Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Каfjсма девz1таz

№. Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, пёснь їеремjева и3 їезекjилева, людeй преселeніz, є3гдA хотsху и3сходи1ти, …д.

в7. ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ, и3 тебЁ воздaстсz моли1тва во їеrли1мэ.

G. Ўслhши моли1тву мою2: къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ.

д7. СловесA беззакHнникъ премог0ша нaсъ: и3 нечє1стіz н†ша ты2 њчи1стиши.

є7. Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пріsлъ, всели1тсz во дв0рэхъ твои1хъ. И#сп0лнимсz во бlги1хъ д0му твоегw2: с™ъ хрaмъ тв0й.

ѕ7. Ди1венъ въ прaвдэ, ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концeй земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче:

з7. Ўготовлszй г0ры крёпостію своeю, препоsсанъ си1лою:

}. Смущazй глубинY морскyю, шyму в0лнъ є3гw2 кто2 постои1тъ; смzтyтсz kзhцы,

f7. И# ўбоsтсz живyщіи въ концaхъ t знaменій твои1хъ: и3сх0ды ќтра и3 вeчера ўкраси1ши.

‹. Посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои1лъ є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: рэкA б9іz нап0лнисz в0дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw тaкw [є4сть] ўгот0ваніе.

№i. Бразды6 є3S ўп0й, ўмн0жи жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S возвесели1тсz °возсіsющи.

в7i. Бlгослови1ши вэнeцъ лёта блaгости твоеS, и3 полS тво‰ и3сп0лнzтсz тyка:

Gi. Разботёютъ кр†снаz пустhни, и3 рaдостію х0лми препоsшутсz.

д7i. Њдёzшасz џвни џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу: воззовyтъ, и4бо воспою1тъ.

№. Въ конeцъ, пёснь pалмA воскrніz, …є.

в7. Воскли1кните гDеви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ є3гw2.

G. Рцhте бGу: к0ль стр†шна дэлA тво‰; во мн0жествэ си1лы твоеS с0лжутъ тебЁ врази2 твои2.

д7. ВсS землS да покл0нитсz тебЁ и3 поeтъ тебЁ, да поeтъ же и4мени твоемY, вhшній.

є7. Пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, к0ль стрaшенъ въ совётэхъ пaче сынHвъ человёческихъ.

ѕ7. Њбращazй м0ре въ сyшу, въ рэцЁ пр0йдутъ ногaми: тaмw возвесели1мсz њ нeмъ,

з7. ВLчествующемъ си1лою своeю вёкомъ: џчи є3гw2 на kзhки призирaетэ: преwгорчевaющіи да не возн0сzтсz въ себЁ.

}. Бlгослови1те, kзhцы, бGа нaшего, и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 є3гw2,

f7. Пол0жшагw дyшу мою2 въ жив0тъ, и3 не дaвшаго во смzтeніе н0гъ мои1хъ.

‹. Ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2, б9е, разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2.

№i. Ввeлъ ны2 є3си2 въ сёть, положи1лъ є3си2 скHрби на хребтЁ нaшемъ.

в7i. Возвeлъ є3си2 человёки на главы6 нaшz: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок0й.

Gi. Вни1ду въ д0мъ тв0й со всесожжeніемъ, воздaмъ тебЁ моли6твы мо‰,

д7i. Я%же и3зрек0стэ ўстнЁ мои2, и3 глаг0лаша ўстA мо‰ въ ск0рби моeй.

є7i. Всесожжє1ніz т{чна вознесY тебЁ съ кади1ломъ, и3 nвны2, вознесY тебЁ волы2 съ кwзлы2.

ѕ7i. Пріиди1те, ўслhшите, и3 повёмъ вaмъ, вси2 боsщіисz бGа, є3ли6ка сотвори2 души2 моeй.

з7i. Къ немY ўсты6 мои1ми воззвaхъ, и3 вознес0хъ под8 љзhкомъ мои1мъ.

}i. Непрaвду ѓще ўзрёхъ въ сeрдцы моeмъ, да не ўслhшитъ менE гDь.

f7i. Сегw2 рaди ўслhша мS бGъ, внsтъ глaсу молeніz моегw2. к7. Бlгословeнъ бGъ, и4же не tстaви моли1тву мою2 и3 млcть свою2 t менE.

№. Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ пёсни дв7ду, …ѕ.

в7. Б9е, ўщeдри ны2 и3 бlгослови1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2 и3 поми1луй ны2:

G. Познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ kзhцэхъ сп7сeніе твоE.

д7. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2.

є7. Да возвеселsтсz и3 да возрaдуютсz kзhцы: ћкw сyдиши лю1демъ правот0ю, и3 kзhки на земли2 настaвиши.

ѕ7. Да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси2.

з7. ЗемлS дадE пл0дъ св0й: бlгослови1 ны, б9е, б9е нaшъ,

}. Бlгослови1 ны, б9е: и3 да ўбоsтсz є3гw2 вси2 концы2 земли2.

Слaва:

№. Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, …з.

в7. Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.

G. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ грBшницы t лицA б9іz:

д7. Ґ првdницы да возвеселsтсz, да возрaдуютсz пред8 бGомъ, да насладsтсz въ весeліи.

є7. Восп0йте бGу, п0йте и4мени є3гw2: путесотвори1те возшeдшему на зaпады, гDь и4мz є3мY: и3 рaдуйтесz пред8 ни1мъ.

ѕ7. Да смzтyтсz t лицA є3гw2, nц7A си1рыхъ и3 судіи2 вдови1цъ: бGъ въ мёстэ с™ёмъ своeмъ.

з7. БGъ вселsетъ є3диномhслєнныz въ д0мъ, и3зводS њков†нныz мyжествомъ, тaкожде преwгорчевaющыz живyщыz во гробёхъ.

}. Б9е, внегдA и3сходи1ти тебЁ пред8 людьми2 твои1ми, внегдA мимоходи1ти тебЁ въ пустhни,

f7. ЗемлS потрzсeсz, и4бо небесA кaнуша t лицA бGа сінaина, t лицA бGа ї}лева.

‹. Д0ждь в0ленъ tлучи1ши, б9е, достоsнію твоемY, и3 и3знем0же, тh же соверши1лъ є3си2 є5.

№i. ЖивHтнаz тво‰ живyтъ на нeй: ўгот0валъ є3си2 бlгостію твоeю ни1щему, б9е.

в7i. ГDь дaстъ глаг0лъ бlговэствyющымъ си1лою мн0гою:

Gi. ЦRь си1лъ возлю1бленнагw, °красот0ю° д0му раздэли1ти кwрhсти.

д7i. Ѓще поспитE посредЁ предBлъ, крилB голуби6нэ посрeбрєнэ, и3 междор†міz є3S въ блещaніи злaта:

є7i. ВнегдA рaзнствитъ нбcный цари2 на нeй, њснэжaтсz въ селмHнэ.

ѕ7i. ГорA б9іz, горA тyчнаz, горA ўсырeннаz, горA тyчнаz.

з7i. Вскyю непщyете, г0ры ўсырє1нныz; горA, ю4же бlговоли2 бGъ жи1ти въ нeй: и4бо гDь всели1тсz до концA.

}i. Колесни1ца б9іz тмaми тє1мъ, тhсzща гобзyющихъ: гDь въ ни1хъ въ сінaи во с™ёмъ.

f7i. Возшeлъ є3си2 на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ: пріsлъ є3си2 да‰ніz въ человёцэхъ, и4бо не покарsющыzсz, є4же всели1тисz.

к7. ГDь бGъ бlгословeнъ, бlгословeнъ гDь дeнь днE: поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeній нaшихъ.

к7а. БGъ нaшъ бGъ є4же сп7сaти: и3 гDнz, гDнz и3схHдища смє1ртнаz.

к7в. Nбaче бGъ сокруши1тъ главы6 врагHвъ свои1хъ, вeрхъ вл†съ преходsщихъ въ прегрэшeніихъ свои1хъ.

к7г. РечE гDь: t васaна њбращY, њбращY во глубинaхъ морски1хъ:

к7д. Ћкw да њм0читсz ногA твоS въ кр0ви, љзhкъ пє1съ твои1хъ t вр†гъ t негw2.

к7є. Ви6дэна бhша шє1ствіz тво‰, б9е, шє1ствіz бGа моегw2 цRS, и4же во с™ёмъ.

к7ѕ. Предвари1ша кн‰зи бли1з8 пою1щихъ, посредЁ дёвъ тmмпaнницъ.

к7з. Въ цRквахъ бlгослови1те бGа, гDа t и3стHчникъ ї}левыхъ.

к7и. Тaмw веніамjнъ ю3нёйшій во ќжасэ, кн‰зи їyдови владhки и4хъ, кн‰зи завулw6ни, кн‰зи нефfал‡мли.

к7f. Заповёждь, б9е, си1лою твоeю: ўкрэпи2, б9е, сіE, є4же содёлалъ є3си2 въ нaсъ.

l. T хрaма твоегw2 во їеrли1мъ тебЁ принесyтъ цaріе дaры.

lа. Запрети2 ѕвэрє1мъ трHстнымъ: с0нмъ ю3нє1цъ въ ю4ницахъ людски1хъ, є4же затвори1ти и3скушє1нныz сребр0мъ: расточи2 kзhки хотsщыz брaнемъ.

lв. Пріи1дутъ моли6твенницы t є3гЂпта: є3fі0піа предвари1тъ рyку свою2 къ бGу.

lг. Ц†рства земн†z, п0йте бGу, восп0йте гDеви,

lд. Возшeдшему на нб7о нб7сE на вост0ки: сE, дaстъ глaсу своемY глaсъ си1лы.

lє. Дади1те слaву бGови: на ї}ли велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на џблацэхъ.

lѕ. Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: бGъ ї}левъ, т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ свои6мъ. Бlгословeнъ бGъ.

____________________________________

°рaди красты2°

Слaва:

№. Въ конeцъ, °њ и3змёншихсz, pал0мъ дв7ду, …и.

в7. Сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 моеS.

G. Ўглэб0хъ въ тимёніи глубины2, и3 нёсть постоsніz: пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 бyрz потопи1 мz.

д7. Ўтруди1хсz зовhй, и3змолчE гортaнь м0й: и3счез0стэ џчи мои2, t є4же ўповaти ми2 на бGа моего2.

є7. Ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 моеS ненави1дzщіи мS тyне: ўкрэпи1шасz врази2 мои2, и3згонsщіи мS непрaведнw: ±же не восхищaхъ, тогдA воздаsхъ.

ѕ7. Б9е, ты2 ўвёдэлъ є3си2 безyміе моE, и3 прегрэшє1ніz мо‰ t тебє2 не ўтаи1шасz.

з7. Да не постыдsтсz њ мнЁ терпsщіи тебE, гDи, гDи си1лъ: нижE да посрaмzтсz њ мнЁ и4щущіи тебE, б9е ї}левъ.

}. Ћкw тебє2 рaди претерпёхъ поношeніе, покры2 срамотA лицE моE.

f7. Чyждь бhхъ брaтіи моeй и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере моеS:

‹. Ћкw рeвность д0му твоегw2 снэдe мz, и3 поношє1ніz поносsщихъ ти2 напад0ша на мS.

№i. И# покрhхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 бhсть въ поношeніе мнЁ:

в7i. И# положи1хъ њдэsніе моE врeтище, и3 бhхъ и5мъ въ при1тчу.

Gi. Њ мнЁ глумлsхусz сэдsщіи во вратёхъ, и3 њ мнЁ поsху пію1щіи віно2.

д7i. Ѓзъ же моли1твою моeю къ тебЁ, б9е: врeмz бlговолeніz, б9е: во мн0жествэ млcти твоеS ўслhши мS, во и4стинэ сп7сeніz твоегw2.

є7i. Сп7си1 мz t брeніz, да не ўглёбну: да и3збaвлюсz t ненави1дzщихъ мS и3 t глуб0кихъ в0дъ.

ѕ7i. Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глубинA, нижE сведeтъ њ мнЁ ровeнникъ ќстъ свои1хъ.

з7i. Ўслhши мS, гDи, ћкw бlга млcть твоS: по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ при1зри на мS.

}i. Не tврати2 лицA твоегw2 t џтрока твоегw2, ћкw скорблю2: ск0рw ўслhши мS.

f7i. Вонми2 души2 моeй и3 и3збaви ю5: вр†гъ мои1хъ рaди и3збaви мS.

к7. Тh бо вёси поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY мою2: пред8 тоб0ю вси2 њскорблsющіи мS.

к7а. Поношeніе чazше душA моS и3 стрaсть: и3 ждaхъ соскорбsщагw, и3 не бЁ, и3 ўтэшaющихъ, и3 не њбрэт0хъ.

к7в. И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2 напои1ша мS џцта.

к7г. Да бyдетъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми въ сёть и3 въ воздаsніе и3 въ соблaзнъ.

к7д. Да помрачaтсz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцы2.

к7є. Пролeй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнёва твоегw2 да пости1гнетъ и5хъ.

к7ѕ. Да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 въ жили1щахъ и4хъ да не бyдетъ живhй.

к7з. ЗанE є3г0же ты2 порази1лъ є3си2, тjи погнaша, и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ приложи1ша.

к7и. Приложи2 беззак0ніе къ беззак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ прaвду твою2.

к7f. Да потребsтсz t кни1ги живhхъ, и3 съ првdными да не напи1шутсz.

l. Ни1щъ и3 болsй є4смь ѓзъ: сп7сeніе твоE, б9е, да пріи1метъ мS.

lа. Восхвалю2 и4мz бGа моегw2 съ пёснію, возвели1чу є3го2 во хвалeніи:

lв. И# ўг0дно бyдетъ бGу пaче тельцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнwкти.

lг. Да ќзрzтъ ни1щіи и3 возвеселsтсz: взыщи1те бGа, и3 живA бyдетъ душA вaша.

lд. Ћкw ўслhша ўбHгіz гDь, и3 њков†нныz сво‰ не ўничижи2.

lє. Да восхвaлzтъ є3го2 нб7сA и3 землS, м0ре и3 вс‰ жив{щаz въ нeмъ.

lѕ. Ћкw бGъ сп7сeтъ сіHна, и3 сози1ждутсz грaди їудeйстіи, и3 вселsтсz тaмw и3 наслёдzтъ и5:

lз. И# сёмz рабHвъ твои1хъ ўдержи1тъ и5, и3 лю1бzщіи и4мz твоE вселsтсz въ нeмъ.

№. Въ конeцъ дв7ду, въ воспоминaніе, во є4же сп7сти1 мz гDу, …f.

в7. Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz.

G. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz хотsщіи ми2 ѕл†z:

д7. Да возратsтсz ѓбіе стыдsщесz глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже.

є7. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да возвели1читсz гDь, лю1бzщіи сп7сeніе твоE.

ѕ7. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.

Слaва:

По f7-й каfjсмэ,

Трис™0е. Та1кже тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Помышлsю дeнь стрaшный, и3 плaчу дэsній мои1хъ лукaвыхъ: кaкw tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ воззрю2 на судію2 блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, дш7е с™hй, поми1луй мS.

Слaва: Во ўд0лэ плачeвнэ, на мёстэ є4же завэщaлъ є3си2, є3гдA сsдеши млcтиве, сотвори1ти првdный сyдъ, не њбличи2 мо‰ сокровє1ннаz, нижE посрами2 менE пред8 ѓгGлы: но пощади1 мz б9е, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ: Ўповaніе, и3 покр0въ держaвный къ тебЁ притекaющихъ, бGороди1тельнице, бlг0е предстaтельство мjра, моли2 со безпл0тными прилёжнw, є3г0же родилA є3си2 чlвэколю1бнэйшаго бGа, и3збaвитисz душaмъ нaшымъ t всsкагw прещeніz, є3ди1на бlгословeннаz.

ГDи поми1луй, м7.

Мlтва:

ВLко гDи б9е нaшъ, и4же є3ди1нъ nкаsнныz моеS души2 недyгъ, и3 сеS и3сцэлeніе вёдый, и3сцэли2 ю5, ћкоже вёси рaди мн0жества млcти твоеS, и3 щедр0тъ твои1хъ: понeже t дёлъ мои1хъ нёсть плaстырz приложи1ти є4й, нижE є3лeа, ни њбzзaніz, но ты2 пришeдый не прaвєдныz призвaти, но грBшныz въ покаsніе, поми1луй, ўщeдри, прости2 ю5, раздери2 рукописaніе мн0гихъ мои1хъ и3 стyдныхъ дэsній, и3 настaви мS на прaвый пyть тв0й, да ходsй во и4стинэ твоeй, возмогY и3збэжaти стрёлъ лукaвагw, и3 си1це предстaну неoсуждeннw пред8 стрaшнымъ пrт0ломъ твои1мъ, слaвz и3 воспэвaz прес™0е твоE и4мz во вёки, ґми1нь.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост