори1ти.

є7i Тaкw и4маши и3 ты2 держaщыz ўчeніе ніколаjтско, є3гHже ненави1жду.

ѕ7i Покaйсz: ѓще ли ни2, пріидY тебЁ ск0рw и3 брaнь сотворю2 съ ни1ми мечeмъ ќстъ мои1хъ.

з7i И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждaющему дaмъ ћсти t мaнны сокровeнныz, и3 дaмъ є3мY кaмень бёлъ и3 на кaмени и4мz н0во напи1сано, є3гHже никт0же вёсть, т0кмw пріeмлzй.

}i И# ѓгGлу fmатjрскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ сн7ъ б9ій, и3мёzй џчи свои2 ћкw плaмень џгненъ, и3 н0зэ є3гw2 под0бнэ халколівaну:

f7i вёмъ тво‰ дэлA и3 люб0вь, и3 слyжбу и3 вёру, и3 терпёніе твоE и3 дэлA тво‰, и3 послBднzz бHлша пeрвыхъ.

к7 (20) Но и4мамъ на тS мaлw, ћкw њставлsеши женЁ їезавeли, глаг0лющей себE бhти прор0чицу, ўчи1ти и3 льсти1ти мо‰ рабы6, любодёйствовати и3 снёсти жeртву јдwлскую.

к7а И# дaхъ є4й врeмz, да покaетсz t любодёйства своегw2, и3 не покazсz.

к7в СE, ѓзъ полагaю ю5 на nдрЁ и3 любодёющыz съ нeю въ ск0рбь вeлію, ѓще не покaютсz t дёлъ свои1хъ:

к7г и3 ч†да и4хъ ќмрутъ смeртію [и3 ч†да є3S ўбію2 смeртію]: и3 ўразумёютъ вс‰ цRкви, ћкw ѓзъ є4смь и3спытazй сердцA и3 ўтрHбы: и3 дaмъ вaмъ комyждо по дэлHмъ вaшымъ.

к7д Вaмъ же гlю и3 пр0чымъ сyщымъ въ fmатjрэ, и5же не и4мутъ ўчeніz сегw2 и3 и5же не разумёютъ глуби1нъ сатанинhхъ, ћкоже глаг0лютъ: не возложY на вы2 тzготы2 и4ныz:

к7є т0кмw, є4же и4мате, держи1те, д0ндеже пріидY.

к7ѕ И# побэждaющему и3 соблюдaющему дэлA мо‰ до концA, дaмъ є3мY влaсть на kзhцэхъ,

к7з и3 ўпасeтъ | жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды скудє1льничи сокрушaтсz, ћкоже и3 ѓзъ пріsхъ t nц7A моегw2:

к7и и3 дaмъ є3мY ѕвэздY ќтреннюю.

к7f И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.

ГлавA G. (3)

И# ѓгGлу сардjйскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ и3мёzй сeдмь духHвъ б9іихъ и3 сeдмь ѕвёздъ: вёмъ тво‰ дэлA, ћкw и4мz и4маши ћкw жи1въ, ґ мeртвъ є3си2.

в7 Бyди бдS и3 ўтверждaz прHчаz, и5мже ўмрeти: не њбрэт0хъ бо дёлъ твои1хъ скончaныхъ пред8 бGомъ (твои1мъ) [мои1мъ].

G Поминaй u5бо, кaкw пріsлъ є3си2 и3 слhшалъ є3си2, и3 соблюдaй и3 покaйсz. Ѓще u5бо не бди1ши, пріидY на тS ћкw тaть, и3 не и4маши почyти, въ кjй чaсъ пріидY на тS.

д7 Но и4маши мaлw и3мeнъ и3 въ сардjи, и5же не њскверни1ша ри1зъ свои1хъ, и3 ходи1ти и4мутъ со мн0ю въ бёлыхъ, ћкw дост0йни сyть.

є7 Побэждazй, т0й њблечeтсz въ ри6зы бBлыz, и3 не и4мамъ tмhти [и3зглaдити] и4мене є3гw2 t кни1гъ жив0тныхъ, и3 и3сповёмъ и4мz є3гw2 пред8 nц7eмъ мои1мъ и3 пред8 ѓгGлы є3гw2.

ѕ7 И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.

з7 И# ѓгGлу філаделфjйскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ с™hй и4стинный, и3мёzй клю1чь дв7довъ, tверзazй, и3 никт0же затвори1тъ, затворszй, и3 никт0же tвeрзетъ:

} вёмъ тво‰ дэлA: сE, дaхъ пред8 тоб0ю двє1ри tвє1рсты, и3 никт0же м0жетъ затвори1ти и5хъ: ћкw мaлу и4маши си1лу, и3 соблю1лъ є3си2 моE сл0во, и3 не tвeрглсz є3си2 и4мене моегw2.

f7 СE, даю2 t с0нмища сатанинA глаг0лющыzсz бhти їудє1и, и3 не сyть, но лгyтъ: сE, сотворю2 и5хъ, да пріи1дутъ и3 поклонsтсz пред8 ногaма твои1ма, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ возлюби1хъ тS.

(10) Ћкw соблю1лъ є3си2 сл0во терпёніz моегw2, и3 ѓзъ тS соблюдY t годи1ны и3скушeніz, хотsщіz пріити2 на всю2 вселeнную и3скуси1ти живyщыz на земли2.

№i СE, грzдY ск0рw: держи2, є4же и4маши, да никт0же пріи1метъ вэнцA твоєгw2.

в7i Побэждaющаго сотворю2 столпA въ цRкви бGа моегw2, и3 б0лэ [в0нъ] не и4мать и3зhти ктомY: и3 напишY на нeмъ и4мz бGа моегw2 и3 и4мz грaда бGа моегw2, н0вагw їеrли1ма, сходsщагw съ нб7съ t бGа моегw2, и3 и4мz моE н0вое.

Gi И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.

д7i И# ѓгGлу лаодікjйскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ ґми1нь [и4же є4сть ґми1нь], свидётель вёрный и3 и4стинный, начaтокъ создaніz б9іz:

є7i вёмъ тво‰ дэлA, ћкw ни студeнъ є3си2 ни тeплъ: не да студeнъ бы бhлъ ни тeплъ [q, дабы2 студeнъ бhлъ є3си2 и3ли2 горsщь].

ѕ7i Тaкw, ћкw њб8уморeнъ є3си2, и3 ни тeплъ ни студeнъ, и3зблевaти тS t ќстъ мои1хъ и4мамъ [тaкw, понeже тeплъ є3си2, и3 ни студeнъ є3си2 нижE горsщь, и4мамъ тS и3зблевaти и3з8 ќстъ мои1хъ].

з7i ЗанE глаг0леши, ћкw богaтъ є4смь и3 њбогати1хсz и3 ничт0же трeбую: и3 не вёси, ћкw ты2 є3си2 њкаsненъ и3 бёденъ, и3 ни1щь и3 слёпъ и3 нaгъ.

}i Совэщaю тебЁ купи1ти t менє2 злaто разжжeно nгнeмъ, да њбогати1шисz, и3 њдэsніе бёло, да њблечeшисz, и3 да не kви1тсz срамотA наготы2 твоеS: и3 коллyріемъ помaжи џчи твои2, да ви1диши.

f7i Ѓзъ, и5хже ѓще люблю2, њбличaю и3 наказyю. Ревнyй u5бо и3 покaйсz.

к7 (20) СE, стою2 при двeрехъ и3 толкY: ѓще кто2 ўслhшитъ глaсъ м0й и3 tвeрзетъ двє1ри, вни1ду къ немY и3 вечерsю съ ни1мъ, и3 т0й со мн0ю.

к7а Побэждaющему дaмъ сёсти со мн0ю на пrт0лэ моeмъ, ћкоже и3 ѓзъ побэди1хъ и3 сэд0хъ со nц7eмъ мои1мъ на пrт0лэ є3гw2.

к7в И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.

ГлавA д7. (4)

По си1хъ ви1дэхъ: и3 сE, двє1ри tвє1рсты на нб7си2, и3 глaсъ пeрвый, є3г0же слhшахъ ћкw трубY гlющь со мн0ю, гlz: взhди сёмw, и3 покажy ти, є3мyже подобaетъ бhти по си1хъ.

в7 И# ѓбіе бhхъ въ дyсэ: и3 сE, пrт0лъ стоsше на нб7си2, и3 на пrт0лэ сэдsщь:

G и3 сэдsй бЁ под0бенъ видёніемъ кaмени їaспісу и3 сардjнови: и3 (бЁ) дугA w4крестъ пrт0ла под0бна видёніемъ смарaгдови.

д7 И# w4крестъ пrт0ла пrт0ли двaдесzть и3 четhри: и3 на пrт0лэхъ ви1дэхъ двaдесzть и3 четhри стaрцы сэдsщыz, њблечє1ны въ бBлыz ри6зы, и3 и3мsху вэнцы2 зл†ты на главaхъ свои1хъ.

є7 И# t пrт0ла и3схождaху мHлніz и3 гр0ми и3 глaси: и3 сeдмь свёщникwвъ џгненныхъ горsщихъ пред8 пrт0ломъ, и5же сyть сeдмь духHвъ б9іихъ:

ѕ7 и3 пред8 пrт0ломъ м0ре стклsно, под0бно крmстaллу: и3 посредЁ пrт0ла и3 w4крестъ пrт0ла четhри живHтна и3сп0лнєна nчeсъ спреди2 и3 созади2.

з7 И# жив0тно пeрвое под0бно львY, и3 втор0е жив0тно под0бно телцY, и3 трeтіе жив0тно и3мyщее лицE ћкw человёкъ, и3 четвeртое жив0тно под0бно nрлY летsщу.

} И# живHтна четhри, є3ди1но к0еждо и4хъ и3мёzху по шeсть кри1лъ w4крестъ, и3 внутрьyду и3сп0лнєна nчeсъ: и3 пок0z не и4мутъ дeнь и3 н0щь, глаг0люще: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь бGъ вседержи1тель, и4же бЁ и3 сhй и3 грzдhй.

f7 И# є3гдA дaша живHтнаz слaву и3 чтcь и3 бlгодарeніе сэдsщему на пrт0лэ, живyщему во вёки вэкHвъ,

(10) пад0ша двaдесzть и3 четhри стaрцы пред8 сэдsщимъ на пrт0лэ, и3 поклони1шасz живyщему во вёки вэкHвъ, и3 положи1ша вэнцы2 сво‰ пред8 пrт0ломъ, глаг0люще:

№i дост0инъ є3си2, гDи, пріsти слaву и3 чтcь и3 си1лу, ћкw ты2 є3си2 создaлъ всsчєскаz, и3 в0лею твоeю сyть, и3 сотворє1на.

ГлавA є7. (5)

И# ви1дэхъ въ десни1цэ сэдsщагw на пrт0лэ кни1гу напи1сану внутрьyду и3 внэyду, запечaтану седмію2 печ†тію.

в7 И# ви1дэхъ ѓгGла крёпка проповёдающа глaсомъ вели1кимъ: кт0 є3сть дост0инъ разгнyти кни1гу и3 разрэши1ти печ†ти є3S;

G И# никт0же можaше ни на нб7си2, ни на земли2, нижE под8 землeю, разгнyти кни1гу, нижE зрёти ю5.

д7 И# ѓзъ плaкахсz мн0гw, ћкw ни є3ди1нъ њбрётесz дост0инъ разгнyти и3 прочести2 кни1гу, нижE зрёти ю5.

є7 И# є3ди1нъ t стaрєцъ глаг0ла ми2: не плaчисz: сE, побэди1лъ є4сть лeвъ, и4же сhй t колёна їyдова, к0рень дв7довъ, разгнyти кни1гу и3 разрэши1ти сeдмь печaтей є3S.

ѕ7 И# ви1дэхъ, и3 сE, посредЁ пrт0ла и3 четhрехъ жив0тныхъ и3 посредЁ стaрєцъ ѓгнецъ стоsщь ћкw заколeнъ, и3мyщь рогHвъ сeдмь и3 nчeсъ сeдмь, є4же є4сть сeдмь духHвъ б9іихъ, п0сланныхъ во всю2 зeмлю.

з7 И# пріи1де и3 пріsтъ кни1гу t десни1цы сэдsщагw на пrт0лэ.

} И# є3гдA пріsтъ кни1гу, четhри живHтна и3 двaдесzть и3 четhри стaрцы пад0ша пред8 ѓгнцемъ, и3мyще кjйждо г{сли и3 фіaлы зл†ты пHлны fmміaма, и5же сyть мlтвы с™hхъ:

f7 и3 пою1тъ пёснь н0ву, глаг0люще: дост0инъ є3си2 пріsти кни1гу и3 tвeрзти печ†ти є3S, ћкw заклaлсz и3 и3скупи1лъ є3си2 бGови нaсъ кр0вію своeю t всsкагw колёна и3 kзhка и3 людjй и3 племeнъ,

(10) и3 сотвори1лъ є3си2 нaсъ бGови нaшему цари6 и3 їерє1и: и3 воцари1мсz на земли2.

№i И# ви1дэхъ, и3 слhшахъ глaсъ ѓгGлwвъ мн0гихъ w4крестъ пrт0ла и3 жив0тныхъ и3 стaрєцъ, и3 бЁ число2 и4хъ тhсzща тhсzщами [тмы6 тeмъ и3 тhсzщы тhсzщей],

в7i глаг0люще глaсомъ вели1кимъ: дост0инъ є4сть ѓгнецъ заколeнный пріsти си1лу и3 богaтство, и3 премdрость и3 крёпость, и3 чтcь и3 слaву и3 блгcвeніе.

Gi И# всsко создaніе, є4же є4сть на небеси2 и3 на земли2, и3 под8 землeю и3 на м0ри ±же сyть, и3 с{щаz въ ни1хъ, вс‰ слhшахъ глаг0лющыz: сэдsщему на пrт0лэ и3 ѓгнцу блгcвeніе и3 чтcь, и3 слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ.

д7i И# четhри живHтна глаг0лаху: ґми1нь. И# двaдесzть и3 четhри стaрцы пад0ша и3 поклони1шасz живyщему во вёки вэкHвъ.

ГлавA ѕ7. (6)

И# ви1дэхъ, є3гдA tвeрзе ѓгнецъ є3ди1ну t седми2 печaтей, и3 слhшахъ є3ди1наго t четhрехъ жив0тныхъ глаг0люща ћкоже глaсъ гр0мный: грzди2 и3 ви1ждь.

в7 И# ви1дэхъ, и3 сE, к0нь бёлъ, и3 сэдsй на нeмъ и3мёzше лyкъ, и3 дaнъ бhсть є3мY вэнeцъ: и3 и3зhде побэждazй, и3 да побэди1тъ.

G И# є3гдA tвeрзе печaть вторyю, слhшахъ втор0е жив0тно глаг0лющее: грzди2 и3 ви1ждь.

д7 И# и3зhде другjй к0нь рhжь: и3 сэдsщему на нeмъ дано2 бhсть взsти ми1ръ t земли2, и3 да ўбію1тъ дрyгъ дрyга: и3 дaнъ бhсть є3мY мeчь вели1кій.

є7 И# є3гдA tвeрзе трeтію печaть, слhшахъ трeтіе жив0тно глаг0лющее: грzди2 и3 ви1ждь. И# ви1дэхъ, и3 сE, к0нь в0ронъ, и3 сэдsй на нeмъ и3мёzше мёрило въ руцЁ своeй.

ѕ7 И# слhшахъ глaсъ посредЁ четhрехъ жив0тныхъ глаг0лющій: мёра пшени1цы за динaрь и3 три2 мBры kчмeнz за динaрь: и3 є3лeа и3 вінA не вреди2.

з7 И# є3гдA tвeрзе четвeртую печaть, слhшахъ глaсъ четвeртагw жив0тна глаг0лющій: грzди2 и3 ви1ждь.

} И# ви1дэхъ, и3 сE, к0нь блёдъ, и3 сэдsй на нeмъ, и4мz є3мY смeрть: и3 ѓдъ и3дsше в8слёдъ є3гw2: и3 данA бhсть є3мY w4бласть на четвeртэй чaсти земли2 ўби1ти nрyжіемъ и3 глaдомъ, и3 смeртію и3 ѕвэрьми2 земнhми.

f7 И# є3гдA tвeрзе пsтую печaть, ви1дэхъ под8 nлтарeмъ дyшы и3збіeнныхъ за сл0во б9іе и3 за свидётелство, є4же и3мёzху.

(10) И# возопи1ша глaсомъ вели1кимъ, глаг0люще: док0лэ, вLко с™hй и3 и4стинный, не сyдиши и3 не мсти1ши кр0ве нaшеz t живyщихъ на земли2;

№i И# даны2 бhша коемyждо и4хъ ри6зы бэлы6, и3 рэчeно бhсть и5мъ, да почjютъ є3щE врeмz мaло, д0ндеже скончaютсz и3 клеврeти и4хъ и3 брaтіz и4хъ, и3мyщіи и3збіeни бhти, ћкоже и3 тjи.

в7i И# ви1дэхъ, є3гдA tвeрзе шестyю печaть, и3 сE, бhсть трyсъ вeлій, и3 с0лнце мрaчно бhсть ћкw врeтище влaсzно, и3 лунA бhсть ћкw кр0вь:

Gi и3 ѕвёзды небє1сныz пад0ша на зeмлю, ћкоже смок0вница tметaетъ пyпы сво‰, t вётра вели1ка дви1жима:

д7i и3 нeбо tлучи1сz ћкw сви1токъ свивaемо, и3 всsка горA и3 џстровъ t мёстъ свои1хъ дви1гнушасz:

є7i и3 цaріе зeмстіи и3 вельмHжи, и3 богaтіи и3 тhсzщницы и3 си1льніи, и3 всsкъ рaбъ и3 всsкъ своб0дь скрhшасz въ пещeрахъ и3 кaменіи г0рстэмъ,

ѕ7i и3 глаг0лаша горaмъ и3 кaменію: пади1те на ны2 и3 покрhйте ны2 t лицA сэдsщагw на пrт0лэ и3 t гнёва ѓгнча:

з7i ћкw пріи1де дeнь вели1кій гнёва є3гw2, и3 кто2 м0жетъ стaти;

ГлавA з7. (7)

И# по сeмъ ви1дэхъ четhри ѓгGлы стоsщыz на четhрехъ ќглэхъ земли2, держaщыz четhри вётры зє1мскіz, да не дhшетъ вётръ на зeмлю, ни на м0ре, ни на всsко дрeво.

в7 И# ви1дэхъ и4наго ѓгGла восходsща t восх0да с0лнца, и3мyща печaть бGа живaгw. И# возопи2 глaсомъ вeліимъ къ четhремъ ѓгGлwмъ, и4мже дано2 бhсть вреди1ти зeмлю и3 м0ре, глаг0лz:

G не вреди1те ни земли2, ни м0рz, ни древeсъ, д0ндеже запечатлёемъ рабы6 бGа нaшегw на челёхъ и4хъ.

д7 И# слhшахъ число2 запечатлённыхъ: сто2 четhредесzть четhри тhсzщи запечатлённыхъ t всsкагw колёна сынHвъ ї}левыхъ.

є7 T колёна їyдова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна рувjмова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна гaдова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ:

ѕ7 t колёна ґси1рова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна нефfалjмлz дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна манассjина дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ:

з7 t колёна сmмеHнова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна леvjина дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна їссахaрова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ:

} t колёна завулHнz дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна їHсифова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна веніамjнова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ.

f7 По си1хъ ви1дэхъ, и3 сE, нар0дъ мн0гъ, є3г0же и3счести2 никт0же м0жетъ, t всsкагw kзhка и3 колёна, и3 людjй и3 племeнъ, стоsще пред8 пrт0ломъ и3 пред8 ѓгнцемъ, њблечeны въ ри6зы бэлы6, и3 фjніцы въ рукaхъ и4хъ.

(10) И# возопи1ша глaсомъ вeліимъ, глаг0люще: спcніе сэдsщему на пrт0лэ бGу нaшему и3 ѓгнцу.

№i И# вси2 ѓгGли стоsху w4крестъ пrт0ла и3 стaрєцъ и3 четhрехъ жив0тныхъ: и3 пад0ша на лицы2 пред8 пrт0ломъ и3 поклони1шасz бGу,

в7i глаг0люще: ґми1нь: блгcвeніе и3 слaва, и3 премdрость и3 хвалA, и3 чтcь и3 си1ла и3 крёпость бGу нaшему во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Gi И# tвэщA є3ди1нъ t стaрєцъ, глаг0лz ми2: сjи њблечeнніи въ ри6зы бBлыz кто2 сyть и3 tкyду пріид0ша;

д7i И# рёхъ є3мY: г0споди, ты2 вёси. И# речe ми: сjи сyть, и5же пріид0ша t ск0рби вели1кіz, и3 и3спрaша ри6зы сво‰, и3 ўбэли1ша ри6зы сво‰ въ кр0ви ѓгнчи:

є7i сегw2 рaди сyть пред8 пrт0ломъ б9іимъ и3 слyжатъ є3мY дeнь и3 н0щь въ цRкви є3гw2, и3 сэдsй на пrт0лэ всели1тсz въ ни1хъ:

ѕ7i не взaлчутъ ктомY, нижE вжaждутъ, не и4мать же пaсти на ни1хъ с0лнце, нижE всsкъ зн0й:

з7i ћкw ѓгнецъ, и4же посредЁ пrт0ла, ўпасeтъ | и3 настaвитъ и5хъ на живHтныz и3ст0чники в0дъ, и3 tи1метъ бGъ всsку слeзу t џчію и4хъ.

ГлавA }. (8)

И# є3гдA tвeрзе седмyю печaть, бhсть безм0лвіе на нб7си2 ћкw п0лъ часA.

в7 И# ви1дэхъ сeдмь ѓгGлwвъ, и4же пред8 бGомъ стоsху: и3 дано2 бhсть и5мъ сeдмь трyбъ.

G И# другjй ѓгGлъ пріи1де и3 стA пред8 nлтарeмъ, и3мёzй кади1лницу злaту: и3 даны2 бhша є3мY fmміaми мн0зи, да дaстъ мlтвамъ с™hхъ всёхъ на nлтaрь златhй сyщій пред8 пrт0ломъ.

д7 И# и3зhде дhмъ кади1лный мlтвами с™hхъ t руки2 ѓгGла пред8 бGа.

є7 И# взsтъ ѓгGлъ кади1лницу, и3 нап0лни ю5 t nгнS сyщагw на nлтари2, и3 положи2 на земли2 [повeрже на зeмлю]: и3 бhша глaси и3 гр0ми и3 блист†ніz и3 трyсъ.

ѕ7 И# сeдмь ѓгGлъ, и5же и3мёzху сeдмь трyбъ, ўгот0вашасz, да вострyбzтъ.

з7 И# пeрвому ѓгGлу воструби1вшу, бhсть грaдъ и3 џгнь, смёшены съ кр0вію, и3 пад0ша на зeмлю: и3 трeтіz чaсть дрeва погорЁ, и3 всsка травA ѕлaчнаz погорЁ.

} И# вторhй ѓгGлъ воструби2, и3 ћкw горA вели1ка nгнeмъ жег0ма ввeржена бhсть въ м0ре: и3 бhсть трeтіz чaсть м0рz кр0вь,

f7 и3 ќмре трeтіz чaсть создaній сyщихъ въ м0ри, и3мyщихъ дyшы, и3 трeтіz чaсть кораблeй поги1бе.

(10) И# трeтій ѓгGлъ воструби2, и3 падE съ небесE ѕвэздA вели1ка, горsщи ћкw свэщA, и3 падE на трeтію чaсть рёкъ и3 на и3ст0чники водны6z:

№i и3 и4мz ѕвэздЁ глаг0летсz ѓpінfосъ: и3 бhсть трeтіz чaсть в0дъ ћкw пелhнь, и3 мн0зи t человBкъ ўмр0ша t в0дъ, ћкw гHрьки бёша.

в7i И# четвeртый ѓгGлъ воструби2, и3 ўsзвена бhсть трeтіz чaсть с0лнца и3 трeтіz чaсть луны2 и3 трeтіz чaсть ѕвёздъ, да затми1тсz трeтіz чaсть и4хъ, и3 днE трeтіz чaсть да не свётитъ, и3 н0щь тaкожде.

Gi И# ви1дэхъ и3 слhшахъ є3ди1наго ѓгGла парsща посредЁ небесE, глаг0люща глaсомъ вели1кимъ: г0ре, г0ре, г0ре живyщымъ на земли2 t пр0чихъ гласHвъ трyбныхъ тріeхъ ѓгGлъ хотsщихъ труби1ти.

ГлавA f7. (9)

И# пsтый ѓгGлъ воструби2, и3 ви1дэхъ ѕвэздY съ небесE спaдшу на зeмлю: и3 дaнъ бhсть є4й клю1чь студенцA бeздны:

в7 и3 tвeрзе студенцA бeздны, и3 взhде дhмъ t студенцA ћкw дhмъ пeщи вели1ки, и3 њмeрче с0лнце и3 воздyхъ t дhма студени1чнагw.

G И# t дhма и3зыд0ша прyзи на зeмлю, и3 данA бhсть и5мъ w4бласть, ћкоже и4мутъ w4бласть скорп‡и земны6z.

д7 И# рэчeно бhсть и5мъ, да не вредsтъ травы2 земнhz, ни всsкагw ѕлaка, ни всsкагw дрeва, но человёки т0чію, и5же не и4мутъ печaти б9іz на челёхъ свои1хъ.

є7 И# дано2 бhсть и5мъ, да не ўбію1тъ и4хъ, но да мyку пріи1мутъ пsть мцcей: и3 мучeніе и4хъ ћкw мучeніе скорпjево, є3гдA ўсёкнетъ человёка.

ѕ7 И# въ ты6z дни6 взhщутъ человёцы смeрти, и3 не њбрsщутъ є3S: и3 вожделёютъ ўмрeти, и3 ўбэжи1тъ t ни1хъ смeрть.

з7 И# ўподоблє1ніz пругHвъ подHбна к0нємъ ўгот0влєнымъ на брaнь: и3 на главaхъ и4хъ ћкw вэнцы2 ўпод0блени злaту, и3 ли1ца и4хъ ћкw ли1ца человёчєска:

} и3 и3мёzху власы2, ћкw власы2 жє1нскіz, и3 зyбы и4хъ, ћкw львHвъ бёша:

f7 и3 и3мёzху брwнS, ћкw брwнS желBзны, и3 глaсъ кри1лъ и4хъ, ћкw глaсъ колесни1цъ, є3гдA к0ни мн0зи текyтъ на брaнь:

(10) и3 и3мёzху w4шибы подHбны скорп‡инымъ, и3 ж†ла бsху во w4шибэхъ и4хъ: и3 данA бЁ w4бласть и5мъ вреди1ти человёки пsть мцcъ.

№i И# и3мёли над8 соб0ю царS ѓггела бeздны, є3мyже и4мz є3врeйски ґвaддwнъ, ґ є4ллински ґполлЂwнъ.

в7i Г0ре є3ди1но tи1де: сE, грzдyтъ є3щE двA гHрz по си1хъ.

Gi И# шестhй ѓгGлъ воструби2, и3 слhшахъ глaсъ є3ди1нъ t четhрехъ рогHвъ nлтарS златaгw сyщагw пред8 бGомъ,

д7i глаг0лющій шест0му ѓгGлу и3мёющу трубY: разрэши2 четhри ѓгGлы св‰заны при рэцЁ вели1цэй є3vфрaтъ.

є7i И# разрэшeни бhша четhри ѓгGли ўгот0вани на чaсъ и3 дeнь, и3 мцcъ и3 лёто, да и3збію1тъ трeтію чaсть человBкъ.

ѕ7i И# число2 в0инwвъ к0нныхъ двЁ тмB тeмъ: и3 слhшахъ число2 и4хъ.

з7i И# тaкw ви1дэхъ въ видёніи к0ни, и3 сэдsщыz на ни1хъ и3мyщыz брwнS џгнєнны и3 v3акjнfwвы и3 жyпєлны: и3 главы6 к0нємъ (и4хъ) ћкw главы6 львHмъ, и3 и3з8 ќстъ и4хъ и3схождaше џгнь и3 дhмъ и3 жyпелъ.

}i И# t тріeхъ ћзвъ си1хъ поги1бе трeтіz чaсть человёкwвъ, t nгнS и3 t дhма и3 t жyпела, и3сходsщихъ и3з8 ќстъ и4хъ:

f7i w4бласть бо к0ней во ўстёхъ и4хъ бЁ [и3 во w4шибэхъ и4хъ], и3 [и4бо] w4шиби и4хъ под0бни ѕміє1мъ, и3мyще главы6 и3 тёми пaкwсти дёюще.

к7 (20) И# пр0чіи t человBкъ, и5же не вреждeни бhша [не и3збіeни бhша] ћзывами си1ми, нижE покazшасz t дёлъ рyкъ свои1хъ, да не покл0нzтсz дeмwнwмъ, ни јдwлwмъ златы6мъ и3 срє1брzнымъ, и3 мBдzнымъ и3 кaмєннымъ и3 древzны6мъ, и5же ни ви1дэти м0гутъ, ни слhшати, ни ходи1ти:

к7а и3 не покazшасz t ўбjйствъ свои1хъ, ни t волхвовaній свои1хъ, нижE t блудA своегw2, нижE t тaтьбъ свои1хъ.

ГлавA ‹. (10)

И# ви1дэхъ и4наго ѓгGла крёпка сходsща съ нб7сE, њболчeна во w4блакъ, и3 дугA над8 глав0ю (є3гw2), и3 лицE є3гw2 ћкw с0лнце, и3 н0зэ є3гw2 ћкw столпи2 џгнени,

в7 и3 и3мёzше въ руцЁ своeй кни1гу разгибeну: и3 постaви н0гу свою2 деснyю на м0ри, ґ шyюю на земли2,

G и3 возопи2 глaсомъ вели1кимъ, ћкw лeвъ рыкaz: и3 є3гдA возгласи2, глаг0лаша сeдмь громHвъ глaсы сво‰.

д7 И# є3гдA возгласи1ша [глаг0лаша] сeдмь громHвъ глaсы сво‰, хотёхъ писaти: и3 слhшахъ глaсъ съ нб7сE гlющь ми2: запечатлёй, ±же глаг0лаша сeдмь громHвъ, и3 сегw2 не пиши2.

є7 И# ѓгGлъ, є3г0же ви1дэхъ стоsща на м0ри и3 на земли2, воздви1же рyку свою2 на нeбо

ѕ7 и3 клsтсz живyщимъ во вёки вэкHвъ, и4же создA нeбо и3 ±же на нeмъ, и3 зeмлю и3 ±же на нeй, и3 м0ре и3 ±же въ нeмъ, ћкw лёта ўжE не бyдетъ:

з7 но во дни6 глaса седмaгw ѓгGла, є3гдA и4мать воструби1ти, тогдA скончaетсz тaйна б9іz, ћкоже бlговэсти2 свои1ми рабы6 прbрHки.

} И# глaсъ є3гw2 слhшахъ съ небесE пaки гlющь со мн0ю, и3 гlа: и3ди2 и3 пріими2 кни1жицу разгнyтую въ руцЁ ѓгGла стоsщагw на м0ри и3 на земли2.

f7 И# и3д0хъ ко ѓгGлу, глаг0лz є3мY: дaждь ми2 кни1жицу. И# речE ми2: пріими2 и3 снёждь ю5: и3 горькA бyдетъ во чрeвэ твоeмъ, но во ўстёхъ ти2 сладкA бyдетъ ћкw мeдъ.

(10) И# пріsхъ кни1гу t руки2 ѓгGла и3 снэд0хъ ю5: и3 бЁ во ўстёхъ мои1хъ ћкw мeдъ сладкA: и3 є3гдA снэд0хъ ю5, горькA бsше во чрeвэ моeмъ.

№i И# речE ми2: подобaетъ ти2 пaки прbр0чествовати въ лю1дехъ и3 во племенёхъ, и3 во kзhцэхъ и3 въ царeхъ мн0зэхъ.

ГлавA №i. (11)

И# данA ми2 бhсть тр0сть под0бна жезлY, гlz: востaни и3 и3змёри цRковь б9ію и3 nлтaрь, и3 клaнzющыzсz въ нeй:

в7 ґ дв0ръ сyщій внyтрь [внЁ] цRкве и3знеси2 [и3сключи2] внэyду, нижE и3змёри є3го2, занE дaнъ бhсть kзhкwмъ: и3 грaдъ с™hй поперyтъ четhредесzть и3 двA мцcы.

G И# дaмъ nбёма свидётелема мои1ма, и3 прорицaти бyдутъ днjй тhсzщу двёстэ и3 шестьдесsтъ, њболчє1на во врeтище.

д7 Сjи сyть двЁ м†слицы и3 двA свBщника пред8 бGомъ земли2 сто‰ща.

є7 И# и4же и5мъ непрaвду сотвори1тъ, џгнь и3сх0дитъ и3з8 ќстъ и4хъ и3 поsстъ враги2 и4хъ: и3 и4же восх0щетъ њби1дэти и5хъ, семY подобaетъ ўбіeну бhти.

ѕ7 И# сjи и4мутъ w4бласть затвори1ти нeбо, да не сни1детъ д0ждь (на зeмлю) во дни6 прорицaніz и4хъ, и3 w4бласть и4мутъ на водaхъ, њбращaти | въ кр0вь и3 порази1ти зeмлю всsкою ћзвою, є3ли1жды ѓще восх0щутъ.

з7 И# є3гдA скончaютъ свидётелство своE, ѕвёрь, и4же и3сх0дитъ t бeздны, сотвори1тъ съ ни1ми брaнь и3 побэди1тъ и5хъ и3 ўбіeтъ |,

} и3 трyпы и4хъ њстaвитъ на ст0гнахъ грaда вели1кагw, и4же нарицaетсz дух0внэ сод0мъ и3 є3гЂпетъ, и3дёже и3 гDь нaшъ рaспzтъ бhсть.

f7 И# зрёти и4мутъ t людjй и3 племeнъ, и3 t kзhкъ и3 колёнъ, тэлесA и4хъ дни6 три2 и3 п0лъ, и3 трyпы и4хъ не њстaвzтъ положи1ти во гробёхъ.

(10) И# живyщіи на земли2 возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ ни1хъ, и3 дaры п0слютъ дрyгъ ко дрyгу, ћкw џба сі‰ прbрHка мyчиста живyщыz на земли2.

№i И# по тріeхъ днeхъ и3 п0лъ, дyхъ жив0тенъ вни1детъ въ нS t бGа, и3 стaнутъ (џба) на ногaхъ свои1хъ: и3 стрaхъ вeлій нападeтъ на зрsщихъ и5хъ.

в7i И# ўслhшатъ глaсъ вeлій съ небесE, гlющь и5мъ: взhдита сёмw. И# взыд0ста на нeбо на w4блацэхъ, и3 ви1дэша | врази2 и4хъ.

Gi И# въ чaсъ т0й трyсъ бhсть вeлій, и3 десsтаz чaсть грaда падE, и3 поги1бе трyсомъ и3мeнъ человёческихъ сeдмь тhсzщъ: и3 пр0чіи пристрaшни бhша и3 дaша слaву бGу нбcному.

д7i Г0ре втор0е tи1де: сE, г0ре трeтіе грzдeтъ ск0рw.

є7i И# седмhй ѓгGлъ воструби2, и3 бhша глaси вели1цы на нб7сёхъ, глаг0люще: бhсть цrтво мjра гDа нaшегw и3 хrтA є3гw2, и3 воцRи1тсz во вёки вэкHвъ.

ѕ7i И# двaдесzть и3 четhри стaрцы, пред8 бGомъ сэдsщіи на пrт0лэхъ свои1хъ, пад0ша на ли1ца сво‰ и3 поклони1шасz бGу,

з7i глаг0люще: хвaлимъ тS, гDи б9е вседержи1телю, и4же сhй и3 бЁ и3 грzдhй, ћкw пріsлъ є3си2 си1лу твою2 вели1кую и3 воцRи1лсz є3си2:

}i и3 kзhцы прогнёвашасz: и3 пріи1де гнёвъ тв0й, и3 врeмz мє1ртвымъ сyдъ пріsти, и3 дaти мздY рабHмъ твои6мъ прbр0кwмъ и3 с™ы6мъ и3 боsщымсz и4мене твоегw2, м†лымъ и3 вели6кимъ, и3 растли1ти посмрaждшыz [растли1вшыz] зeмлю.

f7i И# tвeрзесz хрaмъ б9ій на нб7си2, и3 kви1сz ківHтъ завёта є3гw2 въ хрaмэ є3гw2: и3 бhша блист†ніz и3 глaси, и3 гр0ми и3 трyсъ, и3 грaдъ вели1къ.

ГлавA в7i. (12)

И# знaменіе вeліе kви1сz на небеси2: женA њблечeна въ с0лнце, и3 лунA под8 ногaма є3S, и3 на главЁ є3S вэнeцъ t ѕвёздъ двоюнaдесzте:

в7 и3 во чрeвэ и3мyщи, вопіeтъ болsщи и3 стрaждущи роди1ти.

G И# kви1сz и4но знaменіе на небеси2: и3 сE, ѕмjй вели1къ чeрменъ, и3мёz глaвъ сeдмь и3 рогHвъ дeсzть, и3 на главaхъ є3гw2 сeдмь вэнє1цъ:

д7 и3 х0ботъ є3гw2 tт0рже трeтію чaсть ѕвёздъ небeсныхъ и3 положи2 | въ зeмлю [повeрже | на зeмлю]. И# ѕмjй стоsше пред8 жен0ю хотsщею роди1ти, да, є3гдA роди1тъ, снёсть чaдо є3S.

є7 И# роди2 сhна мyжеска, и4же и4мать ўпасти2 вс‰ kзhки жезл0мъ желёзнымъ: и3 восхищeно бhсть чaдо є3S къ бGу и3 пrт0лу є3гw2.

ѕ7 Ґ женA бэжA въ пустhню, и3дёже и3мЁ мёсто ўгот0вано t бGа, да тaмw питaетсz днjй тhсzщу двёстэ шестьдесsтъ.

з7 И# бhсть брaнь на нб7си2: міхаи1лъ и3 ѓгGли є3гw2 брaнь сотвори1ша со ѕмjемъ, и3 ѕмjй брaсz и3 ѓггели є3гw2,

} и3 не возмог0ша, и3 мёста не њбрётесz и5мъ ктомY на нб7си2.

f7 И# вложeнъ [повeрженъ] бhсть ѕмjй вели1кій, ѕмjй дрeвній, нарицaемый діaволъ и3 сатанA, льстsй вселeнную всю2, и3 вложeнъ [повeрженъ] бhсть на зeмлю, и3 ѓггели є3гw2 съ ни1мъ низвeржени бhша.

(10) И# слhшахъ глaсъ вeлій на нб7си2, гlющь: нн7э бhсть спcніе и3 си1ла и3 цrтво бGа нaшегw и3 w4бласть хrтA є3гw2, ћкw низложeнъ бhсть клеветни1къ брaтіи нaшеz, њклевещaz и5хъ пред8 бGомъ нaшимъ дeнь и3 н0щь.

№i И# тjи побэди1ша є3го2 кр0вію ѓгнчею и3 сл0вомъ свидётелства своегw2, и3 не возлюби1ша дyшъ свои1хъ дaже до смeрти.

в7i Сегw2 рaди весели1тесz, нб7сA и3 живyщіи на ни1хъ. Г0ре живyщымъ на земли2 и3 м0ри, ћкw сни1де діaволъ къ вaмъ, и3мёz ћрость вели1кую, вёдый, ћкw врeмz мaло и4мать.

Gi И# є3гдA ви1дэ ѕмjй, ћкw низложeнъ бhсть на зeмлю, гонsше женY, ћже роди2 мyжеска.

д7i И# дан† бhша женЁ двA крил† nрлA вели1кагw, да пари1тъ въ пустhню въ мёсто своE, и3дёже препитaна бsше тY врeмz и3 времeнъ и3 п0лъ врeмене, t лицA ѕміи1на.

є7i И# и3спусти2 ѕмjй за жен0ю и3з8 ќстъ свои1хъ в0ду ћкw рэкY, да ю5 въ рэцЁ потопи1тъ.

ѕ7i И# пом0же землS женЁ, и3 tвeрзе землS ўстA сво‰, и3 пожрE рэкY, ю4же и3зведE ѕмjй t ќстъ свои1хъ.

з7i И# разгнёвасz ѕмjй на женY и3 и4де сотвори1ти брaнь со њстaвшимъ сёменемъ є3S, и5же соблюдaютъ зaпwвэди б9іz и3 и3мёютъ свидётелство ї}съ хrт0во.

ГлавA Gi. (13)

И# стaхъ на песцЁ морстёмъ: и3 ви1дэхъ и3з8 м0рz ѕвёрz и3сходsща, и3мyща глaвъ сeдмь и3 рогHвъ дeсzть, и3 на р0зэхъ є3гw2 вэнє1цъ дeсzть, ґ на главaхъ є3гw2 и3менA х{лна.

в7 Ѕвёрь, є3г0же ви1дэхъ, бЁ под0бенъ рhси, и3 н0зэ є3мY ћкw медвBди, и3 ўстA є3гw2 ћкw ўстA львHва: и3 дадE є3мY ѕмjй си1лу свою2 и3 прест0лъ св0й и3 w4бласть вели1кую.

G И# ви1дэхъ є3ди1ну t глaвъ є3гw2 ћкw заколeну въ смeрть, и3 ћзва смeрти є3гw2 и3сцэлЁ. И# чуди1сz всS землS в8слёдъ ѕвёрz, и3 поклони1шасz ѕмjю, и4же дадE w4бласть ѕвёрю,

д7 и3 поклони1шасz ѕвёрю, глаг0люще: кто2 под0бенъ ѕвёрю и3 кто2 м0жетъ рaтоватисz съ ни1мъ;

є7 И# дан† бhша є3мY ўстA глагHлюща вели6ка и3 х{лна, и3 данA бhсть є3мY w4бласть твори1ти мцcъ четhредесzть двA.

ѕ7 И# tвeрзе ўстA сво‰ въ хулeніе къ бGу, хyлити и4мz є3гw2 и3 селeніе є3гw2 и3 живyщыz на нб7си2.

з7 И# дано2 бhсть є3мY брaнь твори1ти со с™hми и3 побэди1ти |: и3 данA бhсть є3мY w4бласть на всsцэмъ колёнэ (людjй) и3 на kзhцэхъ и3 племенёхъ.

} И# покл0нzтсz є3мY вси2 живyщіи на земли2, и5мже не напи6сана сyть и3менA въ кни1гахъ жив0тныхъ ѓгнца заколeнагw t сложeніz мjра.

f7 Ѓще кто2 и4мать ќхо, да слhшитъ.

(10) И$же ѓще въ плэнeніе ведeтъ, въ плэнeніе п0йдетъ: ѓще кто2 nрyжіемъ ўбіeтъ, подобaетъ є3мY nрyжіемъ ўбіeну бhти. ЗдЁ є4сть терпёніе и3 вёра с™hхъ.

№i И# ви1дэхъ и4наго ѕвёрz восходsщаго t земли2, и3 и3мёzше рHга двA, подHбна ѓгнчымъ, и3 глаг0лаше ћкw ѕмjй.

в7i И# влaсть пeрвагw ѕвёрz всю2 творsше пред8 ни1мъ: и3 творsше зeмлю и3 вс‰ живyщыz на нeй поклони1тисz пeрвому ѕвёрю, є3мyже и3сцэлeна бhсть ћзва смeртнаz:

Gi и3 сотвори2 чудесA вели6ка, да и3 џгнь сотвори1тъ сходи1ти съ небесE на зeмлю пред8 человBки.

д7i И# льсти1тъ живyщыz на земли2, рaди знaменій, ±же дан† бhша є3мY пред8 ѕвёремъ твори1ти, глаг0лz живyщымъ на земли2, сотвори1ти w4бразъ ѕвёрю, и4же и4мать ћзву nрyжную и3 жи1въ бhсть.

є7i И# дано2 бhсть є3мY дaти дyхъ w4бразу ѕвэри1ну, да проглаг0летъ їкHна ѕвэри1на и3 сотвори1тъ, да и5же ѓще не покл0нzтсz w4бразу ѕвэри1ному, ўбіeни бyдутъ.

ѕ7i И# сотвори1тъ вс‰ м†лыz и3 вели6кіz, бог†тыz и3 ўбHгіz, свобHдныz и3 рабHтныz, да дaстъ и5мъ начертaніе на деснёй руцЁ и4хъ и3ли2 на челёхъ и4хъ,

з7i да никт0же возм0жетъ ни купи1ти, ни продaти, т0кмw кто2 и4мать начертaніе, и3ли2 и4мz ѕвёрz, и3ли2 число2 и4мене є3гw2.

}i ЗдЁ мyдрость є4сть. И$же и4мать ќмъ, да почтeтъ число2 ѕвэри1но: числ0 бо человёческо є4сть, и3 число2 є3гw2 шeсть сHтъ шестьдесsтъ шeсть.

ГлавA д7i. (14)

И# ви1дэхъ, и3 сE, ѓгнецъ стоsше на горЁ сіHнстэй, и3 съ ни1мъ сто2 и3 четhредесzть и3 четhри тhсzщы, и3мyще и4мz nц7A є3гw2 напи1сано на челёхъ свои1хъ.

в7 И# слhшахъ глaсъ съ небесE, ћкw глaсъ в0дъ мн0гихъ и3 ћкw глaсъ гр0ма вели1ка: и3 глaсъ слhшахъ гудє1цъ гудyщихъ въ г{сли сво‰

G и3 пою1щихъ ћкw пёснь н0ву пред8 пrт0ломъ и3 пред8 четы6ри жив0тными и3 ст†рцы: и3 никт0же можaше навhкнути пёсни, т0кмw сjи сто2 и3 четhредесzть и3 четhри тhсzщы и3скyплени t земли2.

д7 Сjи сyть, и5же съ женaми не њскверни1шасz, занE дёвственницы сyть: сjи послёдуютъ ѓгнцу, ѓможе ѓще п0йдетъ. Сjи сyть кyплени t людjй пeрвенцы бGу и3 ѓгнцу,

є7 и3 во ўстёхъ и4хъ не њбрётесz лeсть: без8 пор0ка бо сyть пред8 пrт0ломъ б9іимъ.

ѕ7 И# ви1дэхъ и4наго ѓгGла парsща посредЁ небесE, и3мyщаго є3ђліе вёчно благовэсти1ти живyщымъ на земли2 и3 всsкому плeмени и3 kзhку, и3 колёну и3 лю1демъ,

з7 глаг0люща глaсомъ вели1кимъ: ўб0йтесz бGа и3 дади1те є3мY слaву, ћкw пріи1де чaсъ судA є3гw2, и3 поклони1тесz сотв0ршему нeбо и3 зeмлю, и3 м0ре и3 и3ст0чники водны6z.

} И# и4нъ ѓгGлъ в8слёдъ и4де, глаг0лz: падE, падE вавmлHнъ грaдъ вели1кій, занE t вінA ћрости любодэsніz своегw2 напои2 вс‰ kзhки.

f7 И# трeтій ѓгGлъ в8слёдъ є3гw2 и4де, глаг0лz глaсомъ вели1кимъ: и4же ѓще кто2 покланsетсz ѕвёрю и3 їкHнэ є3гw2 и3 пріeмлетъ начертaніе на челЁ своeмъ и3ли2 на руцЁ своeй,

(10) и3 т0й и4мать пи1ти t вінA ћрости б9іz, вінA нерастворeна [вліsнна нерастворeна] въ чaши гнёва є3гw2, и3 бyдетъ мyченъ nгнeмъ и3 жyпеломъ пред8 ѓгGлы с™hми и3 пред8 ѓгнцемъ:

№i и3 дhмъ мучeніz и4хъ во вёки вэкHвъ восх0дитъ, и3 не и4мутъ пок0z дeнь и3 н0щь покланsющіисz ѕвёрю и3 w4бразу є3гw2 и3 пріeмлющіи начертaніе и4мене є3гw2.

в7i ЗдЁ є4сть терпёніе с™hхъ, и5же соблюдaютъ зaповэди б9іz и3 вёру ї}сову.

Gi И# слhшахъ глaсъ съ небесE, гlющь ми2: напиши2: бlжeни мeртвіи, ўмирaющіи њ гDэ tнн7э. Е$й, гlетъ д¦ъ, да почjютъ t трудHвъ свои1хъ: дэлa бо и4хъ х0дzтъ в8слёдъ съ ни1ми.

д7i И# ви1дэхъ, и3 сE, w4блакъ свётелъ, и3 на w4блацэ сэдsй под0бенъ сн7у чlвёческому, и3мёz на главЁ своeй вэнeцъ злaтъ, и3 въ руцЁ є3гw2 сeрпъ џстръ.

є7i И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде и3з8 хрaма, вопіS вeліимъ глaсомъ сэдsщему на w4блацэ: посли2 сeрпъ тв0й и3 жни2, ћкw пріи1де чaсъ пожaти, занE и4зсше травA [жaтва] земнaz.

ѕ7i И# положи2 [повeрже] сэдsй на w4блацэ сeрпъ св0й на зeмлю, и3 пожaта бhсть землS.

з7i И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде и3з8 цeркве сyщіz на нб7си2, и3мhй и3 т0й сeрпъ џстръ.

}i И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде t nлтарS, и3мhй w4бласть на nгни2, и3 возопи2 кли1чемъ вели1кимъ ко и3мyщему сeрпъ џстрый, глаг0лz: посли2 сeрпъ тв0й џстрый и3 њб8eмли гр0зды віногрaда земнaгw, ћкw созрёша ўжE гр0здіе є3S.

f7i И# положи2 [вeрже] ѓгGлъ сeрпъ св0й на земли2 [на зeмлю], и3 њберE віногрaдъ зeмскій и3 вложи2 въ точи1ло вели1кіz ћрости б9іz.

к7 (20) И# и3спрaно бhсть точи1ло внЁ грaда, и3 и3зhде кр0вь t точи1ла дaже до ќздъ к0нскихъ, t стaдій тhсzща и3 шeсть сHтъ.

ГлавA є7i. (15)

И# ви1дэхъ и4но знaменіе на небеси2 вeліе и3 чyдно, сeдмь ѓгGлъ и3мyщихъ сeдмь ћзвъ послёднихъ, занE въ тёхъ скончaетсz ћрость б9іz.

в7 И# ви1дэхъ ћкw м0ре стклsно смёшено со nгнeмъ, и3 побэди1вшыz ѕвёрz и3 w4бразъ є3гw2, и3 начертaніе є3гw2 и3 число2 и4мене є3гw2, стоsщыz на м0ри стклsнэмъ, и3мyщыz г{сли б9іz:

G и3 поsху пёснь мwmсeа рабA б9іz и3 пёснь ѓгнчу, глаг0люще: вє1ліz и3 ди6вна дэлA тво‰, гDи б9е вседержи1телю: првdни и3 и4стинни путіE твои2, цRю2 с™hхъ:

д7 кто2 не ўбои1тсz тебє2, гDи, и3 прослaвитъ и4мz твоE; ћкw є3ди1нъ прпdбенъ є3си2, ћкw вси2 kзhцы пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю: ћкw њправд†ніz тво‰ kви1шасz.

є7 И# по си1хъ ви1дэхъ, и3 сE, tвeрзесz хрaмъ ски1ніи свидёніz на небеси2:

ѕ7 и3 и3зыд0ша сeдмь ѓгGлъ и3з8 хрaма, и5же и3мёzху сeдмь ћзвъ, њблечeни въ ри6зы льн‰ны чи6сты и3 свBтлы, и3 препоsсани на пeрсехъ пHzсы златhми.

з7 И# є3ди1но t четhрехъ жив0тныхъ дадE седми1мъ ѓгGлwмъ сeдмь фі†лъ златhхъ, и3сп0лненыхъ ћрости бGа живyщагw во вёки вэкHвъ.

} И# нап0лнисz хрaмъ дhма t слaвы б9іz и3 t си1лы є3гw2, и3 никт0же можaше вни1ти во хрaмъ, д0ндеже скончaютсz сeдмь ћзвъ седми1хъ ѓгGлъ.

ГлавA ѕ7i. (16)

И# слhшахъ глaсъ вeлій t хрaма гlющь седми1мъ ѓгGлwмъ: и3ди1те и3 и3злjйте сeдмь фі†лъ ћрости б9іz на зeмлю.

в7 И# и4де пeрвый ѓгGлъ и3 и3зліS фіaлъ св0й на зeмлю: и3 бhсть гн0й ѕ0лъ и3 лю1тъ на человёцэхъ и3мyщихъ начертaніе ѕвэри1но и3 клaнzющихсz їкHнэ є3гw2.

G И# вторhй ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й въ м0ре: и3 бhсть кр0вь ћкw мертвецA, и3 всsка душA живA ќмре въ м0ри.

д7 И# трeтій ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на рёки и3 на и3ст0чники водны6z: и3 бhсть кр0вь.

є7 И# слhшахъ ѓгGла воднaго глаг0люща: првdнъ є3си2, гDи, сhй и3 и4же бЁ, и3 прпdбнъ, ћкw сі‰ суди1лъ є3си2:

ѕ7 занE кр0вь с™hхъ и3 прbрHкъ и3зліsша, и3 кр0вь и5мъ дaлъ є3си2 пи1ти: дост0йни бо сyть.

з7 И# слhшахъ другaго t nлтарS глаг0люща: є4й, гDи б9е вседержи1телю, и4стинни и3 пр†ви суди6 твои2.

} И# четвeртый ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на с0лнце: и3 дано2 бhсть є3мY њпалsти человёки nгнeмъ.

f7 И# њпали1шасz человёцы зн0емъ вели1кимъ, и3 хyлиша и4мz б9іе, и4же и4мать w4бласть на ћзвахъ си1хъ, и3 не покazшасz дaти є3мY слaвы.

(10) И# пsтый ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на прест0лъ ѕвэри1нъ: и3 бhсть цaрство є3гw2 њмрачeно, и3 жвaху љзhки сво‰ t болёзни,

№i и3 хyлиша бGа нбcнаго t болёзни и3 t ћзвъ свои1хъ, и3 не покazшасz t дёлъ свои1хъ.

в7i И# шестhй ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на рэкY вели1ку є3vфрaтъ: и3 и3зсsче водA є3S, да ўгот0витсz пyть царє1мъ сyщымъ t востHкъ с0лнечныхъ.

Gi И# ви1дэхъ и3з8 ќстъ ѕмjz и3 и3з8 ќстъ ѕвёрz и3 и3з8 ќстъ лжaгw прор0ка дyхи три2 нечи6стыz, ћкw ж†бы и3сходsщыz:

д7i сyть бо дyси дeмwнстіи творsще знaмєніz, и5же и3сх0дzтъ къ царє1мъ всеS вселeнныz, собрaти | на брaнь въ дeнь т0й вели1кій бGа вседержи1телz.

є7i СE, грzдY ћкw тaть: бlжeнъ бдsй и3 блюдhй ри6зы сво‰, да не нaгъ х0дитъ и3 ќзрzтъ срамотY є3гw2.

ѕ7i И# собрA и5хъ на мёсто нарицaемое є3врeйски ґрмагеддHнъ.

з7i И# седмhй ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на воздyхъ: и3 и3зhде глaсъ вeлій t хрaма небесE t пrт0ла, гlz: бhсть.

}i И# бhша блист†ніz и3 гр0ми и3 глaси, и3 бhсть трyсъ вели1къ, kк0въ николи1же бhсть, tнeлэже бhша человёцы на земли2, толи1къ трyсъ, тaкw вeлій.

f7i И# бhсть грaдъ вели1къ въ три2 ч†сти, и3 грaди kзhчестіи пад0ша, и3 вавmлHнъ вели1кій помzновeнъ бhсть пред8 бGомъ, дaти є3мY чaшу вінA ћрости гнёва своегw2.

к7 (20) И# всsкъ џстровъ бэжA, и3 г0ры не њбрэт0шасz:

к7а и3 грaдъ вели1къ, ћкw талaнтесъ, сни1де съ небесE на человёки: и3 хyлиша человёцы бGа t ћзвы грaдныz, ћкw вeліz є4сть ћзва є3гw2 ѕэлw2.

ГлавA з7i. (17)

И# пріи1де є3ди1нъ t седми2 ѓгGлъ и3мyщихъ сeдмь фіaлъ, и3 глаг0ла со мн0ю, глаг0лz ми2: пріиди2, да покажy ти сyдъ любодёйцы вели1кіz, сэдsщіz на водaхъ мн0гихъ:

в7 съ нeюже любодёzша цaріе зeмстіи, и3 ўпи1шасz живyщіи на земли2 t вінA любодэsніz є3S.

G И# ведe мz въ пyсто мёсто дyхомъ: и3 ви1дэхъ женY сэдsщу на ѕвёри червлeнэ, и3сп0лненэмъ и3мeнъ хyлныхъ, и4же и3мёzше глaвъ сeдмь и3 рогHвъ дeсzть.

д7 И# женA бЁ њблеченA въ порфЂру и3 червлени1цу, и3 позлащенA злaтомъ и3 кaменіемъ драги1мъ и3 би1серомъ, и3мyщи чaшу злaту въ руцЁ своeй п0лну мeрзости и3 сквeрнъ любодэsніz є3S:

є7 и3 на челЁ є3S напи1сано и4мz: тaйна, вавmлHнъ вели1кій, мaти любодёйцамъ и3 мeрзостемъ зє1мскимъ.

ѕ7 И# ви1дэхъ женY піsну кровьми2 с™hхъ и3 кровьми2 свидётелей ї}совыхъ, и3 диви1хсz, ви1дэвъ ю5, ди1вомъ вели1кимъ.

з7 И# речe ми ѓгGлъ: что2 диви1шисz; ѓзъ ти2 рекY тaйну жены2 (сеS) и3 ѕвёрz носsщагw ю5, сeдмь глaвъ и3мyща и3 рогHвъ дeсzть.

} Ѕвёрь, є3г0же ви1дэлъ є3си2, бЁ, и3 нёсть, и3 и4мать взhти t бeздны, и3 въ пaгубу п0йдетъ: и3 ўдивsтсz живyщіи на земли2, и5мже и3менA не напи6сана сyть въ кни1гу жив0тную t сложeніz мjра, ви1дzще, ћкw ѕвёрь бЁ, и3 нёсть, и3 престA [ви1дzще ѕвёрz, и4же бЁ, и3 нёсть, и3 предстaнетъ].

f7 ЗдЁ ќмъ, и4же и4мать мyдрость. Сeдмь глaвъ г0ры сyть сeдмь, и3дёже женA сэди1тъ на ни1хъ,

(10) и3 цaріе сeдмь сyть: пsть и4хъ пaло, и3 є3ди1нъ є4сть, (ґ) другjй є3щE не пріи1де: и3 є3гдA пріи1детъ, мaлw є3мY є4сть пребhти [подобaетъ бhти].

№i И# ѕвёрь, и4же бЁ и3 нёсть, и3 т0й nсмhй є4сть, и3 t седми1хъ є4сть, и3 въ пaгубу и4детъ.

в7i И# дeсzть рогHвъ, ћже ви1дэлъ є3си2, дeсzть царeй сyть, и5же цaрства є3щE не пріsша, но w4бласть ћкw цaріе на є3ди1нъ чaсъ пріи1мутъ со ѕвёремъ.

Gi Сjи є3ди1ну в0лю и4мутъ, и3 си1лу и3 w4бласть свою2 ѕвёрю дадyтъ:

д7i сjи со ѓгнцемъ брaнь сотворsтъ, и3 ѓгнецъ побэди1тъ |, ћкw гDь господє1мъ є4сть и3 цRь царє1мъ: и3 сyщіи съ ни1мъ звaнніи и3 и3збрaнніи и3 вёрни.

є7i И# глаг0ла ми2: в0ды, ±же є3си2 ви1дэлъ, и3дёже любодёйца сэди1тъ, лю1діе и3 нар0ди сyть, и3 племенA и3 kзhцы.

ѕ7i И# дeсzть рогHвъ, ±же ви1дэлъ є3си2 на ѕвёри, сjи любодёйцу возненави1дzтъ, и3 запустёвшу сотворsтъ ю5 и3 нaгу, и3 пл0ть є3S снэдsтъ, и3 сожгyтъ ю5 nгнeмъ:

з7i бGъ бо дaлъ є4сть въ сердцA и4хъ, сотвори1ти в0лю є3гw2, и3 сотвори1ти є3ди1ну в0лю, и3 дaти цaрство своE ѕвёрю, д0ндеже скончaютсz гlг0лы б9іи.

}i И# женA, ю4же ви1дэлъ є3си2, грaдъ є4сть вели1кій, и4же и4мать цaрство над8 цари6 земнhми.

ГлавA }i. (18)

И# по си1хъ ви1дэхъ и4на ѓгGла сходsща съ небесE, и3мyща w4бласть вeлію: и3 землS просвэти1сz t слaвы є3гw2.

в7 И# возопи2 въ крёпости, глaсомъ вeліимъ глаг0лz: падE, падE вавmлHнъ вели1кій, и3 бhсть жили1ще бэсHмъ и3 храни1тель всsкому дyху нечи1сту, и3 храни1лище всёхъ пти1цъ нечи1стыхъ и3 ненави1димыхъ: ћкw t вінA ћрости любодэsніz своегw2 напои2 вс‰ kзhки,

G и3 цaріе зeмстіи съ нeю любы2 дёzша, и3 купцы2 зeмстіи t си1лы пи1щи є3S [t богaтства сластeй є3гw2] разбогатёша.

д7 И# слhшахъ глaсъ и4нъ съ небесE, гlющь: и3зыди1те и3з8 неS, лю1діе мои2, да не причаститeсz грэхHмъ є3S и3 t ћзвъ є3S да не вреди1тесz:

є7 ћкw прилэпи1шасz [взыд0ша] грэси2 є3S дaже до нб7сE, и3 помzнY бGъ непр†вды є3S.

ѕ7 Воздади1те є4й, ћкw и3 тA воздадE вaмъ, и3 ўсугyбите є4й сугyбо по дэлHмъ є3S: чaшею, є4юже черпA (вaмъ), черпли1те є4й сугyбо.

з7 Е#ли1кw прослaвисz и3 разсвирёпэ [наслади1сz], толи1кw дади1те є4й мyкъ и3 рыдaній: ћкw въ сeрдцы своeмъ глаг0летъ, (ћкw) сэжY цари1цею, и3 вдовA нёсмь, и3 рыдaніz не и4мамъ ви1дэти.

} Сегw2 рaди во є3ди1нъ дeнь пріи1дутъ ћзвы є4й, смeрть и3 плaчь и3 глaдъ, и3 nгнeмъ сожженA бyдетъ, ћкw крёпокъ гDь бGъ судsй є4й.

f7 И# возрыдaютъ и3 восплaчутсz є3S цaріе зeмстіи, любы2 дёzвшіи съ нeю и3 разсвирёпэвшіи, є3гдA ќзрzтъ дhмъ запалeніz є3S,

(10) и3здалeча стоsще за стрaхъ мyкъ є3S, глаг0люще: г0ре, г0ре, грaдъ вели1кій вавmлHнъ, грaдъ крёпкій, ћкw во є3ди1нъ чaсъ пріи1де сyдъ тв0й.

№i И# купцы2 зeмстіи возрыдaютъ и3 восплaчутсz њ нeмъ, ћкw бремeнъ и4хъ никт0же купyетъ ктомY,

в7i бремeнъ злaта и3 сребрA, и3 кaменіz драгaгw и3 би1сера, и3 вЂсса и3 порфЂры, и3 шeлка и3 червeни, и3 всsкагw дрeва fmи1нна, и3 всsкагw сосyда и3з8 к0сти слон0выz, и3 всsкагw сосyда t дрeва честнaгw, и3 мёдzна и3 желёзна и3 мрaморна,

Gi и3 кори1цы и3 fmміaма, и3 мЂра и3 лівaна, и3 вінA и3 є3лeа, и3 семідaла и3 пшени1цы, и3 скотA и3 nвeцъ, и3 к0ней и3 колесни1цъ, и3 тэлeсъ и3 дyшъ человёческихъ.

д7i И# nвHщи похотeй души2 твоеS tид0ша t тебє2, и3 вс‰ т{чнаz и3 свBтлаz tид0ша t тебє2, и3 ктомY не и4маши њбрэсти2 и5хъ.

є7i Купцы2 си1ми њбогaщшесz t неS, и3здалeча стaнутъ за стрaхъ мучeніz є3S, рыдaюще и3 плaчущесz,

ѕ7i и3 глаг0люще: г0ре, г0ре, грaдъ вели1кій, њблечeнный вЂссомъ и3 порфЂрою и3 червлени1цею, и3 позлащeный злaтомъ и3 кaменіемъ драги1мъ и3 би1серомъ

з7i ћкw во є3ди1нъ чaсъ поги1бе толи1ко богaтство. И# всsкъ к0рмчій, и3 всsкъ плaваzй въ кораблeхъ, и3 всsкъ є3ли1къ въ м0ри дёлаzй [и3 вeсь въ кораблeхъ нар0дъ, и3 корабeлницы, и3 є3ли1цы въ м0ри дёлаютъ], и3здалeча стaша,

}i и3 вопіsху, ви1дzще дhмъ раждежeніz є3гw2, глаг0люще: кjй под0бенъ грaду вели1кому;

f7i И# положи1ша пeрсть на главaхъ свои1хъ, и3 возопи1ша плaчущесz и3 рыдaюще, глаг0люще: г0ре, г0ре, грaдъ вели1кій, въ нeмже њбогати1шасz вси2 и3мyщіи корабли6 въ м0ри, t чeсти [богaтства] є3гw2: ћкw є3ди1нэмъ час0мъ запустЁ.

к7 (20) Весели1сz њ сeмъ, нб7о, и3 с™jи ґпcли и3 прbр0цы, ћкw суди2 бGъ сyдъ вaшъ t негw2.

к7а И# взsтъ є3ди1нъ ѓгGлъ крёпокъ кaмень вели1къ ћкw жeрновъ и3 вeрже въ м0ре, глаг0лz: тaкw стремлeніемъ ввeрженъ бyдетъ вавmлHнъ грaдъ вели1кій, и3 не и4мать њбрэсти1сz ктомY:

к7в и3 глaсъ гудє1цъ и3 мусікjй, и3 пискaтелей и3 трyбъ не и4мать слhшатисz ктомY въ тебЁ: и3 всsкъ хитрeцъ всsкіz хи1трости не њбрsщетсz ктомY въ тебЁ, и3 шyмъ жeрновный не бyдетъ слhшанъ въ тебЁ:

к7г и3 свётъ свэти1лника не и4мать свэти1ти въ тебЁ ктомY, и3 глaсъ женихA и3 невёсты не и4мать слhшанъ бhти въ тебЁ ктомY: ћкw купцы2 твои2 бёша вельмHжи зeмстіи, ћкw волхвов†ніи твои1ми прельщeни бhша вси2 kзhцы.

к7д И# въ нeмъ кр0вь прbр0ческа и3 с™hхъ њбрётесz и3 всёхъ и3збіeнныхъ на земли2.

ГлавA f7i. (19)

И# по си1хъ слhшахъ глaсъ вeлій нар0да мн0га на небеси2, глаг0лющагw: ґллилyіа: спcніе и3 слaва, и3 чтcь и3 си1ла гDу нaшему,

в7 ћкw и4стинни и3 пр†ви суди6 є3гw2: ћкw суди1лъ є4сть любодёйцу вели1ку, ћже посмради2 [растли2] зeмлю любодэsніемъ свои1мъ, и3 tмсти1лъ кр0вь рабHвъ свои1хъ t руки2 є3S.

G И# втор0е рёша: ґллилyіа. И# дhмъ є3S восхождaше во вёки вэкHвъ.

д7 И# пад0ша двaдесzть и3 четhри стaрцы и3 четhри живHтна и3 поклони1шасz бGови сэдsщему на пrт0лэ, глаг0люще: ґми1нь, ґллилyіа.

є7 И# глaсъ и3зhде t пrт0ла гlющь: п0йте бGу нaшему, вси2 раби2 є3гw2 и3 боsщіисz є3гw2, и3 мaліи и3 вели1цыи.

ѕ7 И# слhшахъ ћкw глaсъ нар0да мн0га, и3 ћкw глaсъ в0дъ мн0гихъ, и3 ћкw глaсъ громHвъ крёпкихъ, глаг0лющихъ: ґллилyіа, ћкw воцRи1сz гDь бGъ вседержи1тель:

з7 рaдуимсz и3 весели1мсz, и3 дади1мъ слaву є3мY: ћкw пріи1де брaкъ ѓгнчій, и3 женA є3гw2 ўгот0вила є4сть себE.

} И# дано2 бhсть є4й њблещи1сz въ вmсс0нъ чи1стъ и3 свётелъ: вmсс0нъ бо њправд†ніz с™hхъ є4сть.

f7 И# глаг0ла ми2: напиши2: бlжeни звaнніи на вeчерю брaка ѓгнча. И# глаг0ла ми2: сі‰ словесA и4стинна б9іz сyть.

(10) И# пaдъ пред8 ногaма є3гw2, поклони1хсz є3мY: и3 глаг0ла ми2: ви1ждь, ни2: клеврeтъ ти2 є4смь и3 брaтій твои1хъ и3мyщихъ свидётелство ї}сово: бGу поклони1сz: свидётелство бо ї}сово є4сть д¦ъ прbр0чествіz.

№i И# ви1дэхъ нeбо tвeрсто, и3 сE, к0нь бёлъ, и3 сэдsй на нeмъ вёренъ и3 и4стиненъ, и3 правосyдный и3 в0инственный:

в7i џчи же є3мY (є3стA) ћкw плaмень џгненъ, и3 на главЁ є3гw2 вэнцы2 мн0зи: и3мhй и4мz напи1сано, є4же никт0же вёсть, т0кмw џнъ сaмъ:

Gi и3 њблечeнъ въ ри1зу червлeну кр0вію. И# нарицaетсz и4мz є3гw2 сл0во б9іе.

д7i И# вHинства нбcнаz и3дsху в8слёдъ є3гw2 на к0нехъ бёлыхъ, њблечeни въ вmсс0нъ бёлъ и3 чи1стъ.

є7i И# и3з8 ќстъ є3гw2 и3зhде nрyжіе nстро2, да тёмъ и3збіeтъ kзhки: и3 т0й ўпасeтъ | жезл0мъ желёзнымъ, и3 т0й перeтъ точи1ло вінA ћрости и3 гнёва б9іz вседержи1телева.

ѕ7i И# и4мать на ри1зэ и3 на стегнЁ своeмъ и4мz напи1сано: цRь царє1мъ и3 гDь господє1мъ.

з7i И# ви1дэхъ є3ди1наго ѓгGла стоsща на с0лнцэ: и3 возопи2 глaсомъ вeліимъ, глаг0лz всёмъ пти1цамъ парsщымъ посредЁ небесE: пріиди1те и3 собери1тесz на вeчерю вели1кую б9ію,

}i да снёсте плHти царeй и3 плHти крёпкихъ и3 плHти тhсzщникwвъ, и3 плHти к0ней и3 сэдsщихъ на ни1хъ, и3 плHти всёхъ своб0дныхъ и3 рабHвъ, и3 мaлыхъ и3 вели1кихъ.

f7i И# ви1дэхъ ѕвёрz и3 цари6 зємны6z и3 вHи и4хъ сHбраны сотвори1ти брaнь съ сэдsщимъ на кони2 и3 съ вHинствы є3гw2.

к7 (20) И# ћтъ бhсть ѕвёрь и3 съ ни1мъ лжи1вый прор0къ, сотвори1вый знaмєніz пред8 ни1мъ, и4миже прельсти2 пріeмшыz начертaніе ѕвэри1но и3 покланsющыzсz їкHнэ є3гw2: жи6ва ввeржєна бhста џба въ є4зеро џгненное горsщее жyпеломъ:

к7а ґ пр0чіи ўбіeни бhша nрyжіемъ сэдsщагw на кони2, и3зшeдшимъ и3з8 ќстъ є3гw2: и3 вс‰ пти6цы насhтишасz t пл0тей и4хъ.

ГлавA к7. (20)

И# ви1дэхъ ѓгGла сходsща съ небесE, и3мёюща клю1чь бeздны и3 ќже вели1ко въ руцЁ своeй:

в7 и3 ћтъ ѕмjz, ѕмjz дрeвнzго, и4же є4сть діaволъ и3 сатанA, и3 свzзA и5 на тhсzщу лётъ,

G и3 въ бeздну затвори2 [ввeрже] є3го2, и3 заключи2 є3го2, и3 запечатлЁ над8 ни1мъ, да не прельсти1тъ ктомY kзhки, д0ндеже скончaетсz тhсzща лётъ: и3 по си1хъ подобaетъ є3мY tрэшeну бhти на мaло врeмz.

д7 И# ви1дэхъ прест0лы и3 сэдsщыz на ни1хъ, и3 сyдъ дaнъ бhсть и5мъ: и3 дyшы растeсаныхъ за свидётелство ї}сово и3 за сл0во б9іе, и5же не поклони1шасz ѕвёрю, ни їкHнэ є3гw2, и3 не пріsша начертaніz на челёхъ свои1хъ и3 на руцЁ своeй. И# њжи1ша и3 воцари1шасz со хrт0мъ тhсzщу лётъ:

є7 пр0чіи же мертвецы2 не њжи1ша, д0ндеже скончaетсz тhсzща лётъ. СE воскrніе пeрвое.

ѕ7 Бlжeнъ и3 с™ъ, и4же и4мать чaсть въ воскrніи пeрвэмъ: на ни1хже смeрть вторaz не и4мать w4бласти, но бyдутъ їерeє бGу и3 хrтY и3 воцарsтсz съ ни1мъ тhсzщу лётъ.

з7 И# є3гдA скончaетсz тhсzща лётъ, разрэшeнъ бyдетъ сатанA t темни1цы своеS и3 и3зhдетъ прельсти1ти kзhки сyщыz на четhрехъ ќглэхъ земли2, гHга и3 магHга, собрaти и5хъ на брaнь, и4хже число2 ћкw пес0къ морскjй.

} И# взыд0ша на широтY земли2 и3 њбыд0ша с™hхъ стaнъ и3 грaдъ возлю1бленный.

f7 И# сни1де џгнь t бGа съ небесE и3 поzдE |:

(10) и3 діaволъ льстsй и5хъ ввeрженъ бyдетъ въ є4зеро џгненно и3 жyпелно, и3дёже ѕвёрь и3 лжи1вый прор0къ: и3 мyчени бyдутъ дeнь и3 н0щь во вёки вэкHвъ.

№i И# ви1дэхъ пrт0лъ вели1къ бёлъ и3 сэдsщаго на нeмъ, є3гHже t лицA бэжA нeбо и3 землS, и3 мёсто не њбрётесz и5мъ.

в7i И# ви1дэхъ мертвецы2 м†лыz и3 вели6кіz стоsщz пред8 бGомъ, и3 кни6ги разгнyшасz: и3 и4на кни1га tвeрзесz, ћже є4сть жив0тнаz: и3 сyдъ пріsша мертвецы2 t напи1саныхъ въ кни1гахъ, по дэлHмъ и4хъ.

Gi И# дадE м0ре мертвецы2 сво‰, и3 смeрть и3 ѓдъ дaста сво‰ мертвецы2: и3 сyдъ пріsша по дэлHмъ свои6мъ,

д7i и3 смeрть и3 ѓдъ ввeржєна бhста въ є4зеро џгненное. И# сE є4сть вторaz смeрть.

є7i И# и4же не њбрётесz въ кни1зэ жив0тнэй напи1санъ, ввeрженъ бyдетъ въ є4зеро џгненное.

ГлавA к7а. (21)

И# ви1дэхъ нeбо н0во и3 зeмлю н0ву: пeрвое бо нeбо и3 землS пeрваz преид0ста, и3 м0рz нёсть ктомY.

в7 И# ѓзъ їwaннъ ви1дэхъ грaдъ с™hй, їеrли1мъ н0въ сходsщь t бGа съ небесE, пригот0ванъ ћкw невёсту ўкрaшену мyжу своемY.

G И# слhшахъ глaсъ вeлій съ небесE, гlющь: сE, ски1ніz б9іz съ челwвёки, и3 всели1тсz съ ни1ми: и3 тjи лю1діе є3гw2 бyдутъ, и3 сaмъ бGъ бyдетъ съ ни1ми бGъ и4хъ:

д7 и3 tи1метъ бGъ всsку слeзу t џчію и4хъ, и3 смeрти не бyдетъ ктомY: ни плaча, ни в0плz, ни болёзни не бyдетъ ктомY, ћкw пє1рваz мимоид0ша.

є7 И# речE сэдsй на пrт0лэ: сE, нов† вс‰ творю2. И# гlа ми2: напиши2, ћкw сі‰ словесA и4стинна и3 вBрна сyть.

ѕ7 И# речe ми: соверши1шасz. Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и3 конeцъ: ѓзъ жaждущему дaмъ t и3ст0чника воды2 жив0тныz тyне.

з7 Побэждazй наслёдитъ вс‰, и3 бyду є3мY бGъ, и3 т0й бyдетъ мнЁ въ сhна.

} Страшли6вымъ же и3 невBрнымъ, и3 сквє1рнымъ и3 ўбjйцамъ, и3 блyдъ творsщымъ и3 ч†ры творsщымъ, їдwложeрцємъ и3 всBмъ лжи6вымъ, чaсть и5мъ въ є4зерэ горsщемъ nгнeмъ и3 жyпеломъ, є4же є4сть смeрть вторaz.

f7 И# пріи1де ко мнЁ є3ди1нъ t седми2 ѓгGлъ, и3мyщихъ сeдмь фі†лъ и3сп0лненыхъ седми1хъ ћзвъ послёднихъ, и3 речE ко мнЁ, глаг0лz: грzди2, покажy ти невёсту ѓгнчу женY.

(10) И# ведe мz дyхомъ на горY вели1ку и3 высокY и3 показa ми грaдъ вели1кій, с™hй їеrли1мъ низходsщь съ небесE t бGа,

№i и3мyщь слaву б9ію: и3 свэти1ло є3гw2 под0бно кaмени драг0му, ћкw кaмени їaспісу крmсталлови1дну:

в7i и3мyщь стёну вели1ку и3 высокY, и3мyщь врaтъ дванaдесzть, и3 на вратёхъ ѓгGлwвъ дванaдесzть и3 и3менA напи6сана, ±же сyть и3менA дванaдесzтимъ колёнwмъ сынHвъ ї}левыхъ:

Gi t вост0ка вратA тр0z и3 t сёвера вратA тр0z, t ю4га вратA тр0z и3 t зaпада вратA тр0z.

д7i И# стэнA грaда и3мёzше њсновaній дванaдесzть, и3 на ни1хъ и3мeнъ дванaдесzть ґпcлwвъ ѓгнчихъ.

є7i И# глаг0лzй со мн0ю и3мёzше тр0сть злaту, да и3змёритъ грaдъ и3 вратA є3гw2 и3 стёны є3гw2.

ѕ7i И# грaдъ на четhри ќглы стои1тъ, и3 долготA є3гw2 толи1ка є4сть, є3ли1ка же и3 широтA. И# и3змёри грaдъ тр0стію на стaдій дванaдесzть тhсzщъ: долготA и3 широтA и3 высотA є3гw2 р†вна сyть.

з7i И# размёри стёну є3гw2 во сто2 и3 четhридесzть и3 четhри л†кти, въ мёру человёческу, ћже є4сть ѓгGла.

}i И# бЁ создaніе стэны2 є3гw2 їaспісъ: и3 грaдъ злaто чи1сто, под0бенъ стклY чи1сту.

f7i И# њснов†ніz стэны2 грaда всsкимъ драги1мъ кaменіемъ ўкрaшєна бsху: њсновaніе пeрвое їaспісъ, втор0е сапфjръ, трeтіе халкидHнъ, четвeртое смарaгдъ,

к7 (20) пsтое сард0нmxъ, шест0е сaрдій, седм0е хрmс0ліfъ, nсм0е вирЂллъ, девsтое топaзій, десsтое хрmс0прасъ, первоенaдесzть v3акjнfъ, второенaдесzть ґмеfЂстъ.

к7а И# дванaдесzть врaтъ дванaдесzть би1серwвъ: є3ди6на к†zждо вратA бёша t є3ди1нагw би1сера. И# стHгны грaда злaто чи1сто, ћкw сткло2 пресвётло.

к7в И# хрaма не ви1дэхъ въ нeмъ: гDь бо бGъ вседержи1тель хрaмъ є3мY є4сть, и3 ѓгнецъ.

к7г И# грaдъ не трeбуz с0лнца и3 луны2, да свётzтъ въ нeмъ, слaва бо б9іz просвэти2 є3го2, и3 свэти1лникъ є3гw2 ѓгнецъ.

к7д И# kзhцы сп7сeни во свётэ є3гw2 п0йдутъ, и3 цaріе зeмстіи принесyтъ слaву и3 чeсть свою2 въ него2.

к7є И# вратA є3гw2 не и4мутъ затвори1тисz во дни2: н0щи бо не бyдетъ тY.

к7ѕ И# принесyтъ слaву и3 чeсть kзhкwвъ въ него2:

к7з и3 не и4мать въ него2 вни1ти всsко сквeрно, и3 творsй мeрзость и3 лжY, но т0кмw напи6саныz въ кни1гахъ жив0тныхъ ѓгнца.

ГлавA к7в. (22)

И# показa ми чи1сту рэкY воды2 жив0тныz, свётлу ћкw крmстaллъ, и3сходsщу t пrт0ла б9іz и3 ѓгнча.

в7 ПосредЁ ст0гны є3гw2 и3 по nбап0лы рэки2 дрeво жив0тное, є4же твори1тъ плодHвъ дванaдесzте, на кjйждо мцcъ воздаS пл0дъ св0й: и3 ли1ствіе дрeва во и3сцэлeніе kзhкwмъ.

G И# всsка ґнafема не бyдетъ ктомY: и3 пrт0лъ б9ій и3 ѓгнечь бyдетъ въ нeмъ, и3 раби2 є3гw2 послyжатъ є3мY,

д7 и3 ќзрzтъ лицE є3гw2, и3 и4мz є3гw2 на челёхъ и4хъ.

є7 И# н0щи не бyдетъ тaмw, и3 не потрeбуютъ свёта t свэти1лника, ни свёта с0лнечнагw, ћкw гDь бGъ просвэщaетъ |: и3 воцарsтсz во вёки вэкHвъ.

ѕ7 И# речe ми: сі‰ словесA вBрна и3 и4стинна: и3 гDь бGъ с™hхъ прbрHкъ послA ѓгGла своего2 показaти рабHмъ свои6мъ, и5мже подобaетъ бhти вск0рэ.

з7 СE, грzдY ск0рw: бlжeнъ соблюдazй словесA прbр0чества кни1ги сеS.

} И# ѓзъ їwaннъ ви1дэхъ сі‰ и3 слhшахъ. И# є3гдA слhшахъ и3 ви1дэхъ, пад0хъ поклони1тисz на нHгу ѓгGла показyющагw ми2 сіE:

f7 и3 глаг0ла ми2: ви1ждь, ни2: клеврeтъ бо тв0й є4смь и3 брaтіи твоеS прbр0кwвъ и3 соблюдaющихъ словесA кни1ги сеS: бGу поклони1сz.

(10) И# глаг0ла ми2: не запечатлёй словeсъ прbр0чествіz кни1ги сez: ћкw врeмz бли1з8 є4сть.

№i Њби1дzй да њби1дитъ є3щE, и3 сквeрный да њскверни1тсz є3щE: и3 првdный прaвду да твори1тъ є3щE: и3 с™hй да с™и1тсz є3щE.

в7i И# сE, грzдY ск0рw, и3 мздA моS со мн0ю, воздaти коемyждо по дэлHмъ є3гw2.

Gi Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и3 конeцъ, пeрвый и3 послёдній.

д7i Бlжeни творsщіи зaпwвэди є3гw2, да бyдетъ w4бласть и5мъ на дрeво жив0тное, и3 враты2 вни1дутъ во грaдъ.

є7i Внё же пси2 и3 чародёє, и3 любодёє и3 ўб‡йцы, и3 їдwлослужи1телє и3 всsкъ любsй и3 творsй лжY.

ѕ7i Ѓзъ ї}съ послaхъ ѓгGла моего2 засвидётелствовати вaмъ сі‰ въ цRквахъ. Ѓзъ є4смь к0рень и3 р0дъ дв7довъ, и3 ѕвэздA ќтреннzz [свётлаz] и3 денни1ца.

з7i И# д¦ъ и3 невёста глаг0лютъ: пріиди2, и3 слhшzй да глаг0летъ: пріиди2. И# жaждzй да пріи1детъ, и3 хотsй да пріи1метъ в0ду жив0тную тyне.

}i Сосвидётелствую бо всsкому слhшащему словесA прbр0чества кни1ги сеS: ѓще кто2 приложи1тъ къ си6мъ, наложи1тъ бGъ на него2 ћзвъ напи1санныхъ въ кни1зэ сeй:

f7i и3 ѓще кто2 tи1метъ t словeсъ кни1ги прbр0чествіz сегw2, tи1метъ бGъ чaсть є3гw2 t кни1ги жив0тныz, и3 t грaда с™aгw, и3 напи1санныхъ въ кни1зэ сeй.

к7 (20) Гlетъ свидётелствуzй сі‰: є4й, грzдY ск0рw: ґми1нь. Е$й, грzди2 гDи ї}се.

к7а Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. Ґми1нь.

 

Конeцъ ґпокaлmpісу с™aгw їwaнна бGосл0ва: и4мать въ себЁ главы6 к7в.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост