Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Кни1га пeрваz параліпомeнwнъ.

Главы6:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

ГлавA №. (1)

Ґдaмъ, си1fъ, є3нHсъ,

в7 каінaнъ, малелеи1лъ, їaредъ,

G є3нHхъ, маfусaлъ, ламeхъ,

д7 нHе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ.

є7 Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магHгъ и3 мадaй, їwvaнъ, є3лісA и3 fовeлъ, и3 мос0хъ и3 fjрасъ.

ѕ7 Сhнове же гамeрwвы: ґсханaзъ и3 ріфafъ и3 fоргамA.

з7 Сhнове же їwv†ни: є3лісA и3 fарсjсъ, и3 хетти1мъ и3 додани1мъ.

} Сhнове же хaмwвы: хyсъ и3 месраjмъ, фyдъ и3 ханаaнъ.

f7 Сhнове же хyсwвы: савA и3 є3vілA, и3 саваfA и3 регмA и3 севеfахA. Сhнове же регмaнwвы: савA и3 дадaнъ.

(10) Хyсъ же роди2 неврHда: сeй начA бhти и3споли1нъ ловeцъ на земли2.

№i Месраjмъ же роди2 лwдіи1ма и3 ґнаміи1ма, и3 лавіи1ма и3 нефfwсеи1мы,

в7i и3 фаfерои1мы и3 патросwніи1мы, и3 хаслwи1мы, t ни1хже и3зыд0ша фmлістjми, и3 кафfоріи1мы.

Gi Ханаaнъ же роди2 сідHна пeрвенца своего2 и3 хеттeа,

д7i и3 їевусeа и3 ґморрeа, и3 гергесeа

є7i и3 є3veа, и3 ґрукeа и3 ґсенeа,

ѕ7i и3 ґрадjа и3 самарeа и3 ґмаfjа.

з7i Сhнове же си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґрфаxaдъ и3 лyдъ и3 ґрaмъ. Сhнове же ґр†мли: ќзъ и3 ќлъ, и3 геfeръ и3 мос0хъ.

}i Ґрфаxaдъ же роди2 каінaна, каінaнъ же роди2 салY, салa же роди2 є3вeра.

f7i Е#вeру же роди1стасz двA сы6на: и4мz є3ди1ному фалeкъ, ћкw бо дни6 є3гw2 раздэлeна бhсть землS, и3 и4мz брaту є3гw2 їектaнъ.

к7 (20) Їектaнъ же роди2 є3лмwдaда и3 салeфа, и3 ґсермHfа и3 їадeра,

к7а и3 ґдорaма и3 ўзaла, и3 дeклу

к7в и3 гамаaла, и3 ґвімеи1ла и3 сaву,

к7г и3 ўфjра и3 є3vілaта и3 їwaва: вси2 сjи сhнове їектaнwвы.

к7д Сhнове же си1мwвы: ґрфаxaдъ, каінaнъ, салA,

к7є є3вeръ, фалeкъ, рагaвъ,

к7ѕ серyхъ, нахHръ, faра,

к7з ґврaмъ, т0й є4сть ґвраaмъ.

к7и Сhнове же ґвраaмли: їсаaкъ и3 їсмaилъ.

к7f Сjи же р0ди и4хъ: пeрвенецъ їсмaиловъ наваіHfъ и3 кидaръ, и3 навдеи1лъ и3 мавсaнъ,

l (30) и3 масмA и3 їдумA, и3 массjй и3 ходдaдъ, и3 fемaнъ

и3 їетyръ, и3 нафeсъ и3 кедмA: сjи сyть сhнове їсм†или.

Сhнове же хеттyры подл0жницы ґвраaмовы, и3 роди2 є3мY зомврaна и3 їезaна, и3 мадaла и3 мадіaма, и3 їесв0ка и3 суeа. Сhнове же їез†ни: савA и3 дедaнъ. Сhнове же дедaнwвы: рагуи1лъ и3 навдеи1лъ, и3 ґссуріи1мъ и3 латусіи1мъ и3 ґсwмjнъ.

Сhнове же маді†мли: гефaръ и3 nфeръ, и3 є3нHхъ и3 ґвідA и3 є3лдaдъ: вси2 тjи сhнове хеттyрини. Роди1 же ґвраaмъ їсаaка.

Сhнове же їсаaкwвы и3сavъ и3 ї}ль.

Сhнове же и3сavwвы: є3ліфaзъ и3 рагуи1лъ, и3 їевyлъ и3 їегл0мъ и3 корeй.

Сhнове є3ліфaзwвы: fемaнъ и3 њмaръ, и3 сwфaръ и3 гоfaмъ и3 кенeзъ. Faмна же подл0жница є3ліфaзова роди2 є3мY ґмали1ка.

Сhнове же рагуи1лєвы: нахefъ и3 зарE, и3 соммE и3 мозE.

Сhнове же сиjрwвы: лwтaнъ и3 сwвaлъ, и3 севегHнъ и3 ґнA, и3 дисHнъ и3 ґсaръ и3 рісHнъ.

lf Сhнове же лwт†ни: хоррJ и3 є3мaнъ, и3 сестрЁ лwтaнz fамнA.

м7 (40) Сhнове же сwв†ли: ґдуaръ и3 манаafъ, и3 ўвaлъ и3 саифи2 и3 њнaнъ. Сhнове же севегw6ни: ґіA и3 њнaмъ.

м7а Сhнове же ґн†ни: дис0нъ и3 є3лівамA, дщи2 ґнaнz, дв0е. Сhнове же дис0нwвы: ґмадA и3 є3севaнъ, и3 є3fрaнъ и3 харрaнъ.

м7в Сhнове же ґсaрwвы: валаaмъ и3 занaнъ и3 їлакaнъ, и3 сhнове дисHни: w4съ и3 ґррaнъ.

м7г И# сjи цaріе и4хъ, и5же цaрствоваша въ земли2 є3дHмли, прeжде нeже бhсть цaрь над8 сыны2 ї}левыми: валaкъ сhнъ веHровъ, и3 и4мz грaду є3гw2 деннавA:

м7д ќмре же валaкъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 їwвaвъ, сhнъ зaринъ, t вос0рры.

м7є И# ќмре їwвaвъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґс0мъ t земли2 fеманHни.

м7ѕ И# ќмре ґс0мъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґдaдъ, сhнъ варaдовъ, и4же порази2 мадіaма на п0ли мwaвли: и3 и4мz грaду є3гw2 гетfeмъ.

м7з И# ќмре ґдaдъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 самаA t мессеккaса.

м7и И# ќмре самаA, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 саyлъ t роwвHfа, и4же бли1з8 рэки2.

м7f Ќмре же саyлъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 валаеннHнъ сhнъ ґховHровъ.

н7 (50) И# ќмре валаеннHнъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґдaдъ сhнъ варaдовъ, є3гHже грaду и4мz бЁ фогHръ и3 и4мz женЁ є3гw2 метевеи1ль, дщeрь матраи1fа.

н7а И# ќмре ґдaдъ, и3 начaша бhти кн‰зи є3дw6мли: кнsзь fемaнъ, кнsзь ґлyа, кнsзь їеfaфъ,

н7в кнsзь є3лівамA, кнsзь и3лA, кнsзь фінHнъ,

н7г кнsзь кенeзъ, кнsзь fемaнъ, кнsзь вамаи1лъ,

н7д кнsзь гамеси1лъ, кнsзь ґрерамaнъ. Сjи бhша кн‰зи є3дHмстіи.

ГлавA в7. (2)

Сhнове же ї}лєвы сjи сyть: руви1мъ, сmмеHнъ, леvjй, їyда, їссахaръ, завулHнъ,

в7 дaнъ, їHсифъ, веніамjнъ, нефfалjмъ, гaдъ и3 ґси1ръ.

G Сhнове ї{дины: и4ръ, ґvнaнъ и3 силHмъ: сjи тріE роди1шасz є3мY t дщeре саvы2 хананjтzныни. Бhсть же и4ръ пeрвенецъ їyдинъ лукaвъ пред8 гDемъ: и3 ўби2 є3го2.

д7 Fамaрь же невёстка є3гw2 роди2 є3мY фарeса и3 зaру. Всёхъ сынHвъ їyдиныхъ пsть.

є7 Сhнове же фарeсwвы: є3срHмъ и3 їемуи1лъ.

ѕ7 Сhнове же з†рины: замврjй и3 їfaмъ, и3 є3муaнъ и3 калхaдъ и3 даралeй: всёхъ пsть.

з7 Сhнове же харм‡ины ґхaръ, и4же смути2 ї}лz, и4же сложи1сz на проклsтіе.

} И# сhнове їf†мли ґзарjа.

f7 Сhнове же є3срHмwвы, и5же роди1шасz є3мY: їерамеи1лъ и3 ґрaмъ и3 халовJ.

(10) Ґрaмъ же роди2 ґмінадaва, ґмінадaвъ же роди2 наассHна, кнsзz д0му їyдину,

№i наассHнъ же роди2 салмHна, и3 салмHнъ роди2 во0за,

в7i и3 во0зъ роди2 њви1да, и3 њви1дъ роди2 їессeа.

Gi Їессeй же роди2 пeрвенца своего2 є3ліaва, и3 вторaго ґмінадaва, и3 трeтіzго самeа,

д7i и3 четвeртаго наfанаи1ла, и3 пsтаго реи1ла,

є7i и3 шестaго ґсaка, и3 седмaго давjда.

ѕ7i И# сестры6 и4хъ бhша: саруjа и3 ґвігeа. Сhнове же сару‡ны: ґвeсса и3 їwaвъ и3 ґсаи1лъ, тріE сjи.

з7i Ґвігeа же роди2 ґмeссу, є3гHже nтeцъ бhсть їоf0ръ їсмaилтzнинъ.

}i И# халeвъ сhнъ є3срHмwвъ поS женY ґзyву и3 їеріHfу. И# сjи сhнове є3S: їасaръ и3 сувaвъ и3 ґрдHнъ.

f7i И# ќмре ґзyва, и3 взS себЁ халeвъ женY є3фрafу, ћже роди2 є3мY w4ра,

к7 (20) w4ръ же роди2 ўрjю, и3 ўрjа роди2 веселеи1ла.

к7а По сeмъ же вни1де є3срHмъ ко дщeри махjра nтцA галаaдова, и3 сeй поS ю5, сhй въ лётэхъ шести1десzти пzти1хъ: и3 роди2 є3мY сегyва.

к7в Сегyвъ роди2 їаjра, и3 бёша є3мY двaдесzть три2 грaды въ земли2 галаaдстэй.

к7г Взs же гедсyръ и3 ґрaмъ вє1си їаjрwвы, канafъ и3 сeла є3гw2, шестьдесsтъ градHвъ. Вси2 тjи сhнове махjра nтцA галаaдова.

к7д И# по ўмeртвіи є3срHма вни1де халeвъ во є3фрafу, женa же є3срHмлz ґвіA, и3 роди2 є3мY ґсдHма nтцA fекHева.

к7є И# бёша сhнове їерамеи1ла пeрвенца є3срHмлz: рaмъ пeрвенецъ и3 ваанA, и3 ґрaмъ и3 ґс0мъ брaтъ є3гw2.

к7ѕ И# бЁ женA и4на їерамеи1лу, и4менемъ ґтaра, ћже бhсть мaти ўнaмлz.

к7з И# бhша сhнове рaма пeрвенца їерамеи1лz: маaсъ и3 їамjнъ и3 ґк0ръ.

к7и И# бhша сhнове ўн†мли саммаA и3 є3ддaй. Сhнове же самм†ины надaвъ и3 ґвісyръ.

к7f И# и4мz женЁ ґвісyрове ґвігeа: и3 роди2 є3мY џзва и3 моддjа.

l (30) Сhнове же над†вли салaдъ и3 ґпфаjнъ: и3 ќмре салaдъ не и3мhй ч†дъ.

И# сhнове ґпфа‡ни їесjй: и3 сhнъ їесjевъ сwсaнъ: и3 сhнове сwс†ни дадaй.

Сhнове же дадaини: ґхісамA и3 їеfeръ и3 їwнаfaнъ: и3 ќмре їеfeръ не и3мhй ч†дъ.

Сhнове же їwнаf†ни фалefъ и3 зазA. Тjи бhша сhнове їерамеи6ли.

Сwсaнъ же не и3мЁ сынHвъ, но т0чію дщє1ри, и3 и3мsше сwсaнъ рабA є3гЂптzнина, и4менемъ їераA:

и3 дадE сwсaнъ дщeрь свою2 їерaю рабY своемY въ женY, и3 роди2 є3мY є3ffeа,

є3ffeй же роди2 наfaна, и3 наfaнъ роди2 завeда,

завeдъ же роди2 nфлaда, nфлaдъ же роди2 їwви1да,

їwви1дъ же роди2 їиyа, їиyй роди2 ґзарjю,

lf ґзарjа же роди2 хелли1са, и3 хелли1съ роди2 є3леaса,

м7 (40) є3леaсъ же роди2 сосомaіа, и3 сосомaй роди2 саллyма,

м7а саллyмъ же роди2 їек0мію, и3 їек0міа роди2 є3лісaма.

м7в Сhнове же халeва брaта їерамеи1лz, марісA пeрвенецъ є3гw2: т0й nтeцъ зjфовъ: и3 сhнове марісы2 nтцA хеврHнова.

м7г И# сhнове хеврw6ни: корeй и3 fафyй, и3 рек0мъ и3 самаA.

м7д Самаa же роди2 раeма, nтцA їеркаaнова, їеркаaнъ же роди2 саммaа.

м7є Сhнъ же саммaинъ маHнъ, и3 маHнъ nтeцъ веfсyровъ.

м7ѕ Гeфа же подл0жница халeвова роди2 ґрaна и3 мосaа и3 газeра: ґрaнъ же роди2 гази1за.

м7з Сhнове же ґддаjни: регмA и3 їwаfaмъ, и3 гирсHмъ и3 фалeтъ, и3 гeфа и3 сегaвъ.

м7и И# подл0жница халeвова мwхA роди2 севeра и3 fархaна.

м7f Роди1 же сагaфъ nтцA мадминaева, и3 саyла nтцA мадeвина, и3 nтцA ґговдaева, и3 дщи2 халeвова ґсхA.

н7 (50) Сjи бsху сhнове халeвwвы, сhнове w4ра пeрвенца є3фрafова: сwвaлъ, nтeцъ каріаfіарjмовъ,

н7а и3 соломHнъ nтeцъ виfлеeмовъ, и3 ґрjмъ nтeцъ веfгедHровъ.

н7в Бhша же сhнове сwвaлу nтцY каріаfіарjмлю: ґраA и3 є3сjй, и3 ґмманjfъ

н7г и3 ўмасфaе, и3 каріаfіарjмъ и3 міфіfjмъ, и3 и3самаfjмъ и3 и3самареjмъ: t тёхъ и3зыд0ша сараfeє и3 є3сfаголeє.

н7д Сhнове же соломw6ни: виfлеeмъ и3 нетwфaтъ и3 ґтарHfъ, д0му їwaвлz, и3 полови1на манаfjєвъ и3сараJ,

н7є nтeчєства пи1сарей њбитaющихъ во їавjсэ, fаргаfіи1мъ и3 самаfіи1мъ и3 сwхаfjмъ: сjи сyть кінeє, и5же пріид0ша t є3мafа, nтцA д0му рихaвлz.

ГлавA G. (3)

Сjи же бhша сhнове давjдwвы, и5же роди1шасz є3мY въ хеврHнэ: перворождeнный ґмнHнъ t ґхінаaмы їезраилjтіды: вторhй далуjа t ґвігeи карми1лскіz:

в7 трeтій ґвессалHмъ сhнъ маaхи, дщeре fоломjа царS гесyрска: четвeртый ґдHніа сhнъ ґггjfинъ:

G пsтый сафатjа t ґвітaлы: шестhй їеfраaмъ t ґглaи жены2 є3гw2:

д7 шeсть роди1шасz є3мY въ хеврHнэ, и3дёже цaрствова сeдмь лётъ и3 шeсть мцcъ: и3 три1десzть три2 лBта цaрствова во їеrли1мэ.

є7 И# сjи роди1шасz є3мY во їеrли1мэ: самаA и3 сwвaвъ, и3 наfaнъ и3 соломHнъ, четhри t вирсавjи дщeре ґміи1ловы:

ѕ7 и3 є3вaръ и3 є3лісамA, и3 є3ліфалeтъ

з7 и3 наги1съ, и3 нафeкъ и3 їафіE,

} и3 є3лісамA и3 є3ліадaкъ и3 є3ліфалeтъ, дeвzть.

f7 Вси2 сhнове давjдwва кромЁ сынHвъ подл0жничихъ и3 fамaры сєстры2 и4хъ.

(10) Сhнове же соломHни: ровоaмъ, ґвjа сhнъ є3гw2, ѓса сhнъ є3гw2, їwсафaтъ сhнъ є3гw2,

№i їwрaмъ сhнъ є3гw2, nхозjа сhнъ є3гw2, їwaсъ сhнъ є3гw2,

в7i ґмасjа сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2, їwаfaмъ сhнъ є3гw2,

Gi ґхaзъ сhнъ є3гw2, є3зекjа сhнъ є3гw2, манассjа сhнъ є3гw2,

д7i ґмHнъ сhнъ є3гw2, їwсjа сhнъ є3гw2.

є7i Сhнове же їwс‡ины: пeрвенецъ їwахaзъ, вторhй їwакjмъ, трeтій седекjа, четвeртый селлyмъ.

ѕ7i Сhнове же їwакjмwвы: їехонjа сhнъ є3гw2, седекjа сhнъ є3гw2.

з7i Сhнове же їехон‡ины: ґсjръ, салаfіи1ль сhнъ є3гw2,

}i мелхірaмъ, фадаjа и3 ґнесaръ, и3 їезекjа и3 њсамHнъ и3 савадjа.

f7i Сhнове же салаfіи1лєвы: зоровaвель и3 семeй. Сhнове же зоровaвелєвы: мосоллaмъ и3 ґнанjа, и3 саліми1нъ сестрA и4хъ,

к7 (20) и3 ґсувeа и3 neлъ, и3 варахjа и3 ґсадjа и3 ґсовeдъ, пsть.

к7а Сhнове же ґнан‡ины: фалтіaсъ, и3 їесjа сhнъ є3гw2, рафaлъ сhнъ є3гw2, nрнA сhнъ є3гw2, ґвдjа сhнъ є3гw2, сехенjа сhнъ є3гw2,

к7в и3 сhнъ сехенjинъ самeа. И# сhнове самє1ины: хаттyсъ и3 їwи1лъ, и3 веррjа и3 нwадjа и3 сaфъ, шeсть.

к7г И# сhнове нwад‡ины: є3ліонeй и3 є3зекjа и3 є3зрікaмъ, тріE.

к7д Сhнове є3ліонeєвы: ўадjа и3 є3ліасевHнъ, и3 фадаjа и3 ґкаyмъ, и3 їwанaнъ и3 далeа и3 ґнaнъ, сeдмь..

ГлавA д7. (4)

Сhнове же ї{дины: фарeсъ, є3срHмъ и3 хармjй, и3 w4ръ и3 сувaлъ,

в7 и3 радA сhнъ сувaль. Сувaлъ же роди2 їefа, їefъ же роди2 ґхімeа и3 лаaда: сjи р0дове ґраf‡ины.

G И# сjи сhнове є3тaнwвы: їезраи1ль и3 їесмaнъ и3 їевдaнъ: и4мz же сестрЁ и4хъ є3сіадесфHнъ.

д7 И# фануи1лъ nтeцъ гедHровъ, и3 є3зeръ nтeцъ њсaнь: сjи сhнове w4ра пeрвенца є3фрafа, nтцA веfлаeмлz.

є7 Ґссyру же nтцY fекHеву бhстэ двЁ жєнЁ: халлA и3 маарA:

ѕ7 роди1 же є3мY маарA ґхaза и3 ґfeра, и3 fемaна и3 ґасfи1ра: вси2 сjи сhнове ма†рины.

з7 И# сhнове хелл†ни: серefъ и3 саaръ и3 є3сfанaмъ.

} Кwe же роди2 є3нHва и3 сwвивA и3 рождeніе брaта рихaва, сhна їарjмлz.

f7 Бhсть же їави1съ честнёйшій брaтіи своеS: и3 мaти є3гw2 наречE и4мz є3го2 въ болёзни.

(10) И# призвA їави1съ бGа ї}лева, глаг0лz: ѓще блгcвлsz блгcви1ши менE и3 распространи1ши предёлы мо‰, и3 бyдетъ рукA твоS со мн0ю, и3 сотвори1ши мS во ўразумёніе, є4же не смири1ти мS. И# дадE є3мY бGъ вс‰, є3ли6ка проси1хъ є4сть.

№i Халeвъ же nтeцъ ґсхaнь роди2 махjра: сhй nтeцъ ґссаfHновъ.

в7i И# ґссаfHнъ роди2 саfрefу и3 фессjю, и3 faна nтцA грaда наaса, брaта селHма кенезjина и3 ґхaзова: сjи мyжіе рих†вли.

Gi Сhнове же кенез‡ины: гоfоніи1лъ и3 сараjа. Сhнове же гоfоніи1лєвы ґfafъ.

д7i Манаfaй же роди2 гофорA, и3 сараjа роди2 їwрaма, nтцA гисасаріи1млz, занE худ0жницы бhша.

є7i Сhнове же халeва сhна їефоннjина и4ръ, и3лA и3 наaмъ. Сhнове же и3лы2 кенeзъ.

ѕ7i Сhнове же ґмели6мли: зjфъ и3 зeфа, и3 fирjа и3 є3сери1лъ.

з7i Сhнове же є3vри6ны: їеfeръ, мwрaдъ, и3 ґфeръ и3 їамHнъ: и3 роди2 їеfeръ марHна, и3 семeю, и3 їесвY nтцA гедHрова и3 nтцA є3сfамHнz.

}i Женa же є3гw2 сіS ґдjа роди2 є3мY їaреда nтцA гедHрz, и3 ґвeра nтцA сwхHнz, и3 є3хфіи1лz, nтцA занHнz. Сjи же сhнове веffjи дщeре фараHновы, ю4же поsтъ мwри1лъ.

f7i И# сhнове жены2 їдумeаныни, сестры2 ханeма и3 далjа nтцA кеjла, и3 сmмеHнъ nтeцъ їwмaмовъ. И# сhнове наи1мwвы nтцA кеjлова: гармjй и3 є3сfемwнjй и5же и3з8 махafы.

к7 (20) Сhнове же сmмеw6ни: ґмнHнъ и3 рамнHнъ сhнъ ґнaнь и3 fимнHнъ. И# сhнове є3си2: зwхafъ, и3 сhнове зwхafwвы.

к7а Сhнове силHма, сhна їyдина: и4ръ nтeцъ лихaвль, и3 лаaда nтeцъ марисaнь: и3 плeмz д0му дёлателей вmссHна въ домY є3совы2,

к7в и3 їwакjмъ, и3 мyжіе хwзивA и3 їwaсъ и3 сарaфъ, и5же всели1шасz въ мwaвэ: и3 возврати2 и5хъ ґведи1ръ въ маfукіи1мъ.

к7г Сjи скудeльницы њбитaющіи во ґтаjмэ и3 гади1рэ съ царeмъ, и3 въ цaрствэ є3гw2 ўкрэпи1шасz и3 всели1шасz тaмw.

к7д Сhнове сmмеw6ни: намуи1лъ и3 їамjнъ и3 їарjвъ, сaре, саyлъ.

к7є Салeмъ сhнъ є3гw2, масaнъ сhнъ є3гw2, масмA сhнъ є3гw2,

к7ѕ ґмуи1лъ сhнъ є3гw2, савyдъ сhнъ є3гw2, закхyръ сhнъ є3гw2, семeй сhнъ є3гw2.

к7з Сhнове же семє1ины шестьнaдесzть и3 дщeрей шeсть. Брaтіzмъ же и4хъ не бhша сhнове мн0зи, и3 вс‰ племенA и4хъ не ўмн0жишасz ћкоже сhнове ї{дины,

к7и и3 њбитaху въ вирсавeи и3 савaдэ, и3 монaдэ и3 во є3серсуaлэ,

к7f и3 въ валаaи и3 во ґсeмэ, и3 во fwлaдэ

l (30) и3 въ ваfуи1лэ, и3 въ є4рмэ и3 въ сікелaи,

и3 во веfмарімHfэ и3 во и3місусеwсjнэ и3 въ домY варусеwрjмли: сjи грaды и4хъ дaже до царS давjда,

и3 сeла и4хъ: є3тaмъ и3 и4нъ, рамнHнъ и3 fоккaнъ и3 є3сaръ, градHвъ пsть.

И# вс‰ вє1си и4хъ w4крестъ градHвъ си1хъ, дaже до ваaла: сіE њбдержaніе и4хъ и3 раздэлeніе и4хъ.

Мосwвaвъ же и3 їемол0хъ, и3 їwсjа сhнъ ґмасjевъ,

и3 їwи1ль и3 їиyй сhнъ ґсавjевъ, сhнъ сарaевъ, сhнъ ґсіи1ль,

и3 є3ліwнaй и3 їwкaва, и3 їасуjа и3 ґсeа, и3 їедіи1лъ и3 їсмaилъ и3 ванeа

и3 зузA сhнъ сафеjевъ, сhна ґлHнz, сhна їедіи1на, сhна семрjнz, сhна самеи1на.

Сjи произшeдшіи во и4менэхъ кнzзeй, въ р0дэхъ свои1хъ и3 въ д0мэхъ nтeчествъ свои1хъ ўмн0жишасz во мн0жество,

lf и3 поид0ша да вни1дутъ въ герaры дaже до востHкъ дeбри взыскaти п†жити скотHмъ свои6мъ:

м7 (40) и3 њбрэт0ша п†жити премнHги и3 бл†ги: и3 землS прострaнна пред8 ни1ми, и3 ми1ръ и3 пок0й, занE прeжде њбитaху t сынHвъ хaмовыхъ тaмw.

м7а И# пріид0ша сjи напи1санніи и3мены2 во дни6 є3зекjи царS їyдина и3 поби1ша жи1телей и4хъ и3 њбитaніе, и5хже њбрэт0ша тY, и3 и3скорени1ша и5хъ дaже до днE сегw2: и3 всели1шасz вмёстw и4хъ, ћкw пaжить скотHмъ и4хъ бsше тaмw.

м7в T си1хъ же t сынHвъ сmмеHнихъ и3д0ша въ г0ру сиjръ мужeй пsть сHтъ, и3 фалтjа и3 нwадjа, и3 рафаjа и3 nзіи1лъ, сhнове їeсы, кн‰зи и4хъ:

м7г и3 поби1ша њстaнки њстaвшыzсz t ґмали1ка, и3 всели1шасz тaмw дaже до днE сегw2.

ГлавA є7. (5)

Сhнове же руви1ма пeрвенца ї}лева: ћкw т0й пeрвенецъ: и3 внегдA є3мY взhти на л0же nтцA своегw2, дадE благословeніе є3гw2 сhну своемY їHсифу, сhну ї}леву, и3 не бhсть (т0й) вмэнeнъ въ пeрвенство,

в7 ћкw їyда си1ленъ крёпостію и3 въ брaтіи своeй, и3 въ вождA и3з8 негw2, и3 благословeніе їHсифу.

G Сhнове руви1ма пeрвенца ї}лева: є3нHхъ и3 фаллyсъ, ґсрHнъ и3 хармjй.

д7 Сhнове їwи1лєвы: семeй и3 ванeа сhнъ є3гw2. Сhнове же г0га сhна семeина:

є7 сhнъ є3гw2 міхA, сhнъ є3гw2 рихA, сhнъ є3гw2 ваaлъ,

ѕ7 векрA сhнъ є3гw2, є3г0же пресели2 fаглафалласaръ цaрь ґссирjи3скій: сeй бhсть кнsзь колёна руви1мова.

з7 И# брaтіz є3гw2 во nтeчествэ своeмъ, въ и3счислeніихъ свои1хъ, по родHмъ и4хъ, кнsзь їwи1ль и3 захaріа,

} и3 валeкъ сhнъ ґзyзовъ, сhнъ сaммы, сhнъ їwи1левъ: т0й њбитA во ґрои1рэ и3 въ навaнэ и3 веелмаHнэ,

f7 и3 проти1ву вост0ка њбитA дaже до вх0да пустhни, t рэки2 є3vфрaта, ћкw ск0тъ и4хъ мн0гъ въ земли2 галаaдстэй.

(10) Во дни6 же саyла возвед0ша брaнь проти1ву ґгaрzнъ: и3 пад0ша въ рукaхъ и4хъ њбитaющіи въ жили1щахъ свои1хъ вси2 къ вост0ку галаaдску.

№i Сhнове гaдwвы прsмw и4хъ њбитaша въ земли2 васaни до селхA:

в7i їwи1ль пeрвенецъ, и3 сафaмъ вторhй, и3 їанjнъ кни1жникъ васaнскій.

Gi И# брaтіz и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ: міхаи1лъ и3 мосоллaмъ, и3 савeй и3 їHра, и3 їwхaнъ и3 їwвjа и3 њви1дъ, сeдмь.

д7i Сjи сhнове ґвіхаи1ла сhна рувjина, и3 ґдди2, сhна галаaдова, сhна міхаи1лова, сhна їессeина, сhна їедaина, сhна вyзова,

є7i брaта сhна ґвдіи1лова, сhна гунjина, кнsзь д0му nтeчествъ и4хъ.

ѕ7i Њбитaша въ галаaдэ, въ васaнэ и3 въ вeсехъ и4хъ и3 во всёхъ њкрeстныхъ сарHнскихъ, дaже до и3сх0да.

з7i Вси2 сjи сочтeни бhша во дни6 їwаfaма царS їyдина и3 во дни6 їеровоaма царS ї}лева.

}i Сhнове руви1мwвы и3 гaдwвы и3 полплeмене манассjина (би1ша) сhнове си1льни, мyжіе носsще щиты2 и3 мечы2 и3 напрzзaюще лyки и3 научeни брaни, четhредесzть и3 четhри тhсzщы и3 сeдмь сHтъ и3 шестьдесsтъ, и3сходsщіи на њполчeніе.

f7i И# твори1ша брaнь со ґг†рzны и3 їтурє1аны, и3 нафісє1аны и3 надавє1аны,

к7 (20) и3 ўкрэпи1шасz над8 ни1ми: и3 предaшасz въ рyцэ и4хъ ґгaрzне и3 вс‰ њбит†ніz и4хъ, занE къ бGу воззвaша во брaни, и3 ўслhша и5хъ, занE ўповaша на него2.

к7а И# плэни1ша їмBніz и4хъ, велблю1дwвъ пzтьдесsтъ тhсzщъ, и3 nвeцъ двёсти пzтьдесsтъ тhсzщъ, и3 nслHвъ двЁ тhсzщы, и3 дyшъ человёческихъ сто2 тhсzщъ:

к7в рaненіи же мн0зи пад0ша, занE (бhсть) t бGа брaнь: и3 всели1шасz вмёстw и4хъ дaже до преселeніz.

к7г И# полплeмене манассjина всели1шасz въ земли2 t васaна дaже до ваaла є3рмHнz и3 санjра и3 горы2 ґермHнски: и3 сjи въ лівaнэ ўмн0жишасz.

к7д И# сjи (бhша) кн‰зи д0му nтeчествъ и4хъ: гофeръ и3 їеси2, и3 є3ліи1лъ и3 їеремjа, и3 їwдyіа и3 їедіи1лъ, мyжіе си1льни въ крёпости, мyжіе и3мени1тіи, кн‰зи по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.

к7є И# њстaвиша бGа nтє1цъ свои1хъ и3 соблуди1ша в8слёдъ богHвъ людjй земли2, и5хже потреби2 бGъ t лицA и4хъ:

к7ѕ и3 воздви1же бGъ ї}левъ дyхъ фyла царS ґссирjйска и3 дyхъ fаглафалласaра царS ґссирjйска, и3 пресели2 руви1ма и3 гaда и3 полплeмене манассjина, и3 введE и5хъ во ґллaнъ и3 їов0ръ, и3 во ґрaнъ и3 на рэкY гwзaнъ, дaже до днE сегw2.

ГлавA ѕ7. (6)

Сhнове леvjи: герсHнъ, каafъ и3 мерaрі.

в7 Сhнове же каafwвы: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ.

G Сhнове же ґмр†мли: ґарHнъ и3 мwmсeй и3 маріaмъ. Сhнове же ґарHнwвы: надaвъ и3 ґвіyдъ, є3леазaръ и3 їfамaръ.

д7 И# є3леазaръ роди2 фінеeса, и3 фінеeсъ роди2 ґвіyда,

є7 и3 ґвіyдъ роди2 воккjа, и3 воккjй роди2 nзjю,

ѕ7 nзjа же роди2 сарeа, и3 сарeй роди2 маріHfа,

з7 маріHfъ же роди2 ґмарjю, ґмарjа же роди2 ґхітHва,

} ґхітHвъ же роди2 садHка, и3 садHкъ роди2 ґхімаaса,

f7 ґхімаaсъ же роди2 ґзaрію и3 ґзaріа роди2 їwанaна,

(10) їwанaнъ же роди2 ґзaрію, т0й є4сть ґзaріа, и4же свzщeнствова въ домY, є3г0же создA соломHнъ во їеrли1мэ.

№i Роди1 же ґзaріа ґмарjю, и3 ґмарjа роди2 ґхітHва,

в7i ґхітHвъ же роди2 садHка, и3 садHкъ роди2 селлyма,

Gi и3 селлyмъ роди2 хелкjю, и3 хелкjа роди2 ґзaрію,

д7i и3 ґзaріа роди2 сарeа, и3 сарeй роди2 їwседeка.

є7i Їwседeкъ же и3зhде, є3гдA пресели2 гDь їyду и3 їеrли1ма рук0ю навуходон0сора въ вавmлHнъ.

ѕ7i Сhнове же леvjини: герсHнъ, каafъ и3 мерaрі.

з7i И# сі‰ и3менA сынHвъ герсHнихъ: ловенjй и3 семeй.

}i Сhнове же каafwвы: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ.

f7i Сhнове же мер†ріны: моолJ и3 мусJ. И# сjи р0ди леvjини по nтeчествwмъ и4хъ.

к7 (20) ГерсHнови: ловенjй сhнъ є3гw2, їefъ сhнъ є3гw2, сeмна сhнъ є3гw2,

к7а їHла сhнъ є3гw2, ѓддо сhнъ є3гw2, зaра сhнъ є3гw2, їеfрJ сhнъ є3гw2.

к7в Сhнове каafwвы: и3ссаaръ сhнъ є3гw2, ґмінадaвъ сhнъ є3гw2, корeй сhнъ є3гw2, ґси1ръ сhнъ є3гw2,

к7г є3лкaна сhнъ є3гw2, ґвісaфъ сhнъ є3гw2, ґси1ръ сhнъ є3гw2,

к7д каafъ сhнъ є3гw2, ўріи1лъ сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2, саyлъ сhнъ є3гw2.

к7є Сhнове же є3лкaнwвы: ґмасJ сhнъ є3гw2, ґміHfъ сhнъ є3гw2,

к7ѕ є3лкaна сhнъ є3гw2, суфjй сhнъ є3гw2, и3 наafъ сhнъ є3гw2,

к7з є3ліaвъ сhнъ є3гw2, їеремеи1лъ сhнъ є3гw2, є3лкaна сhнъ є3гw2, самуи1лъ сhнъ є3гw2.

к7и Сhнове же самуи6ли: пeрвенецъ є3гw2 їwи1ль и3 вторhй ґвjа.

к7f Сhнове же мер†ріны: моолJ сhнъ є3гw2, ловенjй си1мъ є3гw2, семeй сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2,

l (30) саммаA сhнъ є3гw2, ґнaній сhнъ є3гw2, ґсаjа сhнъ є3гw2.

Сjи же сyть, и5хже постaви давjдъ над8 пэвцы6 въ домY гDни, є3гдA постaви ківHтъ:

и3 бsху служaще пред8 ски1ніею д0му свидёніz въ пёніи, д0ндеже создA соломHнъ д0мъ гDень во їеrли1мэ, и3 стоsху по чи1ну своемY въ служeніи своeмъ.

И# сjи предстоsщіи и3 сhнове и4хъ t сынHвъ каafовыхъ: є3мaнъ пэвeцъ сhнъ їwи1лz, сhна самуи1лева,

сhна є3лкaнова, сhна є3ремеи1лева, сhна є3ліaвлz, сhна наafова,

сhна сyфова, сhна є3лканaева, сhна ґміHfова, сhна ґмaсова,

сhна є3лкaнова, сhна їwи1лева, сhна ґзарjева, сhна сафанjева,

сhна маafова, сhна ґссeрова, сhна ґвіасaфова, сhна ґси1рова, сhна корeова,

сhна ґмінадaвова, сhна їсаaрова, сhна каafова, сhна леvjина, сhна ї}лева:

lf и3 брaтъ є3гw2 ґсaфъ, и4же стоsша њдеснyю є3гw2: ґсaфъ сhнъ варахjи, сhна самаaева,

м7 (40) сhна міхаи1лова, сhна масjлова, сhна мелхjева,

м7а сhна ґfанjева, сhна зарaева, сhна ґдаjева,

м7в сhна и3faмова, сhна земми1на, сhна семеjева,

м7г сhна їеefова, сhна герсHнова, сhна леvjина.

м7д Сhнове же мер†ріны брaтіz и4хъ њшyюю: є3faмъ сhнъ хусjи, сhна ґвдjина, сhна малHхова,

м7є сhна савjева, сhна ґмасjева, сhна хелкjева,

м7ѕ сhна ґмасjева, сhна ванjина, сhна семи1рова,

м7з сhна моолjина, сhна мусjева, сhна мерaріна, сhна леvjина.

м7и Брaтіz же и4хъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ, леvjтzне даны2 во всsкое дёло служeніz ски1ніи д0му б9іz:

м7f и3 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 кадsху над8 nлтарeмъ всесожжeній и3 над8 nлтарeмъ fmміaма во всsкое дёло с™hхъ с™ы6мъ, и3 да м0лzтсz за ї}лz по всемY, є3ли6ка повелЁ мwmсeй рaбъ б9ій.

н7 (50) Сjи же сhнове ґарw6ни: є3леазaръ сhнъ є3гw2, фінеeсъ сhнъ є3гw2, ґвіyдъ сhнъ є3гw2,

н7а вwкхjй сhнъ є3гw2, nзjй сhнъ є3гw2, сарeй сhнъ є3гw2,

н7в марі0fъ сhнъ є3гw2, ґмарjа сhнъ є3гw2, ґхітHвъ сhнъ є3гw2,

н7г садHкъ сhнъ є3гw2, ґхімаaсъ сhнъ є3гw2.

н7д И# сі‰ њбит†ніz и4хъ, по сeламъ и4хъ и3 въ предёлэхъ и4хъ, сынHмъ ґарw6нимъ плeмени каafову, тBмъ бо бhсть жрeбій:

н7є и3 дaша и5мъ хеврHнъ въ земли2 їyдинэ и3 подгр†діz є3гw2 w4крестъ є3гw2:

н7ѕ и3 сeла грaда и3 вє1си є3гw2 дaша халeву сhну їефоннjину.

н7з СынHмъ же ґарw6нимъ дaша грaды ўбёжищъ: хеврHнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 л0вну и3 подгр†діz є3S, и3 ґл0мъ и3 њкрє1стнаz є3гw2,

н7и и3 кел0мъ и3 њкрє1стнаz є3гw2, и3 давjръ и3 њкрє1стнаz є3гw2,

н7f и3 ґсaнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 веfсамЂсъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 веfсyръ и3 подгр†діz є3гw2:

(60) t колёна же веніамjнова гаваHнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 є3лам0fъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 є3ламвeй и3 подгр†діz є3гw2, и3 ґнаfHfъ и3 подгр†діz є3гw2: всёхъ градHвъ и4хъ тринaдесzть, градHвъ по племенє1мъ и4хъ.

…а И# сынHмъ каafwвымъ њстaвшымсz t плeмене р0да, t полуплeмене манассjина, дaша по жрeбію дeсzть градHвъ.

…в И# сынHмъ герсw6нимъ по плeменємъ и4хъ t колёна їссахaрова и3 t колёна ґси1рова, и3 t колёна нефfалjмова и3 t колёна манассjина въ васaнэ, грaды тринaдесzть.

…г И# сынHмъ мер†рінымъ по плeменємъ и4хъ t колёна руви1мова и3 t колёна гaдова и3 t колёна завулHнz дaша по жрeбію градHвъ дванaдесzть.

…д Дaша же сhнове ї}лєвы леvjтwмъ грaды и3 подгр†діz и4хъ.

…є Дaша же по жрeбію t колёна сынHвъ їyдиныхъ и3 t колёна сынHвъ сmмеHнихъ и3 t колёна сынHвъ веніамjнихъ грaды сі‰, и5хже назвaша и3мены2 (свои1ми).

…ѕ И# t племeнъ сынHвъ каafовыхъ, и3 бhша грaды предёлwвъ и4хъ t колёна є3фрeмова:

…з и3 дaша и5мъ грaды ўбёжищъ: сmхeмъ съ подгрaдіzми є3гw2 въ горЁ є3фрeмовэ и3 газeръ съ подгрaдіzми є3гw2,

…и и3 є3кмаaнъ съ подгрaдіzми є3гw2, и3 веfwрHнъ и3 подгрaдіе є3гw2,

…f и3 є3лHнъ съ подгрaдіzми є3гw2, и3 геfремHнъ съ подгрaдіzми є3гw2:

o7 (70) и3 t полови1ны колёна манассjина ґнеи1ръ и3 подгр†діz є3гw2, и3 їевлаaмъ и3 подгр†днаz є3гw2, по плeмени сынHмъ каafwвымъ њстaвшымсz.

o7а СынHмъ герсw6нимъ t nтeчествъ полуплeмене манассjина гаvлHнъ t васaна и3 подгр†днаz є3гw2, и3 ґсирHfъ съ подгрaдными є3гw2:

o7в и3 t колёна їссахaрова кедeсъ съ подгрaдными є3гw2, и3 надaръ съ подгрaдными є3гw2,

o7г и3 рамHfъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 є3нaнъ съ подгрaдными є3гw2:

o7д и3 t колёна ґси1рова масjю съ подгрaдными є3гw2, и3 рамHfъ и3 подгрaдіе є3гw2,

o7є и3 ґкaкъ и3 подгрaдіе є3гw2, и3 роHвъ съ подгрaдными є3гw2:

o7ѕ и3 t колёна нефfалjмлz кaдисъ въ галілeи и3 подгр†днаz є3гw2, и3 хамHfъ съ подгрaдными є3гw2, и3 каріаfаjмъ и3 подгр†днаz є3гw2.

o7з И# сынHмъ мер†рінымъ њстaвшымсz t колёна завулHнz реммHнъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 fавHръ съ подгрaдными є3гw2,

o7и и3 за їoрдaномъ їеріхHнъ проти1ву вост0ка їoрдaнова: t колёна руви1мова вос0ръ въ пустhни съ подгрaдными є3гw2, и3 є4сса съ подгрaдными є3гw2,

o7f и3 кадимHfъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 моаpafъ съ подгрaдными є3гw2:

п7 (80) и3 t колёна гaдова раммHfъ галаaдскій и3 подгр†днаz є3гw2, и3 наи1мъ съ подгрaдными є3гw2,

п7а и3 є3севHнъ съ подгрaдными є3гw2, и3 їази1ръ съ подгрaдными є3гw2.

ГлавA з7. (7)

И# сjи сhнове їссахaрwвы: fwлA и3 фуA, и3 kсyвъ и3 сомврaмъ, четhре.

в7 Сhнове же fwлы2: nзjй и3 рафеA, и3 їеріи1лъ и3 ґми1нъ, и3 їафfaмъ и3 самуи1лъ, кн‰зи по домHмъ nтeчествъ и4хъ, и5же t колёна fwли1на, крёпцы си1лою по родHмъ и4хъ, и4хже число2 во дни6 давjдwвы двaдесzть и3 двЁ тhсzщы и3 шeсть сHтъ.

G Сhнове же nз‡ины їезрjй, и3 сhнове їезр‡ины міхаи1лъ и3 ґвдjа, и3 їwи1ль и3 їесjа, пsть всёхъ кнzзeй.

д7 И# съ ни1ми по родHмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, препоsсани и3 си1льни ко њполчeнію на брaнь, три1десzть и3 шeсть тhсzщъ: мн0гw бо и3мёша жeнъ и3 сынHвъ.

є7 Брaтіz же и4хъ во всёхъ племенёхъ їссахaровыхъ крёпцы си1лою, џсмьдесzтъ и3 сeдмь тhсzщъ сочтeніе всёхъ и4хъ.

ѕ7 Сhнове же веніамjнwвы: валaй и3 ховHръ и3 їедіи1лъ, три2.

з7 Сhнове же вллaєвы: є3севHнъ и3 nзjа, и3 nзіи1лъ и3 їерімyfъ и3 ўрjа, пsть кнzзeй домHвъ nтeчествъ и4хъ, крёпцы си1лою, и3 число2 и4хъ двaдесzть и3 двЁ тhсzщы и3 три1десzть четhре.

} Сhнове же ховHрwвы: замірjа и3 їwaвъ, и3 є3ліeзеръ и3 є3ліaна, и3 ґмарjа и3 їерімyfъ и3 ґвjа и3 ґнаfHfъ и3 є3лмеfeмъ: вси2 сjи сhнове ховHрwвы.

f7 Сочтeніе же и4хъ по родHмъ и4хъ, кн‰зи домHвъ nтeчествъ и4хъ, крёпцы си1лою, двaдесzть тhсzщъ и3 двёсти.

(10) Сhнове же їедіи1лєвы валаaмъ, и3 сhнове валаaмwвы їеHсъ и3 веніамjнъ, и3 ґHfъ и3 ґханаaнъ, и3 зиfaнъ и3 fарсjсъ и3 ґсаи1ръ:

№i вси2 сjи сhнове їедіи1лєвы, кн‰зи племeнъ крэпчaйшіи си1лою, седмьнaдесzть тhсzщъ и3 двёсти ко њполчeнію съ си1лою и3сходsщіи.

в7i И# сафaнъ и3 и3фaнъ, сhнове їерімyfовы, є3сyдъ сhнъ є3гw2,

Gi нефfалjмъ сhнъ є3гw2, и3 є3сіи1лъ и3 гwЂні, и3 їесeръ и3 селлjмъ, сhнове є3гw2, валаaмъ сhнъ є3гw2.

д7i Сhнове манассjи: є3зріи1лъ, є3г0же роди2 нал0жница є3гw2 сЂра, роди1 же є3мY и3 махjра nтцA галаaдова.

є7i Махjръ же поsтъ женY nфjрови и3 сафjнови, и3 и4мz сестрЁ є3гw2 моwхA, и4мz же втор0му салпаaдъ. Роди1шажесz салпаaду дщє1ри.

ѕ7i И# роди2 моwхA женA махjрова сhна и3 наречE и4мz є3гw2 фарeсъ: и3 и4мz брaту є3гw2 сороHръ: и3 сhнове є3гw2 ўлaмъ и3 ракaмъ.

з7i Сhнове же ўлaмwвы валаaмъ: сjи сhнове галаaда сhна махjрова сhна манассjева.

}i Сестрa же є3гw2 малехefъ роди2 їесyда и3 ґвіезeра и3 маaлу.

f7i Бёху же сhнове семjра: ґjмъ и3 сmхeмъ, и3 докіи1мъ и3 є3ніaмъ.

к7 (20) Сhнове же є3фрє1мли fусалaмъ, и3 раaмъ сhнъ є3гw2, и3 fаaмъ сhнъ є3гw2, и3 є3лаaдъ сhнъ є3гw2, и3 fаA сhнъ є3гw2,

к7а и3 завaдъ сhнъ є3гw2, и3 сwfeла сhнъ є3гw2, и3 є3зeръ и3 є3злaда. Ўби1ша же и5хъ мyжіе гefстіи, и5же роди1шасz въ земли2 т0й: занE и3зыд0ша взsти скоты2 и4хъ.

к7в И# плaкасz є3фрeмъ nтeцъ и4хъ мнHги дни6: и3 пріид0ша брaтіz є3гw2, да ўтёшатъ є3го2.

к7г И# вни1де къ женЁ своeй: и3 зачA во чрeвэ, и3 роди2 сhна, и3 наречE и4мz є3гw2 варіA, ћкw въ ѕлhхъ д0му є3гw2 рождeнъ є4сть.

к7д Дщи1 же є3гw2 сараA, и3 бо џныхъ њстaвшихсz: и3 создA веfwрHнъ ни1жній и3 вhшній и3 сaдру.

к7є Рафaй же сhнъ є3гw2, и3 расeфъ и3 fалaй сhнове є3гw2, и3 fаaнъ сhнъ є3гw2,

к7ѕ и3 ладaнъ сhнъ є3гw2, и3 ґміyдъ сhнъ є3гw2, є3лісамA сhнъ є3гw2,

к7з рyнъ сhнъ є3гw2, їwсjй сhнъ є3гw2.

к7и И# њдержaніе и4хъ и3 њбитaніе и4хъ веfи1ль и3 вє1си є3гw2 проти1ву вост0ка наарaнz, и3 къ зaпаднэй странЁ газeра и3 вє1си є3гw2, и3 сmхeмъ и3 вє1си є3гw2 дaже до гaзы и3 вє1си є3S,

к7f и3 дaже до предBлъ сынHвъ манассjиныхъ, веfсaнъ и3 вє1си є3гw2, fанаaхъ и3 вє1си є3гw2, и3 магеддHнъ и3 вє1си є3гw2, дHръ и3 вє1си є3гw2: въ тёхъ всели1шасz сhнове їHсифа сhна ї}лева.

l (30) Сhнове ґси1рwвы: їамнA и3 є3сyдъ, и3 їесyе и3 варіA, и3 саррeа сестрA и4хъ.

Сhнове же варjєвы ховeръ и3 мелхіи1лъ: сeй nтeцъ завefовъ.

И# ховeръ роди2 їафлeта и3 сwми1ра, и3 хwfaна и3 сулY сестрY и4хъ.

И# сhнове їафлeтwвы: фасeхъ и3 ґмамаafъ и3 ґсоafъ: сjи сhнове їафлeтwвы.

Сhнове же сwми1рwвы: їхіyръ, раvг0а и3 їавA и3 ґрaмъ.

Сhнове же ґсyда брaта є3гw2: сwфA и3 їамнA, и3 є3ли1мъ и3 ґлaмъ.

Сhнове сHфwвы: суE, ґріафeръ и3 суaнъ, и3 ворjнъ и3 їмрaмъ,

и3 васaръ и3 їyдъ, и3 сaмма и3 селимвaнъ, и3 їеfрaнъ и3 веерA.

Сhнове же їеfeрwвы: їеfHнъ и3 фасфA и3 ґрeй.

lf Сhнове же њл†ни: nрeхъ и3 ґніи1лъ и3 расjа.

м7 (40) Вси2 сjи сhнове ґси1рwвы, вси2 кн‰зи домHвъ nтeчества и3збрaнніи и3 крёпцы си1лою, кн‰зи, воевHды: сочтeніе и4хъ во врeмz брaни на њполчeніе двaдесzть шeсть тhсzщъ мужeй.

ГлавA }. (8)

Веніамjнъ же роди2 вaлу пeрвенца своего2, и3 ґзви1ла вторaго, и3 діерY трeтіzго,

в7 и3 науи1ла четвeртаго, и3 рaфу пsтаго.

G Бhша же сhнове вaлэ: ґдjръ, ги1ра и3 ґвіyдъ,

д7 и3 ґвісyй и3 ноамaнъ, и3 ґхjа

є7 и3 ги1ра, и3 сефуфaмъ и3 ўрaмъ.

ѕ7 Сjи сhнове ґw6ди, сjи сyть кн‰зи племeнъ њбитaющымъ въ гаваи2, и5хже пресели1ша въ мануafъ:

з7 и3 наамaнъ и3 ґхjа, и3 гирA, т0йже їглаaмъ, и3 (гирA) роди2 ґзaна и3 нyа.

} И# сеорjмъ роди2 на п0ли мwaвли, повнегдA tпусти1ти є3мY њсjму и3 ваaду жєны2 сво‰:

f7 роди1 же t вaлы жены2 своеS їwвaва и3 самjю, и3 мjсу и3 мелх0ма,

(10) и3 їwaса и3 сехjю и3 мармjю: сjи сhнове є3гw2 кн‰зи nтeчествъ:

№i t њсjмы же роди2 ґміт0ва и3 є3ліфаaда.

в7i Сhнове же є3ліфаaдwвы: є3вeръ и3 місоaмъ и3 саміи1лъ: т0й создA ґнHнъ и3 лод0нъ и3 вє1си и4хъ, є3Hдъ и3 вє1си є3гw2:

Gi верjа же и3 самA. Сjи кн‰зи племенє1мъ живyщимъ во є3лaмэ, и3 тjи и3згнaша живyщихъ въ гefэ.

д7i И# брaтіz и4хъ сwси1лъ и3 їерімHfъ,

є7i и3 завадjа и3 њри1дъ, и3 ґвaдъ

ѕ7i и3 мосоллaмъ, и3 їесфA и3 їезjа, сhнове вер‡ины.

з7i И# завадjа и3 мосоллaмъ, и3 ґзакJ и3 ґвeръ,

}i и3 їассjй и3 самарJ, и3 їезелjа и3 їwвaвъ, сhнове є3лфа†ли.

f7i И# їакjмъ и3 хезрjй, и3 завдjй

к7 (20) и3 є3ліwинaй, и3 салаfjй и3 є3ліи1лъ,

к7а и3 ґдаjа и3 варeа и3 самарafъ, сhнове семє1ины.

к7в И# їесфaнъ и3 ґвeръ, и3 є3леи1лъ (и3 ґдрjа),

к7г и3 ґвдHнъ и3 зехрjй, и3 ґнaнъ

к7д и3 ґнaніа, и3 їлaмъ и3 ґнаfаfjа,

к7є и3 їефадjа и3 фануи1лъ, сhнове соси1кwвы.

к7ѕ И# самоaсъ и3 сарeа, и3 є3фнjа

к7з и3 їарасjа, и3 и3лjа и3 зехрjа, сhнове їеромои6мли.

к7и Сjи кн‰зи nтeчествъ по племенє1мъ и4хъ: нач†лницы сjи њбитaша во їеrли1мэ.

к7f Въ гаваHнэ же всели1сz їеи1ль nтeцъ гаваHна и3 и4мz женЁ є3гw2 маахA:

l (30) сhнъ же є3гw2 пeрвенецъ ґвдHнъ, и3 сyръ и3 кjсъ, и3 ваeлъ и3 надaвъ, и3 ни1ръ

и3 гедд0ръ и3 ґіyй и3 брaтіz є3гw2, и3 саyръ и3 махел0дъ.

Махел0дъ же роди2 самaа. Сjи же њбитaша прsмw брaтіи своeй во їеrли1мэ съ брaтіею своeю.

Ни1ръ же роди2 кjса, и3 кjсъ роди2 саyла, саyлъ же роди2 їwнаfaна и3 мелхісyа, и3 ґмінадaва и3 їесваaла.

Сhнъ же їwнаfaновъ мемфіваaлъ (и3ли2 мемфівосfeй): и3 мемфіваaлъ роди2 мjху.

Сhнове же м‡хины: фіf0fъ и3 малHfъ, и3 fарeсъ и3 хаaзъ.

Хаaзъ же роди2 їaду, їaда же роди2 салемefа и3 ґсмHfа и3 замврjа, замврjй же роди2 месY,

месa же роди2 ваанY: рафeа сhнъ є3гw2, є3лaса сhнъ є3гw2, ґсаи1лъ сhнъ є3гw2.

Ґсаи1лу же шeсть сынHвъ, и3 сі‰ и3менA и4хъ: є3зрікaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їсмaилъ и3 ґзaріа, и3 ґвдjа и3 сараjа и3 ґнaнъ: вси2 тjи сhнови ґсаи1лєвы.

lf Сhнове же ґсeна брaта є3гw2: ўлaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їесyсъ вторhй, и3 є3ліфaсъ трeтій.

м7 (40) Бhша же сhнове ўл†мли мyжіе крёпцы си1лою, напрzзaюще лyкъ и3 ўмножaюще сhны и3 сhны сынHвъ, сто2 пzтьдесsтъ. Вси2 сjи t сынHвъ веніамjнихъ.

ГлавA f7. (9)

И# вeсь ї}ль сочтeнъ є4сть: и3 сE, сyть пи6саны въ кни1зэ царeй ї}левыхъ и3 їyдиныхъ со пресели1вшимисz въ вавmлHнъ за беззакHніz сво‰, и4миже беззак0нноваша.

в7 И# и5же њбитaша пeрвэе во њдержaніихъ свои1хъ во градёхъ ї}левыхъ, свzщeнницы и3 леvjти и3 вдaнніи (на служeніе).

G И# во їеrли1мэ њбитaша t сынHвъ їyдиныхъ и3 t сынHвъ веніамjнихъ и3 t сынHвъ є3фрeмлихъ и3 манассjиныхъ:

д7 ўfjй сhнъ ґміyды сhна ґмврjина, сhна ґмвраjмова, сhна ванjина, сhна сынHвъ фарeса сhна їyдина:

є7 и3 t силHна ґсаjа пeрвенецъ є3гw2 и3 сhнове є3гw2:

ѕ7 t сынHвъ же зaры їеи1лъ и3 брaтіz и4хъ шeсть сHтъ и3 дeвzтьдесzтъ.

з7 И# t сынHвъ веніамjнихъ: сах0мъ сhнъ васоллaма, сhна њдуjева, сhна санyіна:

} и3 їевнаA сhнъ їеровоaмовъ и3 є3лaвъ: и3 сjи сhнове nзjи сhна махjрова: и3 мосоллaмъ сhнъ сафатjи, сhна рагуи1лева, сhна їевaнz.

f7 Брaтіz же и4хъ по родHмъ и4хъ дeвzть сHтъ пzтьдесsтъ шeсть, вси2 мyжіе кн‰зи племенє1мъ по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.

(10) T свzщє1нникъ же їwдaіа и3 їwарjмъ, и3 їwакjмъ

№i и3 ґзaріа сhнъ хелкjи, сhна мосоллaмова, сhна садHкова, сhна мараріHfова, сhна ґхітHва начaлника д0му б9іz:

в7i и3 ґдіaмъ сhнъ їероaмль, сhна фасг0ра, сhна мелхіaева, и3 маасjй сhнъ ґдіи1ла, сhна є3зjрова, сhна мосоллaмлz, сhна маселимHfова, сhна є3ммaрова.

Gi Брaтіz же и4хъ кн‰зи по домHвъ nтeчествъ свои1хъ, тhсzща и3 сeдмь сHтъ и3 шестьдесsтъ, си1льни крёпостію къ дёланію служeніz въ домY б9іи.

д7i T леv‡тъ же самeіа сhнъ ґсyвовъ, сhна є3зрікaмова, сhна савjева t сынHвъ мерaріныхъ,

є7i ваквакaръ же и3 ґри1съ, и3 гарeа и3 маfанjа сhнъ міхaевъ, сhна зехрJ, сhна ґсaфова:

ѕ7i и3 ґвдjа сhнъ самeа, сhна гали1лова, сhна їдіfyнz, и3 варахjа сhнъ ѓссы, сhна є3лкaнова, и4же њбитA во дв0рэхъ нетwфafовыхъ.

з7i Двє1рницы же: селлyмъ и3 ґкyмъ, и3 телмHнъ и3 є3ммaнъ, и3 брaтіz и4хъ: селлyмъ кнsзь.

}i И# дaже досeлэ во вратёхъ цaрскихъ къ вост0ку: сі‰ вратA на њполчє1ніz сынHвъ леvjиныхъ.

f7i И# селлyмъ сhнъ корeа, сhна ґвіасaфова, сhна корeова: и3 брaтіz є3гw2 по д0му nтeчествъ и4хъ, корeане над8 дэлaми служeніz стрегyще стражбы6 ски1ніи: ґ nтцы2 и4хъ над8 полк0мъ гDнимъ, стрегyще вх0да.

к7 (20) Фінеeсъ же сhнъ є3леазaровъ бhсть в0ждь и4хъ пред8 гDемъ, и3 сjи съ ни1мъ.

к7а Захaріа сhнъ мосоллaмовъ, двeрникъ врaтъ ски1ніи свидёніz.

к7в Вси2 и3збрaнніи двє1рницы над8 враты2 двёсти дванaдесzть, сjи въ сeлэхъ свои1хъ сочтeни: си1хъ постaви давjдъ и3 самуи1лъ прови1децъ въ вёрэ и4хъ.

к7г И# сjи и3 сhнове и4хъ (бhша) при вратёхъ д0му гDнz и3 въ домY ски1ніи стрещи2 почерeднw.

к7д По четhремъ вётрwмъ бhша двє1ри къ вост0ку, къ зaпаду, къ сёверу, къ ю4гу.

к7є Брaтіz же и4хъ, и5же живsху въ сeлэхъ свои1хъ, прихождaху по седми2 днeхъ t врeмене дaже до врeмене (на премёну тBмъ):

к7ѕ понeже четhремъ двeрникwмъ си6льнымъ ввёрени бhша двє1ри: и3 леvjти бhша над8 храни6лищи, и3 над8 сокрHвищи д0му б9іz њполчaхусz,

к7з и3 w4крестъ д0му б9іz живsху: ћкw на ни1хъ бЁ стражбA и4хъ: и3 сjи над8 ключaми, є4же ќтрw ќтрw tверзaти двє1ри свzти1лища.

к7и T тёхъ же (бsху) над8 сос{ды служeніz, по числy бо вношaху сосyды и3 по числY и3зношaху |.

к7f T тёхъ же постaвлени над8 сос{ды и3 над8 всёми сосyды с™hми, и3 над8 мук0ю пшени1чною и3 він0мъ и3 є3лeемъ, и3 fmміaмомъ и3 ґрwм†ты.

l (30) T сынHвъ же свzщeнническихъ бёша мmровaрцы, мЂро содёловаху и3з8 ґрwм†тъ.

И# маттаfjа t леv‡тъ, сeй пeрвенецъ селлyму корeанину, є3мyже ввёрєна дэлA жeртвы сковрaдныz вели1кагw жерцA:

и3 ванeа кааfjтzнинъ t брaтій и4хъ над8 хлBбы предложeніz, є4же ўготовлsти въ суббw6ты и3 суббw6ты.

И# сjи pалмопёвцы кн‰зи nтeчествъ леvjтскихъ, њпредэлeни почерeднw во хрaминахъ, повседнeвнw, ћкw да дeнь и3 н0щь своE служeніе tслyживаютъ.

Сjи кн‰зи nтeчествъ леvjтскихъ по племенє1мъ свои6мъ, нач†лницы сjи пребывaху во їеrли1мэ.

Въ гаваHнэ же живsше nтeцъ гаваHнь їеи1ль: и3 и4мz женЁ є3гw2 маахA:

и3 сhнъ пeрвенецъ є3гw2 ґвдHнъ, и3 сyръ и3 кjсъ, и3 вaель и3 ни1ръ, и3 надaвъ

и3 гедHръ, и3 брaтіz є3гw2 ґіyнъ и3 зехрjа и3 макелHfъ.

МакелHfъ же роди2 самY: и3 сjи всели1шасz посредЁ брaтій свои1хъ во їеrли1мэ съ брaтіzми свои1ми.

lf Ни1ръ же роди2 кjса, и3 кjсъ роди2 саyла, и3 саyлъ роди2 їwнаfaна и3 мелхісyа, и3 ґмінадaва и3 їесваaла.

м7 (40) Сhнъ же їwнаfaнь мемфіваaлъ: и3 мемфіваaлъ роди2 мjху.

м7а Сhнове же мjхи: філ0fъ и3 мелхіи1лъ, и3 fараA и3 хаaзъ.

м7в Хаaзъ же роди2 їaду, їaда же роди2 ґлefа и3 ґсмHfа и3 замврjа: замврjй же роди2 мeсу,

м7г мeса же роди2 ваaну: рафeа сhнъ є3гw2, є3лaса сhнъ є3гw2, ґсаи1лъ сhнъ є3гw2.

м7д Ґсаи1лу же (бhша) шeсть сынHвъ, и3 сі‰ и3менA и4хъ: є3зрікaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їсмaилъ и3 ґзaріа, и3 ґвдjа и3 ґнaнъ и3 ѓса: сjи сhнове ґсаи1лwвы.

ГлавA ‹. (10)

Фmлістjми же воевaша проти1ву ї}лz, и3 бэжaша мyжіе ї}лєвы t лицA и3ноплемeнническа и3 пад0ша рaнени на горЁ гелвуи2.

в7 И# погнaша и3ноплемє1нницы в8слёдъ саyла и3 в8слёдъ сынHвъ є3гw2: и3 ўби1ша и3ноплемє1нницы їwнаfaна и3 ґмінадaва и3 мелхісyа, сынHвъ саyловыхъ.

G И# њтzгчи1сz брaнь на саyла, и3 њбрэт0ша є3го2 стрэлцы2 въ лyкахъ и3 въ трудёхъ, и3 и3знем0же t стрёлъ.

д7 И# речE саyлъ къ носsщему nрyжіе є3гw2: и3звлецы2 мeчь тв0й и3 прободи2 мS и4мъ, да не когдA пріи1дутъ неwбрёзанніи сjи и3 поругaютсz мнЁ. И# не восхотЁ носsй nрyжіе є3гw2, ћкw ўбоsсz ѕэлw2. И# взS саyлъ мeчь и3 нападE нaнь.

є7 И# ви1дэ носsй nрyжіе є3гw2, ћкw ќмре саyлъ, и3 нападE и3 џнъ на мeчь св0й и3 ќмре.

ѕ7 И# ќмре саyлъ и3 три2 сы6на є3гw2 въ дeнь w4нъ: и3 вeсь д0мъ є3гw2 кyпнw ќмре.

з7 И# ви1дэша вси2 мyжіе ї}лєвы, и5же во ю3д0ли, ћкw побэжA ї}ль, и3 ћкw ќмре саyлъ и3 сhнове є3гw2, и3 њстaвиша грaды сво‰ и3 побэг0ша: и3 пріид0ша и3ноплемє1нницы и3 всели1шасz въ ни1хъ.

} И# бhсть заyтра, и3 пріид0ша и3ноплемє1нницы совлачaти пaдшихъ коры6сти, и3 њбрэт0ша саyла и3 сынHвъ є3гw2 пaдшихъ на горЁ гелвуи2:

f7 и3 њбнажи1ша є3го2, и3 взsша главY є3гw2 и3 nрyжіе є3гw2, и3 послaша въ зeмлю и3ноплемeнничу, да њбн0ситсz (и3 покaжетсz) јдwлwмъ и4хъ и3 лю1демъ:

(10) nр{жіz же и4хъ положи1ша въ кaпищи б0га своегw2: и3 главY є3гw2 поткнyша въ кaпищи дагHновэ.

№i И# ўслhшаша вси2 живyщіи во їавjсэ галаaдстэмъ вс‰, ±же фmлістjми сотвори1ша саyлу и3 сынHмъ є3гw2 и3 ї}лю:

в7i и3 востaша t галаaда вси2 мyжіе крёпцыи, и3 пріид0ша и3 взsша трyпъ саyловъ и3 трyпъ сынHвъ є3гw2, и3 принес0ша и5хъ во їавjсъ, и3 погреб0ша кHсти и4хъ под8 дyбомъ во їавjсэ: и3 пости1шасz сeдмь днjй.

Gi И# ќмре саyлъ за беззакHніz сво‰, и4миже беззак0ннова гDеви по словеси2 гDню, понeже не сохрани2, ћкw вопроси2 саyлъ волшeбницы є4же вопроси1ти, и3 tвэщA є3мY самуи1лъ прbр0къ.

д7i И# не взыскA гDа саyлъ: сегw2 рaди ўби2 є3го2 и3 возврати2 цaрство є3гw2 давjду сhну їессeеву.

ГлавA №i. (11)

И# собрaсz вeсь ї}ль къ давjду въ хеврHнъ, глаг0люще: сE, кHсти тво‰ и3 пл0ть твоS мы2:

в7 вчерA же и3 трeтіzгw днE, є3гдA є3щE цaрствоваше саyлъ, ты2 бhлъ є3си2 и3зводsй и3 вводsй ї}лz, и3 тебЁ речE гDь бGъ тв0й: ты2 ўпасeши лю1ди мо‰ ї}лz, и3 ты2 бyдеши кнsзь над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ.

G И# пріид0ша вси2 старBйшины ї}лєвы ко царю2 въ хеврHнъ: и3 ўтверди2 давjдъ съ ни1ми завётъ въ хеврHнэ пред8 гDемъ: и3 помaзаша давjда въ царS над8 ї}лемъ по словеси2 гDню, (є4же гlа) рук0ю самуи1ловою.

д7 И# и4де цaрь давjдъ и3 вeсь ї}ль во їеrли1мъ, сeй є4сть їевyсъ, и3дёже бsху їевусeє жи1теліе земли2.

є7 Рек0ша же давjду, и5же њбитaша въ їевyсэ: не вни1деши сёмw. И# взS давjдъ крёпость сіHню, ћже є4сть грaдъ давjдовъ.

ѕ7 Речe же давjдъ: всsкъ и4же ўбіeтъ їевусeа въ пeрвыхъ, бyдетъ кнsзь и3 воев0да. И# взhде нaнь прeжде їwaвъ сhнъ саруjевъ и3 бhсть кнsземъ.

з7 И# сёде давjдъ во њбдержaніи: сегw2 рaди и3меновA є5 грaдъ давjдовъ.

} И# создA грaдъ w4крестъ t мaала дaже да њкружeніz: їwaвъ же пр0чее грaда состр0и: и3 воевA и3 взS грaдъ.

f7 Преспэвaше же давjдъ и3дhй и3 растhй, и3 гDь вседержи1тель бЁ съ ни1мъ.

(10) Сjи же кн‰зи си1льныхъ давjдовыхъ, и5же помогaху є3мY въ цaрствэ є3гw2 со всёмъ ї}лемъ, да цaрь бyдетъ по словеси2 гDню, над8 ї}лемъ,

№i и3 сіE число2 крёпкихъ давjдовыхъ: їесваaлъ сhнъ ґхамaнь, пeрвый междY три1десzтми: т0й и3звлечE мeчь св0й є3ди1ножды на три1ста ћзвеныхъ во є3ди1но врeмz.

в7i И# по нeмъ є3леазaръ, сhнъ дwдeа ґхwхjи: сeй бЁ междY трeми си1льными:

Gi сeй бЁ съ давjдомъ въ фасодомjнэ, и3дёже и3ноплемє1нницы с0брани бhша на брaнь, и3 бЁ чaсть ни1вы полнA kчмeнz, и3 лю1діе побэг0ша t лицA и3ноплемeннича:

д7i и3 стA посредЁ чaсти и3 защити2 ю5, и3 и3зби2 и3ноплемeнники, и3 сотвори2 гDь спcніе вeліе (лю1демъ свои6мъ).

є7i Снид0ша же тjи тріE t три1десzти кнzзeй на кaмень ко давjду въ пещeру nдоллaмлю, ґ п0лкъ и3ноплемeнничь стоsше во ю3д0ли гігaнтwвъ.

ѕ7i Давjдъ же бЁ тогдA въ крёпости, п0лкъ же и3ноплемeнничь бЁ тогдA въ виfлеeмэ.

з7i И# возжадA давjдъ и3 речE: кто2 напои1тъ мS вод0ю t клaдzзz виfлеeмска, и4же є4сть во вратёхъ;

}i И# тріE тjи проторг0шасz сквозЁ п0лкъ и3ноплемeнничь и3 почерп0ша в0ду и3з8 клaдzзz, и4же въ виfлеeмэ, и4же бЁ во вратёхъ, и3 взsша и3 принес0ша къ давjду, да піeтъ. И# не восхотЁ давjдъ пи1ти є3S и3 возліS ю5 гDеви

f7i и3 речE: млcтивъ ми2 бGъ, є4же сотвори1ти глаг0лъ сeй: ѓще кр0вь мужeй си1хъ и3спію2 въ душaхъ и4хъ, понeже душaми свои1ми принес0ша. И# не восхотЁ пи1ти є3S. СіE сотвори1ша тріE си1льніи.

к7 (20) И# ґвeсса брaтъ їwaвль, т0й бЁ пeрвый въ тріeхъ: сeй и3звлечE мeчь св0й проти1ву тріeхъ сHтъ мужeй во є3ди1нъ чaсъ и3 ўби2 и5хъ, и3 т0й бЁ посредЁ тріeхъ и3мени1тъ:

к7а t тріeхъ междY двэмA преслaвный, и3 бЁ и5мъ начaлникъ, nбaче ко тріeмъ пє1рвымъ не дости1же.

к7в И# ванeа сhнъ їwдaевъ, сhнъ мyжа крёпкагw, мнHга дэлA є3гw2, t кавасли1ла: т0й ўби2 двои1хъ ґріи1лwвъ мwaвскихъ, и3 т0й сни1де и3 ўби2 львA ў клaдzзz во врeмz снёга:

к7г и3 т0й ўби2 мyжа є3гЂптzнина, є3мyже в0зрастъ бЁ пsть лакHтъ, и3 въ руцЁ є3гЂптzнина копіE ћкw врати1ло ткyщихъ: и3 сни1де къ немY ванeа съ жезл0мъ, и3 восхи1ти копіE и3з8 руки2 є3гЂптzнина и3 ўби2 є3го2 копіeмъ є3гw2:

к7д сі‰ сотвори2 ванeа сhнъ їwдaевъ, и3 бЁ и3мени1тъ посредЁ тріeхъ си1льныхъ:

к7є над8 три1десzтію бЁ слaвенъ сeй, ґ ко тріeмъ не дости1же: и3 постaви є3го2 давjдъ над8 nтeчествомъ свои1мъ.

к7ѕ И# си1льніи си1лъ: ґсаи1лъ, брaтъ їwaвль, є3леанaнъ, сhнъ дwдHевъ t виfлеeма,

к7з саммHfъ ґдди1тzнинъ, хелкjй ґфел0нінъ,

к7и nрeй сhнъ t кjса fекyйскій, ґвіезeръ ґнаfHfскій,

к7f совохaй ґсwfjйскій, и3лjй ґх0йскій,

l (30) воорaй сhнъ нетwфаfjевъ, є3ллafъ сhнъ ваінaка нетwфаfjйскагw,

и3faй сhнъ ривeинъ t х0лма веніамjнz, ванeа сhнъ фараfHніевъ,

ўрjй t неaли, галсавіи1лъ ґравеfjйскій,

ґзмHfъ варсамjйскій, є3ліaва саламjйскій,

їрaсъ гоинjйскій, їwнаfaнъ сhнъ саги2 ґрарjйскій,

ґхіaмъ сhнъ сахaра ґрарjйскагw, зифаaлъ сhнъ w4ринъ,

ґфeръ мехураfjнскій, ґхjа фелонjйскій,

ґсарaй мармели1нскій, ноорaй сhнъ ґвдjевъ,

їwи1ль брaтъ наfaновъ, мавaръ сhнъ тараjевъ,

lf селли1къ ґммwнjинъ, наарeй вирHfінъ, и4же носи1лъ nрyжіе їwaва сhна саруjева,

м7 (40) їрA їеfeріинъ, гари1въ feріинъ,

м7а ўрjа хетfeйскій, вазafъ сhнъ њолjевъ,

м7в ґдінA сhнъ сaха, руви1ма кнsзь, и3 ў негw2 три1десzть,

м7г ґнaнъ сhнъ маaхинъ, и3 їwсафaтъ fаfаи1нъ,

м7д nзjа ґстарHfінъ, саммA и3 їеи1лъ сhнове хwfaна ґрарjина,

м7є їедіи1лъ сhнъ саамeрінъ, и3 їwзaе брaтъ є3гw2 fwсaінъ,

м7ѕ їеліи1лъ маwjнъ, и3 ґрjва, и3 њс0іа сhнъ є3гw2, є3наaмъ, и3 їеfемA мwавjтскій,

м7з є3ліи1лъ, и3 њви1дъ, и3 їесіи1лъ месwвjевъ.

ГлавA в7i. (12)

И# сjи пріид0ша ко давjду въ сікелaгъ, є3гдA є3щE њбдержи1мь бsше t лицA саyла сhна кjсова: и3 сjи t си1льныхъ помогaюще во брaни,

в7 напрzзaюще лyкъ деснhми и3 шyими рукaми, и3 прaщницы кaменемъ и3 стрэлaми, t брaтій саyловыхъ t (колёна) веніамjна:

G кнsзь ґхіeзеръ, и3 їwaсъ сhнъ самaа гаваfjта, и3 їезіи1лъ, и3 фали1fъ, сhнове зам0fwвы, и3 варахjа, и3 їиyа ґнаfwfjтинъ,

д7 и3 самаjа гаваwнjтинъ, си1льный посредЁ три1десzтихъ и3 над8 три1десzтію, и3 їеремjа, и3 їезекjиль, и3 їwаннaнъ, и3 їwзавafъ гадараfjтинъ,

є7 є3ліwзjй, и3 їерімyfъ, и3 ваалjа, и3 самарjа, и3 сафатjа ґрyфінъ,

ѕ7 є3лкaна, и3 їесjа, и3 їеліи1лъ, и3 їезаaръ, и3 їесваaмъ, корjтzне,

з7 и3 їwилA, и3 завадjа, сhнове їеро†мли, и3 и5же t гедHра.

} И# t гаддJ прибэг0ша къ давjду, (є3гдA таsшесz) въ пустhни, мyжіе крёпцы и3 бойцы2 нар0чити, держaщіи щиты2 и3 к0піz: ли1ца же и4хъ ћкw ли1ца львHва, и3 легцы2 ћкw сє1рны на горaхъ ск0ростію:

f7 ґзeръ въ пeрвыхъ, ґвдjа вторhй, ґліaдъ трeтій,

(10) масмaнъ четвeртый, їеремjа пsтый,

№i їеffjа шестhй, є3ліи1лъ седмhй,

в7i їwанaнъ nсмhй, є3льзавeль девsтый,

Gi їеремjа десsтый, махавенaй первыйнaдесzть.

д7i Сjи t сынHвъ гaдовыхъ кн‰зи в0инстіи, є3ди1нъ над8 ст0мъ мaлый, вели1кій же над8 тhсzщею:

є7i сjи и5же преид0ша їoрдaнъ мцcа пeрвагw: и3 сeй нап0лненъ во всёхъ брeзэхъ свои1хъ: и3 и3згнaша всёхъ, и5же живsху въ ю3д0лэхъ t востHкъ дaже до з†падъ.

ѕ7i Пріид0ша же t сынHвъ веніамjнихъ и3 їyдиныхъ на п0мощь давjду.

з7i И# и3зhде давjдъ во срётеніе и5мъ и3 речE и5мъ: ѓще ми1рнw пріид0стэ ко мнЁ, да бyдетъ сeрдце моE тaкожде къ вaмъ: ѓще же предaти мS супостaтwмъ мои6мъ не во и4стинэ руки2, да ви1дитъ бGъ nтє1цъ нaшихъ и3 сyдитъ.

}i И# њблечE д¦ъ ґмасjю кнsзz над8 три1десzтію, и3 речE: и3ди2, давjда сhне їессeевъ, и3 лю1діе твои2: ми1ръ, ми1ръ тебЁ, и3 ми1ръ пом0щникwмъ твои6мъ, ћкw тебЁ помогaетъ бGъ тв0й. И# воспріsтъ и5хъ давjдъ и3 постaви и5хъ кнzзeй си1лъ.

f7i И# t манассjи прибэг0ша къ давjду, є3гдA и3дsху и3ноплемє1нницы на саyла на брaнь, и3 не пом0же и5мъ давjдъ, ћкw совётъ бhти ў воев0дъ и3ноплемeнничихъ, глаг0лющихъ: съ главaми мужeй си1хъ њбрати1тсz ко господи1ну своемY саyлу.

к7 (20) И# є3гдA и3дsше давjдъ въ сікелaгъ, прибэг0ша къ немY t манассjи є3днaй и3 їwзавafъ, и3 їавни1лъ и3 міхаи1лъ и3 їwсафafъ и3 є3ліY и3 салаfjй, кн‰зи над8 тhсzщами ў манассjи:

к7а сjи дaша п0мощь давjду на п0лчище геддyрwвъ, вси1 бо крёпцы си1лою: и3 бёша крёпцы нач†лницы въ в0инствэ си1лою.

к7в ЗанE на всsкъ дeнь прихождaху къ давjду на п0мощь є3мY, въ си1лу вели1ку, ѓки си1ла б9іz.

к7г И# сі‰ и3менA кнzзeй в0инства, и5же пріид0ша ко давjду въ хеврHнъ, да возвратsтъ цaрство саyлово къ немY по словеси2 гDню:

к7д сhнове ї{дины носsщіи щиты2 и3 к0піz шeсть тhсzщъ и3 џсмь сHтъ, крёпцы ко њполчeнію:

к7є t сынHвъ сmмеHнихъ, крёпцы си1лою на њполчeніе сeдмь тhсzщъ и3 сто2:

к7ѕ t сынHвъ леvjиныхъ четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ:

к7з и3 їHдда кнsзь t колёна ґарHнz, и3 съ ни1мъ три2 тhсzщы и3 сeдмь сHтъ:

к7и и3 садHкъ, џтрокъ крёпкій си1лою, и3 д0му nтцA є3гw2 кн‰зи двaдесzть двA:

к7f t сынHвъ же веніамjнихъ брaтій саyловыхъ три2 тhсzщы, и3 є3щE б0лшаz чaсть и4хъ наблюдaше стражбY д0му саyлz:

l (30) и3 t сынHвъ є3фрeмлихъ двaдесzть тhсzщъ и3 џсмь сHтъ крёпцы си1лою, мyжіе и3мени1тіи по домHмъ nтeчествъ и4хъ:

и3 t полуплeмене манассjина nсмьнaдесzть тhсzщъ, и3 и5же нарек0шасz и4менемъ, да постaвzтъ царeмъ давjда:

t сынHвъ їссахaровыхъ мyжіе ўчeни, и5же познавaху временA разсуждeнію, что2 сотвори1ти и4мать ї}ль, въ нач†ла и4хъ двёсти, и3 вс‰ брaтіz и4хъ съ ни1ми:

и3 t завулHна и3сходsщіи ко њполчeнію брaни, со всsкими nр{жіи брaнными, пzтьдесsтъ тhсzщъ, въ п0мощь давjду не съ прaздными рукaми:

и3 t нефfалjма кнzзeй тhсzща, и3 съ ни1ми въ щитaхъ и3 съ к0піzми три1десzть и3 сeдмь тhсzщъ:

и3 t сынHвъ дaновыхъ њполчaющіисz на брaнь двaдесzть џсмь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ:

и3 t ґси1ра и3сходsщіи помощи2 въ брaни четhредесzть тhсzщъ:

и3 со џныz страны2 їoрдaна t сынHвъ руви1мовыхъ и3 t гaдовыхъ и3 t полуплeмене манассjина во всeмъ nрyжіи брaннэмъ сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ.

Вси2 сjи мyжіе брaнніи ўпрaвлени ко њполчeнію сeрдцемъ ми1рнымъ: и3 пріид0ша въ хеврHнъ, да постaвzтъ царS давjда над8 всёмъ ї}лемъ: и3 пр0чіи t ї}лz є3ди1но сeрдце бsху, да цaрь бyдетъ давjдъ.

lf Бhша же тY съ давjдовъ три2 дни6, kдyще и3 пію1ще, ўгот0ваша бо и5мъ брaтіz и4хъ.

м7 (40) И# и5же бли1з8 и4хъ бsху дaже до їссахaра и3 завулHна и3 нефfалjма, приношaху и5мъ на nслёхъ и3 велблю1дэхъ, и3 мскaхъ и3 волёхъ пи1щу, мукY, перев‰сла см0квей и3 гр0здіе сух0е, віно2 и3 є3лeй, и3 волы2 и3 nвны2 во мн0жествэ, рaдость бо бhсть во ї}ли.

ГлавA Gi. (13)

И# сотвори2 совётъ давjдъ (со кн‰зи) и3 ты6сzщники, и3 сHтники и3 всёми нач†лники,

в7 и3 речE давjдъ ко всемY собрaнію ї}леву: ѓще ўг0дно вaмъ, и3 t гDа бGа нaшегw благопоспэши1тсz, да п0слемъ къ брaтіzмъ нaшымъ њстaвшымсz во всeй земли2 ї}левэ, и3 съ ни1ми свzщeнницы и3 леvjти, во градёхъ њбдержaніz и4хъ, да соберyтсz къ нaмъ,

G и3 да принесeмъ ківHтъ бGа нaшегw къ нaмъ, не взыскaхомъ бо є3гw2 во дни6 са{ли.

д7 И# tвэщA всE собрaніе, да тaкw бyдетъ, занE ўг0дно бhсть сл0во сіE всBмъ лю1демъ.

є7 И# собрA давjдъ всего2 ї}лz t предBлъ є3гЂпетскихъ дaже до вх0да и3мafова, є4же внести2 ківHтъ б9ій t грaда їарjма.

ѕ7 И# принесE є3го2 давjдъ: и3 вeсь ї}ль взhде во грaдъ давjдовъ, и4же бsше їyдинъ, є4же вознести2 тaмw ківHтъ гDа бGа сэдsща на херувjмэхъ, и3дёже при1звано є4сть и4мz є3гw2:

з7 и3 постaви ківHтъ б9ій на колесни1цу н0ву и3з8 д0му ґмінадaвлz: џза же и3 брaтіz є3гw2 ведsху колесни1цу:

} давjдъ же и3 вeсь ї}ль и3грaху пред8 бGомъ всeю си1лою и3 въ пёснэхъ и3 въ гyслехъ, и3 pалти1ри и3 тmмпaнэхъ, и3 кmмвaлэхъ и3 въ трубaхъ:

f7 и3 пріид0ша ко гумнY хідHню: и3 прострE џза рyку свою2, да поддержи1тъ ківHтъ, ю3нeцъ бо ўклони2 є3го2:

(10) и3 прогнёвасz гDь гнёвомъ на џзу и3 порази2 є3го2 тY, тогw2 рaди, ћкw прострE рyку свою2 (и3 прикоснyсz) ківHту, и3 ќмре тY пред8 бGомъ.

№i И# њскорби1сz давjдъ, ћкw пресэчE гDь пресэчeніемъ џзу, и3 наречE мёсто то2 пресэчeніе nзaне, дaже до днE сегw2.

в7i И# ўбоsсz давjдъ бGа въ т0й дeнь, глаг0лz: кaкw внесY ко мнЁ ківHтъ б9ій;

Gi И# не возврати2 давjдъ ківHта къ себЁ во грaдъ давjдовъ, но возврати2 и5 въ д0мъ ґведдaра геfeина:

д7i и3 пребывaше ківHтъ б9ій въ домY ґведдaровэ три2 мцcы, и3 блгcви2 бGъ ґведдaра и3 вс‰, ±же и3мёzше.

ГлавA д7i. (14)

И# послA хірaмъ цaрь тЂрскій послы2 къ давjду, и3 древA кeдрwвл, и3 здaтелей стёнъ, и3 древодёлей, да сози1ждутъ є3мY д0мъ.

в7 И# познA давjдъ, ћкw ўгот0ва є3го2 гDь царeмъ над8 ї}лемъ, ћкw воздви1жесz въ высотY цaрство є3гw2, рaди людjй є3гw2 ї}лz,

G и3 поsтъ давjдъ є3щE жєны2 во їеrли1мэ: и3 роди1шасz є3мY є3щE сhнове и3 дщє1ри.

д7 И# сі‰ и3менA и4хъ, и5же роди1шасz є3мY во їеrли1мэ: саммаA и3 сwвaвъ, наfaнъ и3 соломHнъ,

є7 и3 їеваaръ и3 є3лісyй и3 є3ліфаafъ

ѕ7 и3 нагefъ, и3 нафaгъ и3 їафіE,

з7 и3 є3лісамA и3 валіадA и3 є3ліфалeтъ.

} И# ўслhшаша и3ноплемє1нницы, ћкw помaзанъ бhсть давjдъ въ царS над8 всёмъ ї}лемъ, и3 и3зыд0ша вси2 и3ноплемє1нницы взыскaти давjда. И# ўслhша давjдъ и3 и3зhде проти1ву и4хъ.

f7 И#ноплемє1нницы же пріид0ша и3 разліsшасz во ю3д0ли и3споли1нwвъ.

(10) И# вопроси2 давjдъ бGа, глаг0лz: ѓще взhду на и3ноплемeнники, и3 предaси ли и5хъ въ рyки мо‰; И# речE є3мY бGъ: взhди, и3 предaмъ и5хъ въ рyки тво‰.

№i И# и3зhде во ваaлъ-фарасjнъ, и3 порази2 и5хъ тaмw давjдъ. И# речE давjдъ: разсэчE бGъ враги2 мо‰ рук0ю моeю, ћкоже разсэчeніе воды2. Сегw2 рaди наречE и4мz мёсту томY фарасjнъ, разсэчeніе.

в7i И# њстaвиша тaмw б0ги сво‰ и3ноплемє1нницы, и5хже давjдъ повелЁ сожещи2 nгнeмъ.

Gi И# приложи1ша є3щE и3ноплемє1нницы, и3 разліsшасz є3щE во ю3д0ли и3споли1нwвъ.

д7i И# вопроси2 пaки давjдъ бGа. И# речE є3мY бGъ: не и3сходи2 за ни1ми: tврати1сz t ни1хъ, и3 пріи1деши на ни1хъ прsмw грyшей:

є7i и3 бyдетъ є3гдA ўслhшиши глaсъ шyма верхHвъ грyшей, тогдA и3зhдеши на брaнь, ћкw и3зhде бGъ пред8 тоб0ю, да порази1тъ полки2 и3ноплемє1ннически.

ѕ7i И# сотвори2 давjдъ, ћкоже повелЁ є3мY бGъ: и3 порази2 полки2 фmлістjмwвъ t гаваHна дaже до гази1ра.

з7i И# прослaвисz и4мz давjдово во всёхъ странaхъ, и3 гDь дадE стрaхъ є3гw2 на вс‰ kзhки.

ГлавA є7i. (15)

И# сотвори2 себЁ д0мы во грaдэ давjдовэ, и3 ўгот0ва мёсто ківHту б9ію, и3 сотвори2 є3мY ски1нію.

в7 ТогдA речE давjдъ: не лёть є4сть, (да t всsкагw) н0ситсz ківHтъ б9ій, но т0кмw t леv‡тъ, понeже и3збрA и5хъ гDь носи1ти ківHтъ гDень и3 служи1ти є3мY дaже до вёка.

G И# собрA давjдъ вeсь ї}ль во їеrли1мъ, да внесeтсz ківHтъ б9ій на мёсто, є4же ўгот0ва є3мY.

д7 И# собрA давjдъ сынHвъ ґарHновыхъ и3 леvjты:

є7 t сынHвъ каafовыхъ ўріи1лъ начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, сто2 двaдесzть:

ѕ7 t сынHвъ мерaріныхъ ґсаjа начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, двёсти пzтьдесsтъ:

з7 t сынHвъ герсHнихъ їwи1ль начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, сто2 три1десzть:

} t сынHвъ є3лісафaнихъ семеjа начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, двёсти:

f7 t сынHвъ хеврHновыхъ є3ліи1лъ начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, џсмьдесzтъ:

(10) t сынHвъ nзіи1левыхъ ґмінадaвъ начaлникъ и3 брaтіz є3гw2, сто2 дванaдесzть.

№i И# призвA давjдъ садHка и3 ґвіаfaра свzщeнники, и3 леvjты ўріи1ла, ґсаjа и3 їwи1лz, и3 семеіaна и3 є3ліи1ла и3 ґмінадaва,

в7i и3 речE къ ни6мъ: вы2, нач†лницы nтeчествъ леvjтскихъ, њсвzти1тесz вы2 и3 брaтіz в†ша, и3 принеси1те ківHтъ гDа бGа ї}лева (на мёсто), и3дёже ўгот0вахъ є3мY:

Gi ћкw прeжде вaмъ не готHвымъ сyщымъ, раздэли2 гDь бGъ нaшъ въ нaсъ, ћкw не взыскaхомъ є3гw2 по разсуждeнію.

д7i И# њсвzти1шасz свzщeнницы и3 леvjти, да внесyтъ ківHтъ гDа бGа ї}лева.

є7i И# взsша сhнове леvjтстіи ківHтъ б9ій, ћкоже повелЁ мwmсeй сл0вомъ б9іимъ по писaнію, рaмены свои1ми на носи1лэхъ.

ѕ7i И# речE давjдъ начaлникwмъ леv‡тскимъ: постaвите брaтію свою2 пэвцє1въ во nргaнэхъ, пёснехъ мусікjйскихъ, pалти1рехъ, въ гyслехъ и3 кmмвaлэхъ, да возгласsтъ въ высотY глaсомъ весeліz.

з7i И# постaвиша леvjти є3мaна сhна їwи1лева: и3 t брaтій є3гw2 ґсaфа сhна варахjина: и3 t сынHвъ мерaріныхъ, брaтій є3гw2, є3faна сhна кісeова:

}i и3 съ ни1ми брaтіz и4хъ, вторjи (чи1номъ), захaріа и3 nзіи1лъ, и3 семірамHfъ и3 їеіи1лъ, и3 ґнaній и3 є3ліaвъ, и3 ванeа и3 маасjа, и3 маттаfjа и3 є3ліфалA, и3 макенjа и3 ґвдед0мъ, и3 їеіи1лъ и3 nзjа, двє1рницы.

f7i И# пэвцы2 є3мaнъ, ґсaфъ и3 є3faмъ въ кmмвaлы мBдzны (возглашaюще) въ слhшаніе:

к7 (20) захaріа же и3 nзіи1лъ, и3 семірамHfъ и3 їеіи1лъ, и3 ґнанjй и3 є3ліaвъ, и3 маасjа и3 ванeа со гyсльми т†йны поsху:

к7а и3 маттаfjа и3 є3ліфалA, и3 макенjа и3 ґвдед0мъ, и3 їеіи1лъ и3 nзjа въ кmмвaлэхъ поsху, є4же превзhти:

к7в и3 хwненjа начaлникъ леvjтскій, начaлникъ пёній, занE разyменъ бЁ:

к7г и3 варахjа и3 є3лкaна двє1рницы ківHта:

к7д и3 сwвенjа и3 їwсафaтъ, и3 наfанaилъ и3 ґмасjа, и3 захaріа и3 ванaй и3 є3ліезeръ свzщeнницы трубsщіи трубaми пред8 ківHтомъ б9іимъ: и3 ґвдед0мъ и3 їеjа двє1рницы ківHта б9іz.

к7є И# бЁ давjдъ и3 старBйшины ї}лєвы и3 тhсzщницы и3дyщіи, є4же и3знести2 ківHтъ завёта гDнz и3з8 д0му ґвдед0млz съ весeліемъ.

к7ѕ И# бhсть є3гдA ўкрэплsше бGъ леvjты носsщыz ківHтъ завёта гDнz, и3 пожр0ша сeдмь телцє1въ и3 сeдмь nвнHвъ:

к7з давjдъ же бsше њдёzнъ ри1зою вmсс0нною, и3 вси2 леvjти, носsщіи ківHтъ завёта гDнz, пэвцh же и3 хwненjа начaлникъ пёсней пою1щихъ, на давjдэ же бЁ є3фyдъ вmсс0нный.

к7и И# вeсь ї}ль провождaше ківHтъ завёта гDнz съ восклицaніемъ и3 глaсомъ трyбнымъ, и3 съ трубaми и3 кmмв†лы, глашaюще въ гyсли и3 кіf†ры.

к7f И# бhсть є3гдA пріи1де ківHтъ завёта гDнz дaже до грaда давjдова, и3 мелх0ла дщи2 саyлz смотрsше во nкно2, и3 ви1дэ царS давjда скaчуща и3 и3грaюща и3 ўничижи2 є3го2 въ сeрдцы своeмъ.

ГлавA ѕ7i. (16)

Принес0ша ќбw ківHтъ б9ій и3 постaвиша є3го2 посредЁ ски1ніи, ю4же водрузи2 є3мY давjдъ, и3 принес0ша всесожжє1ніz и3 спаси1тєлнаz пред8 гDемъ.

в7 И# соверши2 давjдъ возносS всесожжє1ніz и3 спаси1тєлнаz, и3 благослови2 лю1ди во и4мz гDне,

G и3 раздэли2 всsкому мyжу ї}лску, t мyжа дaже до жены2, мyжу хлёбъ є3ди1нъ печeный, (и3 чaсть печeна мsса,) и3 прsженый со є3лeемъ семідaлъ:

д7 постaви же пред8 лицeмъ ківHта завёта гDнz t леv‡тъ, є4же служи1ти и3 возглашaти (дэлA є3гw2), и3 и3сповёдати и3 хвали1ти гDа бGа ї}лева:

є7 ґсaфъ начaлникъ, и3 другjй по нeмъ захaріа, їеіи1лъ и3 семірамHfъ, и3 їеіи1лъ и3 маттаfjа, и3 є3ліaвъ и3 ванeа и3 ґвдед0мъ: їеіи1лъ же во nргaнэхъ и3 pалти1ри и3 гyслехъ, ґсaфъ же въ кmмвaлэхъ возглашaz:

ѕ7 и3 ванeа и3 nзіи1лъ свzщeнницы (труби1ша) вhну въ трубы6 пред8 ківHтомъ завёта б9іz.

з7 Въ т0й дeнь ўстр0и давjдъ въ начaлэ хвали1ти гDа рук0ю ґсaфа и3 брaтіи є3гw2.

} Пёснь. И#сповёдайтесz гDеви и3 призывaйте є3го2 во и4мени є3гw2, знaєма сотвори1те лю1демъ начин†ніz є3гw2:

f7 п0йте є3мY и3 восп0йте є3мY, повёдите вс‰ чудесA є3гw2, ±же сотвори2 гDь:

(10) хвали1те и4мz с™0е є3гw2, да возвесели1тсz сeрдце и4щущее бlговолeніz є3гw2:

№i взыщи1те гDа и3 ўкрэпи1тесz, взыщи1те лицA є3гw2 вhну:

в7i помzни1те чудесA є3гw2, ±же сотвори2, знaмєніz и3 судбы6 ќстъ є3гw2,

Gi сёмz ї}лево, раби2 є3гw2, сhнове ї†кwвли, и3збрaнніи є3гw2.

д7i Т0й гDь бGъ нaшъ, во всeй земли2 судбы6 є3гw2.

є7i Помzнeмъ во вёкъ завётъ є3гw2, сл0во є3гw2, є4же заповёдлъ въ тhсzщы родHвъ,

ѕ7i є4же завэщA ґвраaму, и3 клsтву свою2 їсаaку:

з7i и3 постaви є5 їaкwву въ повелёніе, ї}лю въ завётъ вёченъ,

}i гlz: тебЁ дaмъ зeмлю ханаaню, ќже достоsніz вaшегw.

f7i ВнегдA бhти и5мъ м†лымъ числ0мъ, ћкw ўмaлишасz и3 пресели1шасz въ ню2,

к7 (20) и3 преид0ша t kзhка въ kзhкъ и3 t цaрствіz къ лю1демъ и3ны6мъ,

к7а не њстaви мyжа њби1дэти и5хъ, и3 њбличи2 њ ни1хъ цари6:

к7в не прикасaйтесz пом†заннымъ мои6мъ, и3 во пrр0цэхъ мои1хъ не лукaвнуйте.

к7г Восп0йте гDеви, всS землS, возвэсти1те t днE на дeнь спcніе є3гw2,

к7д возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2, во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2,

к7є ћкw вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, стрaшенъ є4сть над8 всёми бHги.

к7ѕ Ћкw вси2 б0зи kзhкwвъ јдwли: гDь же нaшъ небесA сотвори2.

к7з Слaва и3 вели1чество пред8 лицeмъ є3гw2, крёпость и3 похвалA въ мёстэ є3гw2 с™ёмъ.

к7и Дади1те гDеви, nтeчєствіz kзhкwвъ, дади1те гDеви слaву и3 крёпость,

к7f дади1те гDеви слaву и4мени є3гw2: возми1те дaры и3 принеси1те пред8 лицE є3гw2, и3 поклони1тесz гDеви во дв0рэхъ с™hхъ є3гw2.

l (30) Да ўбои1тсz t лицA є3гw2 всS землS, да и3спрaвитсz землS и3 да не подви1житсz:

да возвеселsтсz небесA и3 да возрaдуетсz землS, и3 да рекyтъ во kзhцэхъ: гDь цrтвуетъ.

Да возгласи1тъ м0ре и3 и3сполнeніе є3гw2, и3 древA пwльскaz, и3 вс‰ ±же на ни1хъ.

ТогдA возвеселsтсz древA дубр†внаz пред8 лицeмъ гDнимъ, ћкw пріи1де суди1ти земли2.

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2,

и3 глаг0лите: сп7си1 ны, б9е, сп7си1телю нaшъ, и3 собери2 нaсъ, и3 и3зми2 нaсъ t kзы6къ, да хвaлимъ и4мz с™0е твоE, и3 хвaлимсz во хвалeніихъ твои1хъ.

Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка дaже и3 до вёка. И# рекyтъ вси2 лю1діе: ґми1нь. И# восхвали1ша гDа.

И# њстaвиша тaмw пред8 ківHтомъ завёта гDнz ґсaфа и3 брaтію є3гw2, да слyжатъ пред8 ківHтомъ вhну по вс‰ дни6:

и3 ґвдед0мъ и3 брaтіz є3гw2, шестьдесsтъ џсмь: и3 ґвдед0мъ сhнъ їдіfyнь и3 nсaй (постaвлени) во двeрники:

lf садHка же свzщeнника и3 брaтію є3гw2 свzщeнниками пред8 ски1ніею гDнею въ вhшнихъ и5же въ гаваHнэ,

м7 (40) да возн0сzтъ всесожжє1ніz гDеви на nлтари2 всесожжeній вhну ќтрw и3 вeчеръ, и3 по всBмъ ±же пи6сана сyть въ зак0нэ гDни, є3ли6ка повелЁ сынHмъ ї}лєвымъ рук0ю мwmсeа рабA б9іz:

м7а и3 съ ни1ми є3мaнъ и3 їдіfyмъ и3 пр0чіи и3збрaнніи кjйждо звaніемъ свои1мъ є4же хвали1ти гDа, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

м7в и3 съ ни1ми трубы6 и3 кmмвaлы є4же возглашaти, и3 nргaны пёній б9іихъ: сhнове же їдіf{мли во вратёхъ (стоsху).

м7г И# и3д0ша вси2 лю1діе кjйждо въ д0мъ св0й, и3 давjдъ возврати1сz, да благослови1тъ д0мъ св0й.

ГлавA з7i. (17)

И# бhсть є3гдA њбитaше давjдъ въ домY своeмъ, и3 речE давjдъ къ наfaну прbр0ку: сE, ѓзъ живY въ домY кeдровэ, ківHтъ же завёта гDнz под8 к0жами.

в7 И# речE наfaнъ къ давjду: всE є4же въ сeрдцы твоeмъ твори2, ћкw бGъ съ тоб0ю є4сть.

G И# бhсть н0щи тоS, и3 бhсть сл0во гDне къ наfaну, гlz:

д7 и3ди2 и3 рцы2 давjду рабY моемY: сі‰ речE гDь: не сози1ждеши ты2 мнЁ д0му, є4же њбитaти ми2 въ нeмъ:

є7 ћкw не њбитaхъ въ домY t днE, въ џньже и3звед0хъ ї}лz (t земли2 є3гЂпетскіz), дaже до днE сегw2, но бhхъ въ ски1ніи и3 въ шатрЁ:

ѕ7 во всёхъ ѓможе ходи1хъ со всёмъ ї}лемъ, ѓще гlz гlахъ к0ему колёну ї}леву, и5мже повелёхъ да пасyтъ лю1ди мо‰, гlz: чесw2 рaди не создaсте мнЁ д0му кeдрова;

з7 и3 нн7э тaкw рцы2 рабY моемY давjду: сі‰ речE гDь вседержи1тель: ѓзъ и3з8sхъ тS t пaствы, є3гдA послёдовалъ є3си2 стaду, є4же бhти тебЁ вождeмъ над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ,

} и3 бhхъ съ тоб0ю во всёхъ, и3дёже ходи1лъ є3си2, и3 потреби1хъ вс‰ враги2 тво‰ t лицA твоегw2, и3 сотвори1хъ тебЁ и4мz ћкоже и4мz вели1кихъ, и5же на земли2:

f7 и3 дaхъ мёсто лю1демъ мои6мъ ї}лю, и3 насади1хъ |, и3 њбитaютъ въ нeмъ, и3 не возскорбsтъ ктомY: ни сhнове беззак0ніz приложaтъ смири1ти и5хъ ћкоже t начaла

(10) и3 t днjй, въ нsже дaхъ судіи6 лю1демъ мои6мъ ї}лю, и3 смири1хъ вс‰ враги2 тво‰, и3 возращy тz, и3 д0мъ сози1ждетъ ти2 гDь:

№i и3 бyдетъ є3гдA и3сп0лнzтсz днjе твои2 и3 почjеши со nтцы6 твои1ми, и3 воздви1гну сёмz твоE по тебЁ, є4же бyдетъ t чрeва твоегw2, и3 возстaвлю цaрство є3гw2:

в7i т0й сози1ждетъ мнЁ д0мъ, и3 ўкрэплю2 прест0лъ є3гw2 дaже до вёка:

Gi ѓзъ бyду є3мY во nтцA, и3 т0й бyдетъ мнЁ въ сhна: и3 млcть мою2 не tимY t негw2, ћкоже tsхъ t бhвшихъ прeжде тебє2:

д7i и3 ўвёрю є3го2 въ домY моeмъ и3 во цaрствіи є3гw2 дaже до вёка, и3 прест0лъ є3гw2 бyдетъ и3спрaвленъ до вёка.

є7i По всBмъ словесє1мъ си6мъ и3 по всемY видёнію семY тaкw глаг0лалъ є4сть наfaнъ къ давjду.

ѕ7i И# пріи1де цaрь давjдъ, и3 сёде пред8 гDемъ, и3 речE: кто2 є4смь ѓзъ, гDи б9е м0й; и3 что2 д0мъ м0й, ћкw возлюби1лъ мS є3си2 до вёка;

з7i и3 сі‰ м†ла сyть пред8 тоб0ю, б9е, и3 гlалъ є3си2 на д0мъ рабA твоегw2 (є3щE) и3здалeча, и3 призрёлъ є3си2 на мS ћкw видёніе человёка, и3 возвhсилъ мS є3си2, гDи б9е:

}i что2 приложи1тъ є3щE давjдъ къ тебЁ є4же прослaвити; и3 ты2 рабA твоего2 вёси:

f7i гDи, рабA твоегw2 рaди сотвори1лъ є3си2 всE вели1чіе сіE и3 по сeрдцу твоемY, є4же знaєма сотвори1ти вс‰ вели6чіz тво‰:

к7 (20) гDи, нёсть под0бенъ тебЁ, и3 нёсть бGа рaзвэ тебє2, по всBмъ є3ли6ка слhшахомъ ўши1ма нaшима,

к7а и3 нёсть, ћкоже лю1діе твои2 ї}ль, kзhкъ є3щE на земли2, ћкw п0йде бGъ и3збaвити лю1ди себЁ, є4же положи1ти и4мz себЁ вeліе и3 слaвное, є4же и3згнaти t лицA людjй твои1хъ, и5хже и3збaвилъ є3си2 t є3гЂпта, kзhки:

к7в и3 дaлъ є3си2 лю1ди тво‰ ї}лz тебЁ въ лю1ди дaже до вёка, и3 ты2, гDи, бhлъ є3си2 и5мъ въ бGа:

к7г и3 нн7э, гDи, сл0во твоE, є4же гlалъ є3си2 рабY твоемY и3 на д0мъ є3гw2, да ўвёритсz до вёка: и3 сотвори2 ћкоже гlалъ є3си2,

к7д и3 да ўвёритсz и3 возвели1читсz и4мz твоE дaже до вёка, глаг0лющихъ: гDи, гDи вседержи1телю, б9е ї}левъ, и3 д0мъ давjда рабA твоегw2 да бyдетъ и3спрaвленъ пред8 тоб0ю:

к7є тh бо, гDи б9е м0й, tвeрзлъ є3си2 ќхо рабA твоегw2 создaти є3мY д0мъ, сегw2 рaди њбрёте рaбъ тв0й (дерзновeніе) моли1тисz пред8 лицeмъ твои1мъ:

к7ѕ и3 нн7э, гDи, ты2 є3си2 сaмъ бGъ, и3 гlалъ є3си2 къ рабY твоемY бlг†z сі‰:

к7з и3 нн7э начни2 блгcви1ти д0мъ рабA твоегw2, да бyдетъ во вёки пред8 тоб0ю: ћкw ты2, гDи, блгcви1лъ є3си2, и3 блгcви2 во вёки.

ГлавA }i. (18)

И# бhсть по си1хъ, и3 порази2 давjдъ и3ноплемeнники, и3 прогнA и5хъ: и3 взS гefъ и3 вє1си є3гw2 t руки2 и3ноплемeнничи.

в7 И# порази2 давjдъ мwaва, и3 бsху мwавjти раби2 давjду приносsще є3мY дaнь.

G И# порази2 давjдъ ґдраазaра царS сyвска во є3мafэ, и3дyщу є3мY постaвити рyку свою2 над8 рэк0ю є3vфрaтомъ:

д7 и3 взS t негw2 давjдъ тhсzщу колесни1цъ и3 сeдмь тhсzщъ кHнникъ и3 двaдесzть тhсzщъ мужeй пэшцє1въ, и3 разби2 давjдъ вс‰ колєсни1цы, и3 њстaви t ни1хъ сто2 колесни1цъ, (и5хже ўдержA себЁ).

є7 И# пріи1де сЂръ t дамaска, да п0мощь дaстъ ґдраазaру царю2 сyвску, и3 порази2 давjдъ t сЂровыхъ двaдесzть двЁ тhсzщы мужeй:

ѕ7 и3 постaви давjдъ стрaжу въ сmрjи, ћже бли1з8 дамaска, и3 бsху давjду въ рабы6 приносsще д†ни: и3 сп7сE гDь давjда во всёхъ, въ ни1хже хождaше.

з7 И# взS давjдъ гри6вны златы6z, и5хже и3мёша раби2 ґдраазaрwвы, и3 принесE | во їеrли1мъ.

} И# и3з8 метавefа и3 t и3збрaнныхъ градHвъ ґдраазaровыхъ взS давjдъ мёди мн0гw ѕэлw2, и3з8 неsже сотвори2 соломHнъ м0ре мёдzно, и3 столпы2, и3 сосyды мBдzныz.

f7 И# ўслhша f0а цaрь є3мafскій, ћкw порази2 давjдъ всю2 си1лу ґдраазaра царS сyвска,

(10) и3 послA ґдурaма сhна своего2 къ царю2 давjду, да вопр0ситъ є3го2, ±же њ ми1рэ, и3 благослови1ти є3го2 њ сeмъ, ћкw побэди2 ґдраазaра и3 порази2 є3го2, понeже мyжъ проти1венъ бsше f0а ґдраазaру.

№i И# вс‰ сосyды златы6z и3 срє1брzныz и3 мBдzныz, и3 сі‰ њсвzти2 цaрь давjдъ гDу со сребр0мъ и3 злaтомъ, ±же взS t всёхъ kзы6къ, t їдумeи и3 мwaва, и3 t сынHвъ ґммHнихъ и3 t и3ноплемє1нникъ и3 t ґмали1ка.

в7i Ґвeсса же сhнъ сарyіевъ порази2 їдумeю во ю3д0ли слaнэй, nсмьнaдесzть тhсzщъ:

Gi и3 постaви во ю3д0ли стрaжу, и3 бёша вси2 їдумeане раби2 давjду. И# сп7сaше гDь давjда во всёхъ, въ ни1хже хождaше.

д7i И# воцари1сz давjдъ над8 всёмъ ї}лемъ, и3 бЁ творS сyдъ и3 прaвду всBмъ лю1демъ свои6мъ.

є7i Їwaвъ же сhнъ сарyіевъ (бhсть) над8 в0инствомъ, и3 їwсафaтъ сhнъ ґхілyдовъ памzтопи1сецъ,

ѕ7i и3 садHкъ сhнъ ґхjтовъ и3 ґвімелeхъ сhнъ ґвіаfaровъ свzщeнницы, и3 сусA книг0чій,

з7i и3 ванeа сhнъ їwдaевъ над8 хереfjемъ и3 над8 фелеfjемъ: сhнове же давjдwвы пeрвіи преє1мницы царє1вы.

ГлавA f7i. (19)

И# бhсть по си1хъ, ќмре наaсъ цaрь сынHвъ ґммHнихъ, и3 воцари1сz ґмaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

в7 И# речE давjдъ: сотворю2 ми1лость со ґнaномъ сhномъ наaсовымъ, ћкоже сотвори2 nтeцъ є3гw2 ми1лость со мн0ю. И# послA давjдъ послы2 на ўтэшeніе є3мY њ nтцЁ є3гw2. И# пріид0ша џтроцы давjдwвы въ зeмлю сынHвъ ґммHнихъ ко ґнaну, да ўтёшатъ є3го2.

G И# рек0ша нач†лницы сынHвъ ґммHнихъ ко ґнaну: є3дA прославлsz давjдъ nтцA твоего2 пред8 тоб0ю, послA къ тебЁ ўтBшители; никaкw: но да и3спытaютъ грaдъ и3 соглsдаютъ зeмлю, пріид0ша къ тебЁ џтроцы є3гw2.

д7 И# взS ґнaнъ рабHвъ давjдовыхъ, и3 њбри2 и5хъ, и3 tрёза t ри1зъ и4хъ полови1ну дaже до чрeслъ, и3 tпусти2 и5хъ.

є7 И# пріид0ша возвэсти1ти давjду њ мужeхъ: и3 послA во срётеніе и5мъ, ћкw бhша њбезчeщени ѕэлw2. И# речE цaрь: сэди1те во їеріхHнэ, д0ндеже возрастyтъ брады6 вaшz, и3 возвратитeсz.

ѕ7 И# ви1дэша сhнове ґммw6ни, ћкw посрaмлени бhша лю1діе давjдwвы, и3 послA ґнaнъ и3 сhнове ґммw6ни тhсzщу тал†нтъ сребрA, да нaймутъ себЁ t сmрjи месопотaмски, и3 t сmрjи маaха, и3 t сyвы колесни6цы и3 к0нники:

з7 и3 наsша себЁ три1десzть двЁ тhсzщы колесни1цъ и3 царS маaха и3 людjй є3гw2: и3 пріид0ша и3 њполчи1шасz прsмw ми1давэ: и3 сhнове ґммw6ни собрaшасz t градHвъ свои1хъ и3 пріид0ша на брaнь.

} И# ўслhша давjдъ, и3 послA їwaва и3 всE в0инство си1льныхъ.

f7 И# и3зыд0ша сhнове ґммw6ни и3 њполчи1шасz на брaнь при вратёхъ грaдскихъ: цaріе же пришeдшіи њполчи1шасz nс0бнw на п0ли.

(10) И# ви1дэ їwaвъ, ћкw бhсть на него2 проти1вное лицE брaни сопреди2 и3 созади2, и3 и3збрA t всёхъ ю4нwшъ ї}левыхъ и3 ўстр0и и5хъ проти1ву сЂра,

№i и3 њстaнокъ людjй дадE въ рyцэ брaту своемY ґвeссэ, и3 њполчи1шасz проти1ву сынHвъ ґммHнихъ.

в7i И# речE: ѓще ўкрэпи1тсz сЂръ пaче менє2, то2 бyдеши мнЁ во спасeніе: ѓще же сhнове ґммw6ни ўкрэпsтсz пaче тебє2, то2 ѓзъ спасy тz:

Gi мужaйсz, и3 ўкрэпи1мсz њ лю1дехъ нaшихъ и3 њ градёхъ бGа нaшегw, и3 гDь, є4же блaго пред8 nчи1ма є3гw2, сотвори1тъ.

д7i И# њполчи1сz їwaвъ и3 вси2 лю1діе, и5же съ ни1мъ, проти1ву сЂрzнъ на брaнь, и3 побэг0ша t ни1хъ.

є7i Сhнове же ґммw6ни ви1дэша, ћкw побэг0ша сЂрzне, и3 побэг0ша и3 nни2 t лицA ґвeссы и3 t лицA їwaва брaта є3гw2, и3 внид0ша во грaдъ: їwaвъ же возврати1сz во їеrли1мъ.

ѕ7i И# ви1дэ сЂръ, ћкw побэди2 є3го2 ї}ль, и3 послA послы2: и3 и3звед0ша сЂра, и4же бЁ за рэк0ю, сwфaкъ же первоначaлникъ тhсzщникwмъ си1лы ґдраазaровы пред8 ни1ми.

з7i И# возвэщeно бhсть давjду, и3 собрA вeсь ї}ль, и3 прeйде їoрдaнъ, и3 пріи1де на ни1хъ, и3 њполчи1сz проти1ву и4хъ: и3 њполчи1сz давjдъ проти1ву сЂра на брaнь и3 воевA нaнь.

}i И# ўбэжE сЂръ t лицA ї}лева, и3 ўби2 давjдъ t сЂра сeдмь тhсzщъ колесни1цъ и3 четhредесzть тhсzщъ пэшцє1въ, и3 сwфaка первоначaлника си1лы ўби2.

f7i И# ви1дэша раби2 ґдраазaрwвы, ћкw пад0ша t лицA ї}лева, и3 прибэг0ша къ давjду, и3 служaху є3мY: и3 не восхотЁ сЂръ помогaти сынHмъ ґммw6нимъ ктомY.

ГлавA к7. (20)

И# бhсть въ находsщее лёто во врeмz и3схождeніz царeй (ко брaни), и3 собрA їwaвъ всю2 си1лу в0инства, и3 њпустоши2 зeмлю сынHвъ ґммHнихъ: пріид0ша же и3 њбсэд0ша раввafъ. Давjдъ же пребывaше во їеrли1мэ: їwaвъ же порази2 раввafъ и3 разори2 є3го2.

в7 Взs же давjдъ вэнeцъ молх0ма царS и4хъ t главы2 є3гw2, и3 њбрётесz вёсъ въ нeмъ талaнтъ злaта, и3 въ нeмъ кaмень драгjй, и3 бЁ на главЁ давjдовэ: плёны же гр†дски взS мнHги ѕэлw2,

G и3 людjй сyщихъ въ нeмъ и3зведE и3 претрE пилaми и3 nр{діи желёзными и3 разсэцaющими: тaкw сотвори2 давjдъ всBмъ градHмъ сынHвъ ґммHнихъ, и3 возврати1сz давjдъ и3 вси2 лю1діе є3гw2 во їеrли1мъ.

д7 И# бhсть по сeмъ, и3 начaсz є3щE брaнь въ газeрэ со и3ноплемє1нники: тогдA порази2 совохaй ўсаfjтzнинъ сафyта t сынHвъ и3споли1новыхъ и3 смири2 є3го2.

є7 И# бhсть є3щE брaнь проти1ву и3ноплемє1нникъ, и3 порази2 є3леанaнъ сhнъ їаjровъ лаwмjа, брaта голіafа геfeйскагw, є3мyже дрeво копіS є3гw2 ћкw нав0й ткyщихъ.

ѕ7 И# бhсть є3щE брaнь въ гefэ, и3 бЁ мyжъ ѕэлw2 вели1къ, по шести2 и3мёющь пeрстwвъ, всёхъ двaдесzть четhре, и3 сeй бЁ t колёна и3споли1нwвъ,

з7 и3 поноси2 ї}лz: и3 порази2 є3го2 їwнаfaнъ сhнъ саммaа брaта давjдова.

} Сjи роди1шасz рафaю въ гefэ, всёхъ и4хъ бЁ четhри и3споли1ны, и3 пад0ша рук0ю давjдовою и3 рук0ю рабHвъ є3гw2.

ГлавA к7а. (21)

Востa же діaволъ на ї}лz и3 под8усти2 давjда, да сочи1слитъ ї}лz.

в7 И# речE цaрь давjдъ ко їwaву и3 къ начaлникwмъ си1лы: и3ди1те и3 сочти1те ї}лz t вирсавeи дaже до дaна, и3 принеси1те ко мнЁ, да познaю число2 и4хъ.

G И# речE їwaвъ: да приложи1тъ гDь къ лю1демъ свои6мъ, ћкоже сjи стори1цею, и3 џчи господи1на моегw2 царS да ви1дzтъ: не вси1 ли господи1ну моемY царю2 раби2 сyть; и3 почто2 х0щетъ сегw2 господи1нъ м0й; дабы2 не вмэни1лосz въ грёхъ ї}лю.

д7 Но сл0во царeво прем0же їwaва: и3 п0йде їwaвъ, и3 њбhде всего2 ї}лz, и3 пріи1де во їеrли1мъ.

є7 И# дадE їwaвъ давjду число2 сочтeніz людjй: и3 њбрётесz всегw2 ї}лz тhсzща тhсzщъ и3 сто2 тhсzщъ мужeй и3 носsщихъ nр{жіz: и3 t сынHвъ їyдиныхъ четhре ст† и3 сeдмьдесzтъ тhсzщъ мужeй носsщихъ nрyжіе:

ѕ7 леvjи же и3 веніамjна не сочтE средЁ и4хъ, понeже вознегодовA њ словеси2 царeвэ їwaвъ.

з7 И# не ўг0дно kви1сz пред8 бGомъ повелёніе сіE, и3 порази2 ї}лz.

} Речe же давjдъ ко бGу: согрэши1хъ ѕэлw2, ћкw сотвори1хъ вeщь сію2: и3 нн7э молю2, tими2 беззак0ніе рабA твоегw2, ћкw њбезyмихсz ѕэлw2.

f7 И# речE гDь ко гaду прbр0ку давjдову, гlz:

(10) и3ди2 и3 рцы2 къ давjду, глаг0лz: тaкw гlетъ гDь: тріE ѓзъ наведY на тS, и3збери2 себЁ є3ди1но t ни1хъ, и3 сотворю2 тебЁ.

№i И# пріи1де гaдъ къ давjду и3 речE є3мY:

в7i си1це гlетъ гDь: и3збери2 себЁ, (є4же х0щеши,) и3ли2 три2 лBта глaда, и3ли2 три2 мцcы бёгати тебЁ t лицA вр†гъ твои1хъ, и3 nрyжіе вр†гъ твои1хъ пости1гнетъ тS, и3ли2 три2 дни6 мeчь гDень, и3 смeрть на зeмлю, и3 ѓгGлъ гDень ўбивazй во всeмъ наслёдіи ї}левэ: нн7э u5бо разсмотри2, что2 tвэщaю послaвшему мS со сл0вомъ.

Gi И# речE давjдъ ко гaду: тBсна ми2 сyть три2 сі‰ ѕэлw2: но лyчше ми2 є4сть впaсти въ рyцэ гDни, занE мнHги щедрHты є3гw2 ѕэлw2, въ рyки же человёчєскіz да не впадY.

д7i И# послA гDь смeрть во ї}лz, и3 пад0ша t ї}лz сeдмьдесzтъ тhсzщъ мужeй.

є7i И# послA бGъ ѓгGла во їеrли1мъ, да и3збіeтъ є3го2. И# є3гдA и3збивaше, ви1дэ гDь и3 раскazсz њ ѕлЁ, и3 речE ѓгGлу и3збивaющему: довлёетъ ти2, tими2 рyку твою2. ЃгGлъ же гDень стоsше на гумнЁ џрны їевусeанина.

ѕ7i И# возведE давjдъ џчи сво‰, и3 ви1дэ ѓгGла гDнz стоsща междY землeю и3 нeбомъ, и3 мeчь є3гw2 и3звлечeнъ въ рукY є3гw2, простeртъ на їеrли1мъ. И# падE давjдъ и3 старBйшины (ї}лєвы) њблечeнніи во врeтище на лицE своE,

з7i и3 речE давjдъ къ бGу: не ѓзъ ли повелёхъ сочи1слити лю1ди; ѓзъ є4смь, и4же согрэши1хъ, и3 ѕло2 творS ѕло2 сотвори1хъ, сі‰ же џвцы что2 сотвори1ша; гDи б9е м0й, да бyдетъ рукA твоS на мнЁ и3 на домY nтцA моегw2, ґ не на лю1дехъ твои1хъ въ погублeніе, гDи.

}i ЃгGлъ же гDень речE гaду, є4же глаг0лати къ давjду: да взhдетъ и3 сози1ждетъ nлтaрь гDу бGу на гумнЁ џрны їевусeанина.

f7i И# взhде давjдъ по словеси2 гaдову, є4же глаг0ла и4менемъ гDнимъ.

к7 (20) И# њбрати1сz џрна и3 ви1дэ царS, и3 четhри сhнове є3гw2 съ ни1мъ крhющіисz. Џрна же бЁ (въ то2 врeмz) млатS на гумнЁ пшени1цу.

к7а И# пріи1де давjдъ ко џрнэ, и3 њбрати1сz џрна, и3 ўзрЁ давjда, и3 п0йде t гумнA, и3 поклони1сz давjду лицeмъ на зeмлю.

к7в Речe же џрнэ давjдъ: дaждь мнЁ мёсто гумнA твоегw2, да сози1жду на нeмъ nлтaрь гDеви, на сребрЁ дост0йнэ дaждь ми2 є5, и3 престaнетъ ћзва t людjй.

к7г Речe же џрна къ давjду: возми2 себЁ, и3 да сотвори1тъ господи1нъ м0й цaрь, є4же ўг0дно пред8 ни1мъ: сE, даю2 телцы2 на всесожжeніе, и3 плyгъ на дровA, и3 пшени1цу въ жeртву, вс‰ (добров0льнw) даю2.

к7д И# речE цaрь давjдъ џрнэ: ни2, но кyплею куплю2, сребр0мъ дост0йнымъ, понeже не возмY гDеви, ±же сyть тво‰, є4же вознести2 всесожжeніе тyне гDеви.

к7є И# дадE давjдъ џрнэ за мёсто то2 с‡кль златhхъ вёсомъ шeсть сHтъ.

к7ѕ И# создA тY давjдъ nлтaрь гDеви, и3 вознесE всесожжє1ніz и3 спаси1тєлнаz и3 воззвA ко гDу, и3 ўслhша є3го2 во nгни2 t небесE на nлтaрь всесожжeніz, и3 потреби2 всесожжeніе.

к7з И# речE гDь ко ѓгGлу: и3 вложи2 мeчь во влагaлище є3гw2.

к7и Во врeмz џно, є3гдA ви1дэ давjдъ, ћкw ўслhша є3го2 гDь на гумнЁ џрны їевусeанина, и3 пожрE тY жє1ртвы.

к7f И# ски1ніz гDнz, ю4же сотвори2 мwmсeй въ пустhни, и3 nлтaрь всесожжeніz во врeмz џно бhсть въ вhшнемъ, є4же въ гаваHнэ.

l (30) И# не возм0же давjдъ и3ти2 пред8 него2, є4же вопроси1ти бGа, понeже ўстрашeнъ бhсть t лицA мечA ѓгGла гDнz.

ГлавA к7в. (22)

Речe же давjдъ: сE є4сть д0мъ гDа бGа, и3 сeй nлтaрь на всесожжє1ніz ї}лю.

в7 И# речE давjдъ собрaти вс‰ пришeлцы, и5же на земли2 ї}левэ, и3 постaви каменосёчцєвъ сэщи2 кaмєніz тє1санаz, да сози1ждетсz д0мъ б9ій.

G Желёзо же мн0го на гв0зди двeремъ и3 вратHмъ на спаsніе ўгот0ва давjдъ, и3 мёди мн0жеству не бЁ числA:

д7 и3 древaмъ кeдрwвымъ не бЁ числA: ћкw принес0ша сідHнzне и3 тЂрzне дрeвъ кeдровыхъ мн0жество давjду.

є7 И# речE давjдъ: соломHнъ сhнъ м0й дётищь млaдъ, д0мъ же є4же созидaти гDеви въ вели1чество выс0ко, во и4мz и3 въ слaву во всю2 зeмлю, ўгот0влю є3мY. И# ўгот0ва давjдъ (всегw2) мн0жество прeжде скончaніz своегw2.

ѕ7 И# призвA давjдъ соломHна сhна своего2 и3 заповёда є3мY, да сози1ждетъ д0мъ гDу бGу ї}леву.

з7 Речe же давjдъ къ соломHну: чaдо, мнЁ бsше въ сeрдцы, да сози1жду д0мъ и4мени гDа бGа моегw2:

} и3 бhсть сл0во гDне ко мнЁ, гlющее: мнHги крHви проліsлъ є3си2 и3 мнHги бр†ни сотвори1лъ є3си2, не сози1ждеши д0му и4мени моемY, ћкw мнHги крHви проліsлъ є3си2 на зeмлю предо мн0ю:

f7 сE, сhнъ роди1тсz тебЁ, сeй бyдетъ мyжъ пок0z, и3 ўпок0ю є3го2 t всёхъ вр†гъ є3гw2 w4крестъ, занE соломHнъ и4мz є3мY, и3 ми1ръ и3 пок0й дaмъ є3мY над8 ї}лемъ во дни6 є3гw2:

(10) т0й сози1ждетъ д0мъ и4мени моемY, и3 т0й бyдетъ мнЁ въ сhна, и3 ѓзъ бyду є3мY во nтцA: и3 и3спрaвлю прест0лъ цaрства є3гw2 во ї}ли до вёка:

№i нн7э u5бо, сhне м0й, бyдетъ гDь съ тоб0ю и3 бlгопоспэши1тъ, и3 сози1ждеши д0мъ гDу бGу твоемY, ћкоже гlа њ тебЁ:

в7i да дaстъ же тебЁ премyдрость и3 рaзумъ гDь и3 да ўкрэпи1тъ тS над8 ї}лемъ, є4же храни1ти и3 твори1ти зак0нъ гDа бGа твоегw2:

Gi тогдA бlгопоспэши1тъ, ѓще сохрани1ши твори1ти зaпwвэди и3 судбы6, ±же повелЁ гDь мwmсeови, (да ўчи1тъ) ї}лz: мужaйсz и3 крэпи1сz, не б0йсz, нижE ўстраши1сz:

д7i и3 сE, ѓзъ по ўб0жеству моемY ўгот0вахъ на д0мъ гDень злaта талaнтwвъ сто2 тhсzщъ, и3 сребрA тhсzща тhсzщъ талaнтwвъ, мёдь же и3 желёзо, є3мyже нёсть вёса, понeже мн0жество є4сть, и3 древA и3 кaмєніz ўгот0вахъ, и3 къ си6мъ да приложи1ши:

є7i и3 съ тоб0ю гDь, и3 приложи1ши ко мн0жеству творsщихъ дэлA, худ0жницы, и3 строи1теліе кaменій, и3 древодёлє, и3 всsкъ мудрeцъ во всsцэмъ дёлэ,

ѕ7i въ злaтэ и3 сребрЁ, въ мёди и3 желёзэ нёсть числA: востaни u5бо и3 твори2, и3 гDь съ тоб0ю.

з7i И# повелЁ давjдъ всBмъ начaлникwмъ ї}лєвымъ, да помогaютъ соломHну сhну є3гw2, глаг0лz:

}i не гDь ли съ вaми; и3 дадE вaмъ пок0й w4крестъ, занE дадE въ рyки вaшz живyщихъ на земли2, и3 покорeна землS пред8 гDемъ и3 пред8 людьми2 є3гw2:

f7i нн7э u5бо дади1те сердцA в†ша и3 дyшы вaшz є4же взыскaти гDа бGа вaшего, и3 востaните и3 созидaйте с™hню гDу бGу вaшему, да внесeтсz ківHтъ завёта гDнz и3 сосyды с™ы6z бGови въ д0мъ созидaемый и4мени гDню.

ГлавA к7г. (23)

И# давjдъ стaръ и3 и3сп0лненъ днjй, и3 воцари2 соломHна сhна своего2 вмёстw себє2 над8 ї}лемъ:

в7 и3 собрA всёхъ кнzзeй ї}левыхъ, и3 свzщeнникwвъ, и3 леvjтwвъ:

G сочтeни же бhша леvjти, t три1десzти лётъ и3 вhшше, и3 бhсть число2 и4хъ по главaмъ и4хъ, мужeй три1десzть и3 џсмь тhсzщъ:

д7 t си1хъ и3збрaни на дэлA д0му гDнz двaдесzть четhри тhсzщы, и3 книг0чєй и3 судjй шeсть тhсzщъ,

є7 и3 четhри тhсzщы двeрникwвъ, и3 четhри тhсzщы пою1щихъ гDеви во nргaны, и5хже сотвори2 ко хвалeнію гDню.

ѕ7 И# раздэли2 и5хъ давjдъ на чрeды сынHмъ леv‡инымъ, гирсHну, каafу и3 мерaрэ:

з7 и3 гирсHну и3 леадaну и3 семeю.

} Сhнове леад†ни: начaлникъ їеіи1лъ и3 зеfHfъ и3 їwи1ль, тріE.

f7 Сhнове же семewвы: салwмjfъ и3 ґзаи1лъ и3 ґрaмъ, тріE: сjи нач†лницы nтeчествъ леадaнихъ.

(10) И# сынHмъ семewвымъ їefъ и3 зізaй, и3 їwaсъ и3 веріA: тjи сhнове семewвы четhре.

№i Бё же їefъ пeрвый и3 зізaй вторhй: їwaсъ же и3 варіA не и3мёста мн0гихъ сынHвъ и3 бhста въ домY nтeчества въ причтeніе є3ди1но.

в7i Сhнове каafwвы: ґмврaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ, nзіи1лъ, четhри.

Gi Сhнове ґмвр†мли: ґарHнъ и3 мwmсeй: tлучeнъ же бhсть ґарHнъ є4же њсвzщaти с™†z с™hхъ, т0й и3 сhнове є3гw2 во вёки, и3 да кади1тъ fmміaмомъ пред8 гDемъ, слyжитъ є3мY и3 м0литсz во и4мz є3гw2 до вёка.

д7i Мwmсeй же человёкъ б9ій и3 сhнове є3гw2 причтeни сyть въ колёно леvjино.

є7i Сhнове мwmсewвы: гирсaмъ и3 є3ліезeръ.

ѕ7i Сhнове гирс†мли, суваи1лъ начaлникъ.

з7i Бhша же сhнове є3ліезeру, равjа начaлникъ: и3 не бёша є3ліезeру сhнове и3нjи: сhнове же равjини ўмн0жени сyть ѕэлw2.

}i Сhнове їссаaрwвы, саллумHfъ начaлникъ.

f7i Сhнове хеврw6ни: їеріaвъ пeрвый, ґмарjа вторhй, їазіи1лъ трeтій їезекjа четвeртый.

к7 (20) Сhнове же nзіи6ли: мjха пeрвый, и3 їессіA вторhй.

к7а Сhнове мер†ріны: моолJ и3 мусJ.

к7в Сhнове моолjєвы: є3леазaръ и3 кjсъ. Ќмре же є3леазaръ, и3 не бhша є3мY сhнове, но т0кмw дщє1ри: и3 поsша и5хъ сhнове кjсwвы брaтіz и4хъ.

к7г Сhнове мус‡ины: моолJ и3 є3дeръ и3 їарімHfъ, тріE.

к7д Сjи сhнове леvjини по домHмъ nтeчествъ и4хъ, нач†лницы nтeчествъ и4хъ, по соглsданію и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, и5же творsху дэлA служeніz д0му гDнz, t двaдесzти лётъ и3 вhшше.

к7є Речe бо давjдъ: пок0й дадE гDь бGъ лю1демъ свои6мъ ї}лю, и3 всели1сz во їеrли1мэ дaже да вёка,

к7ѕ и3 леvjти не бhша носsще ски1нію и3 вс‰ сосyды є3S къ служeнію є3S.

к7з По повелёнію бо давjдову послёднему є4сть число2 сыновHмъ леv‡инымъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше:

к7и занE постaви и5хъ под8 рукY сынHмъ ґарw6нимъ, є4же служи1ти въ домY гDни во дв0рэхъ и3 въ притв0рэхъ, и3 во њчищeніи всёхъ с™hнь, и3 въ дёлэхъ служeніz д0му б9іz,

к7f и3 над8 хлёбами предложeніz, и3 над8 мук0ю пшени1чною жeртвы, и3 над8 прsжмами њпрэсн0чными, и3 над8 сковрад0ю, и3 над8 печeнымъ, и3 над8 всsкимъ вёсомъ и3 мёрою,

l (30) и3 є4же стоsти, ќтрw хвали1ти и3 и3сповёдатисz гDеви, тaкожде и3 къ вeчеру,

и3 над8 всёми возноси1мыми всесожжє1ніи гDеви въ суббw6ты, и3 въ новомёсzчіихъ, и3 въ прaздницэхъ, по числY, по чи1ну и4хъ вhну гDеви,

и3 да сохранsтъ стражбы6 ски1ніи свидёніz, и3 стрaжу свzти1лища, и3 стражбы6 сынHвъ ґарHнихъ брaтій свои1хъ, да слyжатъ въ домY гDни.

ГлавA к7д. (24)

И# сынHмъ ґарw6нимъ раздэлє1ніz: сhнове ґарw6ни: надaвъ и3 ґвіyдъ, и3 є3леазaръ и3 їfамaръ.

в7 И# ўмр0ста надaвъ и3 ґвіyдъ прeжде nтцA своегw2, и3 сhнове не бhша и4ма: и3 свzщeнствова є3леазaръ и3 їfамaръ, сhнове ґарw6ни.

G И# раздэли2 и5хъ давjдъ, и3 садHкъ t сынHвъ є3леазaровыхъ, ґхімелeхъ же t сынHвъ їfамaровыхъ по сочислeнію и4хъ, по служeнію и4хъ и3 по домHмъ nтeчествъ и4хъ.

д7 И# њбрэт0шасz сhнове є3леазaрwвы мн0жайшіи въ начaлники си1лъ, нeжели сhнове їfамaрwвы: и3 раздэли2 и5хъ сынHмъ є3леазaрwвымъ въ начaлники въ д0мы nтeчествъ шестьнaдесzть, и3 сынHмъ їfамaрwвымъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ, џсмь.

є7 Раздэли1 же и5хъ по жрeбіємъ междY и4ми, понeже бsху нач†лницы свzти1лища и3 нач†лницы б9іи въ сынёхъ є3леазaровыхъ и3 въ сынёхъ їfамaровыхъ:

ѕ7 њписa же и5хъ самаjа сhнъ наfанаи1ль пи1сарь t леv‡тъ пред8 царeмъ и3 кн‰зи и3 садHкомъ свzщeнникомъ и3 ґхімелeхомъ сhномъ ґвіаfaра, и3 нач†лницы nтeчествъ свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ д0му nтeчества, є3ди1нъ ко є3леазaру и3 є3ди1нъ ко їfамaру.

з7 И# и3зhде жрeбій пeрвый їwарjму, їедjю вторhй,

} харjву трeтій, сеwрjму четвeртый,

f7 мелхjю пsтый, меіамjну шестhй,

(10) ґккHсу седмhй, ґвjи nсмhй,

№i їисyю девsтый, сехенjи десsтый,

в7i є3ліасjву є3динонадесsтый, їакjму дванадесsтый,

Gi nффaю тринадесsтый, їесваaлу четыренадесsтый,

д7i велгjи пzтыйнaдесzть, є3мми1ру шестыйнaдесzть,

є7i їеfjю седмыйнaдесzть, ґфессjю nсмыйнaдесzть,

ѕ7i феттjю девzтыйнaдесzть, и3 є3зекjилю двадесsтый,

з7i ґхjну двaдесzть пeрвый, гамуи1лу двaдесzть вторhй,

}i далеjю двaдесzть трeтій, їеи1лю двaдесzть четвeртый.

f7i СіE сочислeніе и4хъ по служeнію и4хъ входи1ти въ д0мъ гDень по чи1ну своемY, рук0ю ґарHна nтцA и4хъ, ћкоже повелЁ гDь бGъ ї}левъ.

к7 (20) И# сынHмъ леv‡инымъ прHчіимъ: сынHмъ ґмвр†млимъ сwваи1лъ, сынHмъ сwваи6лимъ їадаjа,

к7а сынHмъ рав‡инымъ начaлникъ їесjа,

к7в сынHмъ їасар‡инымъ салwмHfъ, сынHмъ салwмHfwвымъ їafъ:

к7г сhнове їедіyа: їеріaвъ пeрвый, ґмадjа вторhй, їазіи1лъ трeтій, їекмоaмъ четвeртый.

к7д СынHмъ nзіи6лимъ мjха, сhнове м‡хины сами1ръ:

к7є брaтъ мjхинъ їсjа, сhнъ їсjинъ захaріа.

к7ѕ Сhнове мер†ріны: моолJ и3 мусJ, сhнъ nзjинъ воннjй:

к7з сhнове мер†ріны nзjа: сhнове є3гw2 їесомA и3 закхyръ и3 їwвfJ:

к7и моолjю є3леазaръ (и3 їfамaръ). Ќмре же є3леазaръ, не бёша є3мY сhнове.

к7f Кjсу сhнъ кjсовъ їерамеи1лъ.

l (30) Сhнове м{сіны: моолJ и3 є3дeръ и3 є3рімHfъ. Сjи сhнове леvjтстіи по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.

Пріsша же и3 тjи жрє1біz, ћкоже и3 брaтіz и4хъ сhнове ґарw6ни, пред8 давjдомъ царeмъ и3 садHкомъ и3 ґхімелeхомъ и3 нач†лники nтeчествъ свzщeнническихъ и3 леvjтскихъ: патріaрси ґарw6ни, ћкоже и3 брaтіz є3гw2 ю3нёйшіи.

ГлавA к7є. (25)

И# постaви давjдъ цaрь и3 кн‰зи си1лы над8 дёлы сhны ґсaфwвы и3 є3м†ни и3 їдіfyмwвы, и5же провэщавaху въ гyслехъ и3 pалти1рехъ и3 кmмвaлэхъ, и3 бhсть число2 и4хъ по главaмъ мужeй творsщихъ дэлA сво‰.

в7 Сhнове ґсaфwвы: закхyръ и3 їHсифъ, и3 наfанjа и3 ґсіи1лъ: сhнове ґсaфwвы держaщесz ґсaфа прbр0ка бли1з8 царS.

G Їдіfyму сhнове їдіf{мли: годолjа и3 сурJ, и3 їсeа и3 семeй, и3 ґсавjа и3 маттаfjа, шeсть по nтцЁ своeмъ їдіfyмэ въ гyсли брzцaюще и3сповёданіе и3 хвалeніе гDеви.

д7 Е#мaну сhнове є3м†ни: вукjа и3 маfанjа, и3 nзіи1лъ и3 суваи1лъ, и3 їерімyfъ и3 ґнанjа, и3 ґнaнъ и3 є3ліаfA, и3 годоллаfjй и3 рwмамfіезeръ, и3 савaхъ и3 малліfjй, ґ њfи1ръ и3 мазіHfъ.

є7 Вси2 сjи сhнове є3мaна брzцaющагw царю2 въ словесёхъ б9іихъ, да вознесeтсz р0гъ. Дадe же бGъ є3мaну сынHвъ четыренaдесzть и3 три2 дщє1ри:

ѕ7 вси2 сjи со nтцeмъ свои1мъ воспэвaюще въ домY б9іи въ кmмвaлэхъ и3 во pалти1рехъ и3 гyслехъ, въ служeніе д0му б9іz бли1з8 царS, и3 ґсaфъ и3 їдіfyмъ, и3 є3мaнъ.

з7 Бhсть же число2 и4хъ со брaтіею и4хъ научeни пёнію гDню и3 всёхъ разумёющихъ (пBніz) двёсти џсмьдесzтъ и3 џсмь.

} Верг0ша же и3 сjи жрє1біz чреды2 дневнhz, по мaлу и3 по вели1ку совершeнныхъ и3 ўчaщихсz.

f7 И# и3зhде жрeбій пeрвый сынHвъ є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 ґсaфу їHсифову, годолjа: вторhй и3нjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

(10) трeтій закхyръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

№i четвeртый їезрjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

в7i пsтый наfaнъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

Gi шестhй вукjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

д7i седмhй їеріи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:

є7i nсмhй їwсjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть,

ѕ7i девsтый матfанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:

з7i десsтый семеjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

}i первыйнaдесzть є3зріи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

f7i вторыйнaдесzть ґсавjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

к7 (20) третійнaдесzть суваи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:

к7а четвертыйнaдесzть матfаfjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:

к7в пzтыйнaдесzть їерімyfъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

к7г шестыйнaдесzть ґнанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

к7д седмыйнaдесzть їесвaкъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

к7є nсмыйнaдесzть ґнанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

к7ѕ девzтыйнaдесzть меллиfjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

к7з двадесsтый є3ліаfA, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

к7и двaдесzть пeрвый їеfи1ръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

к7f двaдесzть вторhй годоллаfjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

l (30) двaдесzть трeтій меазHfъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:

двaдесzть четвeртый рwметfіeзеръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть.

ГлавA к7ѕ. (26)

Раздэлeніе же двeрникwвъ: сhнове корewвы, моселлемjа сhнъ корeовъ t сынHвъ ґсaфовыхъ.

в7 Сhнове же моселлемjи: захaріа пeрвенецъ и3 їадіи1лъ вторhй, завадjа трeтій и3 їаfанаи1лъ четвeртый,

G nлaмъ пsтый, їwнаfaнъ шестhй, є3ліwнaй седмhй, ґвдед0мъ nсмhй.

д7 Ґвдед0му же сhнове: самjа пeрвенецъ, їwзавafъ вторhй, їwafъ трeтій, сахaръ четвeртый, рwfануи1лъ пsтый,

є7 ґміи1лъ шестhй, їссахaръ седмhй, фелаfjй nсмhй, ћкw блгcви2 є3го2 бGъ.

ѕ7 Семeю же сhну є3гw2 рождeни сyть сhнове пeрвенца нач†лницы въ домY nтeчестэмъ є3гw2, бsху бо си1льни.

з7 Сhнове семеjєвы: nfнJ и3 рафаи1лъ, и3 њви1дъ и3 є3лзавaдъ и3 ґхjа, сhнове си1льни, є3ліY и3 савахjа и3 їсвакHмъ.

} Вси2 тjи t сынHвъ ґвдед0млихъ, сjи и3 сhнове и4хъ и3 брaтіz и4хъ труждaющесz крёпкw въ дёланіи, вси2 шестьдесsтъ двA ґвдед0му.

f7 Моселлемjю же сhнове и3 брaтіz nсмьнaдесzть, си1льніи.

(10) Џсэ же t сынHвъ мерaріныхъ сhнове стрегyщіи начaло, понeже не бhсть є3мY пeрвенецъ: и3 постaви є3го2 nтeцъ є3гw2 въ начaлника раздэлeніz вторaгw:

№i хелкjа вторhй, тавелjа трeтій, захaріа четвeртый: вси2 сjи сhнове и3 брaтіz w4сины тринaдесzть.

в7i Сjи раздэлeни сyть въ двє1рницы, да начaлствуютъ над8 си1льными чрєды2, ћкоже и3 брaтіz и4хъ служи1ти въ домY гDни.

Gi И# метнyша жрє1біz на коег0ждо мaла и3 вели1ка по домHмъ nтeчествъ свои1хъ на к†zждо вратA:

д7i и3 падE жрeбій сyщихъ на вост0ки селемjю и3 захaріи. Сhнове сwaзwвы мелхjи метнyша жрє1біz, и3 падE жрeбій къ сёверу.

є7i Ґвдед0му къ ю4гу прsмw д0му є3сефjма.

ѕ7i Во втор0е џсэ къ зaпаду по вратёхъ притв0ра восхождeніz, стрaжа проти1ву стрaжи.

з7i Ко вост0ку по шести2 на дeнь: къ сёверу четhре на дeнь: къ полyдни на дeнь четhре: и3 къ д0му совёта по двA премэнsющесz.

}i И# џсэ къ зaпаду по вратёхъ притв0ра три2, стражбA проти1ву стражбы2 восхождeніz къ вост0кwмъ, по шести2 на дeнь, и3 на сёверъ по четhре, и3 къ ю4гу четhре, и3 къ д0му совёта двA премэнsющесz, и3 къ зaпаду четhре, и3 къ стези2 двA премэнsющесz.

f7i Сі‰ раздэлє1ніz двeрникwмъ сынHмъ корewвымъ и3 сынHмъ мер†рінымъ.

к7 (20) Леvjти же брaтіz и4хъ (бёша) над8 сокрHвищи д0му гDнz и3 над8 сокрHвищи с™hнь.

к7а Сhнове ладaнwвы, сjи сhнове герсw6ни: ладaну нач†лницы nтeчествъ ладaнихъ, герсHну їеіи1лъ.

к7в Сhнове їеіи6ли земefъ и3 їwи1ль брaтіz над8 сокрHвищи д0му гDнz,

к7г ґмврaму и3 їссаaру, хеврHну и3 nзіи1лу.

к7д Суваи1лъ же сhнъ гирсaма сhна мwmсeова настоsтель над8 сокрHвищи.

к7є Брaту же є3гw2 є3ліезeру равjа сhнъ є3гw2, и3 їwсjа и3 їwрaмъ, и3 зехрjй и3 салwмHfъ.

к7ѕ Т0й салwмHfъ и3 брaтіz є3гw2 над8 всёми сокрHвищи с™hми, и5хже њсвzти2 давjдъ цaрь и3 нач†лницы nтeчествъ, тhсzщницы и3 с0тницы и3 вождeве си1лы,

к7з ±же взS и3з8 градHвъ и3 t корhстей, и3 њсвzти2 | на пособлeніе здaнію д0му гDнz.

к7и И# над8 всёми, ±же њсвzти2 бGу самуи1лъ прbр0къ и3 саyлъ сhнъ кjсовъ, и3 ґвени1ръ сhнъ ни1ровъ и3 їwaвъ сhнъ саруjевъ, всE є4же њсвzти1ша рук0ю салwмHfовою и3 брaтіи є3гw2.

к7f Їссаарjю хwненjа и3 сhнове є3гw2 дёланіz внёшнzгw над8 ї}лемъ, къ наказaнію и3 суждeнію.

l (30) ХеврHну ґсавjа и3 брaтіz є3гw2 сhнове си1льніи, тhсzща и3 сeдмь сHтъ над8 созирaніемъ ї}лz за їoрдaномъ проти1ву зaпада, на всsкую слyжбу гDню и3 на дёланіе царeво.

ХеврHну ўрjа начaлникъ хеврwнjтwвъ по родHмъ и4хъ, по nтeчествwмъ, въ четыредесsтое лёто цaрства давjдова сочтeни сyть, и3 њбрётени мyжіе си1льни въ ни1хъ во їази1рэ галаадjтстэмъ.

И# брaтіz є3гw2 сhнове си1льніи, двЁ тhсzщы сeдмь сHтъ, нач†лницы nтeчествъ, и3 постaви и5хъ давjдъ цaрь над8 руви1момъ и3 гaдомъ и3 над8 полови1ною колёна манассjина, во всsкое повелёніе гDне и3 сл0во царeво.

ГлавA к7з. (27)

Сhнове же ї}лєвы но числY своемY, нач†лницы nтeчествъ, тhсzщницы и3 с0тницы и3 книгHчіи служaщіи царю2, и3 на всsкое сл0во царeво по раздэлeніємъ, и3 на всsкое сл0во входsщагw и3 и3сходsщагw, мцcъ t мцcа, во вс‰ мцcы лёта раздэлeніе є3ди1но, двaдесzть четhре тhсzщы.

в7 И# над8 пeрвымъ раздэлeніемъ въ пeрвый мцcъ бhсть їзвоaзъ сhнъ завдіи1ловъ, въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы:

G t сынHвъ фарeсовыхъ, начaлникъ всBмъ кнzзє1мъ в0инства мцcа пeрвагw.

д7 И# над8 раздэлeніемъ мцcа вторaгw дwдaй є3кхHтскій и3 над8 раздэлeніемъ є3гw2, и3 макеллHfъ в0ждь, и3 въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщи, кн‰зи си1лы.

є7 Трeтій мцcа трeтіzгw ванeа сhнъ їwдaевъ, и4же свzщeнникъ начaлный, и3 въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы:

ѕ7 сeй ванeа крэпчaйшій междY три1десzтми, и3 над8 три1десzтми: и3 над8 раздэлeніемъ є3гw2 завaдъ сhнъ є3гw2.

з7 Четвeртый мцcа четвeртагw ґсаи1лъ брaтъ їwaвль, и3 завадjа сhнъ є3гw2 и3 брaтіz, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы.

} Пsтый пsтагw мцcа начaлникъ самаHfъ сhнъ їезрaевъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

f7 Шестhй мцcа шестaгw nдyіа сhнъ є3кки1совъ fекуи1тzнинъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

(10) Седмhй мцcа седмaгw хелли1съ и4же t фалyса, t сынHвъ є3фрeмлихъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

№i Nсмhй мцcа nсмaгw совохaй ўсаfjтzнинъ, t колёна зарaина, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

в7i Девsтый мцcа девsтагw ґвіезeръ, и4же t ґнаfHfа, t земли2 веніамjни, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

Gi Десsтый мцcа десsтагw меирaй, и4же t нетwфаfjта, t колёна зарaина, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

д7i Первыйнaдесzть мцcа первагwнaдесzть ванаjа, и4же t фараfHна, t сынHвъ є3фрeмлихъ и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

є7i Вторыйнaдесzть мцcа вторагwнaдесzть хwлдjа, и4же t нетwфаfjта, t колёна гоfоніи1лева, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.

ѕ7i И# над8 племены2 ї}левыми, руви1му в0ждь є3ліезeръ, сhнъ зехрjевъ: сmмеHну сафатjа, сhнъ маахA:

з7i леvjю ґсавjа, сhнъ камуи1левъ: ґарHну садHкъ:

}i їyдэ є3ліaвъ t брaтій давjдовыхъ: їссахaру ґмри2, сhнъ міхаи1ловъ:

f7i завулHну самаjа, сhнъ ґвдjевъ: нефfалjму їерімHfъ, сhнъ nзіи1ль:

к7 (20) є3фрeму њсjй, сhнъ nзазjевъ: полуплeмени манассjину їwи1ль, сhнъ фадeевъ:

к7а полуплeмени манассjину сyщему въ земли2 галаaдстэй їаддaй сhнъ завадjинъ: сынHмъ веніам‡нимъ їасіи1лъ, сhнъ ґвени1ровъ:

к7в дaну ґзаріи1лъ, сhнъ їwрaмовъ. Сjи бhша нач†лницы племенHмъ ї}левымъ.

к7г Не хотё же давjдъ счести2 и5хъ t двадесzтилётнагw и3 нижaе: занE речE гDь ўмн0жити ї}лz, ћкw ѕвёзды небє1сныz.

к7д Їwaвъ же сhнъ саруjевъ начA сочитaти лю1ди, и3 не соверши2: сегw2 рaди бhсть гнёвъ б9ій на ї}лz: и3 не внесeсz сочислeніе въ кни1гу словeсъ царS давjда.

к7є Над8 сокрHвищи же цaрскими бhсть ґсмHfъ сhнъ nдіи1левъ: и3 над8 сокрHвищи, и5же на ни1вахъ и3 въ сeлэхъ, и3 въ вeсехъ и3 въ столпёхъ, їwнаfaнъ сhнъ nзjевъ:

к7ѕ и3 над8 земледёлатєли зeмлю дёлающими є3здрaй сhнъ хелyвовъ:

к7з и3 над8 сeлы семeй ґрмаfeйскій: и3 над8 сокр0вищами віногрaдными замвдjа сhнъ сефамjевъ:

к7и над8 мaслинами же и3 над8 черни1чіемъ, и5же бsху на полsхъ, валанaнъ гедwрjтzнинъ: над8 сокрHвищи є3лeа їwaсъ:

к7f над8 скwтh же, и5же пасsхусz въ сарHнэ, сатрaй сарwнjтzнинъ: и3 над8 вwлы2, и5же во ю3д0лэхъ, сwфaтъ сhнъ ґдaинъ:

l (30) над8 велблю6ды же ўвjа їсмaилтzнинъ: над8 nслы6 же їадjа, и4же t мараfHна:

и3 над8 nвцaми їwaсъ ґгарjтинъ. Вси2 тjи нач†лницы и3мёній давjда царS.

Їwнаfaнъ же дsдz давjдовъ (бhсть) совётникъ, мyжъ мyдръ и3 кни1женъ сhй: и3 їеи1ль сhнъ ґхаманjевъ бЁ съ сынaми царeвыми.

Ґхітофeлъ совётникъ царeвъ, и3 хусjа пeрвэйшій дрyгъ царeвъ,

и3 по (нeмъ) ґхітофeлэ бhсть (бли1з8)) їwдaй сhнъ ванeинъ и3 ґвіаfaръ: и3 їwaвъ начaлный воев0да царeвъ.

ГлавA к7и. (28)

Собрa же давjдъ вс‰ начaлники ї}лєвы, начaлники судjй и3 колёнъ, и3 вс‰ начaлники полкHвъ, почрeднw стрегyщихъ царS, и3 начaлники тhсzщей и3 с0тней, и3 стрaжы сокр0вищъ, и3 сyщыz над8 и3мёніzми свои1ми и3 над8 всёмъ стzжaніемъ царeвымъ, и3 сынHвъ свои1хъ со є3vнyхами, и3 си6льныz и3 хр†брыz в0инства во їеrли1мъ.

в7 И# востA давjдъ цaрь посредЁ собрaніz и3 речE: слhшите мS, брaтіz мо‰ и3 лю1діе мои2: бhсть мнЁ на сeрдцы создaти д0мъ ўпокоeніz ківHту завёта гDнz и3 подн0жіе н0гъ гDа (бGа) нaшегw, и3 ўгот0вахъ на созидaніе потрє1бнаz:

G бGъ же речE: не сози1ждеши мнЁ д0му є4же и3меновaти и4мz моE въ нeмъ, занE человёкъ в0инъ є3си2 ты2 и3 крHви проліsлъ є3си2:

д7 и3 и3збрA гDь бGъ ї}левъ менE t всегw2 д0му nтцA моегw2, да бyду цaрь над8 ї}лемъ во вёки, и3 во їyдэ и3збрA цaрство, и3 t д0му їyдина д0мъ nтцA моегw2: и3 t сынHвъ nтцA моегw2 во мнЁ бlговоли2, є4же бhти ми2 царю2 над8 всёмъ ї}лемъ:

є7 t сынHвъ же мои1хъ всёхъ, сhны бо мнЁ мнHги дадE гDь, и3збрA соломHна сhна моего2, да сэди1тъ на прест0лэ цaрства гDнz, над8 ї}лемъ:

ѕ7 и3 речE мнЁ бGъ: соломHнъ сhнъ тв0й сози1ждетъ д0мъ м0й и3 дв0ръ м0й, занE того2 и3збрaхъ мнЁ въ сhна бhти, и3 ѓзъ бyду є3мY во nтцA

з7 и3 ўкрэплю2 цaрство є3гw2 дaже до вёка, ѓще ўкрэпи1тсz храни1ти зaпwвэди мо‰ и3 судбы6 мо‰, ћкоже и3 днeсь:

} нн7э u5бо пред8 лицeмъ всегw2 собрaніz гDнz и3 во ќшы бGа нaшегw, храни1те и3 взыщи1те вс‰ зaпwвэди гDа бGа нaшегw, да наслёдите зeмлю блaгу и3 њстaвите въ наслёдіе сынHмъ вaшымъ по вaсъ дaже до вёка:

f7 и3 нн7э, соломHне, сhне м0й, да знaеши бGа nтє1цъ твои1хъ и3 служи2 є3мY сeрдцемъ совершeннымъ и3 душeвною в0лею, вс‰ бо сердцA и3спытyетъ гDь и3 всsко помышлeніе разумёетъ: ѓще взhщеши є3го2, њбрsщеттисz: ѓще же њстaвиши є3го2, њстaвитъ тS въ конeцъ:

(10) нн7э u5бо ви1ждь, ћкw и3збрa тz гDь, да сози1ждеши є3мY д0мъ во њсвzщeніе, крэпи1сz и3 соверши2.

№i Дадe же давjдъ соломHну сhну своемY начертaніе хрaма и3 домHвъ є3гw2, и3 камaръ є3гw2, и3 г0рницъ, и3 полагaлищъ внyтреннихъ, и3 д0му њчищeніz,

в7i и3 под0біе, є4же помhсли дyхомъ свои1мъ, дворHвъ д0му гDнz, и3 всёхъ камaръ w4крестъ въ сокр0вищихъ д0му гDнz, и3 влагaлищъ с™hнь,

Gi и3 витaлищъ, и3 дневнhхъ чрeдъ їерeйскихъ и3 леvjтскихъ, во вс‰ дэлA служeніz д0му гDнz, и3 влагaлищъ служeбныхъ сосyдwвъ слyжбы д0му гDнz:

д7i и3 мёру вёса и4хъ златhхъ и3 срeбрzныхъ,

є7i свэти1лникwвъ вёсъ дадE є3мY и3 свёщникwвъ.

ѕ7i ДадE є3мY под0бнэ вёсъ трапeзы предложeніz, кjzждо трапeзы златhz, тaкожде и3 срeбрzныхъ,

з7i и3 ќдицъ, и3 возліsлницъ, и3 фі†лъ златhхъ, и3 вёсъ златhхъ и3 срeбрzныхъ, и3 кади1лницъ златhхъ, коегHждо вёса:

}i и3 жeртвенника fmміaмwвъ t злaта чи1ста вёсъ њказA є3мY, и3 под0біе колесни1цы херувjмwвъ простирaющихъ кри1ла и3 њсэнsющихъ над8 ківHтомъ завёта гDнz.

f7i Вс‰ пи6саннаz рук0ю гDнею дадE давjдъ соломHну, по сyщему въ нeмъ рaзуму дёла и3зwбражeніz.

к7 (20) И# речE давjдъ соломHну сhну своемY: ўкрэплsйсz и3 мужaйсz и3 твори2: не б0йсz, нижE страши1сz, занE гDь бGъ м0й съ тоб0ю, не tстyпитъ t тебє2, нижE њстaвитъ тS, д0ндеже соверши1ши ты2 всE дёло служeніz д0му гDнz: и3 сE, под0біе хрaма и3 д0му є3гw2, и3 камaръ є3гw2, и3 г0рницъ, и3 полагaлищъ внyтреннихъ, и3 д0му њчищeніz, и3 под0біе д0му гDнz:

к7а и3 сE, днєвнhz чрєды2 їерeєвъ и3 леvjтwвъ во всsко служeніе д0му гDнz, и3 съ тоб0ю во всsцэмъ дёйствэ, и3 всsкъ ўсeрдный въ мyдрости во всsцэмъ худ0жествэ, и3 кн‰зи, и3 вси2 лю1діе во вс‰ словесA тво‰.

ГлавA к7f. (29)

И# речE давjдъ цaрь ко всемY собрaнію: соломHнъ сhнъ м0й, є3г0же и3збрA себЁ гDь, ю4нъ и3 млaдъ, ґ дёло вели1ко, занeже не человёку ўгот0витсz здaніе, но гDу бGу:

в7 всeю си1лою ўгот0вахъ на д0мъ бGа моегw2 злaто, сребро2, мёдь, желёзо, древA, кaменіе мрaморное, и3 мн0жество кaменій многоцённыхъ и3 разли1чныхъ, и3 всsкое честн0е кaменіе, и3 кaменій парjйскихъ мн0гw:

G и3 є3щE внегдA благоволи1ти ми2 въ домY бGа моегw2, є4сть ў менє2 є4же пригот0вахъ злaто и3 сребро2, и3 сE, дaхъ въ д0мъ бGа моегw2, въ высотY, кромЁ џныхъ, ±же ўгот0вахъ на д0мъ с™hхъ:

д7 три2 тhсzщи тал†нтъ злaта суфjрска и3 сeдмь тhсzщъ тал†нтъ сребрA и3скушeна къ позлащeнію стёнъ свzти1лища,

є7 и3дёже дёло злат0е злaтомъ, ґ и3дёже срeбрzное сребр0мъ, и3 на всsкое дёло рук0ю худ0жникwвъ: и3 кто2 благоволsй и3сп0лнити рyку свою2 днeсь гDу;

ѕ7 И# њбэщaша ўсeрднw нач†лницы nтeчествъ и3 кн‰зи сынHвъ ї}левыхъ, и3 тhсzщницы и3 с0тницы, и3 нач†лницы дёлъ и3 їкон0мы царє1вы,

з7 и3 дaша на дэлA д0му гDнz злaта тал†нтъ пsть тhсzщъ, и3 златни6къ дeсzть тhсzщъ, и3 сребрA тал†нтъ дeсzть тhсzщъ, и3 мёди тал†нтъ nсмьнaдесzть тhсzщъ, желёза же сто2 тhсzщъ тал†нтъ:

} и3 ў ни1хже њбрётесz кaменіе, дaша во влагaлище д0му гDнz, под8 рyку їеіи1лz герсHнина.

f7 И# возвесели1шасz лю1діе њ ўсeрднэмъ подаsніи, понeже всёмъ сeрдцемъ приношaху гDу, и3 давjдъ цaрь возвесели1сz ѕэлw2:

(10) и3 благослови2 цaрь давjдъ гDа пред8 всёмъ мн0жествомъ, глаг0лz: блгcвeнъ є3си2, гDи б9е ї}левъ, nц7ъ нaшъ, t вёка и3 до вёка:

№i тебЁ, гDи, вели1чество, и3 си1ла, и3 слaва, и3 њдолёніе, и3 и3сповёданіе, и3 крёпость, ћкw ты2 всёми, и5же на нб7си2 и3 на земли2, вLчствуеши: t лицA твоегw2 трепeщетъ всsкъ цaрь и3 kзhкъ: и3 тебЁ, гDи, цrтво и3 великолёпіе во всёхъ и3 во всsцэмъ начaлэ:

в7i t тебє2 богaтство и3 слaва, ты2 над8 всёми начaлствуеши, гDи, начaло всsкагw начaла, и3 въ рукY твоє1ю крёпость и3 влaсть, и3 въ рукY твоє1ю млcть, вседержи1телю, возвели1чити и3 ўкрэпи1ти вс‰:

Gi и3 нн7э, гDи, и3сповёдаемсz тебЁ и3 хвaлимъ и4мz хвалeніz твоегw2:

д7i и3 кто2 ѓзъ є4смь, и3 кто2 лю1діе мои2, ћкw возмог0хомъ сі‰ тебЁ благов0льнэ њбэщaти; тво‰ бо сyть вс‰, и3 t твои1хъ дaхомъ тебЁ:

є7i пришeлцы бо є3смы2 пред8 тоб0ю и3 пресeлницы, ћкоже вси2 nтцы2 нaши: днjе нaши ћкw сёнь на земли2, и3 нёсть постоsніz:

ѕ7i гDи б9е нaшъ, ко всемY мн0жеству семY, є4же ўгот0вахъ, да сози1ждетсz д0мъ и4мени с™0му твоемY, t рукY твоє1ю сyть, и3 тебЁ вс‰:

з7i и3 вёмъ, гDи м0й, ћкw ты2 є3си2 и3спытyzй сердцA, и3 прaвду лю1биши: въ простотЁ сeрдца моегw2 произв0лихъ сі‰ вс‰, и3 нн7э людjй твои1хъ, и5же здЁ њбрэт0шасz, ви1дэхъ съ рaдостію тебЁ произв0лившихъ (принести2 дaры):

}i гDи б9е ґвраaма и3 їсаaка и3 ї}лz nтє1цъ нaшихъ, сохрани2 сі‰ въ в0ли сeрдца людjй твои1хъ во вёки, и3 и3спрaви сердцA и4хъ къ тебЁ:

f7i соломHну же сhну моемY дaждь сeрдце блaго, да храни1тъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰ и3 повелBніz тво‰, и3 къ совершeнію привести2 здaніе д0му твоегw2.

к7 (20) И# речE давjдъ всемY собрaнію (людjй): благослови1те гDа бGа нaшего. И# благослови1ша всE собрaніе гDа бGа nтє1цъ свои1хъ: и3 прекл0нше кwлёна поклони1шасz гDу и3 царю2.

к7а И# пожрE давjдъ жє1ртвы гDу, и3 вознесE всесожжє1ніz бGу на ќтріе пeрвагw днE, телє1цъ тhсzщу, nвнHвъ тhсzщу, ѓгнєцъ тhсzщу, и3 возлі‰ніz и4хъ, и3 жeртвы мн0жество t всегw2 ї}лz.

к7в И# kд0ша и3 пи1ша пред8 гDемъ въ дeнь т0й съ вели1кимъ весeліемъ: и3 постaвиша царeмъ втор0е соломHна сhна давjдова, и3 помaзаша є3го2 гDу въ царS, и3 садHка же во ґрхіерeа.

к7г И# сёде соломHнъ на прест0лэ гDни въ царS, вмёстw давjда nтцA своегw2, и3 благоуг0денъ бhсть: и3 покори1сz є3мY вeсь ї}ль.

к7д Кн‰зи и3 си1льніи и3 вси2 сhнове царS давjда nтцA є3гw2 повинyшасz є3мY.

к7є И# возвели1чи гDь соломHна над8 всёмъ ї}лемъ и3 дадE є3мY слaву цaрства, є3sже ни2 є3ди1нъ цaрь и3мЁ прeжде є3гw2.

к7ѕ И# давjдъ сhнъ їессeевъ цaрствова над8 всёмъ ї}лемъ четhредесzть лётъ,

к7з въ хеврHнэ сeдмь лётъ, ґ во їеrли1мэ лётъ три1десzть три2,

к7и и3 ќмре въ стaрости блaзэ, и3сп0лнь днjй, въ богaтствэ и3 слaвэ, и3 воцари1сz соломHнъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

к7f ПрHчаz же словесA царS давjда пє1рваz и3 послBднzz напи6сана сyть въ словесёхъ самуи1ла ви1дzщагw и3 въ словесёхъ наfaна прbр0ка и3 въ словесёхъ гaда прови1дzщагw,

l (30) њ всeмъ цaрствэ є3гw2 и3 крёпости є3гw2, и3 временA ±же бhша при нeмъ и3 во ї}ли и3 во всёхъ цaрствахъ земнhхъ.

 

Конeцъ кни1зэ пeрвэй параліпомeнwнъ: и4мать въ себЁ глaвъ к7f.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост