Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Кни1га тwвjта.

Главы6:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

ГлавA №. (1)

Кни1га словeсъ тwвjта, сhна тwвіи1лева, сhна ґнаніи1лева, сhна ґдуи1лева, сhна гаваи1лева, t сёмене ґсіи1лева, t плeмене нефfалjмлz,

в7 и4же плэнeнъ бЁ во дни6 є3немессaра сaра царS ґссmрjйска t fjсвы, ћже є4сть њдеснyю кmдjа нефfалjмлz въ галілeи вhше ґси1ра. Ѓзъ тwвjтъ путeмъ и4стины ходи1хъ и3 прaвды вс‰ дни6 животA моегw2

G и3 ми1лwстыни мнHги твори1хъ брaтіи моeй и3 kзыку моемY, шeдшымъ со мн0ю во странY ґссmрjйскую въ нінеvjю:

д7 и3 є3гдA бёхъ во странЁ моeй въ земли2 ‡}левэ, ю3нёи3шу ми2 сyщу, всe плeмz нефfалjма nтцA моегw2 tступи2 t д0му ‡еrли1млz, и3збрaннагw t колёнъ ї}левыхъ, є4же жрeти всBмъ колёнwмъ: и3 њсвzщeнъ бhсть хрaмъ њбитaніz вhшнему и3 создaнъ бhсть во вс‰ р0ды вёка:

є7 и3 вс‰ колBна кyпнw tступи6вшаz жрsху ваaловэ ю4ницэ, и3 д0мъ нефfалjма nтцA моегw2:

ѕ7 ѓзъ же є3ди1нъ хождaхъ мн0гажды во їеrли1мъ въ прaздники, ћкоже пи1сано є4сть всемY ї}лю въ повелёніи вёчнэ, начaтки и3 десzти6ны плодHвъ и3 первострижє1ніz и3мёzй,

з7 и3 даsхъ | ‡ерeємъ сынHмъ ґарw6нимъ ко nлтарю2: t всёхъ плодHвъ десzти1ну даsхъ сынHмъ леv‡инымъ служaщымъ во ‡еrли1мэ, и3 вторyю десzти1ну продаsхъ, и3 хождaхъ и3 и3ждивaхъ | во ‡еrли1мэ на к0еждо лёто,

} трeтію же даsхъ, и4мже подобaше, ћкоже заповёда деввHра мaти nтцA моегw2,занE си1ръ њстaхъ t nтцA моегw2.

f7 И# є3гдA бhхъ мyжъ, поsхъ ѓнну женY t сёмене nтeчества нaшегw, и3 роди1хъ t неS тwвjю.

(10) И# є3гдA плэнeни бhхомъ въ нінеvjю, вс‰ крaтіz мо‰ и3 и5же t р0да моегw2 kд0ша t хлёбwвъ kзhческихъ:

№i ѓзъ же соблюд0хъ дyшу мою2 є4же не ћсти,

в7i ћкw пaмzтствовахъ бGа всeю душeю моeю.

Gi И# дадE вhшній благодaть и3 добр0ту пред8 є3немессaромъ, и3 бhхъ є3гw2 купeцъ:

д7i и3 и3д0хъ въ мидjю и3 вдaхъ гаваи1лу брaту гаврjеву въ рaгахъ мидjйскихъ сребрA дeсzть тал†нтъ.

є7i И# є3гдA ќмре є3немессaръ, воцари1сz сеннахирjмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2, и3 путіE є3гw2 непостоsнни бhша, и3 ктомY не возмог0хъ и3ти2 въ мидjю.

ѕ7i И# во днeхъ є3немессaра ми1лwстыни мнHги твори1хъ брaтіи моeй:

з7i хлёбы мо‰ даsхъ ѓлчущымъ и3 њдэsніе наги6мъ, и3 ѓще к0его t р0да моегw2 ви1дэхъ ўмeрша и3 и3звeржена внЁ стэны2 ніеvjи, погрбaхъ є3го2:

}i и3 ѓще к0его ўбивaше сеннахирjмъ цaрь, є3гдA пріи1де бэжaй t їудeи, погребaхъ и5хъ w4тай: мн0гихъ бо ўби2 въ ћрости своeй: и3 и3скHма бывaху t царS тэлесA, и3 не њбрэтaхусz.

f7i Шeдъ же є3ди1нъ t сyщихъ въ нінеvjи, сказA царю2 њ мнЁ, ћкw погребaю и5хъ. И# скрhхсz. Ўёдавъ же, ћкw и4щутъ мS ўби1ти, ўбоsвсz tид0хъ:

к7 (20) и3 разгрaблєна бhша вс‰ и3мёніz мо‰, и3 не њстaсz ми2 ничт0же, кромЁ ѓнны жены2 моеS и3 тwвjи сhна моегw2.

к7а И# не преид0ша днjе пzтьдесsтъ, донeлэже ўби1ста є3го2 двA сы6на є3гw2 и3 бэжaста въ г0ры ґрарґтскіz: и3 воцари1сz сахердaнъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2, и3 постaви ґхіaхара ґнаи1ла, сhна брaта моегw2, над8 всёмъ сочислeніемъ цaрствіz своегw2 и3 над8 всёмъ ўстроeніемъ.

к7в И# проси2 ґхіaхаръ њ мнЁ, и3 пріид0хъ въ нінеvjю. Ґхіaхаръ же бЁ віиочeрпчій и3 над8 пeрстнемъ, и3 ўправи1тель и3 сочисли1тель, и3 постaви є3го2 сахердaнъ вторhмъ: бё же сhнъ брaта моегw2.

ГлавA в7. (2)

Е#гдa же пріид0хъ въ д0мъ м0й, и3 tданA бhсть мнЁ ѓнна женA моS и3 тwвjа сhнъ м0й, въ прaздникъ пzтьдесsтницы, и5же є4сть с™ъ сeдмь седми1цъ, бhсть њбёдъ д0бръ мнЁ, и3 возлег0хъ, є4же ћсти.

в7 И# ўзрёхъ снBди мнHги и3 рёхъ сhну моемY: и3ди1 и3 приведи2, є3г0же ѓще њбрsщеши t брaтіи нaшеz ни1щаго, и4же п0мнитъ гDа, и3 сE, њжидaю тебE.

G И# пришeдъ речE: џтче, є3ди1нъ t р0да нaшегw ўдавлeнъ повeрженъ є4сть на т0ржищи.

д7 И# ѓзъ, прeжде нeже вкуси1ти ми2, взsхъ є3го2 въ нёкій д0мъ, донeлэже зaйде с0лнце:

є7 и3 возврати1всz ўмhхсz и3 kд0хъ хлёбъ м0й въ ск0рби,

ѕ7 и3 помzнyхъ пр?\ор0чество ґмHса, ћкоже речE: њбратsтсz днjе вaши въ плaчь, и3 вс‰ весє1ліz в†ша въ сётованіе:

з7 и3 плaкахсz: и3 є3гдA зaйде с0лнце, поид0хъ и3 и3скопaвъ погреб0хъ є3го2.

} Бли1жніи же посмэвaхусz, глаг0люще: є3щE не бои1тсz ўбіeнъ бhти за дёло сіE: и3 бэжA, и3 сE, пaки погребaетъ мє1ртвыz.

f7 И# въ тY н0щь, є3гдA погреб0хъ, возврати1хсz и3 лег0хъ w4сквернeнъ при стэнЁ дворA, и3 лицE моE tкровeно бЁ:

(10) не ви1дэхъ же, ћкw вр†біz на стэнЁ сyть, и3 nчесeмъ мои6мъ tвє1рстымъ сyщымъ, и3спусти1ша вр†біz тeплое на nчесA мо‰, и3 бhша бёльма на nчесёхъ мои1хъ: и3 и3д0хъ ко врачє1мъ и3 не п0льзоваша мS: ґхіaхаръ же питaше мS, д0ндеже tид0хъ во є3лmмаjду.

№i Ґ женA моS ѓнна в0лну прzдsше въ домёхъ жeнскихъ

в7i и3 посылaше госп0діємъ: даsху же є4й и3 nни2 мздY, придaвше и3 козлS.

Gi Е#гдa же пріи1де ко мнЁ, начA вопи1ти: и3 рёхъ є4й: tкyду козлS; не ўкрaдено ли є4сть; tдaждь є5 госп0діємъ: не бо2 лёпо є4сть ћсти крaденое.

д7i Nнa же речE: дaръ дадeсz ми2 над8 мздY. И# не вёровахъ є4й и3 глаго2лахъ tдaти є5 госп0діємъ, и3 стыдsхсz пред8 нeю. Nнa же tвэщaвши речE ми2: гдЁ сyть ми1лwстыни тво‰ и3 пр†вды тво‰; сE, вёдwма вс‰ съ тоб0ю.

ГлавA G. (3)

И# њпечaливсz плaкахъ, и3 моли1хсz съ болёзнію, глаг0лz:

в7 првdнъ є3си2, гDи, и3 вс‰ дэлA тво‰, и3 вси2 путіE твои2 млcть и3 и4стниа, и3 сyдъ и4стиненъ и3 првdнъ ты2 сyдиши во вёкъ:

G помzни2 мS и3 при1зри на мS да не tмщaеши ми2 грэхи2 мо‰ и3 невBдэніz мо‰ и3 nтє1цъ мои1хъ, и4миже согрэши1ша пред8 тоб0ю:

д7 преслyшаша бо зaпwвэди тво‰ и3 дaлъ є3си2 нaсъ въ расхищeніе и3 плэнeніе и3 смeрть и3 въ при1тчу поношeніz всBмъ kзhкwмъ, въ нsже расточи1хомсz:

є7 и3 нн7э мнHги судбы6 тво‰ сyть и3 и4стинны, твори1те со мн0ю њ грэсёхъ мои1хъ и3 nтє1цъ мои1хъ, ћкw не сотвори1хомъ повелёній твои1хъ, не бо2 ходи1хомъ во и4стинэ пред8 тоб0ю:

ѕ7 и3 нн7э, ћкоже ўг0дно пред8 тоб0ю, сотвори2 со мн0ю: повели2 tsти дyхъ м0й, ћкw да разрэшyсz и3 бyду землS, понeже ќне є4сть ми2 ўмрeти, нeжели жи1ву бhтн, занE поношeніz лжи6ва слhшахъ, и3 печaль є4сть мн0га во мнЁ: повели2 tрэши1тисz ми2 t нyжды ўжE на вёчное мёсто, да не tврати1ши лицA твоегw2 t менє2.

з7 Въ т0йже дeнь случи1сz дщeри рагуи1левэй сaррэ бо є3кватaнэхъ мидjи, и3 т0й поноси1мэй бhти t рабhнь nтцA є3S:

} ѓкw бsше данA седми2 мужє1мъ, и3 ґсмодeй лукaвый дeмwнъ ўби2 и5хъ, прeжде дaже бhти и5мъ съ нeю ћкw съ женaми: и3 рёша є4й: не разумёеши ли ўбивaющи твои1хъ мужeй; ўжE сeдмь и3мёла є3си2, и3 ни є3ди1нагw и4хъ нареклaсz є3си2:

f7 что2 нaсъ біeши; ѓще и3змр0ша, и3ди2 съ ни1ми, да не ви1димъ твоегw2 сhна и3ли2 дщeре во вёкъ.

(10) Сі‰ слhшавши њпечaлисz ѕэлw2, ћкw ўдави1тисz, и3 речE: є3ди1на ќбw є4смь nтцY моемY: ѓще сотворю2 сіE, ўкори1зна є3мY бyдетъ, и3 стaрость є3гw2 ннзведY съ болёзнію во ѓдъ.

№i И# молsшесz при nк0нцы и3 речE: блгcвeнъ є3си2, гDи б9е м0й, и3 блгcвeно и4мz твоE с™0е и3 чтcн0е во вёки: да блгcвsтъ тS вс‰ дэлA тво‰ во вёкъ:

в7i и3 нн7э, гDи, џчи мои2 и3 лицE моE ко тебЁ дaхъ:

Gi рёхъ да разрэши1ши мS t земли2 и3 да не слhшу ѓзъ ктомY поношeніz:

д7i ты2 вёсн, гDи, ћкw чистA є4смь t всsкагw грэхA мyжнz

є7i и3 не њскверни1хъ и4мене моегw2 ннжE и4мене nтцA моегw2 въ земли2 плэнeніz моегw2: є3динор0дна є4смь nтцY моемY, и3 нёсть є3мY џтрочища, и4же наслёдитъ є3го2, нижE брaта бли1жнzгw, нижE сyщагw є3мY сhна да соблюдy мz томY въ женY: ўжE погиб0ша ми2 сeдмь: вскyю ми2 жи1ти; и3 ѓще не ўг0дно є4сть тебЁ ўби1ти мS, повели2 призрёти на мS и3 поми1ловати мS, да не ктомY слhшу поношeніе.

ѕ7i И# ўслhша гDь моли1тву nбои1хъ пред8 слaвою вели1кагw рафаи1ла,

з7i и3 п0сланъ бЁ и3зцэли1ти nбои1хъ, тwвjту њчи1стити бёльма и3 сaрру дщeрь рагуи1леву дaти тwвjи сhну тwвjтову въ женY, и3 свzзaти ґсмодeа лукaваго дeмwна, занE тwвjи подоaетъ наслёдити ю5. Въ то2 врeмz возврати1всz тwвjтъ, вни1де въ д0мъ св0й, ґ сaрра дщи2 рагуи1лева сни1де t г0рницы своеS.

ГлавA д7. (4)

Въ дeнь w4нъ воспомzнY тwвjтъ њ сребрЁ, є4же вдадE гаваи1лу въ рaгахъ мидjйскихъ,

в7 и3 речE въ себЁ: ѓзъ проси1хъ смeрти, что2 не зовY тwвjи сhна моегw2, да є3мY њб8zвлю2, прeжде дaже ўмрeти ми2;

G И# призвaвъ є3го2 речE: чaдо, ѓще ўмрY, погреби1 мz, и3 да не презирaеши мaтере твоеs: чти2 ю5 вс‰ дни6 животA твоегw2 и3 твори2 є4же ўг0дно є4й, и3 да не њпечалsеши є3S:

д7 помzни2, чaдо, ћкw мнHга бBдстгвіz ви1дэ њ тебЁ во чрeвэ: є3гдA ќмретъ, поогреби2 ю5 при мнЁ во є3ди1нэмъ гр0бэ:

є7 вс‰ дни6, чaдо, гDа бGа нaшего п0мни, и3 да не пох0щеши согрэшaти и3 преступaти зaпwвэди є3гw2: прaвду твори2 вс‰ дни6 животA твоегw2, и3 да не х0диши путeмъ непрaвды,

ѕ7 занE творsщу ти2 и4стину благопоспёшєства бyдутъ въ дёлэхъ твои1хъ и3 всBмъ творsщымъ прaвду:

з7 t и3мёній твои1хъ твори2 ми1лостыню, и3 да не зaзритъ твоE џко, внегдA твори1ти ти2 ми1лостыню: да не tвращaеши лицA твоегw2 t всsкагw ни1щагw, и3 t тебє2 не tврати1тсz лицE б9іе:

} ћкоже тебЁ бyдетъ по мн0жеству, твори2 t ни1хъ ми1лостыню: ѓще мaло тебЁ бyдетъ, по мaлому да не бои1шисz твори1ти ми1лостыню:

f7 зал0гъ бо д0бръ сокр0вищствуеши тебЁ на дeнь нyжды,

(10) занE ми1лостынz t смeрти и3збавлsетъ и3 не њставлsетъ и3ти2 во тмY:

№i дaръ бо д0бръ є4сть ми1лостынz всBмъ творsщымъ ю5 пред8 вhшнимъ:

в7i внемли2 себЁ, чaдо, t всsкагw блудодэsніz, и3 женY пeрвэе поими2 t сёмеие nтє1цъ твои1хъ: да не п0ймеши жены2 чуждjz, ћже нёсть t плeмене nтцA твоегw2, занE сhнове прbр0кwвъ є3смы2: нHе, ґвраaмъ, їсаaкъ, їaкwвъ nтцы2 нaши t вёка: помzни1, чaдо, ћкw сjи вси2 поsша жєны2 t брaтіи свои1хъ и3 благословeни бhша въ чaдэхъ свои1хъ, и3 сёмz и4хъ наслёдитъ зeмлю:

Gi и3 нн7э, чaдо, люби2 брaтію твою2 и3 не возноси1сz сeрдцемъ твои1мъ пaче брaтій твои1хъ и3 сынHвъ и3 дщeрей людjй твои1хъ, поsти тебЁ t ни1хъ женY, занE въ гордhни поги1бель и3 развращє1ніе мн0го, и3 въ непотрeбствэ ўмалeніе и3 ўб0жество вели1ко, и4бо непотрeбство мaти є4сть глaда:

д7i мздA всsкагw человёка, и4же ѓще раб0тати бyдетъ ў тебє2, да не премeдлитъ, но tдaждь є3мY ѓбіе: ѓще послyжиши бGу, воздaстсz тебЁ: внемли2 тебЁ, чaдо, во всёхъ дёлэхъ твои1хъ и3 бyди накaзанъ во всeмъ житіи2 твоeмъ,

є7i и3 є4же ненави1диши, да ни комyже твори1ши: вінA въ піsнство да не піeши и3 да не х0дитъ съ тоб0ю піsнство въ п{ти1 твоeмъ:

ѕ7i t хлёба твоегw2 дaждь ѓлчущему и3 t њдsній твои1хъ наги6мъ: всE, є4же ѓще преизбyдетъ тебЁ, твори2 ми1лостыню, и3 да не зaзритъ твоE џко, внегдA твори1ти ти2 ми1лостыню:

з7i и3ждивaй хлёбы тво‰ при гр0бэ првdныхъ, грёшникwмъ же да не дaси:

}i совёта ў всsкагw премyдрагw и4щи2, и3 да не небрежeши њ всsцэмъ совётэ полeзнемъ:

f7i и3 на всsкое врeмz благослови2 гDа бGа и3 t негw2 проси2, ћкw да путіE твои2 прaви бyдутъ, и3 вс‰ стєзи2 и3 совёти твои2 да благоуспёютъ, занE всsкъ kзhкъ не и3мётъ совёта, но сaмъ гDь даeтъ вс‰ бlг†z, и3 є3г0же ѓще восх0щетъ, смирsетъ, ћкоже х0щетъ: и3 нн7э, чaдо, помzни2 зaпwвэди мо‰, и3 да не и3зглaдzтсz t сeрдца твоегw2:

к7 (20) и3 нн7э њб8zвлsю тебЁ дeсzть тал†нтъ сребрA, ±же вдaхъ гаваи1лу сhну гаврjину въ рaгахъ мидjйскихъ:

к7а и3 не б0йсz, чaдо, ћкw њбнищaхомъ: сyть тебЁ мнHга, ѓще ўои1шисz бGа и3 tстyпиши t всsкагw грэхA и3 сотвори1ши, є4же ўг0дно пред8 ни1мъ.

ГлавA є7. (5)

И# tвэшaвъ тwвjа, речE є3мY: џтче, сотворю2 вс‰, є3ли6ка заповёдалъ є3си2 ми2:

в7 но кaкw возмогY взsти сребро2, ґ не знaю є3гw2;

G И# дадE є3мY рукописaніе и3 речE є3мY: и3щи2 себЁ человёка, и4же п0йдетъ съ тоб0ю, и3 дaмъ є3мY мздY, д0ндеже жи1въ є4смь, и3 шeдъ возми2 сребро2.

д7 И# и4де и3скaти человёка, и3 њбрёте рафаи1ла, и4же бЁ ѓгGлъ, и3 не вёдzше:

є7 и3 речE є3мY: могy ли пойти2 съ тоб0ю въ р†ги мид‡искіz, и3 и3звёстенъ ли є3си2 њ мёстэхъ;

ѕ7 И# речE є3мY ѓгGлъ: пойдY съ тоб0ю, и3 пyть вёмъ, и3 ў гаваи1ла брaта нaшегw живsхъ.

з7 И# речE є3мY тwвjа: пожди2 мS, и3 рекY nтцY моемY.

} И# речE є3мY: и3ди2 и3 не косни2.

f7 И# вшeдъ речE nтцY: сE, њбрэт0хъ, и4же п0йдетъ со мн0ю сeй же речE: пригласи2 є3го2 ко мнЁ, да ўвЁмъ, к0егw плeмене є4сть, и3 ѓще вёренъ є4сть, є4же и3ти2 съ тоб0ю.

(10) И# призвA є3го2: и3 вни1де, и3 привётствоваста дрyгъ дрyга.

№i И# речE є3мY тwвjтъ: брaте, t к0егw плeмене и3 t к0егw nтeчества є3си2 ты2; скажи1 ми.

в7i И# речE є3мY: плeмене и3 nтeчества ты2 и4щеши; и3ли2 наeмника, и4же спутьшeствуетъ съ сhномъ твои1мъ; И# речE є3мY тwвjтъ: хощY брaте, вёдати р0дъ тв0й и3 и4мz.

Gi Џнъ же речE: ѓзъ ґзарjа ґнанjи вели1кагw t брaтіи твоеS.

д7i И# речE є3мY: блaгw пришeлъ є3си2, брaте, и3 на мS да не гнёваешисz, ћкw взыскaхъ плeмz твоE и3 nтeчество твоE ўвёдати, и3 ты2 є3си2 брaтъ м0й t добрA и3 блaга р0да: знaхъ бо ѓзъ ґнанjю и3 їwнаfaна сынHвъ семeа вели1кагw, ћкw ходи1хомъ кyпнw во їеrли1мъ клaнzтисz, прносsще перворHднаz и3 десzти6ны плодHвъ, и3 не заблуди1ша въ заблуждeніи брaтіи нaшеz: t к0рене вели1кагw є3си2, брaте:

є7i но рцы2 мнЁ, кyю тебЁ и4мамъ мздY дaти; дрaхму на дeнь и3 н{жднаz тебЁ ћкоже и3 сhнови моемY:

ѕ7i и3 є3щE приложY тебЁ над8 мздY, ѓще здрaви возвратитeсz.

з7i И# благоизв0листа тaкw. И# речE къ тwвjи: гот0въ вyди къ пути2, и3 да благоспэши1тсz вaма. И# ўгот0ва сhнъ є3гw2, ±же къ пути2. И# речE є3мY nтeцъ є3гw2: и3ди2 съ человёкомъ си1мъ: њбитazй же на нб7си2 бGъ бlгоустр0итъ пyть вaшъ, и3 ѓгGлъ є3гw2 да спутьшeствуетъ вaма. И# и3зыд0ста џба tити2, и3 пeсъ џтрочища съ ни1ма.

}i Плaкасz же ѓнна мaти є3гw2 и3 речE къ тwвjту: почто2 tпусти1лъ є3си2 чaдо нaше; и3ли2 не жeзлъ руки2 нaшеz є4сть, внегдA входи1те є3мY и3 и3сходи1ти пред8 нaма;

f7i сребро2 сребр0мъ да не возврати1тсz, но ўмeты сhна нaшегw да бyдетъ:

к7 (20) ћкw бо дадeсz нaма жи1ти t гDа, сіE дов0лно є4сть нaма.

к7а И# речE є4й тwвjтъ: не печaлисz, сестро2, здрaвъ пріи1детъ, и3 џчи твои2 ќзрzтъ є3го2:

к7в ѓгGлъ бо блaгъ спутьшeствовати бyдетъ є3мY и3 благоуспёетсz пyть є3гw2, и3 возврати1тсz здрaвъ.

ГлавA ѕ7. (6)

И# престA плaкати.

в7 Џна же шє1дша путeмъ, пріид0ста въ вeчеръ ко тjгру рэцЁ и3 пребhста тaмw.

G Џтрочнщь же сни1де њмытисz и3 и3зскочи2 рhба t рэки2 и3 хотsше пожрeти џтрочища.

д7 ЃгGлъ же речE є3мY: возми2 рhбу. И# ћтъ рhбу џтрочищь и3 и3звeрже ю5 на зeмлю.

є7 И# речE є3мY ѓгGлъ: разрёжи рhбу, и3 взsвъ сeрдце и3 пeчень и3 жeлчь, положи2 сохрaннw.

ѕ7 И# сотвори2 џтрочищь, ћкоже речE є3мY ѓгGлъ: рhбу же и3спє1кша, снэд0ста: и3 и3д0ста џба, донeлиже прили1жистасz ко є3кватaнwмъ.

з7 И# речE џтрочищь ѓгGлу: ґзарjа брaте, что2 є4сть сeрдце и3 пeчень и3 жeлчь рhбіz;

} И# речE є3мY: сeрдце и3 пeчень, ѓще кого2 смущaетъ дeмwнъ и3ли2 дyхъ ѕ0лъ, си1мъ подобaетъ кури1ти пред8 человёкомъ и3ли2 жен0ю, и3 ктомY не бyдетъ смущaтсиz:

f7 жeлчь же, помaзати человёка, и4же и4мать бёльма на nчесёхъ, и3 и3зцэлёетъ.

(10) Е#гдa же прибли1жистасz ко рaгэ,

№i речE ѓгGлъ џтрочищу: брaте, днeсь пребyдемъ ў рагуи1ла, и3 џнъ ср0дникъ тв0й є4сть, и3 є4сть є3мY дщeрь є3динор0дна и4менемъ сaрра:

в7i возглаг0лю њ нeй, є4же дaтисz тебЁ є4й въ женY, занE тебЁ надлежи1тъ наслёдіе є3S, и3 ты2 є3ди1нъ є3си2 t р0да є3S: nтрокови1ца же краснA и3 ўмнA є4сть:

Gi и3 нн7э послyшай мS, и3 возглаг0лю nтцY є3S, и3 є3гдA возврати1мсz t рaгъ, сотвори1мъ брaкъ: понeже вёмъ рагуи1ла, ћкw не дaстъ є3S мyжу и3н0му по зак0ну мwmсeову, и3ли2 пови1ненъ бyдетъ смeрти, занE наслёдіе тебЁ подобaетъ пріsти, нeжели всsкому человёку.

д7i ТогдA речE џтрочищь ѓгGлу: ґзарjа брaте, слhшахъ ѓзъ, ћкw nтрокови1ца данA бЁ седми2 мужє1мъ, и3 вси2 въ невёстницэ погиб0ша:

є7i и3 нн7э ѓзъ є3ди1нъ є4смь nтцY и3 бою1сz, да не вшeдъ ўмрY ћкоже и3 прeждніи, понeже дeмwнъ лю1битъ ю5 и4же не вреди1тъ ни ког0же рaзвэ приходsщихъ къ нeй: и3 нн7э ѓзъ бою1сz да не ўмрY и3 низведY жив0тъ nтцA моегw2 и3 мaтере моеS съ печaлію њ мнЁ во гр0бъ и4хъ, и3 сhнъ другjй нёсть и4ма, и4же погребeтъ |.

ѕ7i Речe же є3мY ѓгGлъ: не п0мниши ли словeсъ, ћже заповёда тебЁ nтeцъ тв0й, њ є4же взsти тебЁ женY t р0да твоегw2; и3 нн7э послyшай мS, брaте, понeже тебЁ бyдетъ въ женY, ґ њ дeмwнъ ни є3ди1ныz мhсли и3мёй, занE въ н0щь сію2 дaстсz тебЁ nнA въ женY:

з7i и3 ѓще вни1деши въ невёстникъ, в0змеши жерaтокъ fmміaмный, и3 возложи1ши t сeрдца и3 t пeчени рhбныz и3 покури1ши:

}i и3 њбонsетъ дeмwнъ, и3 tбэжи1тъ и3 не возврати1тисz во вёкъ вёка: є3гдa же пріи1деши къ нeй, востaните џба и3 возопjйте къ млcтивому бGу, и3 сп7сeтъ вaсъ и3 поми1луетъ: не б0йсz, занE тебЁ сіS ўгот0вана є4сть t вёка, и3 ты2 ю5 спасeши, и3 п0йдетъ съ тоб0ю, и3 непщyю, ћкw тебЁ бyдутъ t неS ч†да. И# ћкw ўслhша тwвjа сі‰, возлюби2 ю5, и3 душA є3гw2 прилэпи1сz ѕэлw2 є4й. И# пріид0ста во є3кватaны.

ГлавA з7. (7)

И# пріид0ста въ д0мъ рагуи1левъ: сaрра же срёте и5хъ и3 рaдостнw привётствоваше и5хъ, ґ џна ю5: и3 введE и5хъ въ д0мъ.

в7 И# речE рагуи1лъ є4днэ женЁ своeй: к0ль под0бенъ ю4ноша тwвjту сhну брaта моегw2;

G И# вопроси2 и5хъ рагуи1лъ: tкyду є3стE, брaтіz; И# рёста є3мY: t сынHвъ нефfалjмлихъ плэнeнныхъ въ нінеvjю.

д7 И# речE и4ма: знaета ли тwвjта брaта нaшего; Џна же рёста: знaема. И# речE и4ма: здрaвствуетъ ли;

є7 Џна же рёста: и3 жи1въ є4сть и3 здрaвствуетъ. И# речe тwвjа: nтeцъ м0й є4сть.

ѕ7 И# и3зскочи2 рагуи1лъ, и3 њблобызA є3го2, и3 плaкасz,

з7 и3 благослови2 є3го2, и3 речE є3мY: д0брагw и3 благaгw человёка сhнъ. И# слhшавъ, ћкw тwвjтъ погуби2 џчи свои2, ск0рбенъ бhсть и3 плaкасz:

} и3 є4дна женA є3гw2 и3 сaрра дщeрь є3гw2 плaкастэсz. И# пріsша и4хъ ўсeрднw,

f7 и3 заклaша nвнA t nвeцъ, и3 предложи1ша снBди мн0жайшыz. Речe же тwвjа рафаи1лу: ґзарjа брaте, рцы2, њ ни1хже глаг0лалъ є3си2 на пути2, и3 да соверши1тсz дёло.

(10) И# соwбщи2 сл0во рагуи1лу. И# речE рагуи1лъ къ тwвjи: ћждь, пjй и3 благодyшествуй, тебё бо дост0итъ дётище моE взsти: nбaче њб8zвлю2 тебЁ и4стину:

№i вдавaхъ дётище моE седми2 мужє1мъ, и3 є3гдA вхождaху къ нeй, ўмирaху под8 н0щь: но нн7э благодyшествуй. И# речE тwвjа: не вкушY ничт0же здЁ, д0идеже постaвите и3 совэщaетесz со мн0ю. И# речE рагуи1лъ: поими2 ю5 tнн7э по њбhчаю: ты2 бо брaтъ є3си2 є3S, и3 nнA твоS є4сть, млcтивъ же бGъ да бlгопоспэши1тъ вaма во бlг†z.

в7i И# призвA сaрру дщeрь свою2, и3 є4мь рyку є3S, предадE ю5 тwвjи въ женY и3 речE: сE, по зак0ну мwmсeову поими2 ю5 и3 tведи2 ко nтцY твоемY И# благослови2 и5хъ.

Gi И# призвA є4дну женY свою2, и3 взeмъ кни1гу, написA пнсaніе и3 запечатлЁ.

д7i И# начaша ћсти.

є7i И# призвA рагуи1лъ є4дну женY свою2 и3 речE є4й: сестро2, ўгот0ви и4нъ черт0гъ и3 введи2 ю5.

ѕ7i И# сотвори2, ћкоже речE: и3 введE ю5 тaмw и3 плaкасz: и3 воспріsтъ слeзы дщeре своеS и3 речE є4й:

з7i ўповaй, чaдо, гDь нб7сE и3 земли2 да дaстъ тебЁ рaдость вмёстw печaли твоеS тоS: ўповaй, дщи2.

ГлавA }. (8)

Е#гдa же њкончaша вeчерю, введ0ша тwвjю къ нeй.

в7 Џнъ же и3дhй помzнY словесA рафаи1лwва, и3 взS жерaтокъ fmміaмный, и3 возложи2 сeрдце рhбіе и3 пeчень, и3 покури2:

G є3гдa же њбонS дeмwнъ воню2, tбэжE въ вы6шнzz є3гЂпта, и3 свzзA є3го2 ѓгGлъ.

д7 Е#гдa же заключє1на бhста џба, востA тwвjа t л0жа и3 речE: востaни, сестро2, и3 пом0лимсz, да поми1луетъ ны2 гDь.

є7 И# начA тwвjа глаг0лати: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 блгcвeно и4мz твоE с™0е и3 слaвное во вёки, да блгcвsтъ тS нб7сA и3 вс‰ созд†ніz тво‰:

ѕ7 ты2 сотвори1лъ є3си2 ґдaма и3 дaлъ є3си2 є3мY пом0щницу є4vу ўтверждeніе женY є3гw2: t тёхъ роди1сz человёческое сёмz: ты2 рeклъ є3си2: не добро2 бhти человёку є3ди1ному, сотвори1мъ є3мY пом0щницу под0бную є3мY:

з7 и3 нн7э, гDи, не блудодэsніz рaди ѓзъ поeмлю сестрY мою2 сію2, но по и4стинэ: повели2 поми1ловану ми2 бhти и3 съ нeю состарётисz.

} И# речE съ ни1мъ: ґми1нь.

f7 И# спaста џба н0щію, И# востaвъ рагуи1лъ п0йде и3 и3скопA гр0бъ, глаг0лz:

(10) є3дA и3 т0й ќмре;

№i И# пріи1де рагуи1лъ въ д0мъ св0й

в7i и3 речE є4днэ женЁ своeй: посли2 є3ди1ну t рабhнь, и3 да ви1дитъ, ѓще жи1въ є4сть: ѓще же ни, да погребeмъ є3го2, и3 да никт0же ўвёсть.

Gi И# вни1де рабhнz tвeрзши двeрь, и3 њбрёте nбои1хъ спsщихъ,

д7i и3 и3зшeдши возвэсти2 и5мъ, ћкw жи1въ є4сть.

є7i И# благослови2 рагуи1лъ бGа, глаг0лz: блгcвeнъ є3си2 ты2, б9е, во всsцэмъ бlгословeніи чи1стэмъ и3 с™ёмъ: и3 да блгcвsтъ тS с™jи твои2 и3 вс‰ созд†ніz тво‰, и3 вси2 ѓгGли твои2 и3 и3збрaнни твои2: да блгcвsтъ тS во вёки:

ѕ7i блгcвeнъ є3си2, ћкw возвесели1лъ мS є3си2, и3 не бhсть ми2, ћкоже непщевaхъ, но по ми0зэй млcти твоeй сотвори1лъ є3си2 съ нaми:

з7i блгcвeнъ є3си2, ћкw поми1ловалъ є3си2 двои1хъ є3динор0дныхъ: сотвори2 и4ма, вLко, млcть, соверши2 жив0тъ и4хъ во здрaвіи съ весeліемъ и3 млcтію.

}i Повелё же рабHмъ засhпати гр0бъ,

f7i и3 сотвори2 и5мъ брaкъ днjй четыренaдесzть,

к7 (20) И# речE є3мY рагуи1лъ, прeжде дaже соверши1тисz днє1мъ брaка, съ клsтвою, да не и3зhдетъ, ѓще не и3сп0лнzтсz четыренaдесzть днjе брaка:

к7а и3 тогдA взeмъ п0лъ и3мёній свои1хъ да п0йдетъ со здрaвіемъ ко nтцY: прHчаz же, є3гдA ўмрY и3 женA моS.

ГлавA f7. (9)

И# призвA тwвjа рафаи1ла и3 речe є3мY:

в7 ґзарjа брaте возми2 съ соб0ю џтрока и3 двA велблю6да, и3 пойди2 въ р†ги мид‡искіz ко гаваи1лу, и3 принеси2 ми2 сребро2, и3 самого2 приведи2 ми2 на брaкъ,

G понeже заклS рагуи1лъ не и3сходи1ти ми2,

д7 ґ nтeцъ м0й сочислsетъ дни6, и3 ѓще премeдлю мн0гw, скорбёти бyдетъ ѕэлw2.

є7 И# и4де рафаи1лъ, и3 пребhсть ў гаваи1ла, и3 дадE є3мY рукописaніе: џнъ же и3знесE мэшцы2 съ печaтьми и3 вдадE є3мY.

ѕ7 И# њбyтреневаста кyпнw и3 пріид0ста на брaкъ. И# благослови2 тwвjа женY свою2.

ГлавA ‹. (10)

И# тwвjтъ nтeцъ є3гw2 сочислsше кjйждо дeнь: и3 є3гдA и3сп0лнишасz днjе пути2, и3 не прихождaху,

в7 речE тwвjтъ: є3дA кaкw посрaмлени сyть; и3ли2 нeгли ќмре гаваи1лъ, и3 никт0же є3мY даeтъ сребрA;

G И# скорбsше ѕэло2.

д7 Речe же є3мY женA є3гw2: поги1бе џтрочищь, понeже ўмeдли. И# начA плaкастисz є3гw2 и3 речE:

є7 нёсть попечeніz мнЁ, чaдо, понeже лиши1хсz тS свёта џчію моє1ю.

ѕ7 Тwвjтъ же глаг0летъ є4й: молчи2, не печaлисz, здрaвъ є4сть.

з7 И# речE є3мY молчи2, не прельщaй менE, поги1бе џтрочищь м0й. И# и3схождaше на всsкъ дeнь на пyть внЁ, и4мже tи1де: и3 во дни6 хлёба не kдsше, въ н0щехъ же не преставaше плaчущисz тwвjи сhна своегw2, донeлэже скончaшасz четыренaдесzть днjе брaка, въ нsже заклS рагуи1лъ пребhти є3мY тaмw. Речe же тwвjа рагуи1лу: tпусти2 мS, занE nтeцъ м0й и3 мaти моS не ктомY надёютсz ви1дэти мS.

} Речe же є3мY тeсть є3гw2: пребyди ў менє2, и3 ѓзъ послю2 ко nтцY твоемY, и3 возвэстsтъ є3мY, ±же њ тебЁ.

f7 И# тwвjа речE: ни2, но tпусти2 мS ко nтцY моемY.

(10) Востaвъ же рагуи1лъ, дадE є3мY сaрру женY є3гw2 и3 п0лъ и3мёній, рабы6 и3 скоты2 и3 сребро2,

№i и3 благослови1въ | tпусти2, глаг0лz: да бlгопоспэши1тъ вaмъ, ч†да, бGъ нб7сE прeжде нeже ўмрeти ми2.

в7i И# речE дщeри своeй: чти2 свeкрwвъ твои1хъ, тjи нн7э роди1теліе твои2 сyть, да слhшу њ тебЁ слyхъ д0бръ. И# њблобызA ю5. И# є4дна речE ко тwвjи: брaте возлю1бленне, да возврати1тъ тS гDь нб7сE и3 да дaстъ ми2 ви1дэти тво‰ ч†да t сaрры дщeре моеS, да возвеселю1сz пред8 гDемъ: и3 сE, вдаю2 тебЁ дщeрь мою2 въ зал0гъ, и3 да не њпечалsеши є3S.

Gi По си1хъ tи1де тwвjа благословS бGа, ћкw бlгопоспэши2 пyть є3гw2: и3 благословsше рагуи1ла и3 є4дну женY є3гw2, и3 и3дsше, дондеже прибли1житисz и5мъ къ нінеvjи.

ГлавA №i. (11)

И# речE рафаи1лъ ко тwвjи: не вёси ли, брaте, кaкw њстaвилъ є3си2 nтцA твоего2;

в7 предтецeмъ пред8 жен0ю твоeю и3 ўгот0ваимъ д0мъ:

G возми1 же въ рyку жeлчь рhбію. И# поид0ста, и3 кyпнw и4де пeсъ в8слёдъ и4хъ.

д7 Ѓнна же сэдsше њбзирaющи на пути2 сhна своего2.

є7 И# ўсмотри2 є3го2 грzдyща и3 речE nтцY є3гw2: сE, сhнъ м0й грzдeтъ и3 человёкъ пошeдый съ ни1мъ.

ѕ7 Ґ рафаи1лъ речE: вёмъ ѓзъ, тwвjе, ћкw tвeрзетъ џчи nтeцъ тв0й:

з7 ты2 ќбw помaжи жeлчію на nчесeхъ є3гw2, и3 ўгрызeнъ њтрeтъ, и3 tвeрзетъ бёльма, и3 ќзритъ тS.

} И# притeкши ѓнна нападE на вhю сhна своегw2 и3 речE є3мY: ви1дэхъ тS, чaдо,tн}э да ўмрY. И# плaкастасz џба.

f7 Тwвjтъ же и3схождaше ко двeремъ и3 преткнyсz. Сhнъ же є3гw2 притечE къ немY

(10) и3 под8S nтцA своего2 и3 посhпа жeлчь на nчесA nтцA своегw2, глаг0лz: дерзaй, џтче.

№i Е#гдa же њгрызє1на бhша, њтрE џчи свои2,

в7i и3 tрт0шасz t ќглwвъ nчeсъ є3гw2 бёльма, и3 ви1дэвъ сhна своего2, нападE на вhю є3гw2

Gi и3 плaкасz и3 речE: блгcвeнъ є3си2, б9е, и3 блгcвeно и4мz твоE во вёки, и3 блгcвeни вси2 с™jи твои2 ѓгGли,

д7i ћкw наказaлъ є3си2 и3 поми1ловалъ є3си2 мS: сE, ви1жду тwвjю сhна моего2. И# вни1де сhнъ є3гw2 рaдуzсz, и3 возвэсти2 nтцY своемY вели6чіz бы6вшаz є3мY въ мидjи.

є7i И# и3зhде тwвjтъ во срётеніе невёстки своеS рaдуzсz и3 благословS бGа, ко вратHмъ нінеvjи. И# чудsхусz ви1дzщіи є3го2 грzдyща, ћкw прозрЁ.

ѕ7i И# тwвjтъ и3сповёдашесz пред8 ни1ми, ћкw поми1лова є3го2 бGъ. И# є3гдA прнбли1жисz тwвjтъ къ сaррэ невёстцэ своeй, благослови2 ю5, глаг0лz: пріиди2 здрaва, дщи2: блгcвeнъ бGъ, и4же приведE тS къ нaмъ, и3 nтeцъ тв0й и3 мaти твоS. И# бhсть рaдость всBмъ сyщымъ въ нінеvjи брaтіzмъ є3гw2.

з7i И# пріи1де ґхіaхаръ, и3 насвaсъ сhнъ брaта є3гw2,

}i и3 бhсть брaкъ тwвjи съ весeліемъ днjй сeдмь.

ГлавA в7i. (12)

И# призвA тwвjтъ тwвjю сhна своего2 и3 речE є3мY: промhсли, чaдо мздY человёку ходи1вшему съ тоб0ю: и3 приложи1ти є3мY подобaетъ.

в7 И# речE: џтче, не бyду њби1жденъ дaвъ є3мY п0лъ, ±же принес0хъ,

G понeже приведE мS тебЁ здрaва и3 женY мою2 и3зцэли2, и3 сребро2 моE принесE, и3 тебE тaкожде ўврачевA.

д7 И# речE стaрецъ: прaведно є4сть є3мY.

є7 И# призвA ѓгGла и3 речE є3мY: возми2 п0лъ всёхъ, ±же принес0сте, и3 пойди2 здрaвъ.

ѕ7 ТогдA призвaвъ nбои1хъ тaйнw, речE и4ма: блгcви1те бGа и3 томY и3сповёдайтесz, и3 вели1чіе дади1те є3мY, и3 и3сповёдайтесz є3мY пред8 всёми живyщими њ си1хъ, ±же сотвори2 съ вaма: добро2 є4же блгcви1ти бGа и3 возноси1ти и4мz є3гw2, словесA дёлъ б9іихъ благочeстно сказyюще: и3 да не лэнитeсz и3сповёдатисz є3мY:

з7 тaйну царeву добро2 храни1ти, дэлa же б9іz tкрывaти слaвнw: добро2 твори1те, и3 ѕло2 не њбрsщетъ вы2:

} блaго моли1тва съ пост0мъ и3 ми1лостынею и3 прaвдою: блaго мaлое съ прaвдою, нeжели мн0го съ непрaвдою: добро2 твори1ти ми1лостыню, нeжели сокр0виществовати злaто,

f7 ми1лостынz бо t смeрти и3збавлsетъ и3 тaz њчищaетъ всsкъ грёх: творsщіи ми1лwстыни и3 пр†вды и3сп0лнzтсz жи1зни,

(10) согрэшaющіи же врази2 сyть своегw2 животA:

№i не ўтаю2 t вaсъ всsкагw словесE, рёхъ бо: тaйну царeву храни1ти добро2, дэлa же б9іz tкрывaти слaвнw:

в7i и3 н}э, є3гдA моли1лсz є3си2 ты2 и3 невёстка твоS сaрра, ѓзъ приношaхъ пaмzть моли1твы вaшеz пред8 с™aго, и3 є3гдA погребaлъ є3си2 мє1ртвыz, под0бнэ присyтствовахъ тебЁ,

Gi и3 є3гдA не лэни1лсz є3си2 востaти и3 њстaвити њбёдъ тв0й, да tшeдъ покрhеши мeртваго, не ўтаи1лсz є3си2 менє2 благотворsй, но съ тоб0ю бёхъ:

д7i и3 нн7э послa мz бGъ и3зцэли1ти тS и3 невёстку твою2 сaрру:

є7i ѓзъ є4смь рафаи1лъ, є3ди1нъ t седми2 с™hхъ ѓгGлwвъ, и5же прин0сzтъ мwли1твы с™hхъ и3 вх0дzтъ пред8 слaву с™aгw.

ѕ7i И# смzт0стасz џба и3 пад0ста на лицE, занE ўбоsстасz.

з7i И# речE и4ма: не б0йтесz, ћкw ми1ръ вaма бyдетъ, бGа же благослови1те во вёкъ:

}i ћкw не своeю си2 благодaтію, но в0лею бGа нaшегw пріид0хъ, сегw2 рaди благослови1те є3го2 во вёкъ:

f7i вс‰ дни6 kвлsхсz вaма, и3 не kд0хъ, нижE пи1хъ, но видёніе вы2 зрsсте:

к7 (20) и3 нн7э и3сповёдайтесz бGу, занE восхождY къ послaвшему мS, и3 напиши1те вс‰, ±же соверши1шасz, въ кни1гу.

к7а И# востaста и3 не ктомY ви1дэста є3го2:

к7в и3 и3сповёдаста дэлA вє1ліz и3 ч{днаz б9іz, и3 кaкw kви1сz и4ма ѓгGлъ гDень.

ГлавA Gi. (13)

И# тwвjтъ написA моли1тву въ рaдость и3 речE: блгcвeнъ бGъ живhй во вёки и3 цrтво є3гw2,

в7 занE џнъ наказyетъ и3 ми1луетъ, низв0дитъ во ѓдъ и3 возв0дитъ, и3 нёсть и4же и3збэжи1тъ руки2 є3гw2:

G и3сповёдайтесz є3мY, сhнове ї}левы, пред8 kзы6ки, занE т0й разсёz нaсъ въ ни1хъ,

д7 тaмw kвлsйте вели1чіе є3гw2, возноси1те є3го2 пред8 всsкимъ живyщимъ, ћкw т0й гDь нaшъ и3 бGъ, т0й nц7ъ нaшъ во вс‰ вёки,

є7 и3 накaзовати и4мать нaсъ въ непрaвдахъ нaшихъ, и3 пaки поми1луетъ и3 соберeтъ ны2 t всёхъ kзhкwвъ, и3дёже ѓще расточeни бyдете въ ни1хъ:

ѕ7 ѓще њбратнтeсz къ немY всёмъ сeрдцемъ вaшимъ и3 всeю душeю вaшею твори1ти пред8 ни1мъ и4стину, тогдA њбрати1тсz къ вaмъ и3 не скрhетъ лицA своегw2 t вaсъ, и3 ќзрите, ±же сотвори1тъ съ вaми: и3 и3сповёдайтесz є3мY всёми ўсты6 вaшими, и3 благослови1те гDа прaвды и3 возноси1те цRS вэкHвъ: ѓзъ въ земли2 плэнeніz моегw2 и3сповёдаюсz є3мY и3 сказyю крёпость и3 вели1чіе є3гw2 kзыку грёшникwвъ: њбрати1тесz, грBшницы, и3 твори1те прaвду пред8 ни1мъ: кто2 вёсть, ѓще бlговоли1тъ њ вaсъ и3 сотвори1тъ млcть вaмъ;

з7 бGа моего2 возношY, и3 душA моS цRS нбcнаго, и3 возвесели1тсz њ вели1чіи є3гw2:

} да возглаг0лютъ вси2 и3 да и3сповёдzтсz є3мY во ‡еrли1мэ:

f7 їеrли1ме, грaде с™hй, накaжетъ тS за дэлA сынHвъ твои1хъ и3 пaки поми1луетъ сhны првdныхъ:

(10) и3сповёдайz гDеви блaгw и3 блгcви2 цRS вэкHвъ, да пaки ски1ніz є3гw2 сози1ждетсz въ тебЁ съ рaдостію, и3 да возвесели1тъ въ тебЁ плэнє1нныz, и3 да возлю1битъ въ тебЁ бBдныz во вс‰ р0ды вёка:

№i kзhцы мн0зи tдалeча пріи1дутъ ко и4мени гDа бGа, дaры въ рукaхъ и3мyще и3 дaры цRю2 нб7сE, р0дове родHвъ восхвaлzтъ тS и3 дадyтъ рaдованіе:

в7i пр0клzти вси2 ненави1дzщіи тS, блгcвeни бyдутъ вси2 лю1бzщіи тS во вёкъ:

Gi рaдуйсz и3 весели1сz њ сынёхъ првdныхъ, занE соберyтсz и3 возблгcвsтъ гDа првdныхъ:

д7i Q=^, бlжeни лю1бzщіи тS, возрaдуютсz њ ми1рэ твоeмъ: бlжeни, є3ли2цы скорвёша њ всёхъ наказaніихъ твои1хъ, занE њ тебЁ возрaдуютсz, ви1дzще всю2 слaву твою2, и3 возвеселsтсz во вёкъ:

є7i душA моS да блгcви1тъ бGа цRS веи1каго,

ѕ7i ћкw наздaнъ бyдетъ їеrли1мъ сапфjромъ и3 смарaгдомъ и3 кaменемъ честнhмъ, стёны тво‰ и3 столпи2 и3 забр†ла злaтомъ чи1стымъ,

з7i и3 стHгны їеrли1мскіz вирЂлломъ и3 ґнfрaxомъ и3 кaменіемъ t суфjра ўтeлютсz,

}i и3 рекyтъ вс‰ стHгны є3гw2: ґллилyіа и3 восхвaлzтъ, глаг0люще: блгcвeнъ бGъ, и4же вознесE во вс‰ вёки.

ГлавA д7i. (14)

И# престA и3сповёдаzсz тwвjтъ.

в7 И# бЁ лётъ nсми1десzти nсми2, є3гдA погуби2 зрaки, и3 по лётэхъ nсми2 прозрЁ: и3 творsше ми1лwстыни, и3 приложи2 боsтисz гDа бGа и3 и3сповёдатисz є3мY:

G ѕэлH же состарёсz, и3 прнзвA сhна своего2 и3 шeсть сынHвъ є3гw2 и3 речE є3мY: чaдо, возми2 сhны тво‰, сE, состарёхсz и3 при и3схождeніи t житіS є4смь:

д7 пойди2 въ мидjю, чaдо, ўвёрихсz бо, є3ли6ка глаг0ла їHна прbр0къ њ нінеvjи, ћкw разори1тсz, въ мидjи же бyдетъ ми1ръ пaче дaже до врeмене, и3 ћкw брaтіz н†ша на земли2 расточaтсz t благjz земли2, и3 їеrли1мъ бyдетъ пyстъ, и3 д0мъ б9ій въ нeмъ сожжeнъ бyдетъ и3 пyстъ бyдетъ до врeмене:

є7 и3 пaки поми1луетъ и5хъ бGъ и3 возврати1тъ и5хъ въ зeмлю, и3 сози1ждутъ д0мъ, не kк0въ пeрвый, д0ндеже и3сп0лнzтсz временA вёка: и3 по си1хъ возвратsтсz t плэнeній и3 сози1ждутъ їеrли1мъ чeстнw, и3 д0мъ б9ій въ нeмъ сози1ждетсz во вс‰ р0ды вёка здaніемъ слaвнымъ, ћкоже глаг0лаша њ нeмъ прbр0цы:

ѕ7 и3 вси2 kзhцы њбратsтсz и4стиннw боsтисz гDа бGа и3 њпровeргнутъ јдwлы сво‰,

з7 и3 возблгcвsтъ вси2 kзhцы гDа, и3 лю1діе є3гw2 и3сповёдzтсz бGу, и3 вознесeтъ гDь лю1ди сво‰, и3 возрaдуютсz вси2 лю1бzщіи гDа бGа во и4стинэ и3 прaвдэ, творsще ми1лость брaтіи нaшей:

} и3 нн7э, чaдо, tиди2 t нінеvjи, ћкw всsчески бyдутъ, ±же глаг0ла прbр0къ їHна:

f7 тh же сохрани2 зак0нъ и3 повелBніz и3 бyди любоми1лостивъ и3 прaведенъ, да тебЁ блaго бyдетъ:

(10) и3 погреби2 мS д0брэ, и3 мaтерь твою2 со мн0ю, и3 да не ктомY пребyдете въ нінеvjи: чaдо, ви1ждь, что2 сотвори2 ґмaнъ ґхіaхару корми1вшему є3го2, ћкw t свёта tведE є3го2 во тмY, и3 є3ли6ка воздадE є3мY: и3 ґхіaхаръ ќбw спасeсz, томy же воздаsніе воздадeсz, и3 т0й сни1де во тмY: манассjа сотвори2 милосeрдіе и3 спасeсz t сёти смeртныz, ю4же потчE є3мY: ґмaнъ же падE въ сёть и3 поги1бе:

№i и3 н}э, ч†да, вёждьте, что2 ми1лостынz твори1тъ и3 прaвда и3збавлsетъ. И# сі‰ глаг0лz, и3спусти2 дyшу свою2 на nдрЁ: бё же лётъ стA пzти1десzти nсми2. И# погребE є3го2 слaвнw.

в7i И# є3гдA ќмре ѓнна, погребE ю5 со nтцeмъ свои1мъ. Tи1де же тwвjа съ жен0ю своeю и3 съ сынми2 свои1ми во є3кватaны ко рагуи1лу тeстю своемY,

Gi и3 состарёсz чeстнw, и3 погребE тeстєвъ свои1хъ слaвнw, и3 наслёди и3мёніе и4хъ и3 тwвjта nтцA своегw2:

д7i и3 ќмре (сhй) лётъ стA двaдесzти седми2 во є3кватaнэхъ мидjйскихъ:

є7i и3 слhша, прeжде нeже ўмрeти є3мY, погублeніе нінеvjи, ю4же плэни2 навуходон0соръ и3 ґсуи1ръ: и3 возрaдовасz, прeжде нeже ќмре, њ нінеvjи.

 

Конeцъ кни1зэ тwвjтовэ: и4мать въ себЁ глaвъ д7i.

СіS кни1га тwвjта преведeна вн0вь t грeческагw ґлеxандрjйскагw, въ первопечaтнэй же њстр0жстэй бjбліи преведенA бhсть t вульгaты.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост