Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Кни1га є3сfи1рь.

Главы6:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

ГлавA №. (1)

Въ лёто втор0е цaрства ґртаxeрxа вели1кагw, въ пeрвый дeнь мцcа нісaна, с0нъ ви1дЁ мардохeй сhнъ їаjровъ, семeевъ, кісeевъ, t плeмене веніамjнz, человёкъ їудeанинъ, њбитazй въ сyсэхъ грaдэ, человёкъ вели1къ, служA во дворЁ царeвэ: бё же t плэнeнныхъ, и5хже плэни2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій t їеrли1ма, со їехонjею царeмъ їудeйскимъ. И# сицево2 є3гw2 с0ніе: и3 сE, глaсъ ўжaсный, гр0ми и3 трyсъ и3 смzтeніе на земли2: и3 сE, двA ѕм‡а вели6ка произыд0ста, готHва џба междY соб0ю брaтисz, и3 бhсть глaсъ и4хъ вели1къ, и3 глaсомъ и4хъ ўгот0васz всsкъ kзhкъ на брaнь, да и3стребsтъ kзhкъ првdныхъ: и3 сE, дeнь тмh и3 мрaка, ск0рбь и3 тэснотA, и3 њѕлоблeніе и3 смzтeніе вeліе на земли2, и3 возмути1сz всsкъ kзhкъ првdнъ, боsщесz ѕл0бы и4хъ, и3 ўгот0вашасz на поги1бель, и3 возопи1ша ко гDу: t в0плz же и4хъ бhсть ѓки t мaлагw и3ст0чника рэкA вeліz, водA мн0га: и3 свётъ и3 с0лнце возсіS, и3 смирeнніи вознес0шасz и3 поzд0ша слaвныхъ. И# возбнyвъ мардохeй ви1дэвый с0ніе сіE, и3 є4же бGъ восхотЁ сотвори1ти, содержaше с0ніе сіE въ сeрдцы, и3 во всsцэмъ словеси2 хотsше разумэти є5 дaже до н0щи. И# пребывaше мардохeй во дворЁ со гавafомъ и3 faрромъ двэмA є3vнyхома царeвыма, и5же стрежaста дв0ръ: и3 слhша разглагHлствіz и4хъ, и3 совёты и4хъ и3сиытA, и3 разумЁ, ћкw гот0вzтъ рyцэ свои2 возложи1ти на царS ґртаxeрxа: и3 сказA царю2 њ ни1хъ. И# и3спытA цaрь двY є3vн{ху своє1ю, и3 и3сповBдавша повBшена бhста. И# написA цaрь словесA сі‰ на пaмzть, и3 мардохeй написA њ словесёхъ си1хъ. И# повелЁ цaрь мардохeю служи1ти во дворЁ и3 дадE є3мY дaры за сіE. И# бЁ ґмaнъ ґмадafовъ вугeанинъ слaвенъ пред8 царeмъ и3 восхотЁ њѕл0бити мардохeа и3 людjй є3гw2 двY рaди є3vн{ху царє1ву.

И# бhсть по словесёхъ си1хъ во днeхъ ґртаxeрxа: сeй ґртаxрxъ t їндjи њбладaше сто2 двaдесzть седмію2 странaми (дaже до є3fі0піи):

в7 во дни6 же ты6z, є3гдA сёде на прест0лэ цaрь ґртаxeрxъ въ сyсэхъ грaдэ,

G въ трeтіе лёто цaрства своегw2, сотвори2 пи1ръ другHмъ и3 пр0чымъ kзhкwмъ, и3 пє1рсскимъ и3 ми6дскимъ сл†внымъ, и3 нач†лнымъ сатрaиwмъ,

д7 и3 по си1хъ, є3гдA показA и5мъ богaтство цaрства своегw2 и3 слaву весeліz своегw2, во сто2 џсмьдесzтъ днjй.

є7 И# є3гдA и3сп0лнишасz днjе пи1ра, сотвори2 цaрь пи1ршество kзhкwмъ њбрётшымсz во грaдэ (сyсэхъ) на днjй шeсть во дворЁ д0му царeва,

ѕ7 ўкрaшеннэмъ вmсс0нными и3 зелeиыми завёсами, простeртыми на ќжахъ вmсс0нныхъ и3 червлени1чныхъ, на к0лцахъ златhхъ и3 срeбрzныхъ, на столпёхъ мрaморныхъ и3 кaменныхъ:

з7 лHжа зл†та и3 срє1брzна, на пом0стэ кaмене смарaгдова, и3 піннjнска и3 парjнска мрaмора, и3 плащани6цы пестротaми разли1чными разцвёчєны, w4крестъ шипцы2 разсёzни:

} сосyди злaти и3 срeбрzни, и3 чaша ґнfрaxа (кaмене) предложeннаz, цэн0ю тал†нтъ три1десzть тhсzщъ: віно2 мн0го и3 слaдко, є4же сaмъ цaрь піsше: питіe же сіE не по ўстaвленному зак0ну бhсть, тaкw бо восхотЁ цaрь и3 заповёда їкон0мwмъ сотвори1ти в0лю свою2 и3 мужeй.

f7 И# ґстjнь цари1ца сотвори2 пи1ръ женaмъ въ домY царeвэ, и3дёже цaрь ґртаxeрxъ.

(10) Въ дeнь же седмhй развесели1всz цaрь, речE ґмaну и3 вазaну, и3 faррэ и3 варaзу, и3 заfолfaну и3 ґватaзу и3 fарaву, седми1мъ є3vнyхwмъ, и5же служaху пред8 царeмъ ґртаxeрxомъ,

№i привести2 (ґстjнь) цари1цу пред8 нег0, є4же воцари1ти ю5 и3 возложи1ти на ню2 вэнeцъ цaрскій и3 показaти ю5 всBмъ начaлствующымъ и3 kзhкwмъ красотY є3S, занE прекрaсна бЁ.

в7i И# не послyша є3гw2 ґстjнь цари1ца пріити2 со є3vн{хи.

Gi И# њпечaлисz цaрь, и3 разгнёвасz, и3 речE бли6жнимъ свои6мъ: си1це речE ґстjнь: сотвори1те u5бо њ сeмъ зак0нъ и3 сyдъ.

д7i И# приступи1ша къ немY ґркесeй и3 сарсоfeй и3 малисеaръ, нач†лницы пeрсстіи и3 ми1дстіи, и5же бли1з8 царS, пeрвіи сэдsщіи при цари2,

є7i и3 возвэсти1ша є3мY по зак0нwмъ, кaкw подобaетъ сотвори1ти цари1цэ ґстjни, ћкw не сотвори2 повелённыхъ t царS чрез8 є3vнyхи.

ѕ7i И# речE мухeй ко царю2 и3 къ болsрwмъ: не царS є3ди1наго њби1дэ ґстjнь цари1ца, но и3 вс‰ кн‰зи и3 начaлники царє1вы,

з7i и4бо повёда и3мъ словесA цари1цы, и3 кaкw противоречE царю2:

}i ћкоже ўбw проти1внw речE царю2 ґртаxeрxу, си1це и3 днeсь госпwжи2 жєны2 пр0чыz кнzзeй пeрсскихъ и3 ми1дскихъ, ўслhшавшz царю2 речє1ннаz t неS, дерзнyтъ тaкожде безчeствовати мужeи свои1хъ:

f7i ѓще u5бо ўг0дно царю2, да повели1тъ цaрскимъ повелёніемъ, и3 да напи1шетсz по зак0нwмъ ми6дскимъ и3 пє1рсскимъ, и3 и4накw да не бyдетъ, нижE да вни1детъ ктомY цари1ца къ немY, и3 цaрство є3S да предaстъ цaрь женЁ лyчшей є3S:

к7 (20) и3 да бyдетъ ўслышанъ зак0нъ, и4же t царS, є3г0же сотвори1тъ во цaрствіи своeмъ, и3 си1це вс‰ жєны2 возложaтъ чeсть на мyжы сво‰ t богaта дaже до ўб0га.

к7а И# ўг0дно бhсть сл0во пред8 царeмъ и3 нач†лники, и3 сотвори2 цaрь, ћкоже речE є3мY мухeй,

к7в и3 послA цaрь кни6ги во всE цaрство по странaмъ по љзhку и4хъ, да бyдетъ стрaхъ и5мъ въ жили1щихъ и4хъ.

ГлавA в7. (2)

И# по словесёхъ си1хъ ўтоли1сz цaрь t гнёва, и3 не воспомzнY ктомY ґстjни, воспоминaz, є3ли6ка глаг0ла и3 кaкw њсуди2 є3S.

в7 И# рёша слуги6 царє1вы: да и3зhщутсz царю2 дэви6цы нерастлBнны, красны6 зрaкомъ, и3 да постaвитъ цaрь взыскaтєли во всёхъ странaхъ цaрствіz своегw2,

G и3 да и3зберyтъ nтрокови1цъ дёвственныхъ доброзрaчныхъ въ сyсы грaдъ, въ черт0гъ жeнскій, и3 да tдадyтсz є3vнyхови царeву стрaжу жeнъ, и3 да дадyтсz м†сти и3 пр0чыz потрє1бы:

д7 и3 женA, ю4же возлю1битъ цaрь, да бyдетъ цари1цею вмёстw ґстjни. И# ўг0дно бЁ царю2 сл0во, и3 сотвори2 тaкw.

є7 И# мyжъ бЁ їудeанинъ во грaдэ сyсэхъ, и3 и4мz є3мY мардохeй сhнъ їаjровъ, сhна семeина, сhна кісeова, t плeмене веніамjнz,

ѕ7 и4же бsше плэнeнъ t їеcрли1ма навуходон0соромъ царeмъ вавmлHнскимъ:

з7 и3 бsше є3мY nтрокови1ца воспитaна, дщeрь ґмінадaва брaта nтцY є3гw2, и3 и4мz є4й є3сfи1рь. По преставлeніи же роди1телей є3S, пріS ю5 мардохeй во дщeре мёсто: и3 бsше дэви1ца краснA и3 доброзрaчна.

} И# є3гдA ўслhшано бhсть повелёніе царeво, сHбраны бhша дэви6цы мнHги во грaдъ сyсы, под8 рyку гaіеву, и3 приведенA бhсть є3сfи1рь ко гaію храни1телю жeнъ:

f7 и3 ўг0дна бhсть є3мY nтрокови1ца и3 њкрёте благодaть пред8 ни1мъ: и3 потщaсz дaти є4й м†сти и3 ўчaстіе, и3 сeдмь дэви1цъ пристaви къ нeй и3з8 д0му царeва, и3 снабдэвaше ю5 и3 рабhнь є3S д0брэ въ домY жeнстэмъ.

(10) И# не повёда є3сfи1рь р0да своегw2, нижE nтeчества, мардохeй бо заповёда є4й не возвэщaти.

№i На всsкъ же дeнь хождaше мардохeй по дворY жeнскому, назирaz, что2 є3сfи1ри случи1тсz.

в7i Сіe же бЁ врeмz дэви1цъ входи1ти ко царю2, є3гдA и3сп0лнzтсz дванaдесzть мцcей: тaкw бо наполнsхусz днjе ўкрашeніz, шeсть мцcъ во ґрwмaтэхъ и3 въ мaстехъ жeнскихъ, и3 шeсть мцcъ намазyющzсz смЂрновымъ є3лeемъ,

Gi и3 тогдA вхождaху ко царeви: и3 є3мyже ѓще речeтъ привести2 ю5, вх0дитъ съ ни1мъ кyпнw и3з8 д0му жeнскагw дaже до д0му царeва:

д7i на вeчеръ вхождaше и3 заyтра возвращaшесz въ д0мъ жeнскій вторhй, и3дёже гaй є3vнyхъ царeвъ храни1тель жeнъ, и3 не вхождaше пaки ко царю2, ѓще не бyдетъ позванA и4менемъ.

є7i Е#гдa же и3сп0лнисz врeмz є3сfи1ри дщeри ґмінадaва, брaта nтцA мардохeова, (и4же поsлъ ю5 себЁ въ дщeре мёсто,) вни1ти ко царeви, ничт0же преступи2 t си1хъ, ±же заповёда є4й є3vнyхъ храни1тель жeнъ: бё бо є3сfи1рь њбрэтaющаz благодaть пред8 всёми зрsщими ю5.

ѕ7i И# вни1де є3сfи1рь ко царю2 ґртаxeрxу во вторыйнaдесzть мцcъ, и4же є4сть ґдaръ, въ лёто седм0е цaрства є3гw2.

з7i И# возлюби2 цaрь є3сfи1рь, и3 њбрёте благодaть пaче всёхъ дэви1цъ, и3 возложи2 вэнeцъ жeнскій на главY є3S.

}i И# сотвори2 цaрь пи1ръ всBмъ другHмъ свои6мъ и3 си1ламъ сeдмь днjй, и3 вознесE брaкъ є3сfи1ринъ, и3 сотвори2 tрaду сyщымъ во цaрствіи є3гw2.

f7i Мардохeй же служaше во дворЁ (царeвэ).

к7 (20) Е#сfи1рь же не повёда р0да своегw2, (ни людjй свои1хъ): си1це бо заповёда є4й мардохeй боsтисz бGа и3 твори1ти зaпwвэди є3гw2, ћкоже бЁ съ ни1мъ, є3сfи1рь же не и3змэни2 њбhчаz своегw2.

к7а И# њпечaлистасz двA є3vн{ха царє1ва начaлнэйшіи стрaжы тёла є3гw2, ћкw предпочтeнъ бhсть мардохeй, и3 и3скaста ўби1ти ґртаxeрxа царS.

к7в И# возвэсти1сz сл0во мардохeю, и3 сказA є3сfи1ри: nнa же повёда царю2, ±же навётуютъ.

к7г Цaрь же и3спытA двY є3vн{ху, (и3 и3сповёдаста,) и3 њбёси и5хъ. И# повелЁ цaрь вписaти на пaмzть въ цaрстэй книгохрани1телницэ њ благодэsніи мардохeовэ въ похвалY.

ГлавA G. (3)

И# по си1хъ прослaви цaрь ґртаxeрxъ ґмaна сhна ґмадаfyина вугeанина и3 вознесE є3го2, и3 предсэдsше вhшше всёхъ другHвъ є3гw2:

в7 и3 вси2, и5же во дворЁ (царeвэ), покланsхусz ґмaну: си1це бо повелЁ цaрь твори1ти. Мардохeй же не клaнzшесz є3мY.

G И# глаг0лаша сyщіи во дворЁ царeвэ мардохeю: мардохeе, чесw2 рaди не слyшаеши глаг0лемыхъ t царS;

д7 По вс‰ же дни6 глаг0лаху є3мY, и3 не послyшаше и4хъ. И# возвэсти1ша ґмaну, ћкw мардохeй сопротивлsетсz повелёнію царeву, и3 повёда и5мъ мардохeй, ћкw їудeанинъ є4сть.

є7 И# ўвёдавъ ґмaнъ, ћкw не клaнzетсz є3мY мардохeи, разгнёвасz ѕэлw2

ѕ7 и3 ўмhсли погуби1ти вс‰ їудє1и, и5же въ цaрствэ ґртаxeрxовэ:

з7 и3 сотвори2 совётъ въ лёто второенaдесzть цaрства ґртаxeрxова, и3 метaше жрє1біz дeнь t днE и3 мцcъ t мцcа, ћкw погуби1ти во є3ди1нъ дeнь р0дъ мардохeевъ: и3 падE жрeбій на четвертыйнaдесzть дeнь мцcа, и4же є4сть ґдаръ.

} И# речE (ґмaнъ) ко царю2 ґртаxeрxу, глаг0лz: є4сть kзhкъ разсёzнный во kзhцэхъ во всeмъ цaрствэ твоeмъ: зак0ны же и4хъ стрaнни пaче всёхъ kзы6къ, и3 зак0нwвъ цaрскихъ не слyшаютъ, и3 не п0льзуетъ царю2 њстaвити и5хъ:

f7 и3 ѓще г0дэ є4сть царeви, да повели1тъ погуби1ти |: ѓзъ же запишY въ сокр0вище царeво дeсzть ты2сzщъ тал†нтъ сребрA.

(10) И# снeмъ цaрь пeрстень (съ руки2 своеS), дадE въ рyцэ ґмaну, да запечaтаетъ пис†ніz напи6саннаz на їудє1й.

№i И# речE цaрь ґмaну: сребро2 ќбw и3мёй ты2 себЁ, лю1демъ же твори2, ћкоже х0щеши.

в7i И# при1звани бhша писцы2 царє1вы въ третійнaдесzть дeнь мцcа пeрвагw, и3 написaша, ћкоже повелЁ ґмaнъ, къ воев0дамъ и3 начaлникwмъ по всBмъ странaмъ, t їндjйскіz w4бласти дaже и3 до є3fі0піи, сто2 двaдесzти седми2 странaмъ, начaлствующымъ над8 kзы6ки по и4хъ љзhку, и4менемъ ґртаxeрxа царS.

Gi И# послA съ писмонHсцы пис†ніz въ цaрство ґртаxeрxово, да побію1тъ р0дъ жид0вскій въ дeнь є3ди1нъ мцcа вторагwнaдесzть, и4же є4сть ґдaръ, и3 да расхи1тzтъ и3мBніz и4хъ.

д7i Списaніе же є3піст0ліи сицево2 бЁ: цaрь вели1кій ґртаxерxъ начaлствующымъ t їндjи дaже до є3fі0піи над8 сто2 двaдесzть седмію2 странaми и3 мэстоначaлникwмъ пHдданнымъ.

є7i Над8 мн0гими цaрствующь kзы6ки и3 њбдержaвъ всю2 вселeнную, восхотёхъ, не дeрзостію w4бласти возноси1мь, но кр0тостію и3 ти1хостію всегдA прaвz, безмzтeжно житіE всегдA ўстроsти подрyчныхъ (нaшихъ), и3 цaрствіе (своE) безм0лвно и3 проходи1мо дaже до конє1цъ соблюдaz, њбнови1ти желaемый всBмъ человёкwмъ ми1ръ.

ѕ7i Вопроси1вшу же ми2 совётники мо‰, кaкw бы возм0жно сіE соверши1ти, и4же ў нaсъ цэломyдріемъ пресловyтый и3 во благоволeніи неизмённый и3 твeрдою вёрностію ўтверждeнный и3 вторyю чeсть по цари2 получи1вый ґмaнъ сказA нaмъ, ћкw во всёхъ по вселeннэй колёнэхъ смэси1сz враждeбный нёкій нар0дъ, зак0нами сопроти1вный ко всsкому kзhку и3 повелBніz ц†рскаz всегдA небрегyщь, дабы2 не ўстроsлосz t нaсъ благоуправлsемое непор0чнw соwбладaніе.

з7i Ўразумёвше ўбо, ћкw сeй kзыкъ є3ди1нъ сопротивлsетсz всегдA всsкому человёку, ўставлeніе зак0нwвъ и3ностранное и3змэнsетъ, и3 проти1вzсz нaшымъ дэлHмъ, гHршаz совершaетъ ѕл†z, дабы2 цaрствіе нaше не получи1ло благостоsніz: повелёхомъ u5бо напи1санными къ вaмъ грaмотами t ґмaна ўчинeнагw над8 вещьми2 (цaрскими) и3 вторaгw nтцA нaшегw, всёхъ со женaми и3 чaды погуби1ти всекорeннэ врaжіими мечьми2 без8 всsкіz ми1лости и3 пощадёніz, въ четвертыйнaдесzть дeнь вторагwнaдесzть мцcа ґдaра, настоsщагw лёта, ћкw да бывшіи дрeвле и3 нн7э врази2 во є3ди1нэмъ дни2 г0рькw во ѓдъ сошeдше, въ пр0чее врeмz ти1хо и3 безм0лвно житіE дадsтъ нaмъ до концA проходи1ти.

}i Спис†ніz же є3піст0ліи посылaхусz по странaмъ, и3 повелёно бhсть всBмъ kзhкwмъ готHвымъ бhти въ нарэчeнный дeнь.

f7i Приспё же дёло и3 въ сyсы: и3 цaрь ќбw и3 ґмaнъ пир{юща наслаждaстасz, грaдъ же (сyсы) мzтsшесz.

ГлавA д7. (4)

Мардохeй же разумёвъ замышлsемое, раздрA ри6зы сво‰ и3 њблечeсz во врeтище и3 посhпасz пeпеломъ: и3 скочи1въ въ прострaнную ќлицу грaда, возопи2 в0племъ вели1кимъ и3 г0рькимъ: взимaетсz р0дъ ничт0же преступи1вый.

в7 И# пріи1де дaже до врaтъ царeвыхъ и3 стA: не лёть бо бЁ є3мY вни1ти во дв0ръ во врeтище њблечeну и3 пeпеломъ њсhпану сyщу.

G И# во всsцэй странЁ, и3дёже покaзовахусz пис†ніz (царє1ва), в0пль бЁ и3 плaчь и3 рыдaніе превeліе їудewмъ, врeтище и3 пeпелъ постилaху себЁ.

д7 И# внид0ща рабы6ни и3 є3vнyси цари6цыны и3 возвэсти1ша є4й. И# смzтeсz ўслhшавши бhвшее: и3 послA ри6зы њблещи2 мардохeа и3 снsти врeтище є3гw2. И# не послyша.

є7 Е#сfи1рь же призвA ґхраfeа скопцA своего2, предстоsщаго є4й,

ѕ7 и3 послA є3го2 ўвёдати t мардохeа и4стину.

з7 Мардохeй же сказA є3мY бhвшее, и3 њбэщaніе, є4же њбэшA ґмaнъ царю2 въ сокр0вищный д0мъ (положи1ти) десsть тысsщъ тал†нтъ сребрA, да погуби1тъ їудє1й:

} и3 списaніе (повелёніz) и3здaннагw въ сyсэхъ (грaдэ) на погублeніе и4хъ дадE є3мY, да покaжетъ є3сfи1ри: и3 речE є3мY, заповёдати є4й и3ти2 моли1ти царS и3 проси1ти є3го2 њ лю1дехъ, поминaюши дни6 смирeніz твоегw2, кaкw воспитaна є3си2 въ руцЁ моeй, занE ґмaнъ вторhй по цари2 глаг0ла проти1ву нaмъ на смeрть: призови2 гDа и3 глаг0ли царю2 њ нaсъ, да и3збaвитъ нaсъ t смeрти.

f7 Вшeдъ же ґхраfeй, повёда є3сfи1ри вс‰ глаг0лы сі‰.

(10) И# речE є3сfи1рь ко ґхраfeю: и3ди2 къ мардохeю и3 рцы2:

№i понeже вси2 kзhцы цaрствіz вёдzтъ, ћкw всsкъ мyжъ и3ли2 женA, и4же ѓще вни1детъ ко царвeи во внyтренній д0мъ не при1званъ, нёсть є3мY спасeніz, т0чію къ немyже ѓще прострeтъ цaрь златhй жeзлъ, сей спасeнъ бyдетъ: ѓзъ же нёсмь званA внити ко царю2 сE ўжE три1десzть днjй.

в7i И# возвэсти2 ґхраfeй мардохeю вс‰ глаг0лы є3сfи6рины.

Gi И# речE мардохeй ко ґхраfeю: и3ди2 и3 рцы2 є4й: є3сfи1ре, да не речeши въ себЁ, ћкw ты2 є3ди1на спасeшисz во цaрствіи пaче всёхъ їудє1й:

д7i занE ѓще преслyшаеши въ сіE врeмz, tи1нуду п0мощь и3 покр0въ бyдетъ їудewмъ, тh же и3 д0мъ nтцA твоегw2 поги1бнете: и3 кто2 вёсть, ѓще на сіE врeмz воцари1ласz є3си2;

є7i И# послA є3сfи1рь пришeдшаго къ нeй ко мардохeю, глаг0лющи:

ѕ7i Шeдъ собери2 їудє1и и5же въ сyсэхъ, и3 пости1тесz њ мнЁ, и3 не kди1те нижE пjйте три2 дни6 дeнь и3 н0щь: ѓзъ же и3 служє1бницы мо‰ (тaкожде) не и4мамы ћсти: и3 тогдA вни1ду ко царю2 кромЁ зак0на, ѓще и3 поги1бнути ми2 приключи1тсz.

з7i И# шeдъ мардохeй сотвори2, є3ли6ка заповёда є3мY є3сfи1рь, и3 помоли1сz гDеви поминaz вс‰ дэлA гDнz и3 речE: гDи, гDи цRю2 вседержи1телю, ћкw во влaсти твоeй сіE всE є4сть, и3 нёсть противомyдрствуzй тебЁ, внегдA восх0щеши спcти2 ї}лz: ћкw ты2 сотвори1лъ є3си2 нeбо и3 зeмлю и3 всE ўдивлsемое въ поднебeснэй и3 гDь є3си2 всёхъ, и3 нёсть, и4же воспроти1витсz тебЁ гDеви: ты2 вс‰ вёси, ты2 знaеши, гDи, ћкw не въ ўкори1знэ ни въ г0рдости, нижE во тщелaвіи сотвори1хъ сіE, є4же не покланsтисz прег0рдому ґмaну, понeже благоволи1мъ бhхъ лобзaти и3 слэды2 н0гъ є3гw2 спасeніz рaди ї}лева, но сіE сотвори1хъ, да не воздaмъ слaвы человёку пaче слaвы б9z, и3 не поклоню1сz ни комyже, кромЁ тебє2 гDа моегw2, и3 не сотворю2 сі‰ въ гордости: и3 нн7э, гDи б9е, цRю2, б9е ґвраaмовъ, пощади2 лю1ди тво‰, ћкw назирaютъ нaмъ въ поги1бель и3 вожделёша погуби1ти є4же и3з8 начaла наслёбдіе твоE: не прeзри досто‰ніz твоегw2, є4же и3збaвилъ є3си2 тебЁ t земли2 є3гЂпетскіz: ўслhши моли1тву мою2, и3 ўмлcрдисz над8 жрeбіемъ твои1мъ, и3 њбрати2 рыдaніе нaше въ весeліе, да живyще восхвали1мъ и4мz твоe, гDи, и3 не погуби2 ќстъ восхвалsющихъ тS, гDи. И# вeсь ї}ль возопи2 t крёпости своеS, ћкw смeрть и4хъ пред8 nчи1ма и4хъ: и3 є3сfи1рь цари1ца притечE ко гDу въ п0двизэ смeрти њбдержи1ма, и3 снeмши ри6зы слaвы своеS, њблечeсz въ ри6зы тэсноты2 и3 плaча, и3 вмёстw многоцённыхъ мaстей и3 благов0нныхъ пeпеломъ и3 гн0емъ посhпа главY свою2, и3 пл0ть свою2 смири2 ѕэлw2, и3 к0ждо мёсто ўкрашeніz весeліz своегw2 и3сп0лни растeрзанными власы6 свои1ми, и3 молsшесz гDу бGу їилеву и3 речE: гDи м0й, цRю2 нaшъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ, помози2 ми2 є3ди1ный и3 не и3мёющей п0мощи рaзвэ тебє2, ћкw бэдA моS въ руцЁ моeй: ѓзъ слhшахъ, гDи, t nтцA моегw2 въ плeмени nтeчества моегw2, ћкw ты2 гDи, пріsлъ є3си2 ї}лz t всёхъ kзы6къ и3 nтцы2 нaшz t всёхъ прaoтєцъ и4хъ въ наслёдме вёчное, и3 сотвори1лъ є3си2 и5мъ, є3ли6ка гlалъ є3си2: и3 нн7э согрэши1хомъ пред8 тоб0ю, и3 прeдалъ є3си2 нaсъ въ рyки вр†гъ нaшихъ, занeже слaвихомъ б0ги и4хъ: првdнъ є3си2, гDи: и3 нн7э не дов0лни бhша горeстію раб0ты нaшеz, но положи1ша рyки сво‰ на рyки јдwлъ свои1хъ, и3ст0ргнути зaповэдь ўстъ твои1хъ и3 погуби1ти наслёдіе твоE, и3 загради1ти ўстA хвaлzщихъ тS и3 ўгаси1ти слaву хрaма твоегw2 и3 nлтарS твоегw2, и3 tвeрзти ўстA kзhкwмъ во ўгождє1ніz сyетныхъ и3 ўдиви1тисz царeви плотск0му во вёки: не предaждь, гDи, ски1птра твоегw2 си6мъ, и5же не сyть, и3 да не посмэю1тсz въ падeніи нaшемъ, но њбрати2 совётъ и4хъ на нS, начeншаго же на нaсъ въ при1тчу положи2: помzни2, гDи, познaнъ бyди во времz ск0рби нaшеz и3 менE спод0би дерзновeніz: цRю2 богHвъ и3 всsкагw начaлства содержи1телю, дaждь сл0во благоуг0дно во ўстA мо‰ пред8 льв0мъ, и3 премэни2 сeрдце є3гw2 въ ненави1дэніе вою1ющагw ны2, во и3стреблeніе є3гw2 и3 съ ни1мъ совётующихъ: нaсъ же и3зми2 рук0ю твоeю и3 помози1 ми є3ди1нэй и3 не и3мёющей ни когHже, т0кмw тебE, гDи: всёхъ рaзумъ и4маши и3 вёси, ћкw возненави1дэхъ слaву беззак0нныхъ и3 гнушaюсz л0жа неwбрёзанныхъ и3 всsкагw и3ноплемeнника: ты2 вёси нyжду мою2, ћкw гнушaюсz знaменіz г0рдости моеS, є4же є4сть на главЁ моeй во днeхъ видёніz моегw2, гнушaюсz є3гw2, ћкw рyбищъ њсквернeнныхъ, и3 не ношY є3гw2 въ дeнь молчaніz моегw2: и3 не kдE рабA твоS t трапeзы ґмaновы, и3 не прославлsхъ пи1ра царeва, нижE піsхъ віно2 трeбищъ (јдwлскихъ): и3 не возвесели1сz рабA твоS t днE премёненіz моегw2 дaже донн7э, т0чію њ тебЁ, гDи б9е ґвраaмовъ: б9е, могjй над8 всёми, ўслhши глaсъ безнадeжныхъ, и3 и3збaви нaсъ t руки2 лукaвнующихъ и3 и3зми1 мz t стрaха моегw2.

ГлавA є7. (5)

И# бhсть по тріeхъ днeхъ, є3гдA престA моли1тисz, совлечeсz и3з8 ри1зъ приск0рбныхъ и3 њблечeсz въ ри6зы слaвы своеS: и3 бhсть доброзрaчна, призывaющи всеви1дца бGа и3 сп7си1телz, и3 взS двЁ рабы6ни съ соб0ю, и3 њ є3ди1ну ќбw њпирaшесz ѓки слaдостьми њби1лующи, другaz же послёдоваше, да њблегчaетъ ри6зы є3S: и3 сіS червленёющисz доброт0ю красоты2 своеS, и3 лицE є3S њсклаблsющеесz ѓки прелюби1вэйше, сeрдце же є3S стенsше t стрaха. И# прошeдши вс‰ двє1ри, стA пред8 царeмъ. Џнъ же сэдsше на прест0лэ цaрства своегw2, њболчeнъ во всE њдэsніе слaвы своеS, вeсь во злaтэ и3 кaменіихъ многоцвёныхъ, и3 бsше стрaшеъ ѕэлw2: и3 возвeдъ лицE своE nгневи1дно слaвою, ѕёлною ћростію воззрЁ. И# падE цари1ца, и3 и3змэни1сz лицE є3S со њслаблeнмемъ, и3 преклони1сz на главY рабhни пред8идyщіz. И# премэни2 бGъ дyхъ царeвъ на кр0тость, и3 потщaвсz сни1де со прест0ла своегw2 и3 воспріsтъ ю5 во њв8‰тіz сво‰, д0ндеже пріи1де въ себE, и3 ўтёши ю5 глагHлы ми1рными и3 речE є4й: чт0 ти є4сть, є3сfи1ре; ѓзъ є4смь брaтъ тв0й, дерзaй, не ўмреши: ћкw џбщее повелёніе нaше є4сть, приступи2.

в7 И# взeмъ златhй жeзлъ (цaрь) возложи2 на вhю є3S и3 њблобызA ю5 и3 речE: глаг0ли ми2. И# речE є3мY: ви1дэхъ тS, господи1не, ћкw ѓгGла бжіz, и3 смтeсz сeрдце моE t стрaха слaвы твоеS, ћкw ди1венъ є3си2, господи1не, и3 лицE твоE благодaтей и3сп0лнено. Бесёдующи же nнA къ немY, падE t њслаблeніz. Цaрь же смzтeсz, и3 вси2 раби2 є3гw2 ўтэшaху є3S.

G И# речE є4й цaрь: что2 х0щешн, є3сfи1ре; и3 что2 прошeніе твоE; бyдетъ ти2 дaже и3 до полуцaрства моегw2.

д7 И# речE є3сfи1рь: дeнь моегw2 прaзднованіz днeсь є4сть: ѓще u5бо ўг0дно є4сть царeви, да пріи1детъ цaрь и3 ґмaнъ на пи1ръ, є3г0же сотворю2 днeсь.

є7 И# речE цaрь: ўскори1те и3ти2 по ґмaна, да сотвори1мъ сл0во є3сfи1рино. И# пріид0ста џба на пи1ръ, є3г0же сотвори2 є3сfи1рь.

ѕ7 На пирy же речE цaрь ко є3сfи1ри: чт0 є3сть, є3сfи1ре цари1це; (и3 кaz є4сть мhсль прошeніz твоегw2; дaмъ ти2 и3 до полуцaрства моегw2,) и3 бyдетъ є3ли1кw проси1ши.

з7 И# речE є3сfи1рь: прошeніе моE и3 молeніе:

} ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 царeмъ, да пріи1детъ цaрь и3 ґмaнъ є3щE заyтра на пи1ръ, є3г0же сотворю2 и4ма, и3 заyтра сотворю2 сіE прошeніе.

f7 И# и3зhде ґмaнъ t царS ѕэлw2 рaдостенъ и3 вeселъ: ви1дэвъ же мардохeа їудeанина во дворЁ (царeвэ не подви1гнувшасz и3 не клaнzющатz прeд8 ни1мъ), воз8zри1сz ѕэлw2:

(10) и3 вшeдъ въ д0мъ св0й, призвA дрyги сво‰ и3 зwсaру женY свою2

№i и3 показA и5мъ богaтство своE и3 слaву, є4юже возвели1чи є3го2 цaрь, и3 ћкw сотвори2 є3го2 пeрваго бhти и3 прaвити цaрствіе.

в7i И# речE ґмaнъ: не звA цари1ца ни є3ди1нагw на пи1ръ со царeмъ, но т0чію менE, и3 наyтріе звaше мS:

Gi но сі‰ не сyть ми2 ўгHдна, є3гдA ви1жду мардохeа їудeанина во дворЁ (царeвэ).

д7i И# речE є3мY зwсaра женA є3гw2 и3 дрyзіе: пригот0ви дрeво лакHтъ пzтьдесsтъ, и3 заyтра речeши царeви, и3 да повeшенъ бyдетъ мардохeй на дрeвэ: тh же вни1ди со царeмъ на пи1ръ и3 весели1сz. И# ўг0денъ бhсть ґмaну глаг0лъ сeй, и3 ўгот0ва дрeво.

ГлавA ѕ7. (6)

ГDь же tS со2нъ t царS въ нощи2 џнэй. И# повелЁ рабY своемY принести2 кни6ги п†мzтныz днjй прочитaти є3мY:

в7 и3 њбрёте пис†ніz напи6саннаz њ мардохeи, кaкw повёда царю2 њ двою2 є3vн{ху ц†рскую, внегдA стрещи2 и4ма, и3 ўмhслиста ўби1ти (царS) ґртаxeрxа.

G И# речE цaрь: кyю слaву и3ли2 благодaть сотвори1хомъ мардохeю; И# рек0ша џтроцы царє1вы: ничт0же сотвори1лъ є3си2 є3мY;

д7 Вопрошaющу же царю2 њ благодэsніи мардохeовэ, сE, ґмaнъ пріи1де во дв0ръ, и3 речE цaрь: кто2 є4сть во дворЁ; Ґмaнъ же пріи1де рещи2 царeви, да повёситъ мардохeа на дрeвэ, є4же ўгот0ва.

є7 И# рек0ша џтроцы царє1вы: сE, ґмaнъ стои1тъ во дворЁ. И# речE цaрь: призови1те є3го2.

ѕ7 И# речE цaрь ґмaну: что2 сотворю2 мyжу, є3г0же ѓзъ хощY прослaвити; речe же въ себЁ ґмaнъ: кого2 х0щетъ цaрь прослaвити, рaзвэ менє2;

з7 Речe же царю2: мyжа, є3г0же х0щетъ цaрь прослaвити,

} да принесyтъ џтроцы царє1вы nдeжду вmсс0нную, є4юже цaрь њблачaетсz, и3 конS, на нeмже цaрь э4здитъ,

f7 и3 да дaстсz є3ди1ному t другHвъ царeвыхъ слaвныхъ, и3 да њблечeтъ мyжа, є3г0же цaрь лю1битъ, и3 да посaдитъ є3го2 на конS и3 проповёсть на ќлицахъ грaда, глаг0лz: тaкw бyдетъ всsкому человёку, є3г0же цaрь прослaвитъ.

(10) И# речE цaрь ґмaну: д0брэ рeклъ є3си2: тaкw сотвори2 мардохeю їудeанину, ўг0днw служaщему во дворЁ (нaшемъ), и3 да не и3змэни1тсz сл0во твоE t си1хъ, ±же рeклъ є3си2.

№i И# взS ґмaнъ nдeжду и3 конS, и3 њблечE мардохeа, и3 возведE є3го2 на коиS, и3 пр0йде по ќлицамъ грaда, и3 проповёдаше (пред8 ни1мъ), глаг0лz: си1це бyдетъ всsкому человёку, є3г0же х0щетъ цaр прослaвити.

в7i И# возврати1сz мардохeи во дв0ръ (царeвъ): ґмaнъ же и4де въ д0мъ св0й скорбS преклони1въ главY.

Gi И# сказA ґмaнъ случи6вшаzсz є3мY зwсaрэ женЁ своeй и3 другHмъ свои6мъ. И# рёша є3мY дрyзіе є3гw2 и3 женA: ѓще t плeмене їудейскагw мардохeй, нaчалъ є3си2 смирsтисz пред8 ни1мъ, пaдаz падeши, и3 не возм0жеши є3мY tмсти1ти, ћкw бGъ живhй є4сть съ ни1мъ.

д7i И# є3щE глаг0лющымъ и5мъ, пріид0ша є3vнyси, спёшнw зовyще ґмaна на пи1ръ, є3г0же ўгот0ва є3сfи1рь.

ГлавA з7. (7)

Вни1де же цaрь и3 ґмaнъ пировaти со цари1цею.

в7 И# речE цaрь є4сfи1ри во вторhй дeнь на пирY: чт0 є3сть, є3сfи1ре цари1це; и3 что2 прошeніе твоE; и3 что2 молeніе твоE; и3 бyдетъ тебЁ до полуцaрствіz моегw2.

G И# tвэщaвши (є3сfи1рь цари1ца) речE: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 nчи1ма твои1ма, царю2, да дaстсz душA моS прошeнію моемY и3 лю1діе мои2 молeнію моемY:

д7 пр0дани бо є3смы2, ѓзъ же и3 лю1діе мои2, на поги1бель и3 расхищeніе и3 въ раб0ту, мh же и3 ч†да н†ша въ рабы6 и3 рабы6ни, и3 небрег0хъ: нёсть бо дост0инъ клеветни1къ дворA царeва.

є7 И# речE цaрь: кто2 є4сть сeй, и4же дерзнY сотвори1ти вeщь сію2;

ѕ7 И# речE є3сfи1рь: человёкъ врaгъ, ґмaнъ лукaвый сeй. Ґмaнъ же смzтeсz t царS и3 цари1цы.

з7 Цaрь же востA со гнёвомъ t пи1ра (и3 и4де) въ вертогрaдъ: ґмaнъ же молsше цари1цу, ви1дzше бо себE въ бэдaхъ сyща.

} Возврати1сz же цaрь и3з вертогрaда, и3 ґмaнъ припадE къ л0жу, на нeмже бЁ є3сfи1рь, молS цари1цу. И# речE цaрь: є3гдA и3 женY наси1луетъ въ домY моeмъ; Ґмaнъ же слhшавъ и3змэни1сz лицeмъ.

f7 Речe же вугаfaнъ є3ди1нъ t скопцє1въ, сeй же вёдzше њ т0мъ дрeвэ, ви1дэвъ є5 въ домY ґмaновэ, є3гдA призывaше є3го2 на њбёдъ цaрскій, и3 њ сeмъ и3спытaвъ є3ди1наго t џтрwкъ, ўразумёвъ замышлsемое, и3 речE ко царю2: сE, и3 дрeво ўгот0ва ґмaнъ мардохeю глаг0лавшему благ†z њ цари2, и3 стои1тъ въ домY ґмaновэ возвышeно на лакHтъ пzтьдесsтъ. И# речE цaрь: да повёситсz (ґмaнъ) на нeмъ.

(10) И# повёшенъ бhсть ґмaнъ на дрeвэ, є4же ўгот0ва мардохeю. И# тогдA цaрь ўтоли1сz t ћрости.

ГлавA }. (8)

И# въ т0й дeнь цaрь ґртаxeрxъ даровA є3сfи1ри, є3ли6ка бsху ґмaна клеветникA (їудeйска): и3 мардохeи при1званъ бhсть t царS, повёда бо є3сfи1рь, ћкw ср0дникъ є4сть є4й.

в7 И# снS цaрь пeрстень св0й, є3г0же tS ў ґмaна, и3 дадe мардохeеви. И# постaви є3сfи1рь мардохeа над8 всёмъ и3мёніемъ ґмaновымъ,

G и3 приложи2 глаг0лати ко царю2, и3 припадE пред8 ногaма є3гw2 (и3 восплaка), и3 молsше є3го2 tврати1ти ѕл0бу ґмaнову и3 мhсль є3гw2, є4юже помhсли на їудє1и.

д7 И# прострE цaрь є3сfи1ри жeзлъ злaтъ: востa же є3сfи1рь и3 стA пред8 царeмъ.

є7 И# речE є3сfи1рь: ѓще ўг0дио ти2 є4сть, и3 њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, посли2 возврати1ти пис†ніz пHсланнаz t ґмaна, пи6санаz на погублeніе їудewвъ, и5же њбитaютъ во (всeмъ) цaрствіи твоeмъ:

ѕ7 кaкw бо возмогY ви1дэти њѕлоблeніе людjй мои1хъ и3 кaкw возмогY спасти1сz въ поги1бели nтeчества моегw2;

з7 И# речE цaрь є3сfи1ри: ѓще вс‰ и3мBніz ґмaнwва дaхъ и3 даровaхъ тебЁ, и3 того2 повёсихъ на дрeвэ, ћкw рyцэ вознесE на їудє1и, что2 є3щE проси1ши;

} напиши1те и3 вы2 и4менемъ мои1мъ, ћкоже ўг0дно є4сть вaмъ, и3 запечaтайте пeрстнемъ мои1мъ: є3ли6ка бо пи6сана бывaютъ царeвымъ повелёніемъ и3 запечaтаютсz пeрстнемъ мои1мъ, не возм0жно и5мъ противорещи2.

f7 И# при1звани бhша писцы2 (царє1вы) въ пeрвый мцcъ, и4же є4сть нісaнъ, въ двaдесzть трeтій дeнь тогHжде мцcа, и3 написaша њ їудeехъ, є3ли6ка заповёда мардохeй, ко ўправи1телємъ и3 ко начaлникwмъ воев0дъ t їндjйскіz страны2 дaже до є3fі0піи, сто2 двaдесzть седми2 воев0дамъ, во всsкую странY по своемY и4хъ ‰зhку.

(10) Напи6сана же бhша велёніемъ царeвымъ и3 запечатлёшасz пeрстнемъ є3гw2: и3 послaша пис†ніz чрез8 писмон0сцы,

№i ћкw повелЁ и5мъ жи1ти по зак0нwмъ и4хъ во всsцэмъ грaдэ, и3 да помогaютъ и3мъ, и3 да сотворsтъ сопeрникwмъ и4хъ и3 проти1вникwмъ и4хъ, ћкоже хотsтъ,

в7i въ дeнь є3ди1нъ по всемY цaрству ґртаxeрxову, въ третійнaдесzть дeнь вторагwнaдесzть мцcа, и4же є4сть ґдaръ.

Gi Списaніе же є3піст0ліи си1це бЁ: цaрь вели1кій ґртаxeрxъ сyщымъ t їндjи дaже до є3fі0піи сто2 двaдесzти и3 седми1мъ начaлствwмъ странaми њбладaющымъ и3 влaстелємъ нaмъ доброжелaтелствующымъ, рaдоватисz. Мн0зи мн0жайшею благодётелствующихъ блaгостію частёе чествyеми пaче мёры возгордёшасz, и3 не т0чію подчинeнныхъ нaмъ и4щутъ Hѕл0бити, но дов0лства не могyще снести2, и3 свои6мъ благодётелємъ начинaютъ ковaрствовати: и3 благодарeніе не т0кмw t человBкъ teмлюще, но є3щE (по њбhчаю) не пріsвшихъ благодэsній кичeньми вознeсшесz, вс‰ пrнw назирaющагw бGа ненави1дzщагw ѕлA мнsтъ и3збэжaти судA. Мн0гажды же и3 мн0гихъ t постaвленныхъ на властeхъ, и5мже ўвёрисz другHвъ ўстроsти дэлA, ласкaтелство кровeй непови1нныхъ вин0вными поставлsz, подвeрже неуврачєвaннымъ ѕлы6мъ, ѕлонрaвіz л0жнымъ прельщeніемъ тёхъ, и5же прельщaютъ неѕлоби1вое благосeрдіе владёющихъ. Ви1дэти же лёть є4сть нaмъ взыскyющымъ не толи1кw t дрeвнихъ, ћкоже предaхомъ, їст0рій, є3ли1кw t тёхъ, ћже сyть при ногaхъ непреп0добнw содBланнаz губи1телствомъ недост0йнw владёющихъ. Сегw2 рaди внимaти надлежи1тъ по си1хъ, во є4же цaрство безмzтeжно всBмъ человёкwмъ съ ми1ромъ ўстр0ити, не ўпотреблsюще пременeній, приходљщаz же пред8 nчесA всегдA съ прили1чнымъ предварeніемъ разсуждaюще. Е#гдa бо ґмaнъ ґмадаfyевъ македHнzнинъ, и4стннw чyждь пeрсскіz кр0ве и3 мн0гw tстоsщь t нaшеz блaгости, страннолю1бнw пріsтый t нaсъ, толи1кое человэколю1біе, є4же ко всsкому kзhку и3мёемъ, получи2, ћкw нарицaтисz є3мY nтцeмъ нaшимъ, и3 покланsемому t всёхъ, втор0е цaрскагw прест0ла лицE содержaти: неумёрителенъ же въ г0рдости прилёжнw и3скaлъ, кaкw бы нaсъ w4бласти и3 животA лиши1ти, кyинw же нaшего блюсти1телz и3 всегдaшнzго благодётелz мардохeа и3 непор0чную цaрства соHбщницу є3сfи1рь со всёмъ и4хъ плeменемъ многоилетeнными хи1тростей прельщeньми и4щущь на погублeніе: си1ми бо w4бразы возмнЁ нaсъ лиши1въ блюсти1телей взsти, и3 влaсть пeрсскую ко македHнzнwмъ пренести2. Мh же їудewвъ, t трегуби1телнагw сегw2 въ погублeніе прeданныхъ, њбрэтaемъ не ѕлотв0рныхъ, но прaведнэйшими ўиравлsемыхъ закHны, и3 сyщихъ сынHвъ вhшнzгw, превеличaйнагw живaгw бGа, ўправлsющагw нaмъ же и3 прароди1телємъ нaшымъ цaрствіе въ д0брэйшемъ состоsніи. Д0брэ u5бо сотвори1те не ўпотреблsюще t ґмaна ґмадаfyева п0сланныхъ писaній, понeже џнъ сі‰ содёлавый при вратёхъ сyсскихъ со всёмъ д0момъ свои1мъ повёшенъ є4сть, дост0йный є3мY вск0рэ сyдъ воздaвшему всёми владёющему бGу. Спісaніе же є3піст0ліи сеS предложи1вше на всsцёмъ мёстэ со дерзновeніемъ, њстaвите їудewвъ ўпотреблzти сво‰ зак0ны, спомоществyюще и5мъ, ћкw да во врeмz ск0рби востaвшымъ на ни1хъ tмстsтъ въ третійнaдесzть дeнь вторагwнaдесzть мцcа ґдaра въ сaмый т0й дeнь: въ сeй бо (дeнь) всемогyщій бGъ вмёстw погублeніz и3збрaннагw р0да сотвори2 и5мъ весeліе. И# вы2 ќбо во и3мени1тыхъ вaшихъ прaздницэхъ знмени1тый дeнь со всsкою рaдостію провождaйте, да и3 нн7э, и3 по си1хъ спасeніе нaмъ ќбw и3 доброжелaтєлнымъ пeрсwъ бyдетъ, навэтyющымъ же нaсъ въ пaмzть погублeніz. Всsкъ же грaдъ и3ли2 странA, ћже по си6мъ не сотвори1тъ, всsчески мечeмъ и3 nгнeмъ съ толи1кимъ потреби1тсz гнёвомъ, ћкw не т0кмw человёкwмъ непрох0дна, но и3 ѕвэрє1мъ и3 пти1цамъ во всsкое врeмz мeрзостнэйша њстaвитсz. И# списaніz сі‰ да предложaтсz nчеви1днw во всeмъ цaрствэ, є4же готHвымъ бhти всBмъ їудewмъ на сeй дeнь рaтовати свои1хъ проти1вныхъ.

д7i КHнницы u5бо и3зыд0ша спёшнw повелBннаz t царS соверши1ти. Предлагaшесz же повелёніе и3 въ сyсэхъ.

є7i И# мардохeй и3зhде њблечeнъ въ цaрскую nдeжду и3 вэнeцъ и3мyщь златhй, діади1му вmсс0нную, червлeную. Ви1дэвше же сyщіи въ сyсэхъ возрaдовашасz,

ѕ7i ћкw їудewмъ бhсть свётъ и3 весeліе:

з7i во (всsцэмъ) грaдэ и3 странЁ, и3дёже ѓще предлагaшесz повелёніе рaдость и3 весeліе бЁ їудewмъ, пировaніе и3 ўтэшeнме. И# мн0зи t kзы6къ њбрёзовахусz и3 зак0нъ їудeйскій пріимaху, стрaха рaди їудeйскагw.

ГлавA f7. (9)

Во вторыйнaдесzть мцcъ, и3же є4сть ґдaръ, въ третійнaдесzть дeнь мцcа пріид0ша пис†ніz t царS.

в7 Въ т0й же день погиб0ша супостaты їудeєвъ: ни є3ди1нъ бо сопроти1висz и5мъ боsсz и4хъ.

G Начaлствующіи бо стрaнамъ и3 власти1теліе и3 цaрстіи книгHчіz почитaху їудє1й:

д7 стрaхъ бо мардохeевъ належaше на ни1хъ.

є7 Приложи1сz бо повелёніе царeво и3меновaтисz є3мY по всемY цaрствію.

ѕ7 И# въ сyсэхъ грaдэ и3зби1ша їудeє пsть сHтъ мужeй:

з7 Фарсaна, нестaнна и3 делфHна, и3 фасгaна

} и3 фардаfaна, и3 варeа и3 сарвакaна,

f7 и3 мармасjма и3 руфeа, и3 ґрсeа и3 завуfеfaма,

(10) дeсzть сынHвъ ґмaна ґмадаfyева вугeанина врагA їудеwмъ, и4же t fармаfeа, и3 разгрaбиша въ т0й дeнь (и3мBніz и4хъ):

№i и3 сказaша число2 и3збіeнныхъ царю2 въ сyсэхъ грaдэ.

в7i И# речE цaрь ко є3сfи1ри: и3зби1ша їудeє въ сyсэъ грaдэ пsть сHтъ мужeй, по њкрє1стнымъ же странaмъ коли1кw, мни1ши, погуби1ша; и3 чесогw2 є3щE проси1ши, и3 бyдетъ ти2;

Gi И# речE є3сfи1рь ко царю2: да дaстсz тaкожде їудewмъ твори1ти заyтра, ћкw да повёсzтъ дeсzть сынHвъ ґмaновыхъ.

д7i И# повелЁ цaрь тaкw бhти, и3 попусти2 їудewмъ внЁ грaда повёсити тэлесA сынHвъ ґмaновыхъ.

є7i И# собрaшасz їудeє, и5же въ сyсэхъ, въ четвертыйнaдесzть деeнь ґдaра, и3 и3зби1ша мужeй три1ста, и3 ничт0же разгрaбиша.

ѕ7i Пр0чіи же їудeє, и5же во цaрствіи, собрaшасz и3 себЁ помогaху и3 почи1ша t брaней: и3зби1ша бо t ни1хъ пzтьнaдесzть тhсzщъ въ третійнaдесzть ґдaра, и3 ничт0же расхи1тиша.

з7i И# почи1ша въ четвертыйнaдесzть дeнь тогHжде мцcа и3 провождaху т0й дeнь ўпокоeніz съ рaдостію и3 весeліемъ.

}i Їудeє же въ сyсэхъ грaдэ собрaшасz и3 въ четвертыйнaдесzть почи1ша: проводи1ша же и3 пzтыйнaдесzть съ рaдостію и3 весeліемъ.

f7i Сегw2 рaди їудeє разсёzнніи во всsцэй странЁ внёшней провождaютъ четвертыйнaдесzть дeнь ґдaра блaгъ съ весeліемъ, посылaюще ч†сти кjйждо бли1жнему: живyщій же въ митроп0ліzхъ и3 въ пzтыйнaдесzть дeнь ґдaра весeліz благjй провождaютъ, посылaюще ч†сти бли6жним.

к7 (20) НаписA же мардохeй словесA сі‰ въ кни1гу и3 послA їудewмъ, є3ли1цы бёша въ цaрствіи ґртаxeрxовэ, бли1з8 и3 далeче сyщымъ,

к7а ўстaвити дни6 сі‰ бл†ги, є4же провождaти четвертыйнaдесzть и3 пzтыйнaдесzть дeнь ґдaра:

к7в въ си1хъ бо днeхъ почи1ша їудeє t вр†гъ свои1хъ: и3 мцcъ ґдaръ, и4же њбрати1сz и5мъ t плaча въ рaдость и3 t болёзни во благjй дeнь, провождaти вeсь во благи1хъ днeхъ рaдости и3 весeліz, посылaюще ч†сти ко другHмъ и3 ни1щымъ.

к7г И# пріsша їудeє, ћкоже написA и5мъ мардохeй:

к7д кaкw ґмaнъ ґмадаfyевъ македHнzнинъ рaтоваше їудеєвъ, и3 кaкw и3знесE сyдъ и3 жрeбій, є4же погуби1ти и5хъ,

к7є и3 ћкw вни1де ко царю2, глаг0лz, да повёситъ мардохeа: є3ли6ка начA наводи1ти на їудє1и ѕлaz, на него2 бhша, и3 повёшенъ бhсть сaмъ и3 ч†да є3гw2.

к7ѕ Сегw2 рaди нарек0шасz днjе сjи фурjмъ рaди жрє1бій, занE діалeктомъ и4хъ жрє1біи нарицaютсz фурjмъ, рaди словeсъ є3піст0ліи сеS, и3 є3ли6ка пострадaша си1хъ рaди, и3 є3ли6ка и5мъ приключи1шасz.

к7з Ўстaви ќбw, и3 тaкw пріsша їудeє на себE и3 на сёмz своE и3 на ириложи1вшихсz къ ни6мъ, нижE и3нaче да ўпотреблsютъ: днjе же сjи пaмzти совершaеми по р0ду и3 р0ду, и3 грaду и3 nтeчеству и3 странЁ.

к7и Днjе же сjи фурjмъ да провождaютъ во всsкое лёто, и3 пaмzть да не њскудёетъ t родHбъ.

к7f И# написA є3сfи1рь царица дщи2 ґмінадaвлz и3 мардохeй їудeанинъ, є3ли6ка сотвори1ша во ўтверждeніе є3піст0ліи њ днeхъ фурjмъ.

l (30) И# мардохeй и3 є3сfи1рь цари1ца ўстaвиста себЁ сaми, и3 тогдA ўстaвиста въ постЁ своeмъ совётъ св0й.

И# є3сfи1рь сл0во постaви во вёки, и3 напи1сано бhсть въ пaмzть.

ГлавA ‹. (10)

Написa же цaрь по всемY цaрствію своемY, є4же на земли2 и3 на м0ри,

в7 и3 си1лу свою2, и3 мyжествєннаz и3справлє1ніz, богaтство же и3 слaву цaрствіz своегw2: сE, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй пeрсскихъ и3 ми1дскихъ, на пaмzть.

G Мардохeй бо вторhй бЁ по цари2 ґртаxeрxэ, и3 вели1къ бЁ во цaрствіи и3 прослaвленъ t їудє1й и3 люби1мь, повёдаше содBzннаz всемY kзhку своемY. И# речE мардохeй: t бGа бhша сі‰: помzнyхъ бо њ с0ніи, є4же ви1дэхъ њ словесёхъ си1хъ, нижe бо преминY t си1хъ сл0во: мaлый и3ст0чникъ, и4же бhсть рэкA, и3 бЁ свётъ, и3 с0лнце, и3 водA мн0га. Е#сfи1рь є4сть рэкA, ю4же поS цaрь и3 сотвори2 цари1цу: двa же ѕм‡а, ѓзъ є4смь и3 ґмaнъ: kзhцы же (сyть), и5же собрaшасz и3стреби1ти и4мz їудewвъ: kзhкъ же м0й сeй є4сть ї}ль, вопи1вшій ко бGу, и3 спас0шасz: и3 сп7сE гDь лю1ди сво‰ и3 и3збaви нaсъ гDь t всёхъ ѕHлъ си1хъ: и3 сотвори2 бGъ знaмєніz и3 чудесA вє1ліz, ±же не бhша во kзhцэхъ. Сегw2 рaди сотвори2 двA жрє1біz, є3ди1нъ лю1демъ б9іимъ и3 є3ди1нъ всBмъ kзhкwмъ: и3 и3зыд0ста двA жрє1біz сі‰ въ чaсъ и3 врeмz и3 въ дeнь судA пред8 бGомъ во всёхъ kзhцэхъ: и3 помzнY гDь бGъ лю1ди сво‰ и3 њправдA достоsніе своE: и3 бyдутъ и5мъ днjе сjи (прaздничніи) въ мцcъ ґдaръ, въ четвертыйнaдесzть и3 пzтыйнaдесzть дeнь мцcа тогHжде, съ соб0ромъ и3 рaдостію и3 съ весeліемъ пред8 бGомъ, въ р0дъ во вёки въ лю1дехъ свои1хъ ї}ли. Въ лёто четвeртое цaрствіz птоломeева и3 клеопaтры, внесE досіfeй, и4же глаг0лашесz бhти свzщeнникъ и3 леvjтъ, и3 птоломeй сhнъ є3гw2, предлежaщую є3піст0лію њ (днeхъ) фурjмъ, ю4же скaзоваху, ћкw и3столковA лmсімaхъ сhнъ птоломeевъ, живhй во їеrли1мэ.

 

Конeцъ кни1зэ є3сfи1ринэ: и4мать въ себЁ глaвъ ‹.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост