Per aspera ad astra

Через тернии к звездам

Непереходящие праздники

Переходящие праздники

Дни поминовения усопших

 • Вселенская родительская суббота (суббота перед неделей о Страшном Суде)
 • Вселенская родительская суббота 2-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 3-й недели Великого поста
 • Вселенская родительская суббота 4-й недели Великого поста
 • Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе)
 • Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
 • 09.05 - Поминовение усопших воинов
 • Дмитриевская родительская суббота (суббота перед 8 ноября)

Сплошные седмицы

 • Святки - с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения
 • Мытаря и фарисея - за две недели до Великого Поста
 • Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса)
 • Пасхальная (Светлая) - неделя после Пасхи
 • Троицкая - неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом)

Церковный праздник сегодня


 

Послaніе пeрвое къ солyнzнwмъ
с™aгw ґпcла пavла

Главы6:  1  2  3  4  5

ГлавA №. (1)

Пavелъ и3 сілуaнъ и3 тімоfeй цRкви солyнстэй њ бз7э nц7Ё и3 гDэ ї}сэ хrтЁ: блгdть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw и3 гDа ї}са хrтA.

в7 Благодари1мъ бGа всегдA њ всёхъ вaсъ, поминaніе њ вaсъ творsще въ моли1твахъ нaшихъ,

G непрестaннw поминaюще вaше дёло вёры, и3 трyдъ любвE, и3 терпёніе ўповaніz гDа нaшегw ї}са хrтA, пред8 бGомъ и3 nц7eмъ нaшимъ,

д7 вёдzще, брaтіе возлю1бленнаz, t бGа и3збрaніе вaше:

є7 ћкw бlговэствовaніе нaше не бhсть къ вaмъ въ сл0вэ т0чію, но и3 въ си1лэ, и3 въ д©э с™э, и3 во и3звэщeніи мн0зэ, ћкоже и3 вёсте, какови2 бhхомъ въ вaсъ рaди вaсъ.

ѕ7 И# вы2 подHбницы бhсте нaмъ и3 гDу, пріeмше сл0во въ ск0рби мн0зэ съ рaдостію д¦а с™aгw,

з7 ћкw бhти вaмъ w4бразъ всBмъ вёрующымъ въ макед0ніи и3 ґхaіи.

} T вaсъ бо промчeсz сл0во гDне не т0кмw въ макед0ніи и3 ґхaіи, но и3 во всsко мёсто вёра вaша, ћже къ бGу, и3зhде, ћкw не трeбовати нaмъ глаг0лати что2.

f7 Тjи бо њ нaсъ возвэщaютъ, как0въ вх0дъ и3мёхомъ къ вaмъ, и3 кaкw њбрати1стесz къ бGу t јдwлъ, раб0тати бGу жи1ву и3 и4стинну

(10) и3 ждaти сн7а є3гw2 съ нб7съ, є3г0же воскRси2 и3з8 мeртвыхъ, ї}са, и3збавлsющаго нaсъ t гнёва грzдyщагw.

ГлавA в7. (2)

Сaми бо вёсте, брaтіе, вх0дъ нaшъ и4же къ вaмъ, ћкw не вотщE бhсть:

в7 но предпострадaвше и3 досаждeни бhвше, ћкоже вёсте, въ філjппэхъ, дерзнyхомъ њ бз7э нaшемъ глаг0лати къ вaмъ бlговэствовaніе б9іе со мн0гимъ п0двигомъ.

G Ўтэшeніе бо нaше не t прeлести, ни t нечистоты2, ни лeстію:

д7 но ћкоже и3скуси1хомсz t бGа вёрни бhти пріsти бlговэствовaніе, тaкw глаг0лемъ, не ѓки человёкwмъ ўгождaюще, но бGу и3скушaющему сердцA н†ша.

є7 Никогдaже бо въ словеси2 ласкaніz бhхомъ къ вaмъ, ћкоже вёсте, нижE въ винЁ лихоимaніz: бGъ свидётель!

ѕ7 Ни и4щуще t человBкъ слaвы, ни t вaсъ, ни t и3нёхъ:

з7 могyще въ тzготЁ бhти, ћкоже хrтHвы ґпcли, но бhхомъ ти1си посредЁ вaсъ, ћкоже дои1лица грёетъ сво‰ ч†да.

} Тaкw желaюще вaсъ, благоволи1хомъ подaти вaмъ не т0чію бlговэствовaніе б9іе, но и3 дyшы сво‰, занeже возлю1блени бhсте нaмъ.

f7 П0мните бо, брaтіе, трyдъ нaшъ и3 п0двигъ: н0щь бо и3 дeнь дёлающе, да не њтzготи1мъ ни є3ди1нагw t вaсъ, проповёдахомъ вaмъ бlговэствовaніе б9іе.

(10) Вы2 свидётелє и3 бGъ, ћкw прпdбнw и3 првdнw и3 непор0чнw вaмъ вёрующымъ бhхомъ,

№i ћкоже вёсте, занE є3ди1наго ког0ждо вaсъ, ћкоже nтeцъ ч†да сво‰,

в7i молsще и3 ўтэшaюще вaсъ, и3 свидётелствующе вaмъ ходи1ти дост0йнw бGу, призвaвшему вы2 во своE цrтво и3 слaву.

Gi Сегw2 рaди и3 мы2 благодари1мъ бGа непрестaннw, ћкw пріeмше сл0во слhшаніz б9іz t нaсъ, пріsсте не ѓки сл0во человёческо, но, ћкоже є4сть вои1стинну, сл0во б9іе, є4же и3 дёйствуетсz въ вaсъ вёрующихъ.

д7i Вh бо подHбницы бhсте, брaтіе, цRквамъ б9іимъ сyщымъ во їудeи њ хrтЁ ї}сэ, занE т†zжде и3 вы2 пострадaсте t свои1хъ сплемє1нникъ, ћкоже и3 тjи t їудє1й,

є7i ўби1вшихъ и3 гDа ї}са и3 є3гw2 прbр0ки, и3 нaсъ и3згнaвшихъ, и3 бGу не ўгоди1вшихъ, и3 всBмъ человёкwмъ проти1вzщихсz,

ѕ7i (и3) возбранsющихъ нaмъ глаг0лати kзhкwмъ, да спасyтсz, во є4же и3сп0лнити и5мъ грэхи2 сво‰ всегдA: пости1же же на ни1хъ гнёвъ до концA.

з7i Мh же, брaтіе, њсиротёвше t вaсъ ко врeмени часA лицeмъ, ґ не сeрдцемъ, ли1шше тщaхомсz лицE вaше ви1дэти мн0гимъ желaніемъ.

}i Тёмже хотёхомъ пріити2 къ вaмъ, ѓзъ ќбw пavелъ, є3ди1ною и3 двaжды: и3 возбрани2 нaмъ сатанA.

f7i Кт0 бо нaмъ ўповaніе и3ли2 рaдость и3ли2 вэнeцъ похвалeніz; Не и3 вh ли пред8 гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ во2 пришeствіи є3гw2;

к7 (20) Вh бо є3стE слaва нaша и3 рaдость.

ГлавA G. (3)

Тёмже ўжE не терпsще, благоволи1хомъ њстaтисz во ґfи1нэхъ є3ди1ни,

в7 и3 послaхомъ тімоfeа, брaта нaшего и3 служи1телz б9іz и3 споспёшника нaшего во бlговёстіи хrт0вэ, ўтверди1ти вaсъ и3 ўтёшити њ вёрэ вaшей,

G ћкw ни є3ди1ному смущaтисz въ ск0рбехъ си1хъ: сaми бо вёсте, ћкw на сіE и4стое лежи1мъ [ўчинeни є3смы2].

д7 И$бо є3гдA ў вaсъ бёхомъ, предрек0хомъ вaмъ, ћкw и4мамы скорбёти, є4же и3 бhсть, и3 вёсте.

є7 Сегw2 рaди и3 ѓзъ ктомY не терпS, послaхъ разумёти вёру вaшу, да не кaкw и3скуси1лъ вы2 и3скушazй, и3 вотщE бyдетъ трyдъ нaшъ.

ѕ7 Нн7э же пришeдшу тімоfeю къ нaмъ t вaсъ и3 благовэсти1вшу нaмъ вёру вaшу и3 люб0вь, и3 ћкw и4мате пaмzть њ нaсъ блaгу, всегдA желaюще нaсъ ви1дэти, ћкоже и3 мы2 вaсъ:

з7 сегw2 рaди ўтёшихомсz, брaтіе, њ вaсъ, во всsкой ск0рби и3 нуждЁ нaшей, вaшею вёрою:

} ћкw мы2 нн7э жи1ви є3смы2, ѓще вы2 стои1те њ гDэ.

f7 К0е бо бlгодарeніе бGу м0жемъ воздaти њ вaсъ, њ всsкой рaдости, є4юже рaдуемсz вaсъ рaди пред8 бGомъ нaшимъ,

(10) н0щь и3 дeнь преизли1ха молsщесz ви1дэти лицE вaше и3 соверши1ти лишeніе вёры вaшеz;

№i Сaмъ же бGъ и3 nц7ъ нaшъ и3 гDь нaшъ ї}съ хrт0съ да и3спрaвитъ пyть нaшъ къ вaмъ.

в7i Вaсъ же гDь да ўмн0житъ и3 да и3збhточествитъ люб0вію дрyгъ ко дрyгу и3 ко всBмъ, ћкоже и3 мы2 къ вaмъ,

Gi во є4же ўтверди1ти сердцA в†ша непорHчна въ с™hни пред8 бGомъ и3 nц7eмъ нaшимъ, въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми с™hми є3гw2. Ґми1нь.

ГлавA д7. (4)

Тёмже u5бо, брaтіе, пр0симъ вы2 и3 м0лимъ њ хrтЁ ї}сэ, ћкоже пріsсте t нaсъ, кaкw подобaетъ вaмъ ходи1ти и3 ўгождaти бGови, ћкоже и3 х0дите, да и3збhточествуете пaче:

в7 вёсте бо, какwвA повелBніz дaхомъ вaмъ гDемъ ї}сомъ.

G Сіs бо є4сть в0лz б9іz, с™ость вaша, храни1ти себE самёхъ t блудA,

д7 (и3) вёдэти комyждо t вaсъ св0й сосyдъ стzжавaти во с™hни и3 чeсти,

є7 (ґ) не въ стрaсти п0хотнэй, ћкоже и3 kзhцы не вёдzщіи бGа,

ѕ7 (и3) є4же не преступaти и3 лихои1мствовати въ вeщи брaта своегw2: занE мсти1тель є4сть гDь њ всёхъ си1хъ, ћкоже и3 прeжде рек0хомъ къ вaмъ и3 засвидётелствовахомъ.

з7 Не призвa бо нaсъ бGъ на нечистотY, но во с™ость.

} Тёмже u5бо tметazй не человёка tметaетъ, но бGа, дaвшаго д¦а своего2 с™aго въ нaсъ.

f7 Њ братолю1біи же, не трeбуете, да пи1шетсz къ вaмъ, сaми бо вы2 бGомъ ўчeни є3стE, є4же люби1ти дрyгъ дрyга:

(10) и4бо творитE то2 ко всeй брaтіи, сyщей во всeй макед0ніи. М0лимъ же вы2, брaтіе, и3збhточествовати пaче,

№i и3 любeзнw прилэжaти, є4же безм0лвствовати и3 дёzти сво‰ и3 дёлати свои1ма рукaма, ћкоже повелёхомъ вaмъ:

в7i да х0дите благоwбрaзнw ко внBшнимъ и3 ни чесогHже трeбуете.

Gi Не хощy же вaсъ, брaтіе, не вёдэти њ ўмeршихъ, да не скорбитE, ћкоже и3 пр0чіи не и3мyщіи ўповaніz.

д7i Ѓще бо вёруемъ, ћкw ї}съ ќмре и3 воскRсе, тaкw и3 бGъ ўмeршыz во ї}сэ приведeтъ съ ни1мъ.

є7i Сіe бо вaмъ глаг0лемъ сл0вомъ гDнимъ, ћкw мы2 живyщіи, њстaвшіи въ пришeствіе гDне, не и4мамы предвари1ти ўмeршихъ:

ѕ7i ћкw сaмъ гDь въ повелёніи, во глaсэ ґрхaгGловэ и3 въ трубЁ б9іи сни1детъ съ нб7сE, и3 мeртвіи њ хrтЁ воскрeснутъ пeрвэе:

з7i пот0мъ же мы2, живyщіи њстaвшіи, кyпнw съ ни1ми восхищeни бyдемъ на w4блацэхъ въ срётеніе гDне на воздyсэ, и3 тaкw всегдA съ гDемъ бyдемъ.

}i Тёмже ўтэшaйте дрyгъ дрyга въ словесёхъ си1хъ.

ГлавA є7. (5)

Ґ њ лётэхъ и3 њ временёхъ, брaтіе, не трeбэ є4сть вaмъ писaти,

в7 сaми бо вы2 и3звёстнw вёсте, ћкw дeнь гDень, ћкоже тaть въ нощи2, тaкw пріи1детъ.

G Е#гдa бо рекyтъ: ми1ръ и3 ўтверждeніе, тогдA внезaпу нападeтъ на ни1хъ всегуби1телство, ћкоже болёзнь во чрeвэ и3мyщей, и3 не и4мутъ и3збэжaти.

д7 Вh же, брaтіе, нёсте во тмЁ, да дeнь вaсъ ћкоже тaть пости1гнетъ:

є7 вси1 бо вы2 сhнове свёта є3стE: и3 сhнове днE: нёсмы н0щи, нижE тмы2.

ѕ7 Тёмже u5бо да не спи1мъ, ћкоже и3 пр0чіи, но да б0дрствуимъ и3 трезви1мсz.

з7 Спsщіи бо, въ нощи2 спsтъ, и3 ўпивaющіисz въ нощи2 ўпивaютсz.

} Мh же, сhнове сyще днE, да трезви1мсz, њболкшeсz въ броню2 вёры и3 любвE и3 шлeмъ ўповaніz спcніz,

f7 ћкw не положи2 нaсъ бGъ въ гнёвъ, но въ получeніе спcніz гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ,

(10) ўмeршимъ за нaсъ, да, ѓще бди1мъ, ѓще ли спи1мъ, кyпнw съ ни1мъ живeмъ.

№i Сегw2 рaди ўтэшaйте дрyгъ дрyга, и3 созидaйте кjйждо бли1жнzго, ћкоже и3 творитE.

в7i М0лимъ же вы2, брaтіе, знaйте труждaющихсz ў вaсъ, и3 настоsтелей вaшихъ њ гDэ, и3 наказyющихъ вы2,

Gi и3 и3мёйте и5хъ по преизли1ха въ любви2 за дёло и4хъ: ми1рствуйте въ себЁ.

д7i М0лимъ же вы2, брaтіе, вразумлsйте безчи6нныz, ўтэшaйте малод{шныz, заступaйте немощнhz, долготерпи1те ко всBмъ.

є7i Блюди1те, да никт0же ѕлA за ѕло2 комY воздaстъ: но всегдA д0брое гони1те и3 дрyгъ ко дрyгу и3 ко всBмъ.

ѕ7i ВсегдA рaдуйтесz.

з7i Непрестaннw моли1тесz.

}i Њ всeмъ благодари1те: сіs бо є4сть в0лz б9іz њ хrтЁ ї}сэ въ вaсъ.

f7i Д¦а не ўгашaйте.

к7 (20) Прbр0чєствіz не ўничижaйте.

к7а Вс‰ же и3скушaюще, дHбраz держи1те.

к7в T всsкіz вeщи ѕлhz [t всsкагw ви1да ѕлaгw] њгребaйтесz.

к7г Сaмъ же бGъ ми1ра да њс™и1тъ вaсъ всесовершeнныхъ во всeмъ: и3 всесовершeнъ вaшъ дyхъ и3 душA и3 тёло непор0чно въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA да сохрани1тсz.

к7д Вёренъ призвaвый вaсъ, и4же и3 сотвори1тъ.

к7є Брaтіе, моли1тесz њ нaсъ.

к7ѕ Цэлyйте брaтію всю2 лобзaніемъ с™hмъ.

к7з Заклинaю вы2 гDемъ, прочести2 послaніе сіE пред8 всeю с™0ю брaтіею.

к7и Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA съ вaми. Ґми1нь.

 

Конeцъ пeрвому послaнію є4же къ fессалонjкwмъ: и4мать въ себЁ глaвъ е7, зач†лъ же церк0вныхъ в7i.

 

Мысли свт. Феофана Затворника

Феофан Затворник

Календарь церковных праздников и постов

Пища без мяса. Постный день. Строгий пост